Ми­нис­тар­ство за из­бје­гли­це ку­пу­је ли­му­зи­ну од 70.000 КМ

 Ми­нис­тар­ство за из­бје­гли­це ку­пу­је ли­му­зи­ну од 70.000 КМ 01.02.2018 14:27 | capital.ba

Бањалу­ка - Ми­нис­тар­ство за из­бје­гли­це и ра­сељена ли­ца РС ви­ше од дви­је де­це­ни­је по­сли­је ра­та не мо­же да ри­је­ши ко­ле­кти­вне из­бје­гли­чке цен­тре, али за­то у мар­ту ове го­ди­не пла­ни­ра да ра­спи­ше тен­дер за на­бав­ку ауто­мо­би­ла за ко­ји ће из­дво­ји­ти 70.000 КМ.

У пла­ну ја­вних на­бав­ки први на лис­ти је ауто­мо­бил и  ин­фор­ма­ци­ја да ће у вла­сниш­тву Ми­нис­тар­ства би­ти на­кон што бу­де спро­ве­ден отво­ре­ни пос­ту­пак. И док се 70.000 КМ из­два­ја за на­бав­ку ауто­мо­би­ла, у Српској 23 го­ди­не на­кон ра­та пос­то­ји још се­дам ко­ле­кти­вних из­бје­гли­чких цен­та­ра у ко­ји­ма жи­ви 700 из­бје­глих и ра­сељених. Иако је на­јављено да би мо­гли да бу­ду ра­спу­ште­ни још кра­јем про­шле го­ди­не, то се ни­је до­го­ди­ло.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица