Dodik častio na granici povodom rođenja unuka

Dodik častio na granici povodom rođenja unuka

Gradiška - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je radost povodom rođenja unuka podijelio sa službenicima na graničnom prelazu u Gradišci.

19.10.2018 14:46 Srna

Dodik šesti put postao djed, unuk će se zvati Novak

Dodik šesti put postao djed, unuk će se zvati Novak

Banjaluka - Milorad Dodik, predsjednik RS i novoizabrani srpski član Predsjeništva BiH šesti put je postao djed.

19.10.2018 13:06 Glas Srpske

Ekološki inspektor u Kotor Varošu ignoriše inspekciju

Ekološki inspektor u Kotor Varošu ignoriše inspekciju

Kotor Varoš - Ekološki inspektor iz Kotor Varoša Petko Čupić bez građevinske dozvole i saglasnosti svih stanara skoro godinu pregrađuje zajedničko potkrovlje zgrade, uprkos zabrani inspekcije koja mu je naložila da obustavi radove i sve ukloni.

19.10.2018 10:25 Milijana Latinović

Zahlađenje sredinom sljedeće sedmice

Zahlađenje sredinom sljedeće sedmice

Banjaluka - U Republici Srpskoj se od sredine sljedeće sedmice očekuje zahlađenje sa kišom, a u višim planinama moguć je i snijeg, rečeno je u Hidrometeorološkom zavodu Srpske.

18.10.2018 17:22 Srna

Sve vi­še ogla­sa za po­sao, ra­dni­ka ni za li­je­ka

 Sve vi­še ogla­sa za po­sao, ra­dni­ka ni za li­je­ka

Banjalu­ka - Broj ra­dnih mjes­ta u BiH sva­ko­dne­vno se po­ve­ća­va, a trgov­ci, ko­no­ba­ri i gra­đe­vin­ci naj­tra­že­ni­ji su ka­dar, jer ra­dni­ci ovog pro­fi­la ma­hom pa­ku­ju ko­fe­re i odla­ze u inos­tran­stvo.

18.10.2018 16:00 Mi­li­ja­na La­ti­no­vić

Knjiga Đor­đa Vu­ko­vi­ća pro­mo­vi­sa­na u Banjalu­ci: Srpsko pi­tanje u BiH i dalje otvo­re­no

Knjiga  Đor­đa Vu­ko­vi­ća pro­mo­vi­sa­na u Banjalu­ci: Srpsko pi­tanje u BiH i dalje otvo­re­no

Banjalu­ka - Srpsko pi­tanje u BiH ve­oma je slo­že­no, još je otvo­re­no, a is­to­rij­ski pro­ce­si na ko­je su uti­ca­li i uti­ču inos­tra­ni i do­ma­ći či­ni­oci još ni­su za­vrše­ni.

18.10.2018 12:14 Ž. M.

Manje lu­ta­li­ca, ve­ća bez­bje­dnost gra­đa­na

Manje lu­ta­li­ca, ve­ća bez­bje­dnost gra­đa­na

Banjalu­ka - U ve­te­ri­nar­skim am­bu­lan­ta­ma u Srpskoj ko­je spro­vo­de bes­pla­tnu ste­ri­li­za­ci­ju vla­sni­čkih i pa­sa lu­ta­li­ca ka­žu da vla­da ve­li­ko in­te­re­so­vanje vla­sni­ka za ovim za­hva­tom te po­zi­va­ju sve ko­ji ni­su ...

18.10.2018 11:57 Ani­ta Jan­ko­vić-Re­če­vić

Po­lo­vi­na gra­đa­na BiH pre­življava sa 400 ma­ra­ka mje­se­čno

Po­lo­vi­na gra­đa­na BiH pre­življava sa 400 ma­ra­ka mje­se­čno

Banjalu­ka - BiH je pe­ta zemlja u Evro­pi po si­ro­maš­tvu, a sva­ki njen šes­ti gra­đa­nin je si­ro­ma­šan, odno­sno ži­vi sa pri­manjima manjim od 237 KM mje­se­čno, tvrdi pro­fe­sor banjalu­čkog Uni­ver­zi­te­ta Du­ško Vej­no­vić.

18.10.2018 11:56 Srna

Nepoznati mladić otplatio penzionerima dugove u maglajskoj apoteci

Nepoznati mladić otplatio penzionerima dugove u maglajskoj apoteci

Maglaj - Nepoznati mladić danas je u apoteci u Maglaju s namjerom da plati dug jednog od penzionera koji je uzimao lijek odlučio ipak otplatiti sve dugove penzionera u toj apoteci koji su iznosili blizu 400 KM.

18.10.2018 08:05 klix.ba

Semberci se još nisu oporavili od poplava

Semberci se još nisu oporavili od poplava

Bijeljina - Nove kuće do proljeća će dobiti 60 bijeljinskih porodica čiji su domovi uništeni tokom katastrofalnih poplava koje su pogodile Semberiju 2014. godine.

17.10.2018 12:56 Ljiljana Aleksić
              15              

© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica