JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.08. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 15.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

************

JU ''DJEČIJI VRTIĆ'' LOPARE

Raspisuje:

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

- Vaspitač..............................2 izvršioca, položen stručni ispit, na određeno vrijeme, do 30.6.2019. godine.

Opšti uslovi:

-        Da je državljanin Republike Srpske i BiH

-        Da je punoljetan

-        Da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

-        Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena.

Posebni uslovi

- Odgovarajuću visoku stručnu spremu (diplomirani vaspitač, VII stepen ili 180 ECTS bodova)

- položen stručni ispit za rad u predškolskom vaspitno-obrazovnom procesu,

- 1 godina radnog iskustva na poslovima vaspitača

Uz prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju.

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja.

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme

Kandidat je dužan dostaviti ovjerenu fotokopiju svih dokumenata, budući da isti neće biti vraćeni kandidatima.

Javni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, obaviće se intervju 27.8.2018. godine u 10 časova u prostorijama Dječijeg vrtića Lopare.

Prijave sa traženom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: JU Dječiji vrtić Lopare, Ulica 3. Majevičke brigade 50, 75240 lopare, sa naznakom “Konkursnoj komisiji”.

***************

                                                                                                 

JU OŠ “VELjKO ČUBRILOVIĆ”

PRIBOJ

Raspisuje:

 KONKURS

 za upražnjena radna mjesta

 u školskoj 2018/2019. godini

1.       Nastavnik njemačkog jezika – 8 časova sedmične norme, 1 izvršilac bez radnog iskustva(pripravnik), na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, do 30.6.2019. godine

2.       Nastavnik matematike - 4 časa sedmične norme, 1 izvršilac bez radnog iskustva (pripravnik) na određeno vrijeme (do povratka radnika sa funkcije direktora) do 31.8.2019. godine

3.       Nastavnik informatike - 5 časova sedmične norme, 1 izvršilac sa radnim iskustvom na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine

4.       Nastavnik fizike - 6 časova sedmične norme, 1 izvršilac sa radnim iskustvom na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine

5.       Nastavnik pravoslavne vjeronauke -11 časova sedmične norme , 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine

Kandidati pod 1. i 2. moraju ispunjavati uslove po članu 111. a kandidat pod rednim brojem 3 i 4. po članu 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17,31/18 i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, treba da dostave sljedeća dokumenta:

Opšti i posebni uslovi su:

Opšti uslovi propisani Zakonom o radu (“Sl. gl. RS” br.1/16,66/18)

- da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

- da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora na konkurs, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela. Za kandidata koji bude izabran škola će tražiti uvjerenje službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:

- Odgovarajuća stručna sprema, o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti.

Potrebna dokumentacija:

- Uz potpisanu prijavu od strane kandidata (sa kraćom biografijom), potrebno je dostaviti, pored dokumentacije gore navedene, dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, ne starije od 6 mjeseci i te kopije neće biti biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune prijave obaviće se testiranje dana 28.8.2018. godine u 12 časova, a nakon toga intervju, u prostorijama JU Osnovne škole “Veljko Čubrilović”, Priboj.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervjuu, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu JU Osnovna škola „Veljko Čubrilović”, Priboj, 75249 Priboj.

Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

****************

JU OŠ SVETI SAVA

LOPARE

Raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

u školskoj 2018/2019. godini

1.       Nastavnik matematike - 8 časova sedmične norme, 1 izvršilac – pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije direktora),

2.       Nastavnik fizike - 2 časa sedmične norme, 1 izvršilac – pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije direktora.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, treba da dostave sljedeća dokumenta:

Opšti i posebni uslovi su:

Opšti uslovi propisani Zakonom o radu (“Sl. gl. RS” br.1/16, 66/18)

- da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

- da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora na konkurs, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela. Za kandidata koji bude izabran škola će tražiti uvjerenje službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:

-        Odgovarajuća stručna sprema, o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti.

Potrebna dokumentacija:

-        Uz potpisanu prijavu od strane kandidata (sa kraćom biografijom), potrebno je dostaviti, pored dokumentacije gore navedene, dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, ne starije od 6 mjeseci i te kopije neće biti biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje dana 29.08.2018. godine u 10 časova, a nakon toga intervju, u prostorijama JU Osnovne škole „Sveti Sava”, Lopare.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu JU Osnovna škola „Sveti Sava”, Lopare, 75240 Lopare.

 Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***************

JU TEHNIČKA ŠKOLA “MIHAJLO PUPIN “ BIJELjINA

Račanska bb,

Raspisuje

 KONKURS

 Za upražnjena radna mjesta

1. Nastavnik srpskog jezika, 11 časova, određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice bez iskustva - pripravnik, 1 izvršilac,

2. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 2 časa, određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice bez iskustva - pripravnik, 1 izvršilac,

3. Nastavnik engleskog jezika, 2 časa, određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice bez iskustva - pripravnik,

4. Nastavnik saobraćajne grupe predmeta, drumski smjer, puna norma, do povratka direktora sa funkcije a najduže do 31.8.2019. godine, lice bez iskustva - pripravnik, 1 izvršilac,

5. Nastavnik praktične nastave, mašinska grupa predmeta, 24 časa, neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

1)      da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2)      da je punoljetan, a dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3)      da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, izdato od nadležne zdravstvene ustanove,

4)      da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1.       ovjerenu fotokopiju diplome o najmanje završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTЅ bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2.       dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

4.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu, pod br. 5. konkursa,

5.       uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke o vrsti posla, stepen stručne spreme i dužine ostvarenog radnog staža po vrsti posla,

6.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno - otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno - otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 Izuzetno u skladu sa članom 104. stav 1. tačka 3). Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” br.41/18) pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane zakonom.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Škole - Račanska ulica: - dana 28.8.2018. godine (utorak) u 9 sati za kandidate pod br 1. 2. i 3. a

- dana 29.8.2018. godine (srijeda) u 11 sati za kandidate pod br.4. i 5.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, a na prijavi tačno navesti koja dokumenta se dostavljaju uz prijavu.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljati u kovertama sa naznakom ''konkurs za nastavnika..... '' lično ili poštom na adresu JU Tehnička škola ''Mihajlo Pupin'' Bijeljina, Račanska bb.

******************

JU OŠ “ĆIRILO I METODIJE”

GLAVIČICE, BIJELjINA

Raspisuje

KONKURS

za radno mjesto

1. Nastavnik –profesor ruskog jezika, pripravnik, 16 časova sedmične norme, na određeno vrijeme (do povratka radnice sa porodiljskog odsustva) ....... izvršilac 1

2. Nastavnik – profesor geografije, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 2 časa sedmične norme , na određeno vrijeme (najdalje do 31.8.2019. godine) ....... izvršilac 1

3. Nastavnik – profesor fizike, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 6 časova sedmične norme , na određeno vrijeme (najdalje do 31.8.2019. godine) ....... izvršilac 1

4. Nastavnik – profesor tehničkog obrazovanja i informatike, pripravnik, 16 časova sedmične norme , na neodređeno vrijeme ....... izvršilac 1

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs:

 a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

 b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena (za izabranog kandidata pribavlja ga škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Pored dokumentacije iz opštih uslova, kandidati treba da dostave i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost i posebnih uslova kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, a koja podrazumijeva:

a) prijava na konkurs potpisana od strane kandidata,

b), ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

v) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

g) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

d) uvjerenje o državljanstvu,

đ) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ,

e) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

ž) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (izuzev pripravnika),

z) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

i) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

j) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

k) ljekarsko uvjerenje, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, kandidati treba da dostave nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

l) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela... škola će pribaviti za izabranog kandidata službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 28. avgusta 2018. godine sa početkom u 10,00 sati u prostorijama JU OŠ”Ćirilo i Metodije u Glavičicama.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od konkursa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja

Potpisane prijave (od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos) sa pomenutom dokumentacijom slati na adresu: JU Osnovna škola”Ćirilo i Metodije” – Glavičice 76318 sa napomenom: „Komisiji za izbor radnika”.

Napomena: nepotpuna, neovjerena, zastarjela i neblagovremeno dostavljena dokumentacija, neće se razmatrati.

***************

JU GIMNAZIJA FILIP VIŠNjIĆ”

BIJELjINA

Raspisuje:

 KONKURS

 za prijem radnika u radni odnos:

1. Nastavnik matematike, puna norma, lice sa iskustvom, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac;

2. Nastavnik računarstva i informatike, 8 časova redovne nastave, pripravnik, na određeno vrijeme, 31.8.2019. godine, 1 izvršilac.

Uz svojeručno potpisanu prijavu (sa mjestom prebivališta i brojem telefona) na raspisani konkurs za prijem u radni odnos nastavnika, kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova, i to:

- da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, koje ne može biti starije od šest mjeseci,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

- ovjerenu foto - kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja. Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz ovog stava konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za kandidate pod rednim brojem 1.);

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica. Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica je

uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: (za kandidate pod rednim brojem 1.)vrsta posla, stepen stručne spreme i

dužina radnog staža po vrstama posla.

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama JU Gimnazija „Filip Višnjić” u Bijeljini, dana 29.8.2018. godine, sa početkom u 10:00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima u zatvorenoj koverti, slati na adresu: JU GIMNAZIJA „FILIP VIŠNjIĆ”, Račanska 94, sa naznakom „Komisiji za prijem radnika po konkursu – NASTAVNIK. ...” /navesti za koje upražnjeno radno mjesto se kandidat prijavljuje/.

*****************

JU OŠ “ALEKSA ŠANTIĆ”

UGLjEVIK

Raspisuje

JAVNI KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1.       Nastavnik tehničkog obrazovanja i informatike – 14 časova, sa iskustvom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa plaćenog odsustva, a najdalje do 31.8.2019. godine,

2.       Nastavnik ruskog jezika – 14 časova neposrednog vaspitno-obrazovnog rada, bez iskustva, na određeno vrijeme, do okončanja procedure za izbor drugog stranog jezika, a najdalje do 31.8.2019. godine,

3.       Nastavnik biologije – 4 časa neposrednog vaspitno-obrazovnog rada, sa iskustvom, na neodređeno vrijeme.

Uz prijavu dostaviti dokumenta kojima se ispunjavaju opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos.

Opšti uslovi:

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je državljanin Republike Srpske, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, ne starijim od 6 (šest) mjeseci,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci i koje prilaže samo kandidat koji bude izabran po konkursu za ovo radno mjesto ( prvi na rang listi ), a prije zasnivanja radnog odnosa.

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, koje pribavlja škola službenim putem za izabranog kandidata po konkursu,

Posebni uslovi:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

za ona radna mjesta gdje se traži radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom radu,

- dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za ona radna mjesta gdje se traži lice sa radnim iskustvom,

Test i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen u ponedjeljak, 27. 08. 2018. godine u 1000 časova u prostorijama škole u Ugljeviku.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: OŠ “Aleksa Šantić”, Ćirila i Metodija 44, 76330 Ugljevik, sa naznakom „Komisiji za izbor”.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Napomena: Nepotpuna, neovjerena i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se razmatrati.

*************

JU OŠ “SVETI SAVA

CRNjELOVO

Raspisuje

 KONKURS

 za prijem radnika u radni odnos i to:

1.       Nastavnik matematike, radnik sa iskustvom, 4 časova redovne nastave, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, izvršilac jedan (1).

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz potpisanu prijavu kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

a) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

g) uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti :

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U prostorijama JU Osnovne škole “Sveti Sava” Crnjelovo, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa i to 28.8.2018. godine u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava” Crnjelovo, Glavna ulica broj 15, 76328 Crnjelovo.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

**************

JU OŠ “KNEZ IVO OD SEMBERIJE”

BIJELjINA

Raspisuje javni

 KONKURS

 Za upražnjena radna mjesta

1. Nastavnik razredne nastave, puna norma, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, dva izvršioca,

2. Nastavnik razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac,

3. Nastavnik demokratije i ljudskih prava, 6 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, pripravnik, jedan izvršilac,

4. Nastavnik matematike, 12 časova, na neodređeno vrijeme, pripravnik, jedan izvršilac,

5. Nastavnik tehničkog obrazovanja, 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac,

6. Nastavnik osnova informatike, 12 časova, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac,

7. Nastavnik osnova informatike, 4 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa plaćenog odsustva, a najduže do 31.8.2019. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac,

8. Nastavnik biologije, 6 časova, određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, pripravnik, jedan izvršilac.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

a) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radna mjesta pod tačkom 1,2,5,6 i 7,

g) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, za radna mjesta pod tačkom 1,2,5,6 i 7 koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

d) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 28.8.2018. godine u 9 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Knez Ivo od Semberije” Bijeljina, obaviće se testiranje, a istog dana u 10 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Knez Ivo od Semberije” Bijeljina, Neznanih junaka 46., 76300 Bijeljina.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

****************

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ”

SUVO POLjE

o b j a v lj u j e

 KONKURS

 Za prijem radnika u radni odnos i to:

1.       Nastavnik razredne nastave, položen stručni ispit, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja;

2.       Nastavnik razredne nastave, položen stručni ispit, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine;

3.       Nastavnik njemačkog jezika – položen stručni ispit, 1 izvršilac, 8 časova sedmično, na neodređeno vrijeme.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

a) Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

g) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla,

v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 28.8.2018. godine u 9 časova je testiranje, a u 10 časova intervju u prostorijama JU Osnovne škole „Dositej Obradović” Suvo Polje sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Dositej Obradović” Suvo Polje 404, 76321 Suvo Polje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***************

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ

VELIKA OBARSKA

o b j a v lj u j e

 KONKURS

 Za prijem radnika u radni odnos i to:

1.       Nastavnik razredne nastave, puna radna norma, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 07.08.2019. godine, lice sa iskustvom, izvršilac ...........................................1

2.       Nastavnik geografije, 8 časova redovne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 11.06.2019. godine, lice sa iskustvom, izvršilac ...........................................1

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

a) Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

g) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla,

d) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana 28.8.2018. godine u 9 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Velika Obarska, obaviće se testiranje, a u 10 časova obaviće će se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Petar Petrović Njegoš” Velika Obarska, 76329 Velika Obarska.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

****************

JU EKONOMSKA ŠKOLA BIJELjINA

Račanska 96

r a s p i s u j e:

 KONKURS

 Za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik informatike 1 izvršilac, 12 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2019. godine, lice sa radnim iskustvom;

2. Nastavnik informatike, 1 izvršilac, 6 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2019. godine, pripravnik.

Za navedeno radno mjesta pod brojem 1. potrebno položen stručni ispit za rad u nastavi.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

 a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, izdatim od nadležne zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o najmanje završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, (ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke b) konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa);

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ( dostavljaju kandidati za radno mjesto pod red. brojem 1.

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla ( dostavljaju kandidati za radno mjesto za koje se traži radno iskustvo).

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 29.08.2018. godine (srijeda ) u 11.00 časova u prostorijama JU Ekonomske škole u Bijeljini

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja .

Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljati lično u zatvorenim kovertama sa naznakom „konkurs” i navesti radno mjesto na koje se konkuriše ili slati poštom na adresu JU Ekonomska škola Bijeljina, Račanska 96.

****************

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ”

KORAJ – LOPARE

Raspisuje se

 KONKURS

 za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.       Nastavnik matematike na 16 časova – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

2.       Nastavnik fizike na 6 časova– sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

b) Za školsku 2018/2019. godinu:

1. Nastavnik francuskog jezika na 8 časova – lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

2. Nastavnik engleskog jezika za rad u područnim odjeljenjima na 6 časova – lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

3. Nastavnik tehničkog obrazovanja na 4 časa – pripravnik.

4. Nastavnik osnova informatike na 4 časa – pripravnik.

5. Nastavnik pravoslavne vjeronauke na 12 časova – lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

6. Nastavnik islamske vjeronauke na 7 časova – lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

7. Psiholog na 15 % radnog vremena – lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

         

v) Do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najdalje do 31.08.2019. godine:

1. Nastavnik razredne nastave – lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

2. Pedagog – lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

         

g) Na neodređeno

1. Bibliotekar – lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

         

Dokumenti koji se dostavljaju na konkurs:

a) prijava na konkurs potpisana od strane kandidata,

b) diploma o stručnom zvanju u određenoj oblasti ili ekvivalent,

v) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja

ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

g) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

d) uvjerenje o državljanstvu,

đ) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom

procesu (izuzev pripravnika),

e) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na

evidenciji nezaposlenih lica,

ž) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (izuzev pripravnika),

z) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

i) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

j) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

k) ljekarsko uvjerenje, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, kandidati trebaju dostaviti nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

l) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela... škola će pribaviti za izabranog kandidata službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 28. avgusta 2018. godine u prostorijama škole u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave u naznačeno vrijeme, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Učesnici konkursa su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 Prijave sa potrebnim dokumentima poslati na adresu: JU Osnovna škola “Dositej Obradović” 75247 Koraj.

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja.

****************

JU OŠ PETAR KOČIĆ” BRODAC – BIJELjINA

Raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Nastavnik razredne nastave .......... 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 31.8.2018. godine, sa radnim iskustvom - položen stručni ispit,

2.       Nastavnik njemačkog jezika.................... 1 izvršilac, sa ½ radnog vremena, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine sa radnim iskustvom, položen stručni ispit

3.       Nastavnik matematike............... 1 izvršilac, na 16 časova, bez radnog iskustva - pripravnik , na neodređeno vrijeme,

4.       Nastavnik demokratije............... 1 izvršilac, na 2 časa redovne nastave, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom - položen stručni ispit

Uslovi konkursa

Uz potpisanu prijavu na konkurs sa kraćom biografijom kandidati prilažu sljedeća dokumenta:

I – Opšti uslovi

-        Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

-        Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom

lične karte,

-        Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena.

II –Posebni uslovi

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje

visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, za radno mjesto pod tačkom 1, 2 i 4,

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ,

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji

nezaposlenih lica,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu

o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata

, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Kandidat, prijavu na konkurs sa adresom prebivališta, telefonskim brojem i dokazima o

ispunjavanju uslova, dostavlja na adresu: JU OŠ „Petar Kočić” Brodac, 76313, ili lično

donosi u sekretarijat škole.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se naknadno pozivati na test i intervju.

Ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu smatraće se kao da su odustali od konkursa.

Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumenta neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se test dana 28.8.2018. godine sa početkom u 9 sati, nakon testa obaviće se intervju sa početkom u 10 sati.

Svi kandidati će pisanim putem biti obaviješteni o Odluci o prijemu.

****************

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” ZABRĐE

raspisuje javni

 JAVNI K O N K U R S

 za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor/nastavnik ruskog jezika...................................1 izvršilac bez radnog iskustva (pripravnik ) na neodređeno vrijeme, na 10 časova neposrednog rada u nastavi sedmično,

2. Profesor/nastavnik istorije..........................................1 izvršilac bez radnog iskustva ( pripravnik ), na određeno vrijeme, na 2 časa neposrednog rada u nastavi sedmično do 31.8.2019. godine,

3. Profesor/nastavnik geografije....................................1 izvršilac bez radnog iskustva ( pripravnik ), na određeno vrijeme, na 4 časa neposrednog rada u nastavi sedmično, do 31.8.2019. godine,

4. Profesor/nastavnik matematike..................................1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme, na 8 časova neposrednog rada u nastavi sedmično do 31.8.2019. godine,

5. Profesor/nastavnik biologije.....................................1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na neodređeno vrijeme, na 10 časova neposrednog rada u nastavi sedmično,

6. Profesor/nastavnik hemije..........................................1 izvršilac bez radnog iskustva ( pripravnik ), na određeno vrijeme, na 4 časa neposrednog rada u nastavi sedmično do 31.8.2019. godine,

7. Profesor/nastavnik likovne kulture........................1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme, na 6 časova neposrednog rada u nastavi sedmično do 31.8.2019. godine,

8. Profesor/nastavnik razredne nastave.........................1 izvršilac bez radnog iskustva (pripravnik ), na neodređeno vrijeme, puna sedmična norma časova

9. Bibliotekar..........................................................................1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, 50% radne norme do 31.8.2019. godine.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena. Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa, škola će pribaviti službenim putem.

Uz potpisanu prijavu, sa adresom i brojem telefona potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova.

Posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, za kandidate sa radnim iskustvom

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, za kandidate sa radnim iskustvom

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave, nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave , odnosno ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana, 28.8.2018. godine, u 9 časova u prostorijama škole u Zabrđu.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen dana, 28.8.2018. godine, u 10 časova u prostorijama škole u Zabrđu.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije svih dokumenata, jer škola ne preuzima obavezu vraćanja istih.

Prijave i potrebne dokumente dostaviti lično ili slati poštom na adresu: JU Osnovna škola '' Vuk Karadžić '' Zabrđe, Zabrđe br 57 , 76 330 Ugljevik sa naznakom '' Komisiji za izbor ''.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

************

JU MUZIČKA ŠKOLA “STEVAN STOJANOVIĆ - MOKRANjAC”

BIJELjINA

objavljuje:

 KONKURS

 za prijem radnika u radni odnos i to:

1.       Nastavnik gitare – puna norma, na određeno vrijeme do 28.12.2018. godine, lice bez radnog iskustva – pripravnik,

2.       Nastavnik violončela – pola norme, na određeno vrijeme do 28.12.2018. godine, lice bez radnog iskustva – pripravnik,

3.       Nastavnik klavira – pola norme, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice bez radnog iskustva – pripravnik,

4.       Pedagog – pola norme, na neodređeno vrijeme, lice bez radnog iskustva – pripravnik,

5.       Nastavnik fizike – 2 časa, na određeno vrijeme do 28.12.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

6.       Nastavnik audiovizuelne tehnike – 1 čas, na određeno vrijeme do 28.12.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

a) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

g) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ( samo za one kandidate kod kojih se traži položen stručni ispit ).

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 27.8.2018. godine, u 10 časova u prostorijama JU Muzičke škole “Stevan Stojanović Mokranjac” Bijeljina obaviće se test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, a u 11 časova obaviće se intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Muzička škola “ Stevan Stojanović Mokranjac” Bijeljina, Karađorđeva 5, 76300 Bijeljina.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

**************

JU SŠC VUK KARADžIĆ

LOPARE

raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

Nastavnik fizike na 11 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na neodređeno vrijeme............. 1 izvršilac

Nastavnik matematike na 2 časa, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na određeno vrijeme, do 30.6.2019. godine ........ 1 izvršilac

Nastavnik psihologije na 2 časa, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na određeno vrijeme, do 30.6.2019. godine ........ 1 izvršilac

Nastavnik mašinske grupe predmeta na 18 časova teorije i 6 časova praktične nastave, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na neodređeno vrijeme......... 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata, sa kratkom biografijom, kontakt telefonom i adresom prebivališta, potrebno je da kandidat dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova, i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5) da ima položen stručni ispit za rad u nastavi

Kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz ovog stava konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

 - vrsta posla,

 - stepen stručne spreme i

 - dužina radnog staža po vrstama posla

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice: poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, i to:

1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 27.8.2018. godine u 10 časova u prostorijama JU SŠC “Vuk Karadžić” Lopare.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU SŠC “Vuk Karadžić” Lopare, Dositeja Obradovića bb, 75240 Lopare sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS”.

**************

JU SŠC “MIHAILO PETROVIĆ ALAS”

UGLjEVIK

raspisuje

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Nastavnik matematike, 1 izvršilac, 8 časova , na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno - obrazovnom procesu

2. Nastavnik srpskog jezika, 1 izvršilac, 7 časova , na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, pripravnik

3. Nastavnik mašinske grupe predmeta ( diplomirani mašinski inženjer), 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, pripravnik

Uslovi:

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

Prijavu na konkurs ( potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem radnika u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika);

Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu,

Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ( Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti uvjerenje visokoškolske ustanove prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa);

Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom

Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice ratnog vojnog invalida,

Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove ( ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran službenim putem zatražiti uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se obaviti 30.8.2018. godine u 11 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Javna ustanova Srednjoškolski centar “Mihailo Petrović Alas” Ugljevik, Karađorđeva 19, 76330 Ugljevik, sa naznakom “Za konkurs”.

***************

JU OŠ “VUK KARADžIĆ

BIJELjINA

objavljuje

KONKURS

Za prijem radnika u radni odnos i to:

1. Nastavnik razredne nastave - puna norma –na određeno vrijeme - 2 izvršioca , sa radnim iskustvom, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 31.8.2019. godine,

2. Nastavnik razredne nastave - puna norma - na određeno vrijeme - 1 izvršilac, sa radnim iskustvom, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 13.11.2021. godine;

3. Nastavnik razredne nastave - puna norma - na neodređeno vrijeme - 2 izvršioca, sa radnim iskustvom.

4. Nastavnik razredne nastave - puna norma - 1 izvršilac , na određeno vrijeme, a najkasnije do 31.8.2019. godine,

5. Nastavnik hemije - 4 časa, pripravnik, 1 izvršilac, , na određeno vrijeme, a najkasnije do 31.8.2019. godine.

         

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

a) Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

g) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla,

d) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 28.8.2018. godine, u 9 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Vuk Karadžić” Bijeljina, obaviće se test, a 28.8.2018. časova u 10 intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa Kandidati se neće posebno pozivati na testu i intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Bijeljina, Ulica Vojvode Stepe broj 4.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

*************

JU OŠ ''JOVAN DUČIĆ” BIJELjINA

Raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Nastavnik razredne nastave, puna norma, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac.

2.       Nastavnik razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme , do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac.

3.       Nastavnik razredne nastave, puna norma , na određeno vrijeme do 31.8.2019. g., lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac.

4.       Nastavnik razredne nastave, puna norma, na određeno do 31.8.2019. g., lice bez radnog iskustva, 1 izvršilac.

5.       Nastavnik fizike, 14 časova sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, lice bez radnog iskustva, 1 izvršilac.

6.       Nastavnik biologije, 2 časa sedmično , na određeno vrijeme do 30.6.2019. g., lice bez radnog iskustva, 1 izvršilac.

7.       Nastavnik likovne kulture, 4 časa sedmično, na određeno vrijeme do 30.6.2019. g. , lice bez radnog iskustva, 1 izvršilac.

8.       Nastavnik informatike, 3 časa sedmično, na određeno vrijeme do 30.6.2019. g., lice bez radnog iskustva, 1 izvršilac.

- Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uz potpisanu prijavu kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, pored opštih uslova, kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti posebnih uslova:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

- za radno mjesto nastavnika razredne nastave:

1) prof. razred. nastave ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je razredna nastava samostalan ili ravnopravan predmet,

2) nastavnik razredne nastave sa završenom pedagoškom akademijom , smjer razredna nastava,

3) učitelj sa završenom učiteljskom školom koji je stekao u radnom odnosu u vrijeme stupanja na snagu Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspita.

- za radno mjesto nastavnika fizike

1) profesor fizike

2) diplomirani fizičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

3) diplomirani astrofizičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

4) nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa fizika sa drugim nastavnim predmetom,

- za radno mjesto nastavnika biologije

1)      profesor biologije

2)      profesor biologije i hemije

3)      diplomirani biolog sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

4)      nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju , grupa biologija sa drugim nastavnim predmetom.

- za radno mjesto nastavnika likovne kulture

1) profesor likovne kulture ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je likovna kultura samostalan ili ravnopravan predmet

2) diplomirani slikar primijenjene umjetnosti sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

3) akademski slikar , odnosno diplomirani slikar vajar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

4) akademski vajar , odnosno diplomirani vajar sa položenom pedagoškom grupom predmeta

5) akademski grafičar , odnosno diplomirani grafičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

6) nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju , grupa za likovnu kulturu,

7) diplomirani likovni umjetnik – smjer slikarstvo ili grafika sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

8) diplomirani grafički dizajner sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

9) diplomirani istoričar umjetnosti sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

10) lice sa završenim fakultetom primijenjenih umjetnosti.

 - za radno mjesto nastavnika informatike

 1) profesor informatike

 2) profesor grupe predmeta od kojih je jedan informatika,

 3)diplomirani inžinjer informatike sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

 4) nastavnik koji ima završenu višu školu ili fakultet i završen dvosemestralni studij za dopunsko obrazovanje iz informatike na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci,

 5) diplomirani matematičar ili profesor matematike koji je u toku studija imao informatiku u trajanju od najmanje četiri semestra,

 6 diplomirani inžinjer elektrotehnike , smjer za računarsku tehniku sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

 7) diplomirani inžinjer organizacije rada , smjer za informacione sisteme sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

 8) diplomirani inžinjer informacionih tehnologija sa položenom pedagoškom grupom predmeta ,

 9) diplomirani inžinjer računarstva i informatike sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

 10) diplomirani informatičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta.

 2) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ,

 3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

 4) ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom ili položenim stručnim ispitom , kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

 5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

 6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U skladu sa članom 115. stav 10. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS” br. 44/17) kandidat je dužan dostaviti prethodno pribavljenu saglasnost nadležne crkve ili vjerske zajednice.

Dana 28.08.2018. godine u prostorijama JU Osnovne škole “Jovan Dučić”, ul. Srpske vojske br. 104, Bijeljina, obaviće intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Za sva radna mjesta intervju sa kandidatima će se održati 28.8.2018. g. u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Jovan Dučić”, ul. Srpske vojske br. 104, Bijeljina, 76 300.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

*************

JU STEVAN NEMANjA”

DRAGALjEVAC GORNjI

objavljuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

1. Profesor ili nastavnik njemačkog jezika, puna norma na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, položen stručni ispit

2. Profesor ili nastavnik njemačkog jezika ......... za 2 časa sedmično na određeno radno vrijeme, do 31.8.2019. godine , pripravnik

3. Profesor ili nastavnik srpskog jezika ....... za 4 časa sedmično na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine, pripravnik

4. Profesor ili nastavnik matematike ....... za 12 časova sedmično na neodređeno radno vrijeme, pripravnik

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

a) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

g) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama

d) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 28.8.2018. godine, u 9 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Stevan Nemanja” Dragaljevac Gornji, obaviće se test, a nakon testa intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Stevan Nemanja” Dragaljevac Gornji, 76323 Dragaljevac.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 *******************

DOO OIKOS INSTITUT         

Neznanih junaka 9/11

Tel: 055 423 18

E-mail: oikos.institut@gmail.com ;

www.oikosinstitut.org

Raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos

Doo “ Oikus Institut “ Bijeljina ima potrebu za prijem u radni odnos tri radnika VSS ( ekonomista, pravnik, informatičar) na određeno vrijeme od godinu dana u skladu sa Projektom Zavoda za zapošljavanje RS, lica iz kategorije djece poginulih boraca.

Prijavljeni kandidati imaju mogućnost da odrade pripravnički staž i time steknu uvjerenje o položenom pripravničkom ispiti

Sve prijave lično ili putem telefona: 055/423-183

Oglas ostaje otvoren do 25.08.2018

***************

JU OŠ MEŠA SELIMOVIĆ” JANjA

Objavljuje

 KONKURS

 Za prijem radnika u radni odnos i to:

1. Nastavnik razredne nastave – puna norma, PO Čengić – na neodređeno, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – 1 izvršilac

2. Nastavnik razredne nastave – puna norma, Centralna škola, na određeno do povratka radnika sa funkcije, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac

3. Nastavnik biologije – 4 časa, na određeno do povratka radnika sa funkcije, lice bez radnog iskustva - pripravnik, 1 izvršilac

4. Nastavnik demokratije i ljudskih prava – 5 časova, na određeno do 31.8.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac

5. Nastavnik tehničkog obrazovanja i informatike– 10 časova na određeno do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, lice bez radnog iskustva – pripravnik, 1 izvršilac

6. Nastavnik jezika bošnjačkog naroda – 13 časova na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

a) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

v) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu (samo za radna mjesta gdje se traži konkursom)

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 28.8.2018. godine u 9 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Meša Selimović” Janja, obaviće se test, a u 10 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Meša Selimović” Janja, Bijeljenska 250, 76316 Janja .

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana