U ZZZ RS - Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13. 09. 2017. godine

15.09.2017 00:15 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 13.09. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

JU SŠC "NIKOLA TESLA" BROD

KRALjA PETRA I OSLOBODIOCA BB

74 450 BROD

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1.       Profesor srpskog jezika - 1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme (do kraja nastavne godine) za - 3 časa sedmično,

2.       Profesor njemačkog jezika - 1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme (do kraja nastavne godine) za 2 časa sedmično,

3.       Diplomirani inženjer mašinstva - 1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme (do kraja školske godine) za 6 časova praktične nastave u četvrtom stepenu i 10 časova teorije,

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,

5. Uvjerenje o državljanstvu,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Kandidat koji bude odabran po konkursu će prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad izdato od strane nadležne ustanove, koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

Za kandidata koji bude izabran po konkursu škola će prije zasnivanja radnog odnosa od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na gore navedenu adresu.

Svi dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj fotokopiji i te kopije neće biti vraćene kandidatima,

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odn. koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju će se obaviti 25. septembra 2017. godine u 8.30 časova u prostorijama škole.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

****************

JU "UGOSTITELjSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

PONIŠTENjE KONKURSA

o prijemu radnika u radni odnos

 

Na određeno radno vrijeme do 30.6.2018. - Profesor francuskog jezika - jedan izvršilac - sa radnim iskustvom - za 8 časova.

1. Poništava se konkurs za profesora francuskog jezika, na određeno radno vrijeme, do 30.6.2018. - jedan izvršilac, sa radnim iskustvom, za 8 časova, iz tehničkih razloga.

************

JU "UGOSTITELjSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

KONKURS

o prijemu radnika u radni odnos

1.       Na određeno radno vrijeme do 30.6.2018. - Profesor francuskog jezika - jedan izvršilac - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - za 8 časova.

         

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,

4. Lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a dokaz o nekažnjavanju pribaviće škola za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa,

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

7. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

8. Potvrdu o radnom stažu.

Svi dokumenti se dostavljaju kao ovjerene kopije na adresu škole, Ul. Cara Dušana br. 18. Doboj i neće se vraćati kandidatima.

Testiranje i intervjuisanje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, obaviće se 25.9.2017. godine u 12 časova u učionici broj 5.

Konkurs ostaje otvoren 5 dana od dana objavljivanja.

*************

JU OŠ "NIKOLA TESLA" DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA 10

74 400 DERVENTA

KONKURS

1. Nastavnik klavira - 1 izvršilac za 9 časova na određeno radno vrijeme do 31.8.2018.

Uslovi:

*da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu i to:

Pod tačkom 1. - profesor klavira

Opšti uslovi:

*da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

*da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

*da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa 

* da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Za upražnjeno radno mjesto, pored navedenih uslova kandidati treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

*prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika

*ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

*dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

*uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koji se nalaze na toj evidenciji,

*uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole sa naznakom – prijava na oglas, ne otvarati –

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Intervju kandidata obaviće se 22.9.2017. godine u 9 časova u prostorijama škole.

*************

JU OŠ "LIJEŠĆE" BROD

LIJEŠĆE BB

74 450 BROD

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

1. Nastavnik/profesor fizike - 10 časova na neodređeno vrijeme, pripravnik – 1 izvršilac.

Opšti uslovi:

1) da je državljanin RS i BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili ovjerenom kopijom lične karte

3) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa)

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti, - koje će za izabranog kandidata pribaviti škola službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:

- odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu – za traženo zanimanje

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente (u originalu ili ovjerenoj kopiji):

1. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih za lica koja se nalaze na evidenciji

4. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

5. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa intervju će se obaviti 25.9.2017. godine u 10 časova u prostorijama škole.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu sa naznakom – Prijava na oglas, ne otvarati-

******

JU OŠ "VUK KARADžIĆ" VITKOVCI

74 265 VITKOVCI

ODLUKA

o poništenju konkursa

I

Poništava se javni konkurs objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" dana 2.8.2017. godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

Odluku objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske" putem Zavoda za zapošljavanje.

Obrazloženje

Školski odbor JU OŠ "Vuk Karadžić" Vitkovci, Teslić na sjednici održanoj 24.8.2017. godine, poništio je Odluku o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora škole broj 601/17 od 31.7.2017. godine, jer niti jedan od prijavljenih kandidata nije ispunjavao propisane uslove konkursa.

**********

JU OŠ "OZREN" DONjA PAKLENICA

74255 DONjA PAKLENICA

KONKURS

- Vjeroučitelj pravoslavne vjeronauke – 1 izvršilac sa radnim iskustvom (minimalno 1 godina radnog iskustva) – 9 časova, na neodređeno vrijeme 

Opšti i posebni uslovi

Kandidat mora ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u predmetnoj nastavi može da izvodi:

1) Lice sa završenim odgovarajućim pravoslavnim teološkim fakultetom,

2) Profesor ili nastavnik sa položenim pravoslavnim vjeroučiteljskim ispitom,

3) Lice sa završenom odgovarajućom srednjom pravoslavnom vjerskom školom koje se zateklo u radnom odnosu u školi,

4) Lice sa završenim fakultetom ili višom školom neke druge struke, položenom pedagoškom grupom predmeta i pravoslavnim vjeroučiteljskim ispitom.

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti i ovjerene kopije dokumenata:

− prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom

− diplomu o završenom fakultetu

− uvjerenje o državljanstvu

− izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

− uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

− uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjene koji je kandidat ostvario tokom studiranja ili dodatak koji je izdat uz diplomu

− uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje na području lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

− uvjerenje od opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

− uvjerenje od opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

− kandidat koji bude izabran naknadno će donijeti uvjerenje o zdravstvenoj fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad u prosvjeti,

− uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Napomena: Kandidat je dužan dostaviti kopije svih dokumenata, ne starije od 6 mjeseci.

U slučaju da se na konkurs ne jave lica sa radnim iskustvom, biće uzete u razmatranje i prijave osoba bez radnog iskustva.

Intervju sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 25.9.2017. godine u prostorijama centralne škole JU Osnovne škole "Ozren" Donja Paklenica sa početkom u 12 časova.

Prijave sa dokumentacijom slati na adresu škole u roku od 8 dana od dana objavljivanja.

**************

JU OŠ "OZREN" DONjA PAKLENICA

74255 DONjA PAKLENICA

KONKURS

za izbor direktora škole

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

Za svoj rad direktor odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktora škole imenuje Vlada na prijedlog ministra.

Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za direktora JU OŠ "Ozren" Donja Paklenica može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava sljedeće uslove:

Opšti uslovi:

1. da je državljanin BiH;

2. da je punoljetan;

3. da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu;

Posebni uslovi:

1. da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2. da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Kandidati koji konkurišu za direktora škole uz prijavu na konkurs dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. izvod iz matične knjige rođenih;

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. diplomu o završenoj stručnoj spremi;

4. potvrdu kojom dokazuju da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

5. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

6. uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak i izdato od nadležnog suda;

7. prijedlog programa rada direktora u narednom mandatu;

8. preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;

9. kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

10.     uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sva dokumenta koja kandidat prilaže uz prijavu na konkurs moraju biti original ili ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci i neće se vraćati kandidatima.

Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak svih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole.

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od 8 dana od dana prijema odluke od resornog ministarstva.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor direktora škole".

************

JU OŠ "DONjI ŽABAR" DONjI ŽABAR

TRG MLADOSTI 4

76 273 DONjI ŽABAR

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

Na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine

1. Bibliotekar, (puna norma) sa iskustvom .....................................1 izvršilac

Opšti uslovi:

1.       da je državljanin RS ili BiH;

2.       da je punoljetan;

3.       da je radno sposoban;

4.       da nije pravosnažnom presudom osuđivan na krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi za nastavnika:

Pored opštih uslova kandidati treba da imaju i odgovarajući nivo obrazovanja iz člana 104. stav (2) i stav (3) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 5. tačka g) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati dostavljaju sljedeće dokumente:

1. potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

3. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

4. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad;

(dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

5. ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci.

6. uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

7. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992 godine, BiH i Republici Srbiji);

8. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

10. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

11. uvjerenje o dužini radnog staža izdato od ranijeg poslodavca.

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

14.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 26.9.2017. godine u prostorijama škole sa početkom u 9.30 časova. obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu škole.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.

*************

JU OŠ "ĐURA JAKŠIĆ" PODNOVLjE

74 217 PODNOVLjE

KONKURS

za izbor nastavnika

1. Nastavnik/profesor TO - radnik bez iskustva - pripravnik, 10 časova sedmično, na neodređeno vrijeme;

2. Nastavnik/profesor istorije - radnik sa iskustvom - položen stručni ispit, 6 časova sedmično, na neodređeno vrijeme.

Uslovi:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz MK rođenih,

3. Diploma o stečenom stručnom obrazovanju,

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje od poslodavca o ostvarenom radnom stažu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi za radno mjesto iz tačke 2. konkursa (profesor istorije)

7. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom iz tačke 2 konkursa (profesor istorije),

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11.     Kratku biografiju,

U prijavi za konkurs obavezno naznačiti broj časova na koje kandidat konkuriše.

Ljekarsko uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci, priložiće izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa. Uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

U ponedjeljak, 25. septembra 2017. godine, u 12 časova biće obavljen intervju sa kandidatima. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole.

**************

JU OŠ "PETAR KOČIĆ" SJENINA RIJEKA

74 212 SJENINA

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

- Profesor /nastavnik muzičke kulture (5 časova) sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do kraja nastave u školskoj 2017/18 a najdalje do 31.8.2018. godine

Uslovi za učešće na konkursu:

Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH i RS,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi:

- odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

1. Potrebna dokumentacija

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz potpisanu prijavu dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata:

− Biografiju,

− Uvjerenje o državljanstvu,

− Izvod iz matične knjige rođenih,

− Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

− Uvjerenje o dužini radnog stažu u struci, izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

− Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

− Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang-listi prije zasnivanja radnog odnosa),

− Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

− Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

− Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.

Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti i sljedeće dokaze:

- Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

- Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će službenim putem pribaviti za kandidata koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- Sva potrebna Uvjerenja predviđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora zatražiće škola samo za kandidata koji bude izabran putem konkursa prije zasnivanja radnog odnosa.

2.       Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave sa Email adresom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu škole sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Kandidati koju budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti na intervju.

Dana 25.9.2017. godine (ponedjeljak) u 8 časova održaće se intervju.

4. Napomene

Škola će pismenim putem na Email adresi obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

**********

JU SŠC "JOVAN CVIJIĆ" MODRIČA

BERLINSKA BB

74 480 MODRIČA

KONKURS

o upražnjenim radnim mjestima

1. Na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, do 7.12.2017. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, za nastavni predmet:

- Njemački jezik, 12 časova sedmično - jedan izvršilac

Uslovi:

Opšti uslovi:

a) da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g)       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ovo uvjerenje škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Posebne uslovi:

- da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent i

- da ima položen stručni ispit za rad u nastavi.

Napomena:

Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata bez iskustva - pripravnik.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1) ovjerenu fotokopiju uvjerenja o državljanstvu,

2) izvod iz matične knjige rođenih,

3) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10)    ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci (dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole, 25.9.2017. godine (ponedjeljak), u 12 časova.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata kojim dokazuju da ispunjavaju uslove navedene u konkursu, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti putem pošte ili lično na adresu škole.

***************

JU "TEHNIČKA ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

KONKURS

o prijemu radnika u radni odnos

Na određeno radno vrijeme do kraja školske 2017/18. godine

1.       Profesor hemije ........................................2 časa, pripravnik

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

         

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,

4. Lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a dokaz o nekažnjavanju pribaviće Škola za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa,

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,

6. Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,

7. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Svi dokumenti se dostavljaju kao ovjerene kopije na adresu škole (putem pošte).

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, obaviće se 25.9.2017. godine u 11 časova u prostoriji broj 10, a nakon toga obaviće se intervju.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

***************

JU SŠC "JOVAN DUČIĆ" TESLIĆ

KARAĐORĐEVA BB

74 270 TESLIĆ

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik ekonomske grupe predmeta – 1 izvršilac, puna nastavna norma na neodređeno vrijeme, lice bez radnog iskustva - pripravnik,

2. Nastavnik ekonomske grupe predmeta – 1 izvršilac, 4 časa na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

3. Nastavnik srpskog jezika i književnosti – 1 izvršilac, 9 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. Nastavnik srpskog jezika i književnosti – 1 izvršilac, 6 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 31.8.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

5. Nastavnik srpskog jezika - 1 izvršilac, 12 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 31.8.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

6. Nastavnik fizike – 1 izvršilac, 2 časa na određeno vrijeme do  30.6.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

7. Nastavnik pekarstva u zanimanju kulinarski tehničar – 1 izvršilac, 2 časa na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

8. Nastavnik likovne kulture - 1 izvršilac, 1 čas na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

9. Nastavnik muzičke kulture - 1 izvršilac, 1 čas na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

10.     Nastavnik tekstilne grupe predmeta u zanimanju tekstilni tehničar - 1 izvršilac, 9 časova na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

11.     Nastavnik matematike - 1 izvršilac, 17 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

U slučaju da je na konkursu traženo radno iskustvo, a ne prijavi se kandidat sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva - pripravnika.

Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS ili BiH, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),

2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),

3. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (ukoliko je lice bilo prijavljeno ili je trenutno prijavljeno na evidenciji nezaposlenih lica),

4. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko sa kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

5.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu škole sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u srijedu, 27.9.2017. godine, u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica