Хор­ска пје­сма про­слављена зла­тним гла­со­ви­ма

Хор­ска пје­сма про­слављена зла­тним гла­со­ви­ма 12.12.2017 12:17 | Але­ксан­дра Гли­шић, Сне­жа­на Та­сић

Бањалу­ка, При­је­дор - Свјет­ски дан хор­ске му­зи­ке обиљежен је у Бањалу­ци кон­цер­том но­во­сад­ског во­кал­ног сас­та­ва „Си­он“ и у При­је­до­ру ре­ви­јом хо­ро­ва под на­зи­вом „Ци­је­ли сви­јет - је­дан хор“.

Хор­ски пра­зник ко­ји про­мо­ви­ше ври­је­днос­ти со­ли­дар­нос­ти и ми­ра пре­ма тра­ди­ци­ји се обиљежа­ва сва­ке дру­ге не­дјеље у де­цем­бру, па су та­ко при­је­дор­ска и бањалу­чка пу­бли­ка у не­дјељу уве­че има­ле при­ли­ку да ужи­ва­ју у нас­ту­пи­ма не­ко­ли­ко ан­сам­ба­ла.

Во­кал­ни сас­тав „Си­он“ из Но­вог Са­да нас­ту­пио је у кон­цер­тној дво­ра­ни Бан­ског дво­ра. Ри­јеч је о мла­дом мје­шо­ви­том сас­та­ву из Но­вог Са­да, осно­ва­ном у но­вем­бру 2014. го­ди­не на иде­ју ком­по­зи­то­ра и ди­ри­ген­та Љубо­ми­ра Ми­ла­но­ви­ћа и блис­ког кру­га њего­вих ко­ле­га и при­ја­теља.

„Си­он“ окупља мла­де људе - ду­го­го­дишње хор­ске пје­ва­че, сту­ден­те му­зи­ке, али и ама­те­ре, по­ве­за­не љубављу пре­ма му­зи­ци и за­је­дни­чком му­зи­ци­рању. Циљ им је по­пу­ла­ри­за­ци­ја ка­мер­ног хор­ског зву­ка и ши­рење умје­тнос­ти хор­ског пје­вања.

За крат­ко ври­је­ме има­ли су чи­тав низ за­па­же­них нас­ту­па ре­ви­јал­ног и та­кми­чар­ског ка­ра­кте­ра.

Бањалу­чки кон­церт ко­ји су пу­бли­ка, али и про­фе­си­онал­ни му­зи­ча­ри, оци­је­ни­ли ви­со­ком оцје­ном, дио је и про­гра­ма обиљежа­вања 85 го­ди­на пос­то­јања Бан­ског дво­ра.

Ре­ви­јом хо­ро­ва под на­зи­вом „Ци­је­ли сви­јет - је­дан хор“ При­је­дор је први пут обиљежио Ме­ђу­на­ро­дни дан хор­ског пје­вања у По­зо­ри­шту При­је­дор.

У цје­ло­ве­черњем про­гра­му нас­ту­пи­ли су хо­ро­ви осно­вне и средње Му­зи­чке шко­ле „Са­во Ба­ла­бан“, Кул­тур­но-умје­тни­чко друш­тво „Осман Џафић“ При­је­дор, Српско пје­ва­чко друш­тво „Вишњић“ Ко­зар­ска Ду­би­ца, Мје­шо­ви­ти хор „Уна“ Но­ви Град, при­је­дор­ски хо­ро­ви „А Вис­та“ и СПД „Ви­ла“.

Циљ ма­ни­фес­та­ци­је је по­пу­ла­ри­за­ци­ја хор­ског пје­вања, омо­гу­ћа­вање ве­ћег бро­ја нас­ту­па до­ма­ћим хо­ро­ви­ма и пру­жање мо­гу­ћнос­ти пу­бли­ци да, по­ред Фес­ти­ва­ла „Зла­тна ви­ла“, при­сус­тву­је и дру­гим кон­цер­ти­ма хор­ске му­зи­ке.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица