Бив­шој дје­вој­ци при­је­тио пу­тем Фе­сбу­ка па је ухо­дио

Бив­шој дје­вој­ци при­је­тио пу­тем Фе­сбу­ка па је ухо­дио 01.02.2018 13:27 | Н.Т.

До­бој - По­ли­ци­ја ис­тра­жу­је при­ја­ву дје­вој­ке из До­бо­ја ко­ја је оп­ту­жи­ла бив­шег мом­ка за про­гањање, при­јетње и ухо­ђење.

Ка­ко са­зна­је­мо, дје­вој­ка је по­ли­цај­ци­ма ис­при­ча­ла ка­ко јој бив­ши мо­мак, ко­ји жи­ви у инос­тран­ству, пу­тем друш­тве­не мре­же "Феј­сбук" шаље ра­зне узне­ми­ра­ва­ју­ће и при­је­те­ће по­ру­ке.

- Пре­ма њеним ри­је­чи­ма, он јој је по­ру­ке слао са ви­ше про­фи­ла на "Феј­сбу­ку". Та­ко­ђе је на­ве­ла да је про­гања та­ко што је на­го­во­рио сво­је при­ја­теље да је стал­но пра­те ка­ко би он знао гдје она  изла­зи и у ка­квом друш­тву про­во­ди ври­је­ме - ка­зао је извор бли­зак ис­тра­зи и до­дао да се пре­тпос­тавља да је мо­тив љубо­мо­ра мла­ди­ћа ко­ји ни­је мо­гао да се по­ми­ри с рас­ки­дом љуба­вне ве­зе.

У По­ли­циј­ској упра­ви До­бој пот­врди­ли су да им је овај до­га­ђај при­јављен 29. ја­ну­ара, али ни­су мо­гли да от­кри­ва­ју де­таље. Ис­та­кли су да су по­кре­ну­ли ис­тра­гу у циљу рас­вјетљавања на­во­да при­ја­ве.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица