Спор­тском цен­тру у Ро­га­ти­ци име 9. ја­ну­ар

Спор­тском цен­тру у Ро­га­ти­ци име 9. ја­ну­ар 01.02.2018 13:16 | С. М.

Ро­га­ти­ца - Одбор­ни­ци Скуп­шти­не оп­шти­не Ро­га­ти­ца до­ни­је­ли су ју­че одлу­ку ко­јом је Спор­тско-ре­кре­аци­они цен­тар до­био име "9. ја­ну­ар", чи­ме је по­држа­на ини­ци­ја­ти­ва пред­сје­дни­ка РС Ми­ло­ра­да До­ди­ка да трг или ули­ца у сва­кој ло­кал­ној за­је­дни­ци по­не­се овај на­зив у част Да­на Ре­пу­бли­ке.

Уз ову, одбор­ни­ци су до­ни­је­ли и одлу­ку о из­мје­на­ма и до­пу­на­ма осни­ва­чких ака­та На­ро­дне би­бли­оте­ке и До­ма здравља у Ро­га­ти­ци, пре­ма ко­јим је би­бли­оте­ка до­би­ла име по­зна­тог књиже­вни­ка и ака­де­ми­ка Во­ји­сла­ва Лу­бар­де, ко­ји је ро­ђен у Ро­га­ти­ци, а Дом здравља до­кто­ра Зо­ра­на Ми­тро­ви­ћа, љека­ра ко­ји се ис­та­као то­ком Од­брам­бе­но-отаџбин­ског ра­та и по­сли­је, те сте­као ве­ли­ки углед и по­што­вање бо­ра­ца и гра­ђа­на Ро­га­ти­це, а ко­ји је умро у 42. го­ди­ни у окто­бру 2002. го­ди­не.

Све три одлу­ке је­дно­гла­сно су усво­је­не гла­со­ви­ма свих 19 одбор­ни­ка, на че­му је по­се­бно за­хва­лио пред­сје­дник Скуп­шти­не оп­шти­не Ђо­ко Раз­дољац.

- Пос­то­је­ћа гла­вна ули­ца и трг у гра­ду но­се име Српске сло­ге, одно­сно Осло­бо­ди­ла­ца и због мно­го че­га не би би­ло до­бро да се она ми­јењају, а дру­гих аде­ква­тних не­ма, па је оци­јењено да је нај­при­кла­дни­је да се име "9. ја­ну­ар" да Спор­тско-ре­кре­аци­оном цен­тру, на ко­ме се сва­ко­дне­вно, а по­го­то­во љети, окупља нај­ве­ћи број Ро­га­ти­ча­на - ре­као је Раз­дољац.

Тај при­је­длог је при­хва­ћен па ће убу­ду­ће овај ве­ли­ки спор­тски обје­кат, ка­квог не­ма­ју ни ве­ћа мјес­та у око­ли­ни, а на ко­јем су два фу­дбал­ска те­ре­на и те­ре­ни за атле­ти­ку, ко­шар­ку, одбој­ку,  те­нис, ста­за за шетњу ре­кре­ати­ва­ца, ку­так за дје­цу са то­бо­га­ни­ма и дру­гим игра­чка­ма, те ба­зен за ку­пање ко­ји је у из­градњи, но­си­ти име Да­на Ре­пу­бли­ке.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица