Po­moć si­je vi­še ora­ni­ca

Po­moć si­je vi­še ora­ni­ca 21.10.2017 06:40 | M. L.

Banjalu­ka - Na­javljena is­pla­ta pet mi­li­ona ma­ra­ka za po­dršku je­senjoj sje­tvi, ko­ja uve­li­ko tra­je, obra­do­va­la je poljo­pri­vre­dni­ke u Srpskoj, ko­ji će za­hvaljuju­ći ovoj po­mo­ći ži­tom za­si­ja­ti vi­še ora­ni­ca.

Ra­ta­ri će u okvi­ru ove po­drške Vla­de RS do­bi­ti 28 KM po he­kta­ru.

Pred­sje­dnik Udru­ženja poljo­pri­vre­dnih proi­zvo­đa­ča i mljeka­ra RS Vla­di­mir Uso­rac ka­že da je sva­ka po­moć do­bro­do­šla, jer je šte­ta od su­še bi­la mi­li­on­ska.

- Do­bi­će­mo ono­li­ko ko­li­ko je mo­gu­će, a za taj no­vac mo­že­mo ku­pi­ti naf­tu ili đu­bri­vo, ta­ko da će nam to si­gur­no zna­čaj­no ola­kša­ti sje­tvu. Mno­gi ra­ta­ri će za­si­ja­ti vi­še ži­ta da bi obe­zbi­je­di­li hra­nu za sto­ku - re­kao je Uso­rac.

Upra­vni odbor Fon­da so­li­dar­nos­ti za obno­vu Srpske do­nio je u čet­vrtak odlu­ku da Agen­ci­ja za agrar­na pla­ćanja oba­vi obra­čun i ut­vrdi pra­va na po­dršku u no­vom ci­klu­su proi­zvodnje.

- Agen­ci­ja je du­žna da po za­vršet­ku tih po­slo­va ovje­ri obra­ču­ne. Na­kon is­pla­te ko­ri­sni­ci­ma du­žna je da po­dne­se iz­vje­štaj Upra­vnom odbo­ru Fon­da o iz­vrše­nim pla­ćanjima - po­ja­sni­li su u Mi­nis­tar­stvu poljo­pri­vre­de, šu­mar­stva i vo­do­pri­vre­de RS i do­da­li da su spis­ko­vi ko­ri­sni­ka pri­premljeni i da će is­pla­ta us­ko­ro po­če­ti. Ape­lo­va­li su na ko­ri­sni­ke či­ji su ra­ču­ni nea­kti­vni ili ne­is­pra­vni da što pri­je ažu­ri­ra­ju po­dat­ke. Po osno­vu pod­sti­ca­ja ra­ta­ri­ma su is­pla­će­na uku­pno 32,2 mi­li­ona KM za ovu go­di­nu.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica