U Bli­cne­tu po­pust 100 KM za uslu­ge i ure­đa­je

U Bli­cne­tu po­pust 100 KM za uslu­ge i ure­đa­je 21.09.2017 15:19 | PR

Sa ve­li­kom akci­jom u Bli­cne­tu do­bi­ja­te po­pust od 100 KM na mje­se­čnu pret­pla­tu za oda­bra­nu uslu­gu.

Po­pust os­tva­ru­je­te uz no­vi ugo­vor za uslu­gu in­ter­ne­ta, di­gi­tal­ne te­le­vi­zi­je, fik­sne ili mo­bil­ne te­le­fo­ni­je.

Umjes­to za pret­pla­tu ovaj ve­li­ki po­pust mo­že­te is­ko­ris­ti­ti za ku­po­vi­nu atra­kti­vnog ure­đa­ja iz Bli­cnet po­nu­de.

Ako ste već ko­ri­snik uslu­ga ove kom­pa­ni­je, ra­spi­taj­te se na ko­ji na­čin
os­tva­ru­je­te po­pust od 100 KM za uslu­gu ili ku­po­vi­nu no­vog mo­bil­nog
te­le­fo­na, te­le­vi­zo­ra, lap­to­pa ili ta­ble­ta. Sa ovim po­pus­tom je­dno­kra­tno se uma­nju­je ci­je­na ure­đa­ja. Iz nji­ho­ve po­nu­de iz­dva­ja­ju se mo­bil­ni te­le­fo­ni Sam­sung Ga­ladžy J5 2017 po akcij­skoj ci­je­ni od sve­ga 99 KM uz ta­ri­fu Mo­bi 35+ i Pres­ti­gio Gra­ce R7 za sa­mo 49 KM uz ta­ri­fu Mo­bi 10+.

U Bli­cne­tu uz In­ter­net mo­že­te ku­pi­ti Asus lap­top po akcij­skoj ci­je­ni od sve­ga 399 KM, Sam­sung Ga­ladxy Tab E ta­blet (9.6 in­ča) za 199 KM, dok je Le­no­vo Tab3 7 Es­sen­ti­al (7 in­ča) ne­vje­ro­va­tnih 1 KM!

Sa uslu­gom di­gi­tal­ne te­le­vi­zi­je po akcij­skim ci­je­na­ma mo­že­te ku­pi­ti i
odli­čne mo­de­le te­le­vi­zo­ra. TV LG LCD 32 in­ča ko­šta 399 KM, a te­le­vi­zor LG LCD 43 in­ča 699 KM, uz mo­gu­ćnost pla­ća­nja na 12 mje­se­čnih ra­ta.

Za­li­he ure­đa­ja su ogra­ni­če­ne. Po­sje­ti­te pro­daj­na mjes­ta Bli­cne­ta ili
www.blic.net  ili po­zo­vi­te bes­pla­tni in­fo broj 0800 30 600 i re­zer­vi­še­te svoj ure­đaj.

PR© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица