Spor­tskom cen­tru u Ro­ga­ti­ci ime 9. ja­nu­ar

Spor­tskom cen­tru u Ro­ga­ti­ci ime 9. ja­nu­ar 01.02.2018 13:16 | S. M.

Ro­ga­ti­ca - Odbor­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne Ro­ga­ti­ca do­ni­je­li su ju­če odlu­ku ko­jom je Spor­tsko-re­kre­aci­oni cen­tar do­bio ime "9. ja­nu­ar", či­me je po­drža­na ini­ci­ja­ti­va pred­sje­dni­ka RS Mi­lo­ra­da Do­di­ka da trg ili uli­ca u sva­koj lo­kal­noj za­je­dni­ci po­ne­se ovaj na­ziv u čast Da­na Re­pu­bli­ke.

Uz ovu, odbor­ni­ci su do­ni­je­li i odlu­ku o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma osni­va­čkih aka­ta Na­ro­dne bi­bli­ote­ke i Do­ma zdravlja u Ro­ga­ti­ci, pre­ma ko­jim je bi­bli­ote­ka do­bi­la ime po­zna­tog knjiže­vni­ka i aka­de­mi­ka Vo­ji­sla­va Lu­bar­de, ko­ji je ro­đen u Ro­ga­ti­ci, a Dom zdravlja do­kto­ra Zo­ra­na Mi­tro­vi­ća, ljeka­ra ko­ji se is­ta­kao to­kom Od­bram­be­no-otadžbin­skog ra­ta i po­sli­je, te ste­kao ve­li­ki ugled i po­što­vanje bo­ra­ca i gra­đa­na Ro­ga­ti­ce, a ko­ji je umro u 42. go­di­ni u okto­bru 2002. go­di­ne.

Sve tri odlu­ke je­dno­gla­sno su usvo­je­ne gla­so­vi­ma svih 19 odbor­ni­ka, na če­mu je po­se­bno za­hva­lio pred­sje­dnik Skup­šti­ne op­šti­ne Đo­ko Raz­doljac.

- Pos­to­je­ća gla­vna uli­ca i trg u gra­du no­se ime Srpske slo­ge, odno­sno Oslo­bo­di­la­ca i zbog mno­go če­ga ne bi bi­lo do­bro da se ona mi­jenjaju, a dru­gih ade­kva­tnih ne­ma, pa je oci­jenjeno da je naj­pri­kla­dni­je da se ime "9. ja­nu­ar" da Spor­tsko-re­kre­aci­onom cen­tru, na ko­me se sva­ko­dne­vno, a po­go­to­vo ljeti, okuplja naj­ve­ći broj Ro­ga­ti­ča­na - re­kao je Raz­doljac.

Taj pri­je­dlog je pri­hva­ćen pa će ubu­du­će ovaj ve­li­ki spor­tski obje­kat, ka­kvog ne­ma­ju ni ve­ća mjes­ta u oko­li­ni, a na ko­jem su dva fu­dbal­ska te­re­na i te­re­ni za atle­ti­ku, ko­šar­ku, odboj­ku,  te­nis, sta­za za šetnju re­kre­ati­va­ca, ku­tak za dje­cu sa to­bo­ga­ni­ma i dru­gim igra­čka­ma, te ba­zen za ku­panje ko­ji je u iz­gradnji, no­si­ti ime Da­na Re­pu­bli­ke.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica