Ђор­ђе­ви­ћу на­гра­да Иво Ан­дрић

Ђор­ђе­ви­ћу на­гра­да Иво Ан­дрић 25.01.2018 08:13 | При­ре­ди­ла: Свје­тла­на Ђу­ри­чић

Бео­град - Ве­ли­ка на­гра­да "Иво Ан­дрић" за нај­бољу књигу објављену у Срби­ји и Ре­пу­бли­ци Српској при­па­ла је пје­сни­ку и по­зна­том му­зи­ча­ру Бо­ри Ђор­ђе­ви­ћу за књигу по­ези­је "Пус­то ос­трво", објављену у из­да­ва­чкој ку­ћи "Ар­те" из Бео­гра­да.

Ову одлу­ку са­оп­штио је ју­че но­ви­на­ри­ма Емир Кус­ту­ри­ца, пред­сје­дник жи­ри­ја за до­дје­лу ври­је­дног књиже­вног признања, у ко­ме су би­ли и књиже­вник Му­ха­рем Баз­дуљ и про­фе­сор Јо­ван Де­лић.

Жи­ри је на­гра­дио и ки­нес­ког пис­ца Ју Хуа ве­ли­ком на­гра­дом "Иво Ан­дрић" за жи­во­тно дје­ло. По­вод за ову на­гра­ду би­ла су њего­ва три ро­ма­на објављена у из­да­ва­чкој ку­ћи "Ге­опо­ети­ка" у Бео­гра­ду. Ју Хуа је до са­да, у пре­во­ду Зо­ра­на Скро­ба­но­ви­ћа, у Срби­ји обја­вио књиге "Жи­ве­ти", "За­пи­си о про­дав­цу крви" и "Се­дми дан".
Обје на­гра­де би­ће до­ди­јељене ла­уре­ати­ма 27. ја­ну­ара у Ан­дри­ће­вом ин­сти­ту­ту у Ан­дрић­гра­ду.
Емир Кус­ту­ри­ца је ис­та­као да је Одјељење за књиже­вност Ан­дри­ће­вог ин­сти­ту­та одре­ди­ло сво­ју бу­ду­ћност кроз ин­тер­на­ци­она­ли­за­ци­ју Ан­дри­ће­ве на­гра­де.
- То смо учи­ни­ли не са­мо због то­га што је Ан­дрић је­дан од нај­пре­во­ђе­ни­јих пи­са­ца већ и због чињени­це да на­гра­де да­нас мо­гу да оп­ста­ју је­ди­но ако се на­гра­ђу­ју пис­ци из ра­зли­чи­тих го­вор­них по­дру­чја - ка­зао је Кус­ту­ри­ца.
Он је на­гла­сио да је овог пу­та избор пао на је­дног пис­ца из Срби­је и ин­тер­на­ци­онал­ног ства­ра­оца.
- Жи­ри ће и убу­ду­ће ува­жа­ва­ти пис­це са ра­зли­чи­тих ме­ри­ди­ја­на, али и оне ко­ји пи­шу а сти­жу, ре­ци­мо, из ро­кен­ро­ла - ка­зао је Кус­ту­ри­ца.
Пред­сје­дник Упра­вног одбо­ра Ан­дри­ће­вог ин­сти­ту­та, пје­сник Ма­ти­ја Бе­ћко­вић, ка­зао је да сви окупљени при­сус­тву­ју кру­пном пре­вра­тни­чком до­га­ђа­ју.
- По­што је реч о ро­кен­рол звез­ди, тре­ба­ло би о Бо­ри Ђор­ђе­ви­ћу да го­во­рим не­оба­ве­зно. То је не­мо­гу­ће, све ка­да бих и хтео да та­ко не­што учи­ним. Ђор­ђе­вић има ве­ли­ки дар. Ча­чак је дао мно­го ве­ли­ких пе­сни­ка и Бо­ра Ђор­ђе­вић се по­ја­вио у све­ту пе­сни­ка ка­да ни­ко ни­је же­лео ни да чи­та ни да слу­ша по­ези­ју, ако ни­је ком­по­но­ва­на и пе­ва­на. Ту је Бо­ра Ђор­ђе­вић ис­предњачио - ка­зао је Бе­ћко­вић.
Пу­бли­цис­та и пи­сац Му­ха­рем Баз­дуљ на­по­ме­нуо је да тре­ћи пут Ан­дри­ћев ин­сти­тут до­дјељује књиже­вне на­гра­де.
- Ове го­ди­не смо у обје одлу­ке ишли у прав­цу одре­ђе­ног про­ши­ри­вања гра­ни­ца за до­дје­лу на­гра­да. Књиже­вност има уни­вер­зал­ни те­мељ и наш ис­ко­рак пре­ма ки­нес­кој књиже­внос­ти је не­што за шта нам је пре­се­дан дао сам Иво Ан­дрић. Он је свој 64. ро­ђен­дан до­че­као у Ки­ни као члан де­ле­га­ци­је ју­го­сло­вен­ске књиже­внос­ти. Он је та­мо ви­дио у је­дној при­ва­тној би­бли­оте­ци књиге ко­је су и њему мно­го зна­чи­ле у сту­ден­тским да­ни­ма. На­шао је књигу Ла­зе Ла­за­ре­ви­ћа. То је за Ан­дри­ћа био нај­бољи од­сјај је­дне кул­ту­ре - ка­зао је Баз­дуљ.

Бе­ћко­вић

Ма­ти­ја Бе­ћко­вић је ка­зао да је Бо­ра Ђор­ђе­вић на­пи­сао не­ко­ли­ко пје­са­ма ко­је при­па­да­ју ан­то­ло­ги­ји српске по­ези­је.
- Њего­ва пе­сма "По­гле­дај дом свој, ан­ђе­ле" пос­та­ла је хи­мна мла­ђих на­ра­шта­ја. Та пе­сма је за мла­ђе би­ла ис­то што и за мо­ју ге­не­ра­ци­ју ро­ман "По­гле­дај дом свој, ан­ђе­ле". Да ни­је ни­шта дру­го испе­вао, ис­то­име­на пе­сма Бо­ре Ђор­ђе­ви­ћа би­ла би до­вољна да му обе­збе­ди мес­то у врхо­ви­ма српског пе­сниш­тва. Бо­ра Ђор­ђе­вић се на ен­глес­ком ка­же Боб Ди­лан, а Боб Ди­лан на српском Бо­ра Чор­ба - ре­као је Бе­ћко­вић.
 © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица