JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.04. 2019. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 17.04. 2019. godine.

 

 

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

 

*******

************

 

 

 

 

JU OŠ “KNEZ IVO OD SEMBERIJE” BIJELjINA

 

donosi

 

ODLUKU

o poništenju konkursa za upražnjena radna mjesta

 

Poništava se konkurs za upražnjena radna mjesta, broj: 1043/19 od 5.4.2019. objavljen u “Glasu Srpske” dana, 10.4.2019. godine.

 

Obrazloženje

 

Prilikom raspisivanja konkursa za upražnjena radna mjesta, broj: 1043/19 od 5.4.2019. godine došlo je do greške proceduralne prirode u tekstu konkursa. Zbog navedene greške poništava se konkurs za upražnjena radna mjesta, broj: 1043/19 od 5.4.2019. godine objavljen na oglasnoj tabli u “Glasu Srpske” dana, 10.4.2019. godine.

Konkurs za upražnjena radna mjesta biće ponovo objavljen.

Na osnovu svega navedenog direktor škole donosi odluku kao u dispozitivu iste.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***************************

JU OŠ “KNEZ IVO OD SEMBERIJE”

BIJELjINA

objavljuje

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1. Nastavnik fizike, 4 časa, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, pripravnik, jedan izvršilac,

2. Nastavnik matematike, 16 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, pripravnik, jedan izvršilac,

3.       Nastavnik razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, pripravnik, jedan izvršilac.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u  kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

4) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koji traže zaposlenje,

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 3.5.2019. godine u 9 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Knez Ivo od Semberije” Bijeljina, obaviće se testiranje, a istog dana u 10 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i na internet stranicu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola “Knez Ivo od Semberije” Bijeljina, Neznanih junaka 46, 76300 Bijeljina.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

**************

 

 

SLOBOMIR P UNIVERZITET

 

Raspisuje

 

 KONKURS

 

Za izbor u saradničko zvanje viši asistent, za užu naučnu oblast Istorija države i prava – 1 izvršilac;

 

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- biografiju,

- bibliografiju,

- diplomu o stečenom zvanju,

- uvjerenje o položenim ispitima (za izbor u saradnička zvanja),

- uvjerenje o državljanstvu,

- dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje),

 

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

 

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone: SLOBOMIR 055 231 153  , DOBOJ 053 209 621 info@spy.ba.

**************************

 

 

                                                                                                                             

OSNOVNI SUD U BIJELjINI

 

objavljuje

 

JAVNI KONKURS

         

- Za prijem knjigovođe za rad na neodređeno vrijeme………………..1 izvršilac

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

Završena viša ekonomsko, komercijalna, poslovna škola, smjer finansije, računovodstvo, odnosno 180 ECTS bodova, položen ispit za sertifikovanog računovođu, položen stručni ispit za rad u organima uprave i završen najmanje II stepen kursa za kompjutere  

- šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- probni rad u skladu sa zakonom                              

 

Uz prijavu priložiti sljedeće dokaze:

- uvjerenje o državljanstvu

- rodni list

- dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (original ili ovjerena kopija)

- dokaz o položenom ispitu za sertifikovanog računovođu i licenca(original ili ovjerena kopija)

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (original ili ovjerena kopija)

- sertifikat o završenom II stepenu kursa za kompjutere

- dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu

           

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidat je dužan prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

 

Prijave dostaviti lično ili na adresu: Osnovni sud u Bijeljini, ulica Vuka Karadžića 3. sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.  

******************

 

 

JU OŠ “SVETI SAVA” CRNjELOVO

76328 Crnjelovo

 

Raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1. Nastavnik geografije, pripravnik, 10 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, odnosno do povratka radnika sa bolovanja, izvršilac jedan (1).

 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz potpisanu prijavu kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih, v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena

d) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djeteta,

đ) uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke g) i d) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

b) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

v)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan da dostavi: a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;  b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;  v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U prostorijama JU Osnovne škole “Sveti Sava” Crnjelovo, obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa i to 3.5.2019. godine u 7.30 časova.

Škola će pisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.  

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola “Sveti Sava” Crnjelovo, Glavna ulica broj 15, 76328 Crnjelovo.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja .

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana