JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.08. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 01.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

***********

JU SREDNjA ŠKOLA “28. JUNI”

ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Stefana Nemanje 10

71123 Istočno Sarajevo

tel/faks: 057/342-523

e-mail: ss71@skolers.org

 raspisuje

         

KONKURS

za prijem radnika sa radnim iskustvom, na određeno radno vrijeme do 30.6.2019. godine

1. Francuski jezik u kulinarstvu, jedan izvršilac - profesor francuskog jezika, 4 časa

2.       Engleski jezik ,1 izvršilac - profesor engleskog jezika, 12 časova

3.       Fizika, jedan izvršilac - profesor fizike, 16 časova

4. Biologija 6 časova profesor biologije, ekologija i zaštita životne sredine, 2 časa, profesor biologije, dipl. biolog, profesor biologije i hemije, profesor ekologije, jedan izvršilac

5.       Hemija 2 časa, poznavanje robe, 8 časova, profesor hemije,

Diplomirani hemičar, dipl. inž. tehnologije, odsjek biotehnološko-prehrambeni smjer, jedan izvršilac

6. struka: Ugostiteljstvo i turizam

- za zanimanje kulinarski tehničar

- praktična nastava 21 čas -  menadžer hotelijerstva-gastronom ili resorater, dipl. menadžer turizma, jedan izvršilac

- kuvarstvo 6 časova, dipl. inž. tehnologije biotehnološko-prehrambeni smjer ili menadžer hotelijerstva-gastronom, jedan izvršilac

- za zanimanje kuvar

Praktična nastava 10 časova, kuvar specijalista peti stepen, ugostiteljsko-kulinarski tehničar specijalista peti stepen, jedan izvršilac

kuvarstvo 2 časa, dipl. inž. prehrambene tehnologije ili dipl. inž. tehnologije biotehnološko-prehrambeni smjer, jedan izvršilac.

7. Struka: Elektrotehnika, praktična nastava 4 časa, dipl. inž. računarstva i informatike, jedan izvršilac.

8. Struka: Ostale djelatnosti

Profesor stručne grupe predmeta za kozmetičke tehničare za predmete: estetska njega, kozmetologija, praktična nastava

8 časova teorije i 24 praktične nastave, dva izvršioca /jedna puna norma jedna nepuna/

Dipl. kozmetolog ili dipl. farmaceut, a za praktičnu nastavu dipl. kozmetolog ili kozmetičar specijalista peti stepen.

- Higijena 4 časa, doktor medicine, profesor biologije, diplomirani biolog

Profesor hemije,

- fizikalna medicina 4 časa, doktor medicine, specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, jedan izvršilac

- Dermatologija 4 časa, doktor medicine, specijalista dermatovenerologije

Jedan izvršilac

Profesor stručnih predmeta za zanimanje frizer:

- poznavanje materijala, 2 časa

diplomirani farmaceut, dipl. inž. tehnologije smjer hemijski, diplomirani inženjer hemije, diplomirani tehnolog, hemijskog smjera, jedan izvršilac

- Tehnologije zanimanja, 2 časa,

        - dipl. inž. tehnologije, smjer hemijski.

        - diplomirani inž. hemije

        - diplomirani tehnolog hemijskog smjera, jedan izvršilac

9. Struka saobraćaj, radni odnos se zasniva na neodređeno radno vrijeme

Profesor saobraćajne grupe predmeta, neodređeno radno vrijeme sa radnim iskustvom:

      - Saobraćajna infrastruktura, organizacija prevoza, osnovi saobraćaja i transporta i praktična nastava

12 časova teorije i 6 praktične nastave/ diplomirani inženjer saobraćaja, smjer drumski saobraćaj, 1 izvršilac

Uslovi konkursa:

- pored utvrđenih Zakonom o radu - (“Službeni glasnik RS” broj: 1/16.), kandidat treba da ispunjava i uslove u skladu sa čl. 104, 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik RS”, broj: 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. glasnik RS” br. 29/12), Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 102/14). I izmjene i dopune Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 42/16).

Uz potpisanu prijavu za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

1. uvjerenje o državljanstvu;

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- Lice koje ima završen drugi ciklus studija obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti, izuzetno od prethodnog stava 3. poslove nastavnika praktične nastave mogu izvoditi lica sa drugim stepenom stručne spreme u skladu sa pravilnikom kojim se definišu stručni profili nastavnika i stručnih saradnika.

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);

6.  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik RS”, broj: 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 102/14). I izmjene i dopune Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 42/16).

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - škola će pribaviti službenim putem za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Test i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom biće obavljen

u JU Srednjoj školi “28. juni” 16.8.2018. godine u 12 časova /sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Srednja škola “28. juni”

ulica Stefana Nemanje br. 10

71123 Istočno Sarajevo /sa naznakom za konkurs - na koju tačku se kandidat prijavljuje.    

**********

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

ROGATICA

raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u JU Centar za socijalni rad Rogatica

I - Direktor JU Centar za socijalni rad Rogatica raspisuje javni konkurs za prijem pripravnika u JU Centar za socijalni rad Rogatica, i to:

1.       diplomirani pravnik upravnih poslova 240 ECTS......................... 1 pripravnik,

2.       diplomirani menadžer preduzetničke ekonomije 180 ECTS ........... 1 pripravnik,

3.       bakalaureat/bachelor sigurnosnih i mirovnih studija 180 ECTS..... 1 pripravnik.

II - Opšti uslovi:

    Za prijem pripravnika kandidati moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:

1.       da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2.       da je stariji od 18 godina,

3.       da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

III - Posebni uslovi:

  Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti diplomu o stručnoj spremi i to za pripravnike pod brojem:

1.       diplomu o stečenom zvanju diplomirani pravnik upravnih poslova 240 ECTS,

2.       diplomu o stečenom zvanju diplomirani menadžer preduzetničke ekonomije 180 ECTS,

3.       diplomu o stečenom zvanju bakalaureat/bachelor sigurnosnih i mirovnih studija 180 ECTS.

IV - Potrebna dokumenta:

Kandidati su dužni uz prijavu (sa adresom prebivališta i brojem telefona) dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

    1)  uvjerenje o državljanstvu,

    2) ovjerenu fotokopiju lične karte ili pasoša, ili izvod iz matične knjige rođenih,

    3) ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti prilaže samo onaj kandidat koji je izabran po javnom konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti diplomu o stručnoj spremi.

V - Rok za podnošenje prijava:

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, konkursna komisija obaviće intervju, koji podrazumijeva usmeni razgovor sa kandidatom. O vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti obaviješteni pojedinačno, pismenim putem.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično u JU Centar za socijalni rad Rogatica ili putem pošte na adresu:

- JU Centar za socijalni rad Rogatica, ul. Srpske sloge br. 85, sa naznakom “Komisija za sprovođenje postupka prijema pripravnika u JU Centar za socijalni rad Rogatica”.

Podnesena dokumenta uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

*************

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

objavljuje

PONIŠTENjE

Poništava se poništenje Konkursa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto “stručni saradnik u nastavi” na Mašinskom fakultetu Istočno Sarajevo objavljeno u dnevnom listu “Glas Srpske” dana 27.6.2018. godine.

**************

OPŠTINA ISTOČNA ILIDžXA

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR “ISTOČNA ILIXA”

tel/faks 057/342-735,

računovodstvo i sekretar: 057/320-620

Stefana Nemanje br. 10, 

JIB: 4400512440005; MB: 01831674

e-mail: ss70@skolers.org,

web: www.ssciilidza.org

 raspisuje

KONKURS

za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto

1. Sekretar škole - na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom, 1 izvršilac;

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 01/16), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 124. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 41/18).

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

4. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent - pravni fakultet;

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama ili stručnom upravnom ispitu za visoku stručnu spremu;

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica. Za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom;

8. uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža;

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 102/14 i 42/16).

Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad, ne starije od šest mjeseci.

Sekretari koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) ispunjavali uslove u pogledu nivoa i vrste obrazovanja mogu ravnopravno konkurisati na radno mjesto navedeno u ovom konkursu.

Ukoliko se na raspisani konkurs prijavi lice koje ima položen pravosudni ispit, smatraće se da ispunjava uslove i nije obavezno da polaže stručni ispit. Lica zatečena na radnom mjestu sekretara koja imaju radni staž duži od pet godina ostvaren u školi ili radni staž duži od deset godina ostvaren u drugim institucijama na poslovima istog nivoa obrazovanja, oslobađaju se od obaveze polaganja stručnog ispita.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove obaviće se 16.8.2018. godine, u 8.30 časova u prostorijama škole. Spisak kandidata koji ispunjavaju formalno-pravne uslove za intervju biće objavljen na sajtu škole.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar “Istočna Ilidža”, ulica Stefana Nemanje broj 10,

71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom “Konkurs za sekretara”.

Kontakt telefon: 057/342-735.                         

************

OPŠTINA ISTOČNA ILIDžA

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „ISTOČNA ILIDžA”

tel/faks 057/342-735,

računovodstvo i sekretar: 057/320-620

Stefana Nemanje br. 10,

JIB: 4400512440005; MB: 01831674

e-mail: ss70@skolers.org,

njeb: www.ssciilidza.org

 raspisuje

KONKURS

za prijem radnika na upražnjena radna mjesta

1.       Profesor engleskog jezika i književnosti - 14 časova, na određeno vrijeme - do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom:

2.       Profesor fizike - 2 časa, na određeno vrijeme - do kraja nastavne godine, sa radnim iskustvom;

3.       Profesor informatike - 2 časa, na određeno vrijeme - do kraja nastavne godine, sa radnim iskustvom;

4.       Profesor sociologije i filozofije i sociologije i etike - 8 časova, na određeno vrijeme - do kraja školske godine, sa radnim iskustvom;

5.       Profesor fizičkog vaspitanja - 6 časova, na određeno vrijeme - do kraja nastavne godine, sa radnim iskustvom;

6.       Profesor medicinske grupe predmeta - teorija (zdravstvena zaštita s prvom pomoći, anatomija, pedijatrija, zdravstvena njega, higijena sa zdravstvenim vaspitanjem, interna medicina) - 20 časova, na određeno vrijeme - do kraja nastavne godine, sa radnim iskustvom;

7.       Profesor medicinske grupe predmeta - teorija (anatomija i fiziologija, infektologija, zdravstvena njega sa porodičnom medicinom, hirurgija, ginekologija i akušerstvo, neuropsihijatrija) - 15 časova, na određeno vrijeme - do kraja nastavne godine, sa radnim iskustvom;

8.       Profesor farmaceutske grupe predmeta (farmaceutska tehnologija, farmakologija) - 9 časova, na određeno vrijeme - do kraja nastavne godine, sa radnim iskustvom;

9.       Profesor stomatološke grupe predmeta (tehnologija zubotehničkog materijala, fiksna protetika) - 8 časova, na određeno vrijeme - do kraja nastavne godine, sa radnim iskustvom;

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 01/16), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS” 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS” 34/15 i 83/15).

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

4. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci, dostavlja prije zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran na konkursu);

7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih. Za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom;

9. uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža;

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 102/14 i 42/16).

Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Za pozicije 6, 7, 8 i 9, ukoliko ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom, razmatraće se prijave kandidata bez radnog iskustva.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom biće obavljeno 16.8.2018. godine, u 9.30 časova, a intervju u 11 časova u prostorijama škole. Spisak kandidata koji ispunjavaju formalno-pravne uslove za testiranje biće objavljen na sajtu škole.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar “Istočna Ilidža”

ulica Stefana Nemanje broj 10

71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom “Za konkurs - pozicija broj ___”.

Kontakt telefon: 057/342-735       

                                                                     

*************

REPUBLIKA SRPSKA

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR

“VASILIJE OSTROŠKI”

SOKOLAC

raspisuje  

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

Opis radnog mjesta

1.       Sekretar škole - diplomirani pravnik, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom, položen stručni upravni ispit, jedan izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 1/16), tako i posebne uslove u skladu sa članom 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 41/18) te na osnovu člana 7. i člana 8. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14), Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 42/16).

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs sa biografijom kandidati treba da dostave sljedeća dokumenta o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

Opšti uslovi:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent - pravni fakultet;

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

v) uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu;

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove intervju će biti održan dana 17.8.2018. godine u 11 časova u prostorijama JU Srednjoškolski centar “Vasilije Ostroški” u Sokocu.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs slati na adresu ili lično dostaviti: JU Srednjoškolski centar “Vasilije Ostroški” Sokolac, ulica Omladinska br. 2. Na koverti obavezno naznačiti “Prijava na konkurs”, a dodatne informacije mogu se dobiti na br. telefona: 057/400-682 ili 057/400-670.

  

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

**************

JU OSNOVNA ŠKOLA “SVETI SAVA”

ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Ul. Karađorđeva 1, 71 123 Istočno Sarajevo,

 tel. faks 057/340-414,

imejl adresa: os189@skolers.org

                                                                                       

raspisuje

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

1.       Nastavnik razredne nastave  - 2 izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine,

2.       Nastavnik razredne nastave  - 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine,

3.       Nastavnik razredne nastave  - 3 izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme,

4.       Nastavnik engleskog jezika   - 1 izvršilac - 12 časova, pripravnik, na neodređeno vrijeme,

5.       Nastavnik engleskog jezika   - 1 izvršilac - ½ punog radnog vremena, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme - do povratka radnika sa rada od jedne polovine punog radnog vremena na puno radno vrijeme,

6.       Nastavnik informatike                  - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme,

7.       Nastavnik demokratije                   - 1 izvršilac - 5 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine

8.       Nastavnik tehničkog obrazov.       - 1 izvršilac - 4 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine,

9.       Voditelj produženog boravka        - 5 izvršilaca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do kraja nastavne 2018/19. godine

Posao voditelja produženog boravka može obavljati:

 a) nastavnik razredne nastave i

 b) pedagog.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 102/14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18), članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i članom 13. stav 6. Uredbe o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 51/11, 19/12, 77/12 i 81/12).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1)      diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za kandidate sa radnim iskustvom),

3)      dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4)      uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

5)      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla (za kandidate sa radnim iskustvom),

6)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u utorak, 14.8.2018. godine, u 12 časova, intervju u srijedu, 15.8.2018. godine, u 12 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava” Istočno Novo Sarajevo, ul. Karađorđeva 1, 71 123 Istočno Sarajevo.

****************

JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA

Dječiji vrtić “Bajka”

Čajniče

raspisuje

KONKURS

1. Vaspitač - jedan izvršilac, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke g) za izabranog kandidata vrtić će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno-obrazovni rad;

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu JPU Dječiji vrtić “Bajka” Serdar Janka Vukotića br. 26A, 73280 Čajniče.

***********

REPUBLIKA SRPSKA

JU OSNOVNA ŠKOLA “SVETI SAVA”            

ROGATICA

Preobraženjska b.b.                                 

Imejl adresa: os182@skolers.org                                         

tel/faks: 058 415-261

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.       Nastavnik fizike, 1 izvršilac puna norma, na određeno vrijeme od dana prijema do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

2.       Nastavnik fizike, 1 izvršilac za 4 časa sedmično, na određeno vrijeme od dana prijema do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

3.       Nastavnik matematike, 1 izvršilac za 8 časova sedmično, na određeno vrijeme od dana prijema do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4.       Nastavnik biologije, 1 izvršilac za 4 časa sedmično, na određeno vrijeme od dana prijema do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

5.       Nastavnik hemije, 1 izvršilac za 2 časa sedmično, na određeno vrijeme od dana prijema do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

6.       Nastavnik likovne kulture, 1 izvršilac za 20 časova sedmično, na određeno vrijeme od dana prijema do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom i

7.       Nastavnik muzičke kulture, 1 izvršilac za 3 časa sedmično, na određeno vrijeme od dana prijema do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 102/14 i 45/16), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18) i članom 3. tačka m), n), nj), o), j) i k) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1)      da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se

dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2)      da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3)      da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4)      da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1)      diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

5)      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

6)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u ponedjeljak, 13.8.2018. godine, u 9 časova u prostorijama škole.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u utorak, 14.8.2018. godine u 9 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs”.

********

REPUBLIKA SRPSKA

JU OSNOVNA ŠKOLA “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”

ISTOČNA ILIDžA

Banović Strahinje 8, telefon: 057/318-896,

faks: 057/318-895,

e-mail: os188@skolers.org

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Opis radnog mjesta

1.       Nastavnik informatike - puna norma časova, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme;

2.       Nastavnik biologije - puna norma časova, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine;

3.       Nastavnik biologije - 4 časa redovne nastave, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine;

4.       Nastavnik francuskog jezika - 8 časova redovne nastave, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine;

5.       Nastavnik razredne nastave - puna norma časova, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine;

6.       Voditelj produženog boravka - puna norma časova, 3 izvršioca po zanimanju profesori razredne nastave, na određeno vrijeme do okončanja nastavnog procesa;

7.       Voditelj produženog boravka - nepuna norma časova 95 odsto radnog vremena, 1 izvršilac po zanimanju profesor razredne nastave, na određeno vrijeme do okončanja nastavnog procesa;

8.       Voditelj produženog boravka - puna norma časova, 1 izvršilac po zanimanju pedagog, na određeno vrijeme do okončanja nastavnog procesa;

9.       Nastavnik demokratije - 3 časa redovne nastave, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine;

10.     Nastavnik matematike 12 časova redovne nastave - 1 izvršilac pripravnik do okončanja pripravničkog staža.

Za radna mjesta od 1. do 9. potrebno je da kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit.

I Opšti uslovi:

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

a) da je državljanin Republike Srpske i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem -  uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi:

Članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedena radna mjesta.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III Uz prijavu svojeručno potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 102/14 i 45/16):

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radna mjesta od rednog broja 1. do 9;

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Test za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa održaće se u utorak, 14.8.2018. godine, u 12 časova, a intervju u srijedu, 15.8.2018. godine, u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” i navesti za koje radno mjesto se konkuriše.

JU Osnovna škola “Petar Petrović Njegoš” Istočna Ilidža

Banović Strahinje 8

71123 Istočno Sarajevo

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana