Сло­бо­да сло­бо­дних ме­ди­ја

Сло­бо­да сло­бо­дних ме­ди­ја
Сања Влаисављевић
30.04.2009 13:00

"За ду­хо­вно бла­гос­тање чо­вје­чан­ства (од че­га ови­се сва њего­ва дру­га бла­гос­тања) је не­оп­хо­дна сло­бо­да и сло­бо­да изра­жа­вања мишљења."


Сло­бо­да ме­ди­ја да­нас је то­ли­ка, да го­то­во па угро­жа­ва сло­бо­ду изван ме­ди­ја. Но пу­но је ра­зло­га да но­ви­на­ри сма­тра­ју да је по­ло­жај бх. но­ви­на­ра угро­жен. Још ви­ше, да је угро­же­на и сло­бо­да но­ви­нар­ског по­зи­ва.

Тре­ба обиљежи­ти Ме­ђу­на­ро­дни дан сло­бо­де ме­ди­ја

Број­не акти­внос­ти ши­ром БиХ су ових да­на по­кре­ну­те по­во­дом Ме­ђу­на­ро­дног да­на сло­бо­де ме­ди­ја. До­би­јем тим по­во­дом и по­зив за је­дну ја­вну де­ба­ту у ко­јој ће би­ти ри­је­чи упра­во о "Сло­бо­ди ме­ди­ја у БиХ-2009" и по­ми­слим ка­ко ја­вне де­ба­те уви­јек има­ју не­ко до­бро у се­би. Па ни­су ли ја­вне де­ба­те и фо­ру­ми узор гра­ђан­ске де­мо­кра­ци­је још од ста­ре Грчке? Ни­је ли су­чељавање ста­во­ва "за и про­тив" бит да­нашњих ли­бе­рал­них де­мо­кра­ци­ја и пар­ла­мен­тар­них про­це­ду­ра? Још уко­ли­ко ће та­ква је­дна де­ба­та би­ти и у Са­ра­је­ву и Бањој Лу­ци, то је за­ис­та ври­је­дно сва­ке по­хва­ле. Но­ви­на­ри мо­гу оно што по­ли­ти­ча­ри не мо­гу и не же­ле. Раз­го­ва­ра­ти и пре­го­ва­ра­ти, го­во­ри­ти о нај­те­жим иза­зо­ви­ма сво­је стру­ке.

Има ли но­ви­на­ра на овим де­ба­та­ма?

Aли, чи­там ја та­ко даље тај по­зив у ко­је­му ће де­ба­та за­ис­та би­ти у ова два гра­да и не мо­гу да вје­ру­јем шта ви­дим на па­пи­ру. У Са­ра­је­ву учес­тву­ју све са­ми но­ви­на­ри и то из Са­ра­је­ва и је­дна из Бање Лу­ке, а у Бањој Лу­ци све са­ми но­ви­на­ри из Са­ра­је­ва, је­дна но­ви­нар­ка из Бање Лу­ке, а ос­та­ли на­ве­де­ни у по­зи­ву су про­фе­со­ри, ди­ре­кто­ри би­бли­оте­ка, НВО-а, ка­ко до­ма­ћих та­ко и ме­ђу­на­ро­дних, је­дан књиже­вник и је­дан со­ци­олог ко­ји, иако не­ови­сан, ипак је дио кру­го­ва ко­ји су се "по­ја­ви­ли у задње ври­је­ме у мно­гим ме­ди­ји­ма у Ре­пу­бли­ци Српској. Људи ко­ји се јављају као не­за­ви­сни ин­те­ле­кту­ал­ци го­во­ре да је је­зик (у ме­ди­ји­ма, оп.аут.) не­при­мје­рен…" (Д. Ми­ја­то­вић-Ди­ре­кто­ри­ца се­кто­ра за еми­то­вање РAК-а; Осло­бо­ђење, 28. март, 2009.)

По­гле­дам по­но­во па­пир и ви­дим да ће у Са­ра­је­ву учес­тво­ва­ти и но­ви­на­ри са Ја­вног сер­ви­са из Фе­де­ра­ци­је, а не ви­дим у Бањој Лу­ци, гле­дам по­но­во па­пир и ви­дим уре­дни­ке дне­вних но­ви­на у Са­ра­је­ву, ви­дим их у Бањој Лу­ци, а не ви­дим име­на уре­дни­ка из Бање Лу­ке. Па опет та­ко гле­дам и на­иђем на је­ди­ни ре­ци­про­ци­тет, је­дан уре­дник и је­дна уре­дни­ца не­ови­сних те­ле­ви­зи­ја и у Са­ра­је­ву и у Бањој Лу­ци. Ко­на­чно бин­го! Е ни­је, ова уре­дни­ца ће да "ко­мен­та­ри­ше (не)сло­бо­ду ме­ди­ја у БиХ на пор­та­лу, а овај дру­ги из Са­ра­је­ва ће да учес­тву­је у де­ба­ти.

Посљеди­це ја­вних де­ба­та

Да­кле, о ме­ди­ји­ма у Фе­де­ра­ци­ји ће да го­во­ре но­ви­на­ри, а у Ре­пу­бли­ци Српској стру­чни ти­мо­ви, без но­ви­на­ра. Пар­дон, је­дна но­ви­нар­ка је на­јављена у де­ба­ти. Иако де­ба­те уви­јек до­но­се не­ку ко­рист, оне мо­гу има­ти и не­га­ти­вне посљеди­це, па тре­ба би­ти оба­зрив са де­ба­та­ма. Оне тре­ба­ју би­ти при­су­тне, али "ис­то та­ко људи ко­ји се ба­ве тим ства­ри­ма мо­ра­ју зна­ти ка­кве посљеди­це мо­гу та­кви зах­тје­ви има­ти на на­ше друш­тво." (Д.Ми­ја­то­вић, Осло­бо­ђење, 28. март, 2009.)

Мо­жда је овај став и ру­ко­во­дио ор­га­ни­за­то­ре ове де­ба­те, па ни­је, ба­рем не у по­зи­ву, укључио но­ви­на­ре из Ре­пу­бли­ке Српске. Ос­та­је не­ја­сно да ли је сло­бо­да ме­ди­ја и но­ви­нар­ских пра­ва угро­же­на и у дру­гим мјес­ти­ма изван Са­ра­је­ва, у мањим мјес­ти­ма. Aко јес­те, за­што њихо­ва име­на ни­су на­ве­де­на у по­зи­ву. Мо­жда ипак ову чињени­цу тре­ба про­вје­ри­ти код ре­ле­ван­тних изво­ра. Ево ка­ко би из­гле­дао од­го­вор: "Ово је сад кул­ми­на­ци­ја не­че­га што се на­ма до­га­ђа у ци­је­лој БиХ и о че­му се не зна баш нај­боље у бо­сан­ско­хер­це­го­ва­чкој ја­внос­ти. У тих де­сет слу­ча­је­ва (на­па­да на но­ви­на­ре, оп.аут.) се ра­ди о но­ви­на­ри­ма из го­то­во свих ме­ди­ја, ра­ди се о но­ви­нар­ка­ма, но­ви­на­ри­ма из мањих гра­до­ва што је ствар­но про­бле­ма­ти­чно, јер не­ће се Ба­кир наљути­ти, али у Са­ра­је­ву одје­кне… а ка­да се то де­си но­ви­нар­ки из При­је­до­ра… по­ли­ци­ја не мо­ће да ухва­ти тог чо­вје­ка…он­да то за­ис­та пос­та­је про­бле­ма­ти­чно." (Б. Ру­дић, Осло­бо­ђење, 31. ја­ну­ар, 2009.)

Гле­дам има ли ико­га из При­је­до­ра у по­зи­ву. Не­ма!

Ко­ме се ди­рек­тно, а ко­ме ин­ди­рек­тно при­је­ти?

Aли, мо­жда за ово и пос­то­ји објашњење, мо­жда овој но­ви­нар­ки ни­је до­вољно увјерљиво при­је­ће­но, мо­жда она и ни­је не­ка но­ви­нар­ка или на­прос­то мо­жда ни­је до­вољно упор­но ре­аги­ра­ла на сво­је про­бле­ме, а мо­жда и за­то што се "но­ви­на­ри су­оча­ва­ју са кршењем пра­ва у го­то­во свим ме­ди­ји­ма у БиХ, али ди­рек­тни на­па­ди на но­ви­на­ре су ус­мје­ре­ни на но­ви­на­ре одре­ђе­них ме­ди­ја. То је ФТВ, то је 60 ми­ну­та, то је Осло­бо­ђење, Сло­бо­дна Бо­сна, БХ Да­ни, то је БХРТ у нај­чеш­ћем обли­ку." (Б.Ру­дић, Осло­бо­ђење, 31.1.2009.) Сад по­ку­ша­вам да схва­тим су­шти­ну, но­ви­нар­ка из При­је­до­ра је има­ла ин­ди­рек­тне на­па­де, па то он­да и ни­је та­ко стра­шно.

И ако сте по­ми­сли­ли да је ов­дје крај при­че о по­зи­ву за ја­вну де­ба­ту о (не)сло­бо­ди ме­ди­ја, по­гри­је­ши­ли сте. Има још је­дна ра­зли­ка у де­ба­та­ма у Са­ра­је­ву и Бањој Лу­ци. У Бањој Лу­ци ће уче­сни­ци, пре­ма на­ја­ви, има­ти при­ли­ку ви­дје­ти и чу­ти ре­зул­та­те ан­ке­те о сло­бо­ди ме­ди­ја у БиХ ко­ја је спро­ве­де­на ме­ђу 500 гра­ђа­на/ки. У Са­ра­је­ву то ни­је на­јављено, али за­то за­ин­те­ре­си­ра­не Са­рај­ли­је по­дат­ке о овој те­ми мо­гу на­ћи на Ин­тер­не­ту.

Да­кле, по­ред стручњака, Бањалу­ча­ни ће са­зна­ти тко, ка­ко и ко­ли­ко угро­жа­ва сло­бо­ду ме­ди­ја. И не­ка ће! Не­ка зна­ју ода­кле до­ла­зи зло. То што не­ће чу­ти - опет да по­но­вим: ба­рем пре­ма на­ја­ви - но­ви­на­ре из Ре­пу­бли­ке Српске, не­ма ве­зе, јер они и ни­су то­ли­ко угро­же­ни да би мо­гли би­ти уво­дни­ча­ри и сли­чно. Мо­жда бу­ду има­ли сре­ће ја­ви­ти се из пу­бли­ке. A уко­ли­ко же­ли­те да ви­ди­те и про­чи­та­те шта о сло­бо­ди ме­ди­ја пи­шу и ко­мен­ти­ра­ју но­ви­на­ри мо­же­те то не­ка­да у сло­бо­дно ври­је­ме и знат ће­те шта о то­ме ми­сле но­ви­на­ри са­ра­јев­ског кру­га и је­дна но­ви­нар­ка из Бање Лу­ке. Омјер је 16:1.

За ко­га ја то пи­шем?

Ври­је­ме је и да за­вршим овај тек­ст, али имам бо­ја­зан, за ко­га ја то пи­шем. Као да ми се јављају опи­си ове но­ви­не. Па да, ово је "ек­стре­мно на­ци­она­лис­ти­чка но­ви­на". Ра­змишљам, мо­жда би би­ло боље да пи­шем за Не­за­ви­сне, ал’ не би ваљало ни то. Та­мо је вла­сник не­ки "ко­рум­пи­ра­ни на­ци­она­лис­та и убле­хаш." Да мо­жда су­ра­ђу­јем са РТРС, е то де­фи­ни­ти­вно не до­ла­зи у об­зир. Та­мо све са­ми "ре­жим­ски људи, а ди­ре­ктор им че­тник" мо­жда бих мо­гла са Фо­ку­сом, ни го­во­ра. Код њих по­по­ви на сва­кој дру­гој сли­ци, има­ју не­ку уре­дни­цу Aмру и то за Црну хро­ни­ку и сад ја тре­ба та­мо да се по­јављујем. A ОСМ или БН, не­ма те­ори­је, не зна се ко­ја је од ко­је те­ле­ви­зи­је го­ра. Па да ври­је­де би­ли би уво­дни­ча­ри на ја­вној де­ба­ти. Ка­ко год окре­нем не­маш с ким су­ра­ђи­ва­ти у РС, осим мо­жда, па­де ми на па­мет са AТВ, али они се опет држе ко­де­кса, па их ка­ко ка­же је­дна од уре­дни­ца те ку­ће мо­жда за­то и "не ди­ра­ју".

Не­ка је сре­тан Ме­ђу­на­ро­дни дан сло­бо­де ме­ди­ја свим но­ви­на­ри­ма.

Колумне Коментар дана