Сти­му­ла­ти­вне от­пре­мни­не за 160 жеље­зни­ча­ра

Сти­му­ла­ти­вне от­пре­мни­не за 160 жеље­зни­ча­ра 12.12.2017 06:42 | М. Ми.

Бањалу­ка - Сти­му­ла­ти­вне от­пре­мни­не би­ће ис­пла­ће­не за око 160 ра­дни­ка „Жеље­зни­ца РС“ (ЖРС), а но­вац за те на­мје­не би­ће обе­зби­је­ђен из кре­ди­та ко­ји је Свјет­ска бан­ка одо­бри­ла за рес­тру­кту­ри­рање овог ја­вног пре­ду­зе­ћа.

Де­таље у ве­зи са одо­брењем кре­ди­та и на­чи­ном њего­ве ра­спо­дје­ле са­оп­шти­ли су ју­че пред­ста­вни­ци Ми­нис­тар­ства сао­бра­ћа­ја и ве­за РС, ЖРС и Свјет­ске бан­ке.

Пре­ма првим про­цје­на­ма, од 150 до 160 ра­дни­ка 50 160 radnika ЖРС спре­мно је да оде из пре­ду­зе­ћа уз сти­му­ла­ти­вне от­пре­мни­не, одно­сно уз ис­пла­ту шест про­сје­чних пла­та.

mulativne otpremnine  koji je Svjetska banka odobrila

- Нај­ве­ћи дио кре­ди­та Свјет­ске бан­ке, одно­сно 42,7 ми­ли­она евра би­ће ус­мје­рен на изми­рење свих оба­ве­за пре­ма за­по­сле­ни­ма, док ће 3,5 ми­ли­она евра би­ти ис­пла­ће­но за от­пре­мни­не они­ма са ко­ји­ма ће би­ти пре­ки­нут ра­дни однос, а пет ми­ли­она евра за раз­два­јање ин­фрас­тру­кту­ре и успос­тављање ин­фор­ма­ти­за­ци­је, те око 128.000 евра за по­вла­чење кре­ди­та -  ка­зао је ми­нис­тар сао­бра­ћа­ја и ве­за РС Не­ђо Трни­нић.

Врши­лац ду­жнос­ти ди­ре­кто­ра ЖРС Дра­ган Са­ва­но­вић на­вео је да ће број за­по­сле­них до кра­ја 2018. би­ти све­ден на 2.500, те до­дао да дуг „Жеље­зни­ца“ изно­си око 300 ми­ли­она КМ.

Шеф Кан­це­ла­ри­је Свјет­ске бан­ке за БиХ и Црну Го­ру Ема­ну­ел Са­ли­нас ре­као је да ће рес­тру­кту­ри­рање омо­гу­ћи­ти да те­ре­тни сао­бра­ћај ЖРС бу­де још ефи­ка­сни­ји.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица