Кра­так јор­ган

 Кра­так јор­ган
Цвија Мркоњић
08.07.2015 23:20

Ста­ра изре­ка "По­криј се ко­ли­ко ти је јор­ган дуг" из­гле­да не ва­жи за мно­ге оп­шти­на­ре, јер ве­ћи­на њих не ште­ди ка­да је у пи­тању избор слу­жбе­ног ауто­мо­би­ла.

И док се јор­ган на­те­же и рас­те­же на све стра­не, на­чел­ни­ци се во­за­ју у мно­го скупљим ауто­мо­би­ли­ма од оних ко­је би оп­штин­ске ка­се за­ис­та мо­гле пла­ти­ти.

Ово мо­жда и не би би­ло то­ли­ко чу­дно да се не ра­ди о не­ра­зви­је­ним и изра­зи­то не­ра­зви­је­ним оп­шти­на­ма.

Мно­ги на­чел­ни­ци у овим ло­кал­ним за­је­дни­ца­ма по пра­ви­лу има­ју слу­жбе­ног во­за­ча, а удо­бнос­ти пу­то­вања до­при­но­се и ма­хом но­ви ауто­мо­би­ли чи­ја на­ба­вна ци­је­на до­се­же и пре­ко 50.000 ма­ра­ка.

Ме­ђу­тим, не тре­ба са­мо ис­ти­ца­ти на­чел­ни­ке, јер се у ис­тим ауто­мо­би­ли­ма во­зе и ос­та­ли фун­кци­оне­ри и слу­жбе­ни­ци оп­шти­на.

Узев­ши у об­зир стање у ма­лим оп­шти­на­ма мо­же­мо закључи­ти да се влас­ти за­рад лу­ксу­за и те ка­ко ра­зба­цу­ју.

На­чел­ни­ци се чес­то прав­да­ју да су во­зи­ла купљена на ли­зинг, про­на­ла­зе и ра­зна дру­га оправ­дања, али се, ипак, пос­тавља пи­тање да ли је ко­рек­тно да се на ра­чун си­ро­ма­шних гра­ђа­на на­бављају но­ви ауто­мо­би­ли?

Док гра­ђа­ни сва­ке го­ди­не све ви­ше при­те­жу ка­иш због бе­спа­ри­це, оп­шти­на­ри изра­зи­то не­ра­зви­је­них оп­шти­на се ни по ко­ју ци­је­ну не одри­чу удо­бних ли­му­зи­на ко­је не­ри­јет­ко во­зи­ка­ју не­ра­ци­онал­но, а све на ра­чун оп­шти­не.

Ве­ћи­на њих сма­тра да ку­по­ви­на ауто­мо­би­ла ни­је ра­си­пање нов­ца, а том мишљењу си­гур­но до­при­но­си и чињени­ца што во­зи­ла ни­су пла­ће­на из њихо­вог џепа.

Због то­га је не­оп­хо­дно да на­дле­жно ми­нис­тар­ство уве­де стро­ге кон­тро­ле у ве­зи са ку­по­ви­ном во­зи­ла те да се она искључи­во ко­рис­те у ра­ци­онал­не сврхе.

Да, ипак, ни­је све та­ко црно по­ка­зу­ју при­мје­ри дви­је изра­зи­то не­ра­зви­је­не оп­шти­не ко­је но­вац ни­су ра­зба­ци­ва­ле на ску­по­цје­на во­зи­ла.

Прсти за ску­пе ауто­мо­би­ле се не ли­је­пе на­чел­ни­ку Кру­пе на Уни, ко­ја у свом вла­сниш­тву има три ауто­мо­би­ла, а сва три до­ни­ра­на, што по­ка­зу­је да се до во­зи­ла мо­же до­ћи и не ра­си­па­ју­ћи де­се­ти­не хиљада ма­ра­ка.

Ипак, нај­бољи при­мјер сви­ма пру­жио је на­чел­ник оп­шти­не Је­зе­ро, ко­ји ка­ко слу­жбе­но та­ко и при­ва­тно ко­рис­ти свој ауто­мо­бил и во­зи се о свом тро­шку.

Колумне Коментар дана