Ne­rad in­sti­tu­ci­ja

Ne­rad in­sti­tu­ci­ja
Željka Domazet
28.03.2017 23:11

Da je vlast na ni­vou BiH si­no­nim za ne­rad po­ka­zu­ju svi re­le­van­tni po­da­ci o njiho­vom učin­ku.

Svi zva­ni­čni­ci i li­de­ri stra­na­ka po­zi­ci­je i opo­zi­ci­je re­le­van­tnim me­đu­na­ro­dnim in­sti­tu­ci­ja­ma i zva­ni­čni­ci­ma ja­sno su re­kli da će ova zemlja spro­vo­di­ti re­for­me na svom evrop­skom pu­tu i do­no­si­ti re­for­mske za­ko­ne, pa je bi­lo za oče­ki­va­ti da se sje­dni­ce oba do­ma Par­la­men­ta, i Pred­sta­vni­čkog i Do­ma na­ro­da, održa­va­ju ne sa­mo dva pu­ta mje­se­čno ka­ko je bi­la pra­ksa u pret­ho­dnom pe­ri­odu, ne­go čak i sva­ke se­dmi­ce.

Me­đu­tim, broj­ke su ne­umoljive i do­no­se su­ro­vu di­ja­gno­zu da su in­sti­tu­ci­je na ni­vou BiH ogre­zle u ne­ra­du i ne­efi­ka­snos­ti ka­kve ne­ma ni­gdje u okru­ženju. Dva do­ma su mo­ra­la održa­ti sku­pa naj­manje 12 sje­dni­ca, a uku­pno su održa­li sa­mo pet, od ko­jih se ni­je­dna ne mo­že sma­tra­ti efi­ka­snom jer su ugla­vnom ras­pra­ve vo­đe­ne o po­pu­lis­ti­čkim pri­je­dlo­zi­ma po­sla­ni­ka.

Pra­ksa da se sje­dni­ce oba do­ma ma­kar dva pu­ta go­dišnje održa­va­ju po­tpu­no je za­bo­ravljena, pa u pro­šloj go­di­ni ni­je održa­na ni­je­dna. Ka­da će se održa­ti no­va sje­dni­ca, ni­ko sa si­gur­noš­ću ne mo­že da ka­že.

Uz to je Pred­sje­dniš­tvo, kao ko­le­kti­vni šef ove zemlje, održa­lo u ovoj go­di­ni sa­mo je­dnu re­do­vnu sje­dni­cu i ne­ma na­zna­ka ka­da bi se mo­gla oče­ki­va­ti na­re­dna.

Na ni­vou BiH je­di­no je ko­li­ko-to­li­ko ra­dio Sa­vjet mi­nis­ta­ra ove zemlje. Oni su ugla­vnom se­dmi­čno održa­va­li sje­dni­ce, ali o njiho­vom učin­ku, ko­ji bi tre­ba­lo da se mje­ri za­kon­skim pri­je­dlo­zi­ma, naj­bolje go­vo­ri činjeni­ca da ih ne­ma go­to­vo ni­ka­ko, jer i ka­da se po­sla­ni­ci pri­vo­le da sje­dnu u po­sla­ni­čke klu­pe, ugla­vnom ne­ma­ju o če­mu da ras­pravljaju. Ne­ri­jet­ko se de­ša­va­lo da se, kao što je slu­čaj sa aktu­el­nim aran­žma­nom sa MMF-om, ko­če svi do­go­vo­ri en­ti­tet­skih vla­da i dru­gih in­sti­tu­ci­ja.

Sve­mu ovo­me valja do­da­ti da se ni­je šte­dje­lo na pu­to­vanjima po bi­je­lom svi­je­tu, da su pla­te i os­ta­la pri­manja re­do­vno di­jeljeni i da ni­ko­me od zva­ni­čni­ka u ovim in­sti­tu­ci­ja­ma ni­je pa­lo na pa­met da se zbog ne­ra­da odre­knu svo­jih oko pet hiljada ma­ra­ca mje­se­čno.

Ka­da se ispod sve­ga po­dvu­če crta, ja­sno je kao dan da je BiH pos­ta­la zemlja u ko­joj se ne­rad de­be­lo pla­ća. Na­ra­vno iz džepo­va gra­đa­na.

Kolumne Komentar dana

© Glas Srpske 2012 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica