Швер­цер ору­жја уха­пшен на пар­кин­гу у Дер­вен­ти

Швер­цер ору­жја уха­пшен на пар­кин­гу у Дер­вен­ти 18.10.2018 15:22 | Н. Т.

Дер­вен­та - Ру­смир Бе­гић из Брчког уха­пшен је ју­че у Дер­вен­ти због сумње да се ба­вио швер­цом ору­жја.

Њему су ли­си­це на ру­ке стављене у по­ли­циј­ској акци­ји "Ка­лаш" на пар­кин­гу тржног цен­тра "Ре­та­ил парк" на ула­зу у Дер­вен­ту. Он је ту, ка­ко са­зна­је­мо, по­ку­шао да про­да ору­жје при­кри­ве­ним ис­тра­жи­оци­ма. При­ли­ком ха­пшења код њега је про­на­ђе­но не­ко­ли­ко пу­ша­ка и вој­ни снај­пер.

Извор бли­зак ис­тра­зи је по­ја­снио да је по­ли­ци­ја са­зна­ла да он швер­цу­је ору­жје па је ор­га­ни­зо­ва­но њего­во пра­ћење и  са­че­ку­ша.

- У ис­тра­гу су се укључи­ли при­кри­ве­ни ис­тра­жи­оци. Са  осумњиче­ним је до­го­во­ре­на на­во­дна испо­ру­ка на­ору­жања на по­ме­ну­том пар­кин­гу ка­ко би он био уха­пшен на дје­лу - ка­зао је извор.

Пре­ма њего­вим ри­је­чи­ма  Бе­гић је на по­ме­ну­ти пар­кинг до­шао ауто­мо­би­лом и до­ве­зао ору­жје.

- Чим је отво­рио во­зи­ло и по­ка­зао на­ору­жање за про­да­ју оп­ко­ли­ло га је ви­ше по­ли­ца­ја­ца и он је уха­пшен. У то­ку је ис­тра­га ра­ди ут­врђи­вања гдје је на­бављао ору­жје и ко­ме га је све про­да­вао - ка­зао је овај извор "Гла­са Српске".

Из Ми­нис­тар­ства уну­трашњих по­сло­ва Ре­пу­бли­ке Српске, на­во­де­ћи ини­ци­ја­ле са­оп­ште­но је да је акци­ју ха­пшења изве­ла Упра­ва за ор­га­ни­зо­ва­ни и те­шки кри­ми­на­ли­тет.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица