У ЗЗЗ РС - Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13. 09. 2017. године

15.09.2017 00:27 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 13.09. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

*********

                 

ЈЗУ ЗАВОД ЗА ФОРЕНЗИЧКУ ПСИХИЈАТРИЈУ

СОКОЛАЦ

Подроманија бб

71 350 Соколац 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

 

I – ВД директор ЈЗУ Завод за форензичку психијатрију Соколац расписује конкурс за  пријем у радни однос на неодређено вријеме и то:

За пријем у радни однос на неодређено вријеме:

1. Доктор медицине, супспецијалиста форензичке психијатрије...................1 извршилац,

2. Доктор медицине, специјалиста психијатрије, неуропсихијатрије ..........1 извршилац, 

II – Кандидати су дужни да испуњавају опште и посебне услове:  

А) Општи услови:     

-  да је кандидат држављанин БиХ,

-  да је старији од 18 година,

-  да има општу здравствену способност,

-  да се против кандидата не води кривични поступак,

-  да није осуђиван за кривично дјело  које га чини неподобним за обављање послова у

    Заводу

Б) Посебни услови:

За радно мјесто означено бројем 1.

- ВСС - медицински факултет, 360 ECTS,

- положен стручни испит,

- положена супспецијализација форензичке психијатрије,

- 5 година радног искуства у струци у траженом степену стручне спреме

- лиценца за обављање професионалне дјелатности доктора медицине или доказ да је

   поднесен  захтјев за издавање лиценце.

За радно мјесто означено бројем 2.

- ВСС – медицински факултет, 360 ECTS

- положен стручни испит,

- положена специјализација из психијатрије, неуропсихијатрије

- 3 године радног искуства у струци у траженом степену стручне спреме

- лиценца за обављање професионалне дјелатности доктора медицине или доказ да је

   поднесен  захтјев за издавање лиценце.

III - Уз пријаву на конкурс  са основним подацима, адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова: 

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци),

- увјерење о некажњавању (не старије од 6 мјесеци),

- диплома о завршеној школској спреми,

- увјерење (потврда) послодавца о траженом радном искуству из које се види на којим пословима је кандидат радио и која стручна спрема је потребна за те послове, са укупним радним искуством (година, мјесеци, дана),

- увјерење о положеном стручном испиту,

 Поред наведене документације потребно је и:

- за радно мјесто означено бројем 1.

- диплома о супспецијализацији форензичке психијатрије и

- лиценца или доказ да је поднесен захтјев за издавање лиценце и

- за радно мјесто означено бројем 2.

- диплома о специјализацији психијатрије, неуропсихијатрије и

- лиценца или доказ да је поднесен захтјев за издавање лиценце

 Кандидати који буду изабрани дужни су у року од три дана од дана достављања одлуке о избору доставити увјерење о способности за рад (љекарско увјерење).

IV - Потребна документа доставити у оригиналу или овјереној фотокопији.

Поступак ће проводити Комисија за пријем у радни однос коју рјешењем именује директор Завода за форензичку психијатрију Соколац.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор обавиће се интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени. 

 Рок за подношење пријава са краћом биографијом и доказима о испуњавању услова конкурса је 30 дана од дана објављивања конкурса.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Пријаве са потребном документацијом доставити препорученом поштом на адресу послодавца, са назнаком: "Пријава на конкурс за пријем у радни однос".

**************

ЈУ ОШ "МОКРО"

71 428 МОКРО

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Професор разредне наставе - 1 извршилац на одређено вријеме до завршетка школске 2017/18 године;

У радни однос прима се лице са радним искуством оствареним на пословима за које се расписује јавни конкурс и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених,

3) Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5) Увјерење о неосуђиваности доставиће изабрани кандидат прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

3) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

5) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

6) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

7) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Интервју са кандидатима који су благовремено доставили потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 26.9.2017. године у 10 часова у просторијама ЈУ ОШ "Мокро" у  Мокром.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком "Пријава на конкурс" на адресу школе.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица