Те­шке сао­бра­ћај­не не­сре­ће на пу­те­ви­ма у БиХ: Мо­то­рис­та по­ги­нуо по­сли­је уда­ра у пар­ки­ран голф

Те­шке сао­бра­ћај­не не­сре­ће на пу­те­ви­ма у БиХ: Мо­то­рис­та по­ги­нуо по­сли­је уда­ра у пар­ки­ран голф 01.02.2018 13:35 | Не­бој­ша То­ма­ше­вић

Бањалу­ка - Мо­то­ци­клис­та Слав­ко С. (61) из До­бо­ја пре­ми­нуо је од по­вре­да ко­је је за­до­био ка­да је во­зе­ћи мо­то­цикл "сен­ке" уда­рио у пар­ки­ран "голф" у мјес­ту Ве­ли­ка Бу­ко­ви­ца.

Из По­ли­циј­ске упра­ве (ПУ) До­бој, на­во­де­ћи ини­ци­ја­ле, ка­за­ли су да се не­сре­ћа до­го­ди­ла уто­рак око 15 ча­со­ва.

- По­ври­је­ђе­ном мо­то­ци­клис­ти  по­моћ је пру­же­на у до­бој­ској бол­ни­ци, ода­кле је због те­жи­не по­вре­да пре­ба­чен у Уни­вер­зи­тет­ски кли­ни­чки цен­тар Ре­пу­бли­ке Српске у Бањалу­ци. На­жа­лост, пре­ми­нуо је усљед по­вре­да. По­ли­ци­ја је оба­ви­ла уви­ђај и у то­ку је ис­тра­га да би се ут­врди­ло ка­ко је до­шло до су­да­ра мо­то­ци­кла с "гол­фом" - ка­за­ли су у ПУ До­бој и ис­та­кли да не мо­гу  на­во­ди­ти де­таље.

Пре­ма не­зва­ни­чним ин­фор­ма­ци­ја­ма, стра­да­ли мо­то­ци­клис­та Слав­ко во­зио се ду­же ври­је­ме иза "гол­фа" ко­јим је управљао Але­ксан­дар Б. из До­бо­ја.

- Је­дан за дру­гим су ишли нај­мање не­ко­ли­ко ки­ло­ме­та­ра. Ма­ло при­је не­сре­ће во­зач "гол­фа" је скре­нуо и пар­ки­рао се по­ред пу­та, те иза­шао из во­зи­ла. Мо­то­ци­клис­та га је ви­дио и по­ку­шао да га из­бје­гне, али ни­је успио, те је про­ла­зе­ћи по­ред њега за­ка­чио во­зи­ло, што је би­ло ко­бно. Мо­то­цикл се пре­врнуо ви­ше пу­та, а несрећни Слав­ко је пао на асфалт и за­до­био те­шке по­вре­де - ка­зао је извор бли­зак ис­тра­зи.

Пре­ма њего­вим ри­је­чи­ма, људи ко­ји су се на­шли у бли­зи­ни одмах су при­трча­ли уне­сре­ће­ном и по­зва­ли хи­тну по­моћ.

Ис­тог да­на до­го­ди­ла се сао­бра­ћај­на не­сре­ћа на по­дру­чју Бањалу­ке, гдје је ипак за дла­ку из­бје­гну­та тра­ге­ди­ја, ка­да се во­зач "фол­ксва­ген ти­гу­ана" Ђор­ђе Кре­ме­но­вић (25) "за­ку­цао" у зид код на­пла­тне ку­ћи­це на пу­ту Бањалу­ка - Кла­шни­це у Гла­мо­ча­ни­ма. Кре­ме­но­вић је, ка­ко са­зна­је­мо, за­до­био те­шке по­вре­де и пре­ло­ме, те је пре­ве­зен у Уни­вер­зи­тет­ски кли­ни­чки цен­тар РС, гдје за­држан. Из УКЦ-а, на­во­де­ћи ини­ци­ја­ле, са­оп­шти­ли су да је Кре­ме­но­вић примљен у бол­ни­цу с пре­ло­мом пот­кољени­це и кар­ли­це.

- Па­ци­јент Ђ. К. је хо­спи­та­ли­зо­ван у Кли­ни­ци за ор­то­пе­ди­ју и тра­ума­то­ло­ги­ју. Њего­во здрав­стве­но стање је за са­да ста­бил­но, те ос­та­је на даљем бол­ни­чком ли­је­чењу и пра­ћењу - казали су у УКЦ-у РС.

У По­ли­циј­ској упра­ви Бањалу­ка пот­врди­ли су да се по­ме­ну­та не­сре­ћа до­го­ди­ла око 22.50 ча­со­ва и да узрок још ни­је ут­врђен.

Сао­бра­ћај­не не­сре­ће ју­че су се де­си­ле и у Зе­ни­ци и код Оло­ва, у ко­ји­ма су по­ври­је­ђе­не још три осо­бе. У су­да­ру "фи­јат пун­та" и "ре­ноа" у Зе­ни­ци те­же је по­ври­је­ђен во­зач "пун­та" М. Е., а ла­кше во­зач "ре­ноа" Х. С. из Зе­ни­це. По­ври­је­ђен је и са­пу­тник у "пун­ту" М. М, а љека­ри се ни­су изја­сни­ли о сте­пе­ну њего­вих по­вре­да. На ула­зу у Оло­во су­да­ри­ла су се два ка­ми­она и том при­ли­ком ни­ко ни­је по­ври­је­ђен.

На­пла­тне ку­ћи­це

На­пла­тне ку­ћи­це у Гла­мо­ча­ни­ма у посљедњих не­ко­ли­ко го­ди­на мјес­то су ви­ше сао­бра­ћај­них не­сре­ћа у ко­ји­ма су по­ги­ну­ле дви­је осо­бе, а ви­ше их је по­ври­је­ђе­но. Кра­јем про­шле го­ди­не на том мјес­ту је стра­дао Ма­тео Пуљак из Бањалу­ке ка­да је "гол­фом 4" уда­рио у на­пла­тну ку­ћи­цу.

Бањалу­ча­нин Ми­ро­слав Мај­кић (40) у ју­лу 2015. "мер­це­де­сом" је уда­рио у бе­тон­ско ос­трво код је­дне од ку­ћи­ца и по­ги­нуо.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица