У ЗЗЗ РС - Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13. 09. 2017. године

15.09.2017 00:15 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 13.09. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА" БРОД

КРАЉА ПЕТРА И ОСЛОБОДИОЦА ББ

74 450 БРОД

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1.       Професор српског језика - 1 извршилац са искуством, на одређено вријеме (до краја наставне године) за - 3 часа седмично,

2.       Професор њемачког језика - 1 извршилац са искуством, на одређено вријеме (до краја наставне године) за 2 часа седмично,

3.       Дипломирани инжењер машинства - 1 извршилац са искуством, на одређено вријеме (до краја школске године) за 6 часова практичне наставе у четвртом степену и 10 часова теорије,

Уз пријаву кандидати су дужни доставити:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте,

5. Увјерење о држављанству,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Кандидат који буде одабран по конкурсу ће прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о здравственој способности за рад издато од стране надлежне установе, које не смије бити старије од шест мјесеци.

За кандидата који буде изабран по конкурсу школа ће прије заснивања радног односа од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности.

Пријаве са потребном документацијом доставити искључиво поштом на горе наведену адресу.

Сви документи се достављају у овјереној фотокопији и те копије неће бити враћене кандидатима,

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве одн. који испуњавају услове конкурса, тестирање и интервју ће се обавити 25. септембра 2017. године у 8.30 часова у просторијама школе.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

****************

ЈУ "УГОСТИТЕЉСКА И ТРГОВИНСКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

о пријему радника у радни однос

 

На одређено радно вријеме до 30.6.2018. - Професор француског језика - један извршилац - са радним искуством - за 8 часова.

1. Поништава се конкурс за професора француског језика, на одређено радно вријеме, до 30.6.2018. - један извршилац, са радним искуством, за 8 часова, из техничких разлога.

************

ЈУ "УГОСТИТЕЉСКА И ТРГОВИНСКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

1.       На одређено радно вријеме до 30.6.2018. - Професор француског језика - један извршилац - са радним искуством и положеним стручним испитом - за 8 часова.

         

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад, кандидат ће накнадно доставити, уколико буде изабран, односно примљен у радни однос,

4. Лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а доказ о некажњавању прибавиће школа за изабраног кандидата прије заснивања радног односа,

5. Овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

6. Увјерење о положеном стручном испиту,

7. Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

8. Потврду о радном стажу.

Сви документи се достављају као овјерене копије на адресу школе, Ул. Цара Душана бр. 18. Добој и неће се враћати кандидатима.

Тестирање и интервјуисање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом, обавиће се 25.9.2017. године у 12 часова у учионици број 5.

Конкурс остаје отворен 5 дана од дана објављивања.

*************

ЈУ ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА" ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 10

74 400 ДЕРВЕНТА

КОНКУРС

1. Наставник клавира - 1 извршилац за 9 часова на одређено радно вријеме до 31.8.2018.

Услови:

*да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему и то:

Под тачком 1. - професор клавира

Општи услови:

*да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

*да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

*да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа 

* да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

За упражњено радно мјесто, поред наведених услова кандидати треба да доставе сљедећу документацију:

*пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за пријем у радни однос наставника или стручног сарадника

*овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

*додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

*увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица који се налазе на тој евиденцији,

*увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу школе са назнаком – пријава на оглас, не отварати –

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Интервју кандидата обавиће се 22.9.2017. године у 9 часова у просторијама школе.

*************

ЈУ ОШ "ЛИЈЕШЋЕ" БРОД

ЛИЈЕШЋЕ ББ

74 450 БРОД

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1. Наставник/професор физике - 10 часова на неодређено вријеме, приправник – 1 извршилац.

Општи услови:

1) да је држављанин РС и БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених  или овјереном копијом личне карте

3) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа)

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности, - које ће за изабраног кандидата прибавити школа службеним путем а прије заснивања радног односа.

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему – за тражено занимање

Уз потписану пријаву кандидати су дужни доставити сљедеће документе (у оригиналу или овјереној копији):

1. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених за лица која се налазе на евиденцији

4. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

5. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса интервју ће се обавити 25.9.2017. године у 10 часова у просторијама школе.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу са назнаком – Пријава на оглас, не отварати-

******

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ВИТКОВЦИ

74 265 ВИТКОВЦИ

ОДЛУКА

о поништењу конкурса

I

Поништава се јавни конкурс објављен у дневном листу "Глас Српске" дана 2.8.2017. године.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

III

Одлуку објавити у дневном листу "Глас Српске" путем Завода за запошљавање.

Образложење

Школски одбор ЈУ ОШ "Вук Караџић" Витковци, Теслић на сједници одржаној 24.8.2017. године, поништио је Одлуку о расписивању конкурса за избор и именовање директора школе број 601/17 од 31.7.2017. године, јер нити један од пријављених кандидата није испуњавао прописане услове конкурса.

**********

ЈУ ОШ "ОЗРЕН" ДОЊА ПАКЛЕНИЦА

74255 ДОЊА ПАКЛЕНИЦА

КОНКУРС

- Вјероучитељ православне вјеронауке – 1 извршилац са радним искуством (минимално 1 година радног искуства) – 9 часова, на неодређено вријеме 

Општи и посебни услови

Кандидат мора испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи:

1) Лице са завршеним одговарајућим православним теолошким факултетом,

2) Професор или наставник са положеним православним вјероучитељским испитом,

3) Лице са завршеном одговарајућом средњом православном вјерском школом које се затекло у радном односу у школи,

4) Лице са завршеним факултетом или вишом школом неке друге струке, положеном педагошком групом предмета и православним вјероучитељским испитом.

Кандидати су дужни уз пријаву доставити и овјерене копије докумената:

− пријаву на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном

− диплому о завршеном факултету

− увјерење о држављанству

− извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

− увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

− увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјене који је кандидат остварио током студирања или додатак који је издат уз диплому

− увјерење или потврда издата од Завода за запошљавање на подручју локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

− увјерење од општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца

− увјерење од општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

− кандидат који буде изабран накнадно ће донијети увјерење о здравственој физичкој и психичкој способности за рад у просвјети,

− увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Напомена: Кандидат је дужан доставити копије свих докумената, не старије од 6 мјесеци.

У случају да се на конкурс не јаве лица са радним искуством, биће узете у разматрање и пријаве особа без радног искуства.

Интервју са пријављеним кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се 25.9.2017. године у просторијама централне школе ЈУ Основне школе "Озрен" Доња Пакленица са почетком у 12 часова.

Пријаве са документацијом слати на адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања.

**************

ЈУ ОШ "ОЗРЕН" ДОЊА ПАКЛЕНИЦА

74255 ДОЊА ПАКЛЕНИЦА

КОНКУРС

за избор директора школе

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

За свој рад директор одговара Влади, школском одбору и министру.

Директора школе именује Влада на приједлог министра.

Мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања на дужност.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

За директора ЈУ ОШ "Озрен" Доња Пакленица може да буде изабран наставник или стручни сарадник који испуњава сљедеће услове:

Општи услови:

1. да је држављанин БиХ;

2. да је пунољетан;

3. да је здравствено способан за вршење послова на наведеном радном мјесту;

Посебни услови:

1. да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2. да има најмање 5 (пет) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

3. да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Кандидати који конкуришу за директора школе уз пријаву на конкурс достављају сљедећа документа:

1. извод из матичне књиге рођених;

2. увјерење о држављанству;

3. диплому о завршеној стручној спреми;

4. потврду којом доказују да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

5. љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима;

6. увјерење да се против њега не води кривични поступак и издато од надлежног суда;

7. приједлог програма рада директора у наредном мандату;

8. препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен;

9. кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду.

10.     увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Сва документа која кандидат прилаже уз пријаву на конкурс морају бити оригинал или овјерене копије, не старије од 6 мјесеци и неће се враћати кандидатима.

Школски одбор ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру документацију и списак свих кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе.

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од 8 дана од дана пријема одлуке од ресорног министарства.

Пријаве са потребним документима доставити лично или путем поште на адресу школе са назнаком "Пријава на конкурс за избор директора школе".

************

ЈУ ОШ "ДОЊИ ЖАБАР" ДОЊИ ЖАБАР

ТРГ МЛАДОСТИ 4

76 273 ДОЊИ ЖАБАР

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

На одређено вријеме до 31.8.2018. године

1. Библиотекар, (пуна норма) са искуством .....................................1 извршилац

Општи услови:

1.       да је држављанин РС или БиХ;

2.       да је пунољетан;

3.       да је радно способан;

4.       да није правоснажном пресудом осуђиван на кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови за наставника:

Поред општих услова кандидати треба да имају и одговарајући ниво образовања из члана 104. став (2) и став (3) Закона о основном васпитању и образовању и члана 5. тачка г) Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу има и лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати достављају сљедеће документе:

1. потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном (у пријави обавезно навести тачну адресу становања и контакт телефон);

2. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

3. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

4. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад;

(доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

5. љекарско увјерење не може бити старије од шест мјесеци.

6. увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће тражити службеним путем, а прије заснивања радног односа;

7. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (диплома мора бити призната уколико није стечена на територији СФРЈ до 6. априла 1992 године, БиХ и Републици Србији);

8. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

9. увјерење о положеном стручном испиту.

10. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

11. увјерење о дужини радног стажа издато од ранијег послодавца.

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

13. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

14.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 26.9.2017. године у просторијама школе са почетком у 9.30 часова. обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

Све пријаве достављати лично или путем поште на адресу школе.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и копије се не враћају кандидатима.

*************

ЈУ ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" ПОДНОВЉЕ

74 217 ПОДНОВЉЕ

КОНКУРС

за избор наставника

1. Наставник/професор ТО - радник без искуства - приправник, 10 часова седмично, на неодређено вријеме;

2. Наставник/професор историје - радник са искуством - положен стручни испит, 6 часова седмично, на неодређено вријеме.

Услови:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, кандидати су дужни доставити овјерене копије сљедећих докумената:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из МК рођених,

3. Диплома о стеченом стручном образовању,

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5. Додатак дипломи који садржи податке о просјечној оцјени током студирања или увјерење од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење од послодавца о оствареном радном стажу у васпитно-образовној установи за радно мјесто из тачке 2. конкурса (професор историје)

7. Увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом из тачке 2 конкурса (професор историје),

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

11.     Кратку биографију,

У пријави за конкурс обавезно назначити број часова на које кандидат конкурише.

Љекарско увјерење, не старије од 6 мјесеци, приложиће изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа. Увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

У понедјељак, 25. септембра 2017. године, у 12 часова биће обављен интервју са кандидатима. Кандидати се неће посебно позивати на интервју а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе.

**************

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" СЈЕНИНА РИЈЕКА

74 212 СЈЕНИНА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

- Професор /наставник музичке културе (5 часова) са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до краја наставе у школској 2017/18 а најдаље до 31.8.2018. године

Услови за учешће на конкурсу:

Општи услови:

- да је држављанин БиХ и РС,

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је старији од 18 година.

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему,

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

1. Потребна документација

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су уз потписану пријаву доставити овјерене копије свих докумената:

− Биографију,

− Увјерење о држављанству,

− Извод из матичне књиге рођених,

− Доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

− Увјерење о дужини радног стажу у струци, издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

− Увјерење да се не води кривични поступак,

− Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на ранг-листи прије заснивања радног односа),

− Увјерење о положеном стручном испиту,

− Просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

− Друге доказе о потврђивању знања и способности, препоруке и слично.

Поред наведене документације кандидати могу доставити и сљедеће доказе:

- Потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

- Увјерење о неосуђиваности (школа ће службеним путем прибавити за кандидата који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа);

- Сва потребна Увјерења предвиђена Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора затражиће школа само за кандидата који буде изабран путем конкурса прије заснивања радног односа.

2.       Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве са Емаил адресом се могу доставити лично или поштом препоручено на адресу школе са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.

Кандидати коју буду испуњавали услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити на интервју.

Дана 25.9.2017. године (понедјељак) у 8 часова одржаће се интервју.

4. Напомене

Школа ће писменим путем на Емаил адреси обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

**********

ЈУ СШЦ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ" МОДРИЧА

БЕРЛИНСКА ББ

74 480 МОДРИЧА

КОНКУРС

о упражњеним радним мјестима

1. На одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, до 7.12.2017. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, за наставни предмет:

- Њемачки језик, 12 часова седмично - један извршилац

Услови:

Општи услови:

а) да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г)       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (ово увјерење школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа).

Посебне услови:

- да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент и

- да има положен стручни испит за рад у настави.

Напомена:

Уколико се на конкурс не пријаве кандидати са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, разматраће се и пријаве кандидата без искуства - приправник.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити и сљедећу документацију:

1) овјерену фотокопију увјерења о држављанству,

2) извод из матичне књиге рођених,

3) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

4) увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

5) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

10)    љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци (доставља кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа).

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе, 25.9.2017. године (понедјељак), у 12 часова.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената којим доказују да испуњавају услове наведене у конкурсу, и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити путем поште или лично на адресу школе.

***************

ЈУ "ТЕХНИЧКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

На одређено радно вријеме до краја школске 2017/18. године

1.       Професор хемије ........................................2 часа, приправник

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

         

Уз потписану пријаву кандидати су дужни доставити:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, кандидат ће накнадно доставити, уколико буде изабран, односно примљен у радни однос,

4. Лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а доказ о некажњавању прибавиће Школа за изабраног кандидата прије заснивања радног односа,

5. Овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

6. Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,

7. Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Сви документи се достављају као овјерене копије на адресу школе (путем поште).

Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом, обавиће се 25.9.2017. године у 11 часова у просторији број 10, а након тога обавиће се интервју.

Конкурс остаје отворен 7 дана од дана објављивања.

***************

ЈУ СШЦ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА ББ

74 270 ТЕСЛИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник економске групе предмета – 1 извршилац, пуна наставна норма на неодређено вријеме, лице без радног искуства - приправник,

2. Наставник економске групе предмета – 1 извршилац, 4 часа на одређено вријеме до 30.6.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

3. Наставник српског језика и књижевности – 1 извршилац, 9 часова на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. Наставник српског језика и књижевности – 1 извршилац, 6 часова на одређено вријеме до повратка радника са функције, а најкасније до 31.8.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

5. Наставник српског језика - 1 извршилац, 12 часова на одређено вријеме до повратка радника са функције, а најкасније до 31.8.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

6. Наставник физике – 1 извршилац, 2 часа на одређено вријеме до  30.6.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

7. Наставник пекарства у занимању кулинарски техничар – 1 извршилац, 2 часа на одређено вријеме до 30.6.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

8. Наставник ликовне културе - 1 извршилац, 1 час на одређено вријеме до 30.6.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

9. Наставник музичке културе - 1 извршилац, 1 час на одређено вријеме до 30.6.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

10.     Наставник текстилне групе предмета у занимању текстилни техничар - 1 извршилац, 9 часова на одређено вријеме до 30.6.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

11.     Наставник математике - 1 извршилац, 17 часова на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању, Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама, Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

У случају да је на конкурсу тражено радно искуство, а не пријави се кандидат са радним искуством, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства - приправника.

Општи услови:

1. да је држављанин РС или БиХ, што доказују увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности из тачке 4. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

3. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (уколико је лице било пријављено или је тренутно пријављено на евиденцији незапослених лица),

4. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико са кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

5.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца;

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на адресу школе са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у сриједу, 27.9.2017. године, у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица