Ди­ле­ри­ма тра­ве 14 го­ди­на ро­би­је

Ди­ле­ри­ма тра­ве 14 го­ди­на ро­би­је 18.10.2018 11:31 | Не­ве­на Бу­нић

Бањалу­ка - Не­бој­ша Јањић зва­ни Не­но (45) и Огњан Ко­кић зва­ни Оњо (36) из Ис­то­чног Са­ра­је­ва осу­ђе­ни су у бањалу­чком Окру­жном су­ду на по се­дам го­ди­на за­тво­ра због швер­ца нар­ко­ти­ка.

У изре­че­ну ка­зну ура­чу­на­то им је  ври­је­ме ко­је су про­ве­ли у при­тво­ру. Јањић је у при­тво­ру био од 10. окто­бра до 6. но­вем­бра 2017. го­ди­не, а Ко­кић је је у при­тво­ру од ха­пшења.

Пре­ма пре­су­ди, они су са­ми или за­је­дно са ос­та­ли­ма оп­ту­жним у пре­дме­ту "Пи­ра­ми­да" ку­по­ва­ли и пре­про­да­ва­ли нар­ко­ти­ке од ја­ну­ара до окто­бра 2017. го­ди­не на по­дру­чју Бањалу­ке и Мркоњић Гра­да.

Јањић и Ко­кић оп­ту­же­ни су са још 13 ли­ца у овом пре­дме­ту. Све њих те­ре­те да су ку­по­ва­ли те про­да­ва­ли хе­ро­ин, ко­ка­ин, ма­ри­ху­ану, бу­пре­нор­фин, ек­ста­зи и ЛСД. За­ви­сно од ко­ли­чи­не и врсте, дро­гу су про­да­ва­ли по ци­је­на­ма од 10 до 50 ма­ра­ка.

Ту­жи­лаш­тво је пос­ту­пак про­тив Јањића и Ко­ки­ћа раз­дво­ји­ло од ос­та­лих оп­ту­же­них у по­ме­ну­том пре­дме­ту јер се до­ка­зи и свје­до­ци про­тив њих не одно­се на ос­та­ле оп­ту­же­не. Оп­ту­жни­ца их те­ре­ти да су на­бављали и пре­про­да­ва­ли ве­ће ко­ли­чи­не ма­ри­ху­ане. У оп­ту­жни­ци је на­ве­де­но да се ор­га­ни­зо­ва­на гру­па пу­тем те­ле­фо­на до­го­ва­ра­ла са куп­ци­ма.

- На­кон до­го­во­ра са куп­ци­ма о мјес­ту ку­по­про­да­је, ко­ли­чи­ни или ци­је­ни дро­ге, нар­ко­ти­ке су про­да­ва­ли са­ми или за­је­дно са дру­гим осумњиче­ни­ма - на­ве­де­но је у оп­ту­жни­ци.

До са­да је на осно­ву спо­ра­зу­ма о при­знању кри­ви­це у овом пре­дме­ту осу­ђе­но де­вет оп­ту­же­них на 13 го­ди­на и осам мје­се­ца за­тво­ра. Иза ре­ше­та­ка су по­сла­ти Ми­лан Пи­чу­лин зва­ни Пи­ћу­лин (35), Ве­дран Жоља (34), Един Бе­хре­мо­вић (49), Ми­лош Ду­лић (37), Ти­хо­мир Но­ва­ко­вић (43), Неџад Ба­шић (36), Да­ли­бор Ма­чак (37), Ју­ли­ја Ха­лу­па (25), Дра­ган Ма­кси­мо­вић Жу­ти (39) и Дра­ган Ста­ни­шић Га­ги (34).

На оп­ту­же­ни­чким клу­па­ма у овом пре­дме­ту ос­та­ли су Му­ха­мед Ха­ли­ло­вић (40) и Зо­ран Ша­ви­ја (60) из Бањалу­ке, те Бран­ко Ми­ли­вој­ша (56) из При­је­до­ра.

По­зна­ти кри­ми­нал­ци

Огњан Ко­кић и Не­бој­ша Јањић одра­ни­је су по­зна­ти по кри­ви­чним дје­ли­ма. Јањић је са још де­сет осо­ба уха­пшен у ју­лу 2011. го­ди­не у акци­ји "Хер­це­го­ви­на" због сумње да су се ба­ви­ли швер­цом дро­ге, а у окто­бру ис­те го­ди­не су осу­ђе­ни на уку­пно 34 го­ди­не и де­вет мје­се­ци за­тво­ра. Он је до­био се­дам и по го­ди­на ро­би­је.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица