Elek­tro­ci­kli ola­kša­va­ju po­sao uli­čnim čis­ta­či­ma u Gradiškoj

Elek­tro­ci­kli ola­kša­va­ju po­sao uli­čnim čis­ta­či­ma u Gradiškoj

Gra­di­ška - Ko­mu­nal­no pre­du­ze­će "Grad­ska čis­to­ća" Gra­di­ška ove go­di­ne na­ba­vi­lo je no­vu me­ha­ni­za­ci­ju vri­je­dnu mi­li­on KM po­mo­ću ko­je pla­ni­ra da po­di­gne kva­li­tet i pro­ši­ri obim ko­mu­nal­nih uslu­ga.

18.10.2018 14:43 M. V.

Ljubav iz dje­tinjstva Mi­le i Bo­ro Šu­ba­ra iz Ro­ga­ti­ce tra­je ci­je­li ži­vot

Ljubav iz dje­tinjstva Mi­le i Bo­ro Šu­ba­ra iz Ro­ga­ti­ce tra­je ci­je­li ži­vot

Ro­ga­ti­ca - Ro­đe­ni u is­tom se­lu, is­tog da­tu­ma i na ve­li­ki pra­znik Po­krov pre­sve­te Bo­go­ro­di­ce, Mi­la Mra­kić i Bo­ro Šu­ba­ra iz Go­ra­žda, odras­ta­li su za­je­dno, di­je­li­li do­bro i lo­še, prvu ljubav spo­zna­li za­je­dno, a ...

18.10.2018 14:05 Sre­ten Mi­tro­vić
                        37 

© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica