У ЗЗЗ РС - Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20. 09. 2017. године

22.09.2017 14:28 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 20.09. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА" ВУКОСАВЉЕ

ОМЛАДИНСКА ББ

74 470 ВУКОСАВЉЕ

 

КОНКУРС

за пријем наставника

I - На одређено вријеме, до краја школске 2017/18. године, а најкасније до 31.8.2018. године, потребан наставник са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, за сљедећи наставни предмет:

1.       Њемачки језик ..................................................2 часа  седмично (1 извршилац),

Услови

Општи услови:

1. Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Да је пунољетан,

3. Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове и то:

1. Да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању , са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент

2. Да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

3. Да има положен стручни испит за рад у настави.

Напомена: Уколико се на конкурс не пријаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у настави, разматраће се и пријаве кандидата који немају положен стручни испит, али имају једну годину радног искуства у струци.

Потребна документација:

Уз пријаву на конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је доставити и сљедеће документе:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави.

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС (ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида),

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС (ако се ради о кандидату из категорије борца),

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од 6 мјесеци (доставља кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа)

Увјерење о неосуђиваности, којим се доказује да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који доставе потпуне и благовремене пријаве обавиће се 3.10.2017. године, у  12 часова.

Кандидати неће посебно бити позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом, у затвореној коверти, доставити лично у секретаријат школе или слати на адресу школе са назнаком "ПРИЈАВА НА КОНКУРС".

*******************

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА ББ

74 400 ДЕРВЕНТА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњених радних мјеста

I - У Општинску управу Дервента прима се у радни однос на неодређено вријеме у статусу службеника:

1.       У Стручну службу начелника општине:

-        Самостални стручни сарадник за стратешко планирање ......... 1 извршилац

2.       У Одјељењу за општу управу:

-        Стручни сарадник за административне послове Скупштине општине и послове кабинета предсједника Скупштине општине ............... 1 извршилац

3.       У Одјељењу за стамбено-комуналне послове:

-        Самостални стручни сарадник за комуналне послове, уређење грађевинског земљишта и путеве ...........................................................................1 извршилац

-        Стручни сарадник за комуналне послове и путеве........................1 извршилац

4.       У Одјељењу за просторно уређење:

-        Стручни сарадник за геодетско-грађевинске послове ..................1 извршилац 

5.       У Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности – Одсјек за борачко-инвалидску заштиту:

-        Шеф Одсјека за борачко-инвалидску заштиту ...............................1 извршилац

II - Опис послова

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за стратешко планирање: прати израду пројектно-техничке документације и реализацију исте, израђује предмјере и предрачуне радова за процјене инвестиција и пројеката модернизације инфраструктурних објеката, врши стручни надзор на реализацији пројеката, учествује у припреми и изради пројеката и програма од општег интереса из стручне области ради кандидовања истих према средствима из републичких и међународних фондова, прати конкурсе и доступност фондова међународних донатора, учествује у припреми и кандидатури међународних и развојних пројеката на пољу изградње и модернизације инфраструктурних објеката, учествује у раду стручних комисија, обавља и друге послове по налогу начелника општине. Статус и категорија радног мјеста службеника: пета категорија, треће звање. 

Опис послова које обавља стручни сарадник за административне послове Скупштине општине и послове кабинета предсједника Скупштине општине

- обавља административне и техничке послове за предсједника, потпредсједника и секретара Скупштине општине, припрема и разврстава пошту лицима из претходне алинеје и стара се о њеној реализацији, води евиденцију грађана и службених посјета предсједнику Скупштине општине, води роковник обавеза предсједника Скупштине општине у вези са обављањем његове функције, води записник на сједницама Скупштине општине, Колегијума Скупштине, и радних тијела Скупштине општине и припрема их за усвајање, припрема, комплетира и отпрема материјале за сједнице Скупштине општине, отпрема препис оригинала општих и појединачних аката које је донијела Скупштина општине надлежним органима и појединцима, одлаже и чува оригинале општих и појединачних аката Скупштине општине, одлаже и чува комплет материјале са сједница Скупштине општине, учествује у организацији и припреми свечаних сједница и других свечаних прилика Скупштине општине и предсједника Скупштине општине, обавља и друге послове које одреди предсједник, потпредсједник и секретар Скупштине општине. Статус и категорија радног мјеста службеника: седма категорија, треће звање

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за комуналне послове, уређење грађевинског земљишта и путеве: прати комуналне дјелатности индивидуалне и заједничке комуналне потрошње припрема програме одржавања и обнављања комуналних објеката и уређаја и комуналних услуга заједничке комуналне потрошње, потребна средства мјере за спровођење тих програма, израђује програм уређења градског грађевинског земљишта за стамбену, привредну и другу врсту изградње, његовог опремања комуналним грађевинама и инсталацијама за заједничко и појединачно коришћење, предлаже и учествује у изради рјешења, прописа и других аката, информација, извјештаја и програма из комуналне области, те из области уређења грађевинског земљишта и локалних путева, прати израду пројектно-техничке документације и реализацију исте, израђује предмјере и предрачуне радова за процјене инвестиција и пројеката модернизације комуналних објеката, уређаја и локалних путева, врши стручни надзор и координацију у име општине над извођењем грађевинских радова и реализацији пројеката, прати прописе и обавља управно-правне и друге послове везане за област саобраћаја, учествује у изради рјешења о утврђивању ренте и накнади за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, учествује у раду стручних комисија, обавља и друге послове по налогу начелника одјељења. Статус и категорија радног мјеста: пета категорија, друго звање.

Опис послова које обавља стручни сарадник за комуналне послове и путеве, води комуналне дјелатности индивидуалне комуналне потрошње у коју спада, пречишћавање и одвођење отпадних и фекалних вода, одвођење и депоновање отпадака из стамбених и пословних објеката и других укључујући и одржавање депоније, погребна дјелатност која обухвата одржавање гробља и пружање потребних услуга, јавни превоз лица у градском и приградском саобраћају који обухвата превоз лица аутобусима, таксијем и слично, води комуналне дјелатности заједничке комуналне потрошње у коју спада: чишћење јавних површина у насељу од отпада и падавина, одржавања, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина као што су паркови, дрвореди, скверови, улични појасеви, плаже, обале уз ријеку и слично, затим одржавање урбаног мобилијара и уређење реквизита и других инсталација и садржаја у парковима, одржавање саобраћајних површина у насељу које обухвата поправку и модернизацију улица, плочника, тргова, објеката за јавну расвјету и вертикалну и хоризонталну саобраћајну сигнализацију, одвођење атмосферских вода и других падавина са јавних површина, јавна расвјета у насељу којом се освјетљавају саобраћајне и друге јавне површине у насељу, припрема програме одржавања и обнављања комуналних објеката и уређаја и комуналних услуга заједничке комуналне потрошње, врши процјену потребних средстава мјера за спровођење тих програма, чува пројектну и планску документацију из комуналне области и локалних путева, предлаже и учествује у изради рјешења, прописа и других аката, информација, извјештаја и програма из комуналне области и локалних путева, врши надзор над обављањем послова и спровођење одредаба, закона, других прописа и општих аката из комуналне области и путева, врши послове за потребе обиљежавања насеља, тргова, улица и кућа, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења. Статус и категорија радног мјеста службеника: седма категорија, друго звање.

Опис послова које обавља стручни сарадник за геодетско-грађевинске послове: - обавља геодетске послове за потребе одјељења, води поступак за исколчавање објеката, врши пренос пројектованих објеката на терену, врши геодетске послове преношења урбанистичких и регулационих планова и урбанистичких пројеката и других пројектованих површина на терену, те уношење насталих измјена у катастарске планове, обавља послове који се односе на утврђивање локација за продају грађевинског земљишта, снима ситуацију за потребе органа, израђује пријавне листове и другу документацију за провођење земљишта у катастарском операту, ажурира планове са издатим одобрењима за грађење, обавља и друге послове које одреди начелник Одјељења. Статус и категорија радног мјеста службеника: седма категорија прво звање.

Опис послова које обавља шеф Одсјека за борачко-инвалидску заштиту: организује повјерене послове из области друштвених дјелатности и одговара за благовремено и законито извршавање послова, саставља мјесечне, периодичне и годишње извјештаје и врши обраду истих, врши усклађивање и прати извршавање законских и подзаконских акта, израђује нацрте одлука и закључака из области друштвених дјелатности и доставља их начелнику одјељења, прати измјене прописа из области друштвених дјелатности и одговара за њихову примјену, креира све друге потребне евиденције из надлежне области предлаже начелнику одјељења предузимање потребних мјера за унапређење рада одсјека, учествује у изради и припреми сталних и повремених докумената (извјештаја, информација, упитника, табела, правдања средстава) у вези са области друштвених дјелатности обавља све друге послове које му повјери начелник Одјељења. Категорија радног мјеста: друга категорија

III - Општи услови:

1. да је држављанин РС односно БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Општинској управи

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса

6. да није у сукобу интереса односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у складу са чланом 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

IV – Посебни услови

Посебни услови за радно мјесто назначено у тачки I - 1.

ВСС, природне или техничке науке, или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, најмање једна (1) година радног искуства и положен стручни испит за рад у општинској управи.

Посебни услови за радно мјесто назначено у тачки I - 2.

ССС у четворогодишњем трајању, гимназија или управно-административна школа, најмање шест (6) мјесеци радног искуства и положен стручни испит за рад у општинској управи

Посебни услови за радно мјесто назначено у тачки I - 3. алинеја 1

ВСС грађевински факултет или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова, најмање двије (2) године радног искуства, положен стручни испит за рад у општинској управи, посједовање овлашћења за вршење надзора над грађењем објеката, познавање рада на рачунарским програмима (Microsoft office AutoCad).

Посебни услови за радно мјесто назначено у тачки I - 3. алинеја 2.

ССС у четворогодишњем трајању, грађевинска школа, најмање двије (2) године радног искуства и положен стручни испит за рад у општинској управи.

Посебни услови за радно мјесто назначено у тачки I - 4.

ССС у четворогодишњем трајању, геодетска или грађевинска школа, најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у општинској управи.

Посебни услови за радно мјесто назначено у тачки I - 5.

ВСС, природног, друштвеног или техничког смјера или први циклус студија – природног, техничког или друштвеног смјера са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у општинској управи.

V – Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити фотокопије доказа о испуњавању посебних услова, како слиједи:

1. диплома о завршеној стручној спреми (кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи , у складу са одредбама прописа из области високог образовања)

2. увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској управи, односно изјава којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен, или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи РС ("Сл. РС", број 68/11, 85//11 и 7/15).

3. исправа којом се доказује радно искуство у струци односно у траженом степену образовања (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

4. доказ о познавању рада на рачунару (увјерење или диплома или друга исправа која потврђује познавање или знање рада на рачунару).

5. исправе или изјаве у писаној форми да испуњава и друге услове утврђене законом, другим прописима или Правилником.

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству РС односно БиХ, а изјава да кандидат:

а) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ ,

б) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

в) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

г) не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Сл. РС", број 97/16), саставни је дио пријаве на Јавни конкурс.

Кандидат који се пријављује на више радних мјеста доставља једну пријаву у којој наводи позиције за које се пријављује, са осталом траженом документацијом како је наведено у тексту Јавног конкурса

Испуњеност других услова наведених у Јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Конкурсна комисија за попуну упражњених расних мјеста и пријем службеника у радни однос на неодређено вријеме у Општинској управи Дервента, обавиће интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије, дужан је у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије да достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији као и овјерене изјаве:

а) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,

б) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

в) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

г) да не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16),

као и увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

VI - Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.

Пријава за учешће на Јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу, који се може преузети у Општинској управи Дервента – шалтер сала или на страници општине Дервента www.дервента.ба.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис.

Неблаговремене, непотпуне, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене.

Пријаве се могу доставити лично (пријемна канцеларија) или путем поште на адресу: ОПШТИНА ДЕРВЕНТА – НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ, Трг ослобођења бб Дервента, са назнаком Комисија за спровођење поступка за попуну упражњених радних мјеста у статусу службеника у Општинску управу Дервента.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу "Гласу Српске" и у "Службеном гласнику Републике Српске"

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања

Контакт особа: Нада Ђурић , тел. број 053/315-107

*******************

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА ББ

74 400 ДЕРВЕНТА

ЈАВНИ КОНКУРС

за именовање начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности у Општинску управу Дервента

I Начелник општине Дервента расписује Јавни конкурс за именовање начелника Одјељења у Општинској управи Дервента и то:

1. Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности ............ 1 извршилац

II Опис послова

Начелник Одјељења руководи радом Одјељења, одговара за рад Одјељења и представља Одјељење у границама овлашћења, организује рад Одјељења према дјелокругу утврђеним Одлуком о оснивању Општинске управе и одговоран је за извршавање послова у оквиру Општинске управе сарађује са другим Одјељењима с циљем извршавања послова и задатака из свог дјелокруга, израђује планове, програме извјештаје везано за рад Одјељења, одговоран је за законито, стручно, благовремено, рационално и ефикасно обављање послова из надлежности Одјељења, одговоран је за припрему и обраду материјала који се предлажу Скупштини општине и начелнику општине, одговоран је за извршење одлука и закључака Скупштине општине и начелника општине које се односе на рад Одјељења, даје оцјену запослених у Одјељењу у складу са прописима, за извршавање послова из дјелокруга Одјељења доноси рјешења, закључке и друге акте у оквиру датог овлашћења, обавља и друге послове које му повјери начелник општине. Начелник Одјељења за свој рад одговара начелнику општине.

III Мандат

Начелника Одјељења на приједлог начелника општине именује Скупштина општине на вријеме трајања мандата сазива Скупштине општине који га је изабрао.

Начелник Одјељења има статус општинског службеника.

Категорија радног мјеста: прва

IV      Општи услови за кандидате:

- да је држављанин РС односно БиХ

- да је старији од 18 година

- да има општу здравствену способност

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса

- да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са чланом 44. и 45 . Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

V Посебни услови:

- да има завршен четворогодишњи студиј ВСС, правни факултет, економски факултет или технички факултет или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у општинској управи.

VI - Потребна документа:

1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству РС односно БиХ, а изјава да кандидат:

- није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

- није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса.

- није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX тач. 1 Устава БиХ,

- није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Сл. РС", број 97/16), саставни је дио пријаве на Јавни конкурс.

2. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити фотокопије доказа о испуњавању посебних услова, како слиједи:

1. биографију о кретању у служби

2. диплому о завршеној стручној спреми, (кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области високог образовања).

3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској управи, односно изјава којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен, или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи РС ("Сл. РС", број 68/11, 85//11 и 7/15).

4. исправу којом се доказује радно искуство у струци односно у траженом степену образовања( потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

5. исправе или изјаве у писаној форми да испуњава и друге услове утврђене законом, другим прописима или Правилником

Испуњеност других услова наведених у Јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Конкурсна комисија за попуну упражњених расних мјеста и пријем службеника у радни однос на неодређено вријеме у Општинској управи Дервента, обавиће интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије, дужан је у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије да достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији као и овјерене изјаве:

а) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,

б) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

в) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

г) да не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Сл. РС", број 97/16), као и увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

VII – Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.

Пријава за учешће на Јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу, који се може преузети у Општинској управи Дервента – шалтер сала или на страници општине Дервента www.дервента.ба.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис.

Неблаговремене, непотпуне, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене.

Пријаве се могу доставити лично (пријемна канцеларија) или путем поште на адресу: ОПШТИНА ДЕРВЕНТА – НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ, Трг ослобођења бб Дервента, са назнаком "Пријава на Јавни конкурс за именовање начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности".

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу "Глас Српске" и у "Службеном гласнику Републике Српске". Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Контакт особа: Нада Ђурић, тел. број 053/315-107.

******************

ЈУ "УГОСТИТЕЉСКА И ТРГОВИНСКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. На одређено радно вријеме до 30.6.2018. - Дипломирани економиста - један извршилац - са радним искуством и положеним стручним испитом - за 10 часова практичне наставе за занимање трговац трећи степен.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове из Закона о средњем образовању и васпитању и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

         

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад, кандидат ће накнадно доставити, уколико буде изабран, односно примљен у радни однос,

4. Лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а доказ о некажњавању прибавиће Школа за изабраног кандидата прије заснивања радног односа,

5. Овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

6. Увјерење о положеном стручном испиту,

7. Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

8. Потврду о радном стажу.

Сви документи се достављају као овјерене копије на адресу Школе и неће се враћати кандидатима.

Тестирање и интервјуисање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом, обавиће се 2.10.2017. године у 12 часова у учионици број 5.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју. У случају да се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 5 дана од дана објављивања.

*******************

ЈУ ОШ "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ" ОСЈЕЧАНИ ГОРЊИ

74 225 ОСЈЕЧАНИ

ОГЛАС

за попуну радног мјеста

1.       Наставник разредне наставе – 1 извршилац на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања (најдуже до 31.12.2018. године) у подручној школи Бушлетић - приправник

Уз пријаву на оглас заинтересовани кандидат треба да приложе сљедећу документацију

1. Диплому или овјерену копију дипломе о завршеном факултету одговарајућег смјера

2. Извод из матичне књиге рођених

3. Увјерење о држављанству

4. Увјерење од надлежног суда о невођењу кривичног поступка

5. Увјерење о психофизичкој и здравственој способности (по пријему кандидата)

6. Увјерење о времену проведеном на евиденцији за незапослена лица (завод за запошљавање)

7. Увјерење о просјеку оцјене оствареном током студирања или додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјене током студирања

8. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу – (уколико се тражи радник са радним искуством)

9. Увјерење о радном стажу од ранијег послодавца уколико је расписан конкурс за радни однос лица са искуством

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца

12.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

13.     Интервју са кандидатима ће се обавити дана, 2.10.2017. године, са почетком у 10 часова

14.     Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не пријаве на интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс

15.     Контакт телефон кандидата

16.     Документа слати на адресу школе.

Напомена:

Копије докумената морају бити овјерене.

Кандидати се неће посебно позивати на тест или интервју.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

************

ЈУ СШЦ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА ББ

74 270 ТЕСЛИЋ

ПОНИШТЕЊЕ

ДИЈЕЛА КОНКУРСА

Поништава се конкурс за радно мјесто наставник пекарства у занимању кулинарски техничар, под редним бројем 7., објављен у "Гласу Српске", дана 13.9.2017. године, због процедуралне грешке.

**************

ЈУ СШЦ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА ББ

74 270 ТЕСЛИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник енглеског језика – 1 извршилац, 10 часова на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства - приправник,

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању, Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама, Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

У случају да је на конкурсу тражено радно искуство, а не пријави се кандидат са радним искуством, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства - приправника.

Општи услови:

1. да је држављанин РС или БиХ, што доказују увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности из тачке 4. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

3. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (уколико је лице било пријављено или је тренутно пријављено на евиденцији незапослених лица),

4. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

5. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца;

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на адресу школе са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног  радног мјеста.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у понедјељак, 2.10.2017. године, у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни да доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

************

ЈУ ОШ "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ" ДОБОЈ

СРПСКИХ СОКОЛОВА 2

74 000 ДОБОЈ

ОГЛАС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Библиотекар - са положеним стручним испитом, на одређено вријеме,

 до повратка радника са боловања, пуно радно вријеме ........................1 извршилац

1. Општи услови:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству, не старијем од 6 мјесеци,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа, и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка 4 овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

2. Уз потписану пријаву кандидата и горе наведене документе, кандидат треба доставити сљедећу документацију на основу које доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које ће се извршити бодовање:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

На оглас имају право учешћа и лица из члана 104. став 6. Закона о основном образовању и васпитању "Службени гласник РС" бр.44/17.

Право учешћа на огласу имају и лица која су по прописима важећим до ступању на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове огласа ће се обавити у просторијама школе у уторак, 3.10.2017. године, у 9 часова.

Кандидати неће бити посебно позивани на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на оглас. Сви кандидати пријављени на оглас дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве се могу доставити лично (ковертиране), на протокол или путем поште на адресу школе уз назнаку "ПРИЈАВА НА ОГЛАС"- навести на које радно мјесто се кандидат пријављује.

****************

ЈУ "ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДЕРВЕНТА"

ТРИВЕ ВУЈИЋА 13

74 400 ДЕРВЕНТА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну радног мјеста

- Административног радника

- Број извршилаца: један (1)

Општи услови:

- да је држављанин РС односно БиХ

- да је старији од 18 година

- да има општу здравствену способност

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова,

- да се не води кривични поступак.

Посебни услови за попуну радног мјеста:

- IV степен стручне школе (управно адм. школа, економска школа или гимназија), управно административни техничар, економски техничар, гимназијалац

- радно искуство од најмање годину дана

- положен стручни испит

- склоност ка тимском раду

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити сљедећа документа (оригинали или овјерене копије):

1. биографију о кандидату,

2. диплому о завршеном образовању,

3. доказ о радном искуству,

4. увјерење о некажњавању (центар ће за изабраног кандидата тражити службеним путем, прије заснивања радног односа),

5. увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци),

6. увјерење о држављанству,

7. копију личне карте,

8. извод из матичне књиге рођених

9. доказ о општој здравственој способности (прилаже само изабрани кандидат прије заснивања радног односа),

10.     дјеца палих бораца достављају увјерење издато од стране општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Са пријављеним кандидатом који испуњава услове из јавног конкурса, обавиће се усмени интервју. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

Тражену документацију доставити на адресу Центра са назнаком "Пријава на конкурс".

************

"ALPHA SECURUTY " ДОО БАЊАЛУКА

НИКОЛЕ ПАШИЋА 16-18

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

за пријем радника

На пуно радно вријеме у "Alpha-Security" д.о.о. Бањалука ПЈ ДОБОЈ

Радник физичког обезбјеђења - чувар (М) ...................................... 4  извршиоца

Услови:

• ССС

• Држављанство БиХ

• Посједовање сертификата за обављање послова физичког обезбјеђења

• Возачка дозвола Б категорије

• Да није кривично осуђиван, да се против њега не води кривични поступак

• Да је психофизички способан за обављање послова физичког обезбјеђења

• Висок ниво одговорности према послу и активан приступ дужностима, преданост и педантност

Додатне информације на тел: 053/242-239

Уз пријаву на оглас кандидати су обавезни доставити биографију и копију цертификата за обављање послова физичког обезбјеђења. Пријаве доставити на адресу: "Alpha-Security" д.о.о. , ПЈ Добој, Николе Пашића 16-18, 74 000 Добој или на мејл: pjdoboj@alpha-seurity.org.

Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани на интервју. Конкурс остаје отворен до попуне радних мјеста.

*******************

ЈУ "СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА" ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ ББ

74 400 ДЕРВЕНТА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

- Наставник - демократије и људског права - 12 часова,

- Пословна комуникација - 6 часова,

- Социологија и филозофија - 2 часа

- са радним искуством - положен стручни испит -

- на одређено вријеме ( до повратка радника са породиљског боловања)

- Број извршилаца 1.

          2.  Услови за учешће на конкурсу

Општи услови:

- да је држављанин БиХ и РС,

- да је пунољетан,

- да има општу здравствену способност за рад, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа.

- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима за пријем радника у радни однос у средњој школи.

3. Потребна документација

Кандидати уз пријаву (у пријави обавезно навести адресу и број телефона) на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и то:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на адресу школе са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор. Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана, 5.10.2017. године у 9 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

5. Напомене

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке. © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица