У ЗЗЗ РС - Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13. 09. 2017. године

15.09.2017 00:22 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 13.09. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" БИЛЕЋА

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник музичке културе  -  1 извршилац на 18 часова седмично са радним искуством (најмање један година) и положеним стручним испитом,  на одређено вријеме  до повратка раднице са боловања.

Поред  општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", број: 1/16) и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 102/14 и 45/16), кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 104.  Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати су дужни да доставе документацију  на основу које доказују испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата, и то:                                                               

1) увјерење о држављанству Републике Српске или БиХ,

2) извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису стечене у БиХ  и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године, морају бити нострификоване),

4) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за  незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица),

7) увјерење о радном стажу издато од васпитно-образовне установе/послодавца, код којег је кандидат био запослен:

- на радном мјесту који  одговара стручној спреми и профилу, а који се тражи овим конкурсом на који се кандидат пријављује, 

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми  која се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми  и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види  врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Љекарско увјерење  не старије од шест мјесеци од  надлежне  здравствене установе  о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) – затражиће школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа. 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона  о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", број: 44/17) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 26.9.2017. године у 9.30 часова.

Кандидати који испуњавају услове конкурса  неће се посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа "Свети Сава"Билећа, Херцеговачких устаника бб.

*******************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "ТРЕБИЊЕ" ТРЕБИЊЕ

 

 КОНКУРС

 за избор директора школе

I - Општи услови

1. да је држављанин Босне и Херцеговине;

2. да је старији од 18 година;

3. да има општу здравствену способност;

II - Посебни услови

За директора школе може бити изабрано лице које:

1. има завршен први циклус студијског програма стечен након четири године студија или еквивалент;

2. има најмање пет година радног искуства у васпитно-образовном раду у школи;

3. није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора;

4. има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе

5. испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише

III – Потребна документација

Уз пријаву кандидат је дужан да достави доказе (овјерене копије или оригинале) о испуњавању општих и посебних услова:

1. Увјерење о држављанству;

2. Извод из матичне књиге рођених;

3. Љекарско увјерење о физичкој и психичкој способности;

4. Диплому о завршеној стручној спреми;

5. Увјерење о радном искуству у васпитно-образовном раду у школи;

6. Увјерење о положеном стручном испиту;

7. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора;

8. Програм рада у наредном четворогодишњем периоду;

9. Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада;

IV – Директор школе се именује на период од четири године.

V – Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у дневним новинама.

VI – Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о Одлуци о именовању директора у року од осам дана од дана доношења одлуке.

VII – Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу школе са назнаком "Пријава на конкурс":

ЈУ Музичка школа "Требиње" Требиње

Степе Степановића бб

89101 Требиње

***********

ЈУ СШЦ "СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ"

ЉУБИЊЕ

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Професор енглеског језика и књижевности 18 часова седмично ....................1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом  на одређено вријеме до повратка радника са боловања;

2. Професор музичке културе 2 часа седмично ..................................................... 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом  на неодређено вријеме.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", бр 01/16 ) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, да је пунољетан, да је радно способан, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, кандидати  треба да испуњавају и посебне услове  из члана 75. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", бр.74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 29/12, 80/14, и 83/15) под 1. и 2.  и  Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији ("Службени гласник Републике Српске", бр. 34/15) под 2.

Уз пријаву  (потписану од стране кандидата) са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  кандидати су дужни доставити доказе за испуњавање  наведених  услова и то:                                                    

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент  (дипломе  стечене ван БиХ и  Републике Србије  послије  6. априла 1992. године треба да буду нострификоване),

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

- Потврду о радном стажу.

Љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима се доставља након што кандидат буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа (не старије од 6 мјесеци).

Школа ће службеним путем  прибавити увјерење о неосуђиваности за кандидата који буде изабран на конкурс , а прије заснивања радног односа.

 За бодовање је  потребно доставити сљедеће документе.

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи на постоје подаци о просјеку оцјена),

У изузетним случајевима, уколико кандидат из оправданих разлога на може прибавити документ о просјеку оцјена током студирања, просјечна оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (након стицања стручне спреме тражене конкурсом),

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко-инвалидску заштиту о  утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци) и те копије  неће бити враћене кандидатима.

Ако се на конкурс не пријаве кандидати са положеним стручним испитом разматраће се и пријаве кандидата без стручног испита.

Са кандидатима  који су благовремено доставили пријаве и  испуњавају  услове конкурса  обавиће се тестирање и интервју 25.9.2017. године у просторијама школе у  године у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати и они који се не појаве на  тестирању у заказано вријеме сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве  са одговарајућом документацијом доставити на адресу Јавна установа Средњошколски центар "Светозар Ћоровић", Светосавска 22, Љубиње са назнаком "Пријава на конкурс.........."/навести за које упражњено радно мјесто се  кандидат пријављује/.

                                                                                     

                                                         

*********************

РЕПУБЛИКА СРПСКА   

ЈУ ОШ "РИСТО ПРОРОКОВИЋ"

НЕВЕСИЊЕ

 КОНКУРС 

   за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник енглеског језика  – 10 часова редовне наставе - са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, а најдуже до 31.12.2017. године…..... 1 извршилац;

2. Наставник енглеског језика  – пуна норма - са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања…..... 1 извршилац;

3. Наставник француског језика  – 10 часова редовне наставе - са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, а најдуже до 31.8.2018. године…..... 1 извршилац;

4. Наставник руског језика – 14 часова редовне наставе - са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, а најдуже до 31.8.2018. године…..... 1 извршилац;

5. Наставник руског језика – пуна норма - са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања, а најдуже до 31.8.2018. године…..... 1 извршилац;

6. Наставник географије  – 12 часова редовне наставе - са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, а најдуже до 31.8.2018. године…..... 1 извршилац;

7. Водитељ продуженог боравка (професор разредне наставе) 50% радног времена, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме   – до краја наставног процеса у школској 2017/2018. години, а најдуже до 30.6.2018. године  ………….1 извршилац;

8. Наставник разредне наставе - са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме  - до повратка раднице са породиљског боловања ………….1 извршилац;

9. Наставник техничког образовања - 2 часа редовне наставе - са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, а најдуже до 31.8.2018. године…….1 извршилац;

10. Наставник информатике - 2 часа редовне наставе - са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, а најдуже до 31.8.2018. године…….1 извршилац.

Напомена: Уколико за поменута радна мјеста не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без радног искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати  су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник РС" бр. 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник РС" број: 102/14 и 45/16).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању  ("Службени гласник Републике Српске", број  44/17) – лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.                                                                                                                                                                                                                                                  

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент, (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4.  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

6. Увјерење о положеном стручном испиту;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

-  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

- Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом) које не може бити старије од шест мјесеци,  доставиће кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

- Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

-  Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

- Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у понедјељак, 25.9.2017. године, у 12 часова, у просторијама школе.

- Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа "Ристо Пророковић" Невесиње, Ул. Обрена Ивковића бб, 88280 Невесиње, са назнаком "ЗА КОНКУРС".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

********

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА"

 ЉУБИЊЕ

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

  за школску 2017/18. годину

1. Наставник физике - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2018. године - 10 часова.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос                                                Кандидати  су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", број 1/16) испуњавају и услове предвиђене  Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број  44/17), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број 77/09,  86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број 102/14 и 45/16).                                                    Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6.  Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број  44/17).  Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.                                                                                                                                                                    

 Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена  адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:     

 1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,              

 2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,                                                              

 3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области        и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године  или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у БиХ и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),                                                                          

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за пријем у радни однос лица са искуством),                                                    

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,                                                                                                      

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од  ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:                                                                                                                              - на радном мјесту у васпитно-образовној установи које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом                                                                                                                             - на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом                                                                                           - на радном мјесту ван васпитно-образовне установе, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом                                                                     Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је  кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,                                                                                                                           10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.                                                 

- Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (о психофизичкој способности за рад са ученицима) доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).   

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

- Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 25.9.2017. године у 11 часова у просторијама школе.

- Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.                                                                                                         - У случају да се не пријаве кандидати са радним искуством (за радна мјеста са искуством), разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства.

Пријаве слати на адресу:                                                                                               

Јавна установа Основна школа "Свети Сава" Љубиње

Улица Светосавска број 23, 88 380 Љубиње                                                                                                  

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.                             

************

ЈУ ОШ "ЉУТИЦА БОГДАН"

КАЛИНОВИК

Број: сл/16

КОНКУРС

1. Наставник историје 5 часова, на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства

У радни однос се примају лица са искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова предвиђених Законом, кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене чланом 104 Закона о основном васпитању и образовању  ("Службени гласник  Републике Српске" бр.44/17) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС" бр.77/09, 86/10 и 25/14). За радна мјеста потребан је одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма  и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно висока или виша стручна спрема.

1. Потребна документација:

 Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

• Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

• Увјерење о држављанству;

• Овјерена фотокопија дипломе о стеченом звању;

• Увјерење или додатак  дипломи  о просјеку оцјена  који је кандидат остварио током студирања (Увјерење мора бити издато од високошколске установе),

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица

• Потврда о положеном стручном испиту

• Потврду о радном искуству код ранијег послодавца.

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

• Љекарско увјерење (дужан је доставити  кандидат који  буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа). Љекарско увјерење не може бити старије од 6 мјесеци.

• Увјерење о неосуђиваности  (затражиће основна школа  по службеној дужности након што кандидат буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа)

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске".

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен интервју и тест који представљају критеријуме за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос. (Правилник о процедури пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 102/14 и 45/16)

Интервју ће бити обављен: 25.9.2017. године са почетком у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати су у Пријави на конкурс дужни навести контакт телефон.

Непотпуне и неблаговремене пријаве закључком ће бити одбачене.

Пријаве са траженом документацијом слати поштом препоручено на адресу:

ЈУ Основна школа "Љутица Богдан",

Српских добровољаца број 5,       

71230 Калиновик.                                                 © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица