Biv­šoj dje­voj­ci pri­je­tio pu­tem Fe­sbu­ka pa je uho­dio

Biv­šoj dje­voj­ci pri­je­tio pu­tem Fe­sbu­ka pa je uho­dio 01.02.2018 13:27 | N.T.

Do­boj - Po­li­ci­ja is­tra­žu­je pri­ja­vu dje­voj­ke iz Do­bo­ja ko­ja je op­tu­ži­la biv­šeg mom­ka za pro­ganjanje, pri­jetnje i uho­đenje.

Ka­ko sa­zna­je­mo, dje­voj­ka je po­li­caj­ci­ma is­pri­ča­la ka­ko joj biv­ši mo­mak, ko­ji ži­vi u inos­tran­stvu, pu­tem druš­tve­ne mre­že "Fej­sbuk" šalje ra­zne uzne­mi­ra­va­ju­će i pri­je­te­će po­ru­ke.

- Pre­ma njenim ri­je­či­ma, on joj je po­ru­ke slao sa vi­še pro­fi­la na "Fej­sbu­ku". Ta­ko­đe je na­ve­la da je pro­ganja ta­ko što je na­go­vo­rio svo­je pri­ja­telje da je stal­no pra­te ka­ko bi on znao gdje ona  izla­zi i u ka­kvom druš­tvu pro­vo­di vri­je­me - ka­zao je izvor bli­zak is­tra­zi i do­dao da se pre­tpos­tavlja da je mo­tiv ljubo­mo­ra mla­di­ća ko­ji ni­je mo­gao da se po­mi­ri s ras­ki­dom ljuba­vne ve­ze.

U Po­li­cij­skoj upra­vi Do­boj pot­vrdi­li su da im je ovaj do­ga­đaj pri­javljen 29. ja­nu­ara, ali ni­su mo­gli da ot­kri­va­ju de­talje. Is­ta­kli su da su po­kre­nu­li is­tra­gu u cilju ras­vjetljavanja na­vo­da pri­ja­ve.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica