Go­mi­lanje bo­gat­stva

Go­mi­lanje bo­gat­stva
Marijana Miljić
01.02.2018 13:32

Pre­ma po­da­ci­ma Svjet­ske ban­ke, BiH je u pe­ri­odu od 1995. do 2014. go­di­ne bo­gat­stvo po gla­vi sta­no­vni­ka uve­ća­la za čak 172 od­sto. S tim pro­cen­tom do­ma­će trži­šte po­ka­za­lo je da ima naj­ve­ći rast bo­gat­stva po gla­vi sta­no­vni­ka od 144 zemlje svi­je­ta ko­je su bi­le pre­dmet po­sma­tranja i ana­li­ze stručnjaka Svjet­ske ban­ke.

Ipak, da­le­ko od to­ga da ima ra­zlo­ga da ovaj po­da­tak sma­tra­mo po­zi­ti­vnim jer se u BiH bo­gat­stvo po gla­vi sta­no­vni­ka po­ve­ća­va odlas­kom njenih gra­đa­na.

Ka­ko sva­ko­dne­vno gra­đa­ni ili odla­ze ili uve­li­ko pla­ni­ra­ju da odu, mo­že­mo oče­ki­va­ti da BiH uve­ća­va bo­gat­stvo i da na­pre­du­je i idu­ćih go­di­na na lis­ti Svjet­ske ban­ke.

Ti­me će ko­na­čno do­ma­će vlas­ti mo­ći da ka­žu da na­pre­du­ju i za­uzi­ma­ju bolje po­zi­ci­je u svjet­skim is­tra­ži­vanjima, ali ni­ka­kvu za­hval­nost ne­će do­bi­ti od onih ko­ji su oti­šli, onih ko­ji sa­da kro­je pla­no­ve da odu i onih ko­ji ne­ma­ju dru­gog izla­za ne­go da os­ta­nu i ra­de za mi­ni­ma­lac na do­ma­ćem trži­štu. 

Taj svjet­ski re­kord ko­ji je os­tva­ri­la BiH ni­je ni­šta dru­go do svjet­ska sra­mo­ta i bru­ka za do­ma­će vlas­ti, ko­je go­di­na­ma sa­mo obe­ća­va­ju, a ni­šta ne ra­de da za­us­ta­ve odliv gra­đa­na.

Ne bi izne­na­di­lo ni da se po­hva­le ka­ko su po­ve­ća­le bogatstvo po gla­vi sta­no­vni­ka, ali da pri to­me za­ne­ma­re onaj po­da­tak ka­ko je do to­ga ras­ta do­šlo. Njima je u gla­vi je­dan cilj - pred­stavljanje što boljih re­zul­ta­ta, jer idu izbo­ri i sva­ki glas im je bi­tan.

Sta­no­vni­ci BiH su za­slu­ži­li da ima­ju po­sao od ko­jeg će za­ra­di­ti za ži­vot pris­to­jan sva­kog čo­vje­ka, a ne onu crka­vi­cu ko­ju do­bi­ja­ju i od ko­je ne mo­gu sas­ta­vi­ti ni pet da­na ka­ko tre­ba.

Ka­ko je kre­nu­lo, pred­sta­vni­ci vlas­ti (čast izu­ze­ci­ma) mo­ći će sa­mo da se hva­le je­dni dru­gi­ma da po­ve­ća­va­ju bo­gat­stvo i sa pro­cen­ti­ma ko­ji do­se­žu i do hiljadu. To će us­pje­ti svo­jim ne­ra­dom i ne­bri­gom o do­ma­ćem sta­no­vniš­tvu, ko­je zbog to­ga ne pres­ta­je da kro­ji pla­no­ve ka­ko se do­če­pa­ti Aus­tri­je, Njema­čke, Slo­ve­ni­je, Ita­li­je…

 

Kolumne Komentar dana

© Glas Srpske 2012 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica