JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.04. 2019. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 17.04. 2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***************

***********************

 

OPŠTINA BROD

SVETOG SAVE 17

74 450 BROD

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Opštinskoj upravi Brod

 

I - Načelnik opštine Brod raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Opštinskoj upravi Brod, na neodređeno vrijeme i to:

 

U Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici, Odsjeka za poslove zaštite i spasavanja:

 

1) Vatrogasac ...............................................................................  1 izvršilac

 

II - Opis poslova i zadataka

 

Vatrogasac obavlja poslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Brod (“Službeni glasnik opštine Brod”, broj 3/18, 6/18, 10/18 i 15/18).

 

III – Opšti uslovi za prijem u radni odnos

 

- da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

- da je starije od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

- da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi i

- da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX tačka 1. Ustava BiH.

 

IV – Posebni uslovi

 

- Srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju vatrogasne, građevinske, metalske, hemijske, elektro i druge tehničke struke, položen vozački ispit “B” kategorije, da je zdravstveno i psihofizički sposoban za vršenje poslova gašenja požara i spasavanje ljudi i imovine i da nije stariji od 25 godina života.

 

V - Potrebna dokumenta

 

(1) Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu- Prijava na javni konkurs. Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine i fotokopiju lične karte, a izjava da kandidat:

 

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX tačka 1. Ustava BiH,

2) da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

3) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i

4) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću namještenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), sastavni je dio Prijave na javni konkurs.

 

(2) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže fotokopije:

 

- diplome o završenoj stručnoj spremi,

- vozačke dozvole,

- izvoda iz matične knjige rođenih i

- originalno uvjerenje o obavljenom prethodnom ljekarskom pregledu, izdato od zdravstvene ustanove za medicinu rada, kao dokaz da je zdravstveno i psihofizički sposoban za vršenje poslova gašenja požara i spasavanje ljudi i imovine.

 

Na osnovu Akta o procjeni rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini u opštini Brod, prethodni ljekarski pregled za radno mjesto vatrogasca, koje je utvrđeno kao radno mjesto sa povećanim rizikom, obuhvata obavezno: pregled specijaliste medicine rada, pregled specijaliste oftalmologa, pregled specijaliste neuropsihijatra ili neurologa, pregled psihologa, EKG, audiogram, test spirometrije, osnovne laboratorijske analize (SE, KKS, ŠUK, Urin, Urea), RTG pluća, test vestibulometrije, a fakultativno: pregled ortopeda i pregled dermatologa.

 

(3) Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa, Konkursna komisija će obaviti usmeni intervju s ciljem ocjene stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata za obavljanje poslova i zadataka za radno mjesto na koje je konkurisao.

O mjestu i vremenu održavanja usmenog intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

 

(4) Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz tačke V stav 1. podtačka 1, 3. i 4. javnog konkursa.

 

(5) Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 4. ove tačke u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 4. ove tačke.

 

VI – Rok za podnošenje prijava

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja javnog konkursa. U slučaju da javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

Prijave na javni konkurs se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: “Opština Brod, ulica Svetog Save br.17. sa naznakom “Prijava na javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Opštinskoj upravi Brod”.

 

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

          Za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu zadužen je službenik Marić Petranka, Stručni saradnik za personalne poslove, kontakt telefon 053/610-169.

 

******************

 

 

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” PETROVO

OZRENSKIH ODREDA 74

74 317 PETROVO

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

I

1.       Nastavnik/profesor razredne nastave sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu, na određeno vrijeme, najduže do 31.8.2019. godine - 1 izvršilac.

 

II

2. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u razrednoj nastavi može da izvodi:

a) profesor razredne nastave ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je razredna nastava samostalan ili ravnopravan predmet,

b) nastavnik razredne nastave sa završenom pedagoškom akademijom, smjer razredna nastava.

        

3. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, kao i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“ Sl. glasnik RS”, broj 44/17 i 31/18 )

 

III

Uz potpisanu prijavu, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem”.

Uvjerenje iz tačke 4. i 5. ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1. ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica,

5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

IV

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana, 30.4.2019. godine, testiranje sa početkom u 11 časova, a intervju u 12 časova.

 

V

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli.

 

VI

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju .

Ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

VII

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” posredstvom Zavoda za zapošljavanje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

VIII

Nakon zaključenja javnog konkursa, Komisija za izbor imenovana od strane direktora škole, razmatra dostavljene prijave, pregleda dokumentaciju, obavlja intervju sa kandidatima, sačinjava i predlaže direktoru škole rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Komisija sačinjava rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, na osnovu kriterijuma utvrđenih Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i objavljuje je na oglasnoj ploči škole.

Na prijedlog Komisije direktor škole će izvršiti prijem kandidata u radni odnos.

 

IX

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na sljedeću adresu:

JU OŠ “Vuk Karadžić” 74317 Petrovo, Ozrenskih odreda 74, sa naznakom: Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

 

X

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

XI

Škola će obavijestiti sve prijavljene kandidate na raspisanom konkursu o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana