Го­ми­лање бо­гат­ства

Го­ми­лање бо­гат­ства
Маријана Миљић
01.02.2018 13:32

Пре­ма по­да­ци­ма Свјет­ске бан­ке, БиХ је у пе­ри­оду од 1995. до 2014. го­ди­не бо­гат­ство по гла­ви ста­но­вни­ка уве­ћа­ла за чак 172 од­сто. С тим про­цен­том до­ма­ће тржи­ште по­ка­за­ло је да има нај­ве­ћи раст бо­гат­ства по гла­ви ста­но­вни­ка од 144 земље сви­је­та ко­је су би­ле пре­дмет по­сма­трања и ана­ли­зе стручњака Свјет­ске бан­ке.

Ипак, да­ле­ко од то­га да има ра­зло­га да овај по­да­так сма­тра­мо по­зи­ти­вним јер се у БиХ бо­гат­ство по гла­ви ста­но­вни­ка по­ве­ћа­ва одлас­ком њених гра­ђа­на.

Ка­ко сва­ко­дне­вно гра­ђа­ни или одла­зе или уве­ли­ко пла­ни­ра­ју да оду, мо­же­мо оче­ки­ва­ти да БиХ уве­ћа­ва бо­гат­ство и да на­пре­ду­је и иду­ћих го­ди­на на лис­ти Свјет­ске бан­ке.

Ти­ме ће ко­на­чно до­ма­ће влас­ти мо­ћи да ка­жу да на­пре­ду­ју и за­узи­ма­ју боље по­зи­ци­је у свјет­ским ис­тра­жи­вањима, али ни­ка­кву за­хвал­ност не­ће до­би­ти од оних ко­ји су оти­шли, оних ко­ји са­да кро­је пла­но­ве да оду и оних ко­ји не­ма­ју дру­гог изла­за не­го да ос­та­ну и ра­де за ми­ни­ма­лац на до­ма­ћем тржи­шту. 

Тај свјет­ски ре­корд ко­ји је ос­тва­ри­ла БиХ ни­је ни­шта дру­го до свјет­ска сра­мо­та и бру­ка за до­ма­ће влас­ти, ко­је го­ди­на­ма са­мо обе­ћа­ва­ју, а ни­шта не ра­де да за­ус­та­ве одлив гра­ђа­на.

Не би изне­на­ди­ло ни да се по­хва­ле ка­ко су по­ве­ћа­ле богатство по гла­ви ста­но­вни­ка, али да при то­ме за­не­ма­ре онај по­да­так ка­ко је до то­га рас­та до­шло. Њима је у гла­ви је­дан циљ - пред­стављање што бољих ре­зул­та­та, јер иду избо­ри и сва­ки глас им је би­тан.

Ста­но­вни­ци БиХ су за­слу­жи­ли да има­ју по­сао од ко­јег ће за­ра­ди­ти за жи­вот прис­то­јан сва­ког чо­вје­ка, а не ону црка­ви­цу ко­ју до­би­ја­ју и од ко­је не мо­гу сас­та­ви­ти ни пет да­на ка­ко тре­ба.

Ка­ко је кре­ну­ло, пред­ста­вни­ци влас­ти (част изу­зе­ци­ма) мо­ћи ће са­мо да се хва­ле је­дни дру­ги­ма да по­ве­ћа­ва­ју бо­гат­ство и са про­цен­ти­ма ко­ји до­се­жу и до хиљаду. То ће ус­пје­ти сво­јим не­ра­дом и не­бри­гом о до­ма­ћем ста­но­вниш­тву, ко­је због то­га не прес­та­је да кро­ји пла­но­ве ка­ко се до­че­па­ти Аус­три­је, Њема­чке, Сло­ве­ни­је, Ита­ли­је…

 

Колумне Коментар дана