У ЗЗЗ РС - Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20. 09. 2017. године

22.09.2017 14:12 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 120.09. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА"

РОГАТИЦА

Адреса: Преображењска бб, 73220 

Рогатица; тел./факс:

Директор – 058/ 415-261;

Секретар: 058/420 – 040;

web. www.ossvetisavarogatica.edu.ba

е-mail: os182@skolers.org

 

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА ЈАВНОГ КОНКУРСА

објављеног 6.9.2017. године у дневном листу "Глас Српске"

Поништава се позиција број 3. Јавног конкурса који је објављен у дневним новинама "Глас Српске"  дана, 6.9.2017. године, за попуну упражњеног радног мјеста: Наставник разредне наставе – за водитеља у продуженом боравку ученика, 1 извршилац, на одређено вријеме од дана пријема а најдуже до завршетка наставног процеса у школској 2017/2018. години, пуна норма са радним искуством и положеним стручним испитом.

***************

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Вука Караџића бр.30, 71123 ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Тел:+387 57 320 330;320-150;340 464

Факс:+387 57 320-330

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за пријем радника на неодређено вријеме

I

Јавни конкурс за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме на радно мјесто - спремачица на ОЈ Правни факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву.

Број извршилаца: 1

II

Кандидати су дужни испуњавати опште услове прописане Законом о раду, Правилником о раду Универзитета у Источном Сарајеву и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Источном Сарајеву, као и сљедеће посебне услове:

- основна школа, НК;

- једна година радног искуства;

III

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. оригинал или овјерену копију извода из матичне књиге рођених,

2. оригинал или овјерену копију увјерења о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине које не смије бити старије од шест мјесеци,

3. овјерену изјаву да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на Универзитету,

4. овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе или јавне установе као резултат дисциплинске мјере,

5. оригинал или овјерену копију увјерења издатог од стране надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак;

6. овјерену копију свједочанства, дипломе или други доказ о стручној спреми,

7. доказ о радном искуству,

Након спровођења конкурсне процедуре, а прије заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан доставити доказ о општој здравственој способности.

IV

Са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове обавиће се тестирање и интервју.

О времену и мјесту обављања тестирања и интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

V

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања Конкурса  у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

Универзитет у Источном Сарајеву – Ректорат - Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево са назнаком "Пријава на Јавни конкурс за пријем радника на неодређено вријеме".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација приложена уз пријаву на конкурс неће се враћати пријављеним кандидатима.

**************************

ЈЗУ БОЛНИЦА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Касиндолског батаљона 113,

Источно Сарајево

www.bolnicakasinfo.com

Е-mail:uprava@bolnicakasindo.com

Директор: 057/325-325,

Факс 057/316-195; 

Централа: 057/325-311

ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

за радно мјесто:

- Специјалиста интерне медицине - субспецијалиста нефролог у Одсјеку за нефрологију и перитонеумску дијализу - 1 извршилац.

Поред општих услова прописаних законом о раду кандидат мора да испуњава и сљедеће посебне услове:

- завршен медицински факултет (интегрисани студиј 360 ECTS),

- положен специјалистички/субспецијалистички испит из нефрологије,

- лиценца за обављање професионалне дјелатности,

Заинтересовани кандидат уз пријаву дужан је доставити сљедећу документацију:

- Пријаву на оглас (обавезно навести контакт телефон),

- Кратку биографију,

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,

- Овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту,

- Овјерену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту из интерне медицине,

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном специјалистичком/субспецијалистичком испиту из нефрологије,

- Овјерену фотокопију лиценце за обављање професионалне дјелатности,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци).

- Увјерење о здравственој способности.

Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова је 15 дана од дана објављивања огласа у "Гласу Српске". Са кандидатом биће обављен интервју, о чему ће кандидат бити благовремено обавијештен.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично на протокол ЈЗУ Болница Источно Сарајево или путем поште, на адресу: ЈЗУ Болница Источно Сарајево, ул Касиндолског батаљона 113, 71  213. Касиндо, са назнаком Пријава на оглас за пријем у радни однос на неодређено вријеме за радно мјесто: Специјалиста интерне медицине - субспецијалиста нефролог у Одсјеку за нефрологију и перитонеумску дијализу.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица