U ZZZ RS - Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13. 09. 2017. godine

15.09.2017 00:25 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 13.09. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ"

PEĆANI BB

79101 PRIJEDOR

KONKURS

za izbor i prijem nastavnika

1. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

2. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja ili povratka direktora sa funkcije, pripravnik;

3. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

4. Nastavnik razredne nastave, 2 izvršioca, rad u produženom boravku, na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine, sa radnim iskustvom.

Pored opštih uslova predviđenih Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. (Na radna mjesta gdje se traže lica sa radnim iskustvom).

Pravo učešća imaju i lica koja su do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa).

Napomena: Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u zanimanju za koje je steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme, ili lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije ostvarilo uslove za polaganje stručnog ispita. Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

g) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za kandidate koji konkurišu na radna mjesta pod tačkom 1 i 3)

d) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

e)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

U prijavi navesti na koje radno mjesto kandidat konkuriše po raspisanom konkursu.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu, sa naznakom "za konkurs".

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, obaviće se u prostorijama škole dana, 27.9.2017. godine, u 11 časova te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

*************

JU OŠ "KOZARAC"

Maršala Tita bb

79202 KOZARAC

Tel/faks: 052/346-042

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

1. Nastavnik /profesor fizike – 1 izvršilac, 10 časova, na određeno vrijeme, do kraja školske 2017/2018, pripravnik

2. Nastavnik/profesor razredne nastave – 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka direktora škole sa funkcije, pripravnik sa iskustvom,

3. Nastavnik/profesor razredne nastave – 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do kraja školske 2017/2018. godine, pripravnik sa iskustvom

  Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeće ovjerene  fotokopije dokumenata:

Opšti uslovi:

- da je državljanin RS i BiH,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem (ne starije od 6 mjeseci), koje prilaže kandidat koji je izabran po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će službeno pribaviti od nadležne ustanove za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa),

- kandidati treba da dostave i dokumenta utvrđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

5. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju. Intervju će se održati dana, 26.9.2017. godine (utorak), u 11 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj  školi .

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom "za konkurs", dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole.                   

Priloženi dokumenti uz prijavu neće se vraćati kandidatima poštom, a kandidati ih mogu lično preuzeti u školi.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, već ih komisija evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

          *****************

JU SŠC "ĐURO RADMANOVIĆ"

Dositeja Obradovića 4, Novi Grad;

Tel: 052/752-125;

Tel/faks: 052/751-230;

E-mail:msg@teol.net

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Na neodređeno vrijeme:

1.1. poznavanje robe i teorijska i praktična nastava-pekar (diplomirani inženjer tehnologije-prehrambeni smjer), 1 izvršilac, norma časova, sa najmanje godinu dana radnog iskustva;

1.2. teorijska i praktična nastava za poljoprivrednu struku (diplomirani inženjer poljoprivrede opšti smjer ili hortikultura), 1 izvršilac, norma časova, pripravnik;

1.3. teorijska nastava za farmaceutske tehničare (diplomirani farmaceut), 1 izvršilac, norma časova, sa najmanje godinu dana radnog iskustva u struci.

2. Na određeno vrijeme:

2.1. teorijska nastava za farmaceutske tehničare (doktor medicine), 1 izvršilac, 7 časova časova, pripravnik;

2.2. zdravstvena zaštita sa prvom pomoći (diplomirana medicinska sestra ili viša medicinska sestra-tehničar), 1 izvršilac, 2 časa, najmanje godinu dana radnog iskustva u struci, do 30.6.2018. g.;

2.3. teorijska nastava mašinske struke (diplomirani inženjer mašinstva), 1 izvršilac, 15 časova, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najkasnije do 21.2.2018. g., obavezno poznavanje rada na programima u app-u: CATIA, SOLIDWORKS..., pripravnik;

2.4. praktična nastava-konobar, 1 izvršilac, 10 časova, do 31.8.2018. godine, sa radnim iskustvom u struci najmanje godinu dana;

2.5. praktična nastava za mehaničare grejne i rashladne tehnike, 1 izvršilac, 12 časova, do 31.8.2018. godine, pripravnik;

2.6. profesor matematike, 1 izvršilac, 9 časova, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, pripravnik;

2.7. profesor teorijske i praktične nastave elektro struke (diplomirani inženjer elektrotehnike), 1 izvršilac, 8 časova, do 31.8.2018. godine, pripravnik.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, kao i uslove iz člana 76. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

Opšti uslovi:

a) da je državljanin RS - BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent za potreban kadar, prema Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama;

b) ovjerenu fotokopiju radne knjižice;

v) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

đ) uvjerenje o radnom stažu od ranijih  poslodavaca, za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo;

e) za radno mjesto pod brojem 2.3. dokaz da kandidat poznaje rad na programima u app-u: CATIA,SOLIDWORKS...;

Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove intervju i testiranje biće održani dana, 26.9.2017. godine (utorak), u 10 časova u prostorijama ove škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs slati na adresu: JU Srednjoškolski centar "Đuro Radmanović" Novi Grad, ulica Dositeja Obradovića br. 4. Na koverti obavezno naznačiti PRIJAVA NA KONKURS (NAVESTI RADNO MJESTO ZA KOJE KANDIDAT KONKURIŠE), a dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 052-751-230.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

                      ******************                                                                                      

JU OŠ "JOVAN CVIJIĆ"

BREZIČANI

79208 Brezičani

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor, nastavnik fizike, 1 izvršilac sa iskustvom - na neodređeno     vrijeme, 6 časova 

2. Profesora njemačkog jezika, 1 izvršilac pripravnik na neodređeno vrijeme, 8 časova

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju 

Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH i RS,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi:

- odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

1. Potrebna dokumentacija

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz prijavu dostaviti u originalu ili ovjerenom prepisu (ne starijem od 6 mjeseci) sljedeću dokumentaciju:

- Biografiju,

- Uvjerenje o državljanstu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

- Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang-listi prije zasnivanja radnog odnosa),

- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.

Pored navedene dokumentacije kandidati treba da dostave dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to:

- Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

- Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

- Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

- Socijalni status (Rješenje o utvrđenom statusu socijalno ugroženog lica doneseno od nadležnog centra za socijalni rad).

Dostavljeni dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora zatražiće škola samo za kandidata koji bude izabran putem konkursa prije zasnivanja radnog odnosa.

2. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu škole,

sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta (NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama "Glas Srpske".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervju i testiranju dana, 25.9.2017. godine, u 11 časova u prostorijama Matične škole u Brezičanima, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana a koja je imenovana od strane direktora.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

5. Napomene

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica