JU ZZZ RS – Filijala Istično Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.08. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 15.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

************

JU SŠCIVO ANDRIĆ”

 VIŠEGRAD

  raspisuje

KONKURS

za izbor  direktora škole

         

I – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

II -  Mandat

Direktor se bira na period od 4 (četiri) godine.

Mandat iz prethodne alineje se računa od dana stupanja na dužnost. Predloženi kandidat može da stupi na dužnost nakon što bude imenovan od strane Vlade Republike Srpske na prijedlog ministra.

Odmah na početku mandata direktor će proći edukaciju po programu koji je propisalo Ministarstvo prosvjete.

III – Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom škole te Pravilnikom o radu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV – Uslovi za učešće na konkursu

1. Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:

2. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je stariji od 18 godina,

- da je državljanin BiH/RS.

3. Posebni uslovi:

- da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi, nakon sticanja diplome,

- da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za dijela učinjena protiv dostojanstva i ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole i

- da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

4. Pored opštih i posebnih uslova za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

 V –  Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu na konkurs sa naznačenom adresom prebivališta i brojem telefona priložiti:

- ovjerenu kopiji lične karte,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad ( starosti do 6 mjeseci),

- dokaz o završenom najmanje prvom ciklusu studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240  ECTS bodova ili ekvivalent,

- dokaz da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima  koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- uvjerenje da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (starosti do 6 mjeseci),

- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,(starosti do 3 mjeseca),

- prijedlog programa rada za mandatni period,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Srednjoškolski centar “Ivo Andrić” Višegrad, Kralja Petra I,br. 16, Višegrad, sa naznakom” Javni konkurs za izbor direktora škole” ( NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o Rješenju o izboru i imenovanju direktora JU Srednjoškolski centar “Ivo Andrić” Višegrad u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja Rješenja školi.

************

JU SŠC “27. JANUAR” ROGATICA

Ul. Srpske sloge 98

Tel/faks: 058-420-081-direktor

E-mail: ss73@skolers.org

objavljuje

ISPRAVKU KONKURSA

                  

Ispravlja se konkurs objavljen dana, 8.8.2018. godine, u “Glasu Srpske” u dijelu koji se odnosi na radno mjesto pod rednim brojem:

1. Profesor muzičke kulture - 2 časa sedmično - pripravnik, na određeno vrijeme do          31.8.2019. godine – 1 izvršilac  i glasi:

       Profesor muzičke kulture - 3 časa sedmično-pripravnik, na određeno vrijeme do          31.8.2019. godine - 1 izvršilac 

2. Profesor likovne kulture - 2 časa sedmično - 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine i glasi:

        Profesor likovne kulture - 3 časa sedmično - 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine

 3. Struka elektrotehnička:

 - Za zanimanje električar V stepen sa radnim iskustvom - 6 časova, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine - 1 izvršilac i glasi:

 3. Struka elektrotehnika za zanimanje električar:

 Električar V stepen sa radnim iskustvom - 10 časova, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine - 1 izvršilac,

- Diplomirani inženjer elektrotehnike - 8 časova teorije - 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine i glasi:

Diplomirani inženjer elektrotehnike - 4 časa teorije i 2 časa vježbe - 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine.

          Ispravka se odnosi i na radno mjesto pod rednim brojem:

 4. Struka poljoprivreda i prerada hrane za zanimanje agroturistički tehničar:

- Diplomirani inženjer poljoprivrede, smjer biljna proizvodnja - 2 časa i praktična nastava 6 časova - 1 izvršilac sa radnim iskustvom na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine i glasi:

- Diplomirani inženjer poljoprivrede, smjer biljna proizvodnja - 2 časa i praktična nastava 12 časova - 1 izvršilac sa radnim iskustvom na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine.

Ostali dio teksta konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta ostaje isti.

***********

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ BOŠKO BUHA 

ŠTRPCI

                                                                                            

                                                                                            

  raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

I Prošireni program - Voditelj jutarnjeg čuvanja,

1. Za voditeljem jutarnjeg čuvanja na određeno vrijeme sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, sa 50 % radnog vremena, 2 izvršioca, od dana prijema do završetka nastavnog procesa u školskoj 2018/19. god.

Na osnovu člana 4. u vezi sa članom 15a, stav 1. tačke a), b) i v) Uredbe o izmjeni i dopunama  uredbe o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje (“Sl. gl. Republike Srpske” broj: 77/12), pravo učešća na konkursu imaju:

A) nastavnici razredne nastave,

B) pedagozi i

V) nastavnici predmetne nastave 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 102/14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava  uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18) i članom 2. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. gl. Republike Srpske”, 44/17, 31/18), koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se

dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili 

kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  koje ne može

biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv

dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti

službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu  i dokumentaciju kojom  dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:  

1) diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom  procesu,

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj  evidenciji,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla (za kandidata sa radnim iskustvom),

Intervju i testu kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u ponedjeljak,  27.8.2018. godine, u prostorijama škole u 13.30 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs”. Na adresu škole JU OŠ ''Boško Buha'' Štrpci, Štrpci br.60, Uvac 73265

***************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ  BOŠKO BUHA”

ŠTRPCI

                                                                                            

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor razredne nastave ili pedagog – za voditelja u produženom boravku učenika,

dva izvršioca na određeno vrijeme od dana prijema do završetka nastavnog procesa u školskoj 2018/2019. godini, puna norma sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 102/14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava  uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17,31/18) i članom 2. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se

dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili 

kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  koje ne može

biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv

dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu  i dokumentaciju kojom  dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:  

1) diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2)   uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom  procesu,

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na  evidenciji  nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla (za kandidata sa radnim iskustvom),

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju i test kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u ponedjeljak, 27.8.2018. godine, u prostorijama škole u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs”. Na adresu škole JU OŠ ''Boško Buha'' Štrpci, Štrpci br.60, Uvac 73265

******************

                                                                                                

JU OŠ ''BOŠKO BUHA'' 

ŠTRPCI

 raspisuje

 

KONKURS

za popunu slobodnog radnog mjesta

1. Profesor nastavnik njemačkog jezika -  na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa školske 2018/19 god. 1 izvršilac – za 6 časova,  sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom;

2. Profesor nastavnik biologije – na određeno vrijeme  do kraja nastavnog procesa školske 2018/19 god. 1 izvršilac za 8 časova sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

 Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu,  a u skladu sa članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

      a) završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

      b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

      v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

      Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

      Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17,31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

      Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

       Kandidati treba da ispunjavaju i  uslove, iz člana  3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”,  br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil,  propisan za radno mjesto na koje konkurišu.

       Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati  obavezno  dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova, i to:

          1.  Diplome o završenom obrazovanju (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena: na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine,  BiH i Republici Srbiji);

          2.  Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

          3.  Izvoda iz MK rođenih ili  lične karte;

          4.  Uvjerenja o državljanstvu;       

          5. Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

      Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

           U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

           U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 102/14 i 45/16) biće vršeno bodovanje kandidata, po već utvrđenim kriterijumima.

         Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova, a po kriterijumima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.

         Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije  dokumenata kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova koji se boduju, i to:

1. Za prosječnu ocjenu tokom studiranja -  dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2. Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica -  dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica).

3. Za dužinu radnog staža – dokument u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

              - vrsta posla;

              - stepen stručne spreme i

              - dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

*** Intervju i testu, sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole  dana, 28.8.2018. godine  sa početkom u  12 časova.

*** Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, pa ako se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

***     

                  Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

                  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

                   Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

                  Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, Štrpci br.60, 73265 Uvac, preporučeno ili direktno u školu.

***************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “ALEKSA ŠANTIĆ

VOJKOVIĆI

Druge sarajevske brigade  57,  Tel /faks: 057/350-649

E-mail: os186dj@skolers.org

raspisuje

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

Opis radnog mjesta

1. Voditelj produženog boravka – ½ radne norme, na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine.

2. Nastavnik informatike – 8 časova sedmično, na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine.

3. Nastavnik demokratije – 2 časa sedmično,  na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine

Za sva  radna mjesta potrebno je da kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit.

I Opšti uslovi:

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi:

Članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedena radna mjesta.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III Uz prijavu svojeručno potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14 i 45/16):

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Test za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa održaće se u ponedjeljak, 27.8.2018. godine, u 12 časova, a intervju isti dan nakon testa u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” i navesti za koje radno mjesto se konkuriše.

JU Osnovna škola “Aleksa Šantić” Vojkovići

Druge sarajevske brigade 57

Vojkovići

          ***************************                                                                                                   

              

OPŠTINA TRNOVO

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u opštini Trnovo

I   Raspisuje  se  javni konkurs za prijem pripravnika na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža u trajanju od  jedne godine i to:

1. Diplomirani ekonomista                                    izvršilac ........................................1

2. Profesof srpskog jezika                                     izvršilaca ........................................2

3. Diplomirani inženjer hemije                           izvršilac...........................................1

4. Diplomirani žurnalista (novinar)                  izvršilac...........................................1

5. Profesor fizike i matematike                          izvršilac  ...........................................1

II  Zaposleni iz tačke 1 ovog konkursa obavljaće  poslove u skladu sa  Pravilnikom o prijemu pripravnika  Opštinske uprave, opštine Trnovo.

 III  Status: Pripravnik

IV  Opšti uslovi:

     - da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

     - da je stariji od 18 godina,

     - da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

     - da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

     - da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini  nepodobnim za obavljanje poslova

       u Opštinskoj upravi, jedinice  lokalne samouprave.

      - da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnosti koja je nespojiva  sa dužnošću         koja obavlja u opštinskoj  upravi.

V  Posebni uslovi

1.   - visoka stručna sprema, VII stepen ili završen prvi ciklus studija koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova, da se nalaze  na evidenciji Zavoda za zapošljavanje  sa statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme.

VI   Uz  prijavu na konkurs  sa kraćom biografijom kandidati su dužni dostaviti dokaze  o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

     - uvjerenje o državljanstvu,

     - izvod iz MKR,

     - uvjerenje o nekažnjavanju,

     - dokaz da se  ne vodi krivični postupak,

     - diplomu o završenoj školskoj spremi,

     - dokaz  da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje

     - dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (samo kandidati  koji budu izabrani)

     - fotokopija radne knjižice

- Potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjava:

a) da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH,

b) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

Javni konkurs će biti objavljen u “Glasu Srpske”, zvaničnoj veb stranici opštine Trnovo  i oglasnoj tabli opštine.

VII  Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove obaviće se intervju.

Prijave se mogu dostaviti  lično na protokol opštine Trnovo, ili putem pošte na adresu Opština Trnovo, Trnovskog bataljona 86, 71220 Trnovo, sa naznakom “za komisiju za prijem pripravnika''.

Za dodatne informacije o javnom konkursu, zvati na  tel. 057/610-237.

Propisani obrazac za prijavu kandidata  može se preuzeti na šalteru pisarnice opštine Trnovo, kao i  sa veb stranice opštine. 

 ************

Predškolska ustanova

Dječiji vrtić “PATRIJARH PAVLE”

Istočno Novo Sarajevo

Ul. Zmaj Jovina bb

 raspisuje

 

JAVNI KONKURS

Za prijem pripravnika u radni odnos radi obavljanja pripravničkog staža

I - Osnovni podaci

1. Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, iz kategorije djece poginulih boraca u Odbrambeno-otadžbinskom radu Republike Srpske, a u skladu sa Odlukom o odobravanju sredstava za finansiranje zarada pripravnika sa VSS - djece poginulih boraca Republike Srpske br. 02.1.7/0601-127-2/18 od 10.7.2018. godine.

II - Opšti uslovi za kandidate

2.  Pored uslova predviđenih članovima od 26. do 31. Zakona o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:01/16), a koji se tiču godina života i opšte zdravstvene sposobnosti za rad, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove i to:

- Najmanje privi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ili programu za obrazovanje vaspitača.

-  Da kandidat ima status djeteta poginulog borca vojske Republike Srpske u Odbrambeno- otadžbinskom ratu Republike Srpske.

3.  Rad u predškolskoj ustanovi ne može obavljati lice koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja, a odnosi se na djela učinjena protiv: dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti i trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanje maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a što će Ustanova provjeriti službenim putem za izabranog kandidata prije stupanja na rad.

III  - Dokumenti potrebni za prijavu na konkurs

4.  Kandidati su obavezni dostaviti sljedeće:

-  Prijavu na Javni konkurs (Slobodna forma koja pored osnovnih podataka o kandidatu sadrži i kratku biografiju, ili obrazac prijave koji kandidati mogu preuzeti u Ustanovi ili na veb stranici Ustanove www.vrticpatrijarhpavle.com  od dana objave konkursa.

-  Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija obrasca bez ograničenja trajanja ).

-  Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija ne starija od 6 mjeseci)

-  Potvrda nadležnog organa da kandidat ima status djeteta poginulog borca (original ili ovjerena fotokopija),

-  Diploma (original ili ovjerena fotokopija),

-  Dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja ili formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (original ili ovjerena fotokopija),

-  Dokument u formi uvjerenja o ukupnom vremenu čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom izdat od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (original ili ovjerena fotokopija).

IV  -  Rok za podnošenje prijave

5.  Rok za dostavljanje prijave je 8 dana od dana objave konkursa u dnevnim novima “Glas Srpske”.

V -  Način dostavljanja

6.  Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Ustanove, ili putem pošte na adresu Ustanove.

VI -  Intervju

7.  Intervju za kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave, održaće se u prostorijama Ustanove, dana 27.8.2018. godine u 10 časova, te se kandidati neće posebno pozivati.

8.   Ukoliko se kandidat ne pojavi na intervjuu, smatrat će se da je odustao od prijave na konkurs.

VII  -  Način objavljivanja

9.   Javni konkurs će biti objavljen na internet stranici Ustanove na adresi www.vrticpatrijarhpavle.com  kao i dnevnom listu “Glas Srpske”.

                   

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana