U ZZZ RS - Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20. 09. 2017. godine

22.09.2017 14:31 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 20.09. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

JU OŠ "KOSTA TODOROVIĆ"

75436 SKELANI

raspisuje

                          

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Nastavnik likovne kulture, 5 časova sedmične norme, na određeno vrijeme - do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, 1 izvršilac – sa iskustvom i položen stručni ispit;

Uslovi konkursa

Opšti i posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

- da je punoljetan;

- da je radno sposoban za rad sa učenicima;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela;

- da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;   

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) na konkurs kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenosti opštih i posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima:

- uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci);

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

- ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci i prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa;

- uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena (za izabranog kandidata škola će pribaviti uvjerenje po službenoj dužnosti prije zasnivanja radnog odnosa);

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;  

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

- uvjerenje o radnom stažu od ranijeg poslodavca;

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;  

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana, 5.10.2017. godine, (testiranje u 10 časova; intervju u 11 časova). Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni da dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Kandidati prijave dostavljaju lično ili poštom na adresu: JU Osnovna škola "Kosta Todorović" Skelani 75436 Skelani, sa naznakom "Komisija za izbor".    

*************

JU OŠ "SVETI SAVA"

ZVORNIK

 Raspisuje

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

1. Profesor matematike - pripravnik, za 16 časova nastave sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja u centralnoj školi u Zvorniku.

2. Profesor engleskog jezika - pripravnik, za 12 časova nastave sedmično na neodređeno vrijeme u područnim školama Kula Grad, Snagovo i Liplje.

3. Profesor tehničkog obrazovanja-pripravnik, 1 izvršilac, puna norma časova na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine u centralnoj školi u Zvorniku.

4. Profesor tehničkog obrazovanja, 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom, puna norma časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, u centralnoj školi u Zvorniku.

5. Profesor biologije - pripravnik, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, u centralnoj školi u Zvorniku.

6. Profesor razredne nastave - pripravnik, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, u centralnoj školi u Zvorniku.

7. Nastavnik muzičke kulture, za 2 časa nastave sedmično na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine, u centralnoj školi u Zvorniku. Potrebno je da kandidati imaju radno iskustvo u nastavi.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1) Prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata ), sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koji se dostavljaju.

2) Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

3) Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

5) Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

6) Uvjerenje o državljanstvu,

7) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,            

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju dana, 3.10.2017. godine (utorak), u 10 sati u prostorijama JU Osnovna škola "Sveti Sava" u Zvorniku.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje. 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Osnovna škola "Sveti Sava" Zvornik, ul. Svetog Save 71A, sa naznakom: "Prijava na konkurs".

***********

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ"

ŠEKOVIĆI

Raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik matematike (CŠ Šekovići), nepuna norma , 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, pripravnik ----------------1 izvršilac,

2. Nastavnik fizike (CŠ Šekovići i PO Papraća), nepuna norma 18 časova, na neodređeno vrijeme, pripravnik….. 1 izvršilac,

3. Nastavnik srpskog jezika (PO Tišča), nepuna norma 9 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, pripravnik…………….1 izvršilac,

4. Nastavnik ruskog jezika, nepuna norma 12 časova, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom…………1 izvršilac,

5. Nastavnik hemije, nepuna norma 4 časa, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 31.8.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom…….1 izvršilac

6. Nastavnik biologije, nepuna norma 4 časa, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 31.8.2018. godine, pripravnik …………….1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

(1) Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, izdatim od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne  starije od šest mjeseci, dostaviće samo odabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

(2) Uz potpisanu prijavu, pored navedenog, kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za radna mjesta pod rednim pod brojem 4. i 5)

3) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

4) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

5) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme (ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom)

6) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana, 2.10.2017. godine, u 13 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, pa ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od konkursa. 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa dokumentima dostaviti na adresu JU Osnovna škola "Jovan Dučić" Šekovići ul. Prote Matije Nenadovića broj: 5, 75450 Šekovići, sa naznakom - prijava na konkurs -.  

***************

OSNOVNI SUD U ZVORNIKU

raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

- na poslove i zadatke daktilografa - 1 (jedan) izvršilac, usljed uvećanog obima posla i zamjene privremeno odsutnog radnika, do njegovog povratka, a najduže u trajanju do 3 (tri) mjeseca.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

- završena srednja stručna sprema – III ili IV stepen, opšteg, upravnog, ekonomskog smjera, srednja birotehnička škola,

- položen stručni ispit,

- poznavanje rada na računaru,

- 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Za kandidate koji ispunjavaju uslove biće izvršeno testiranje od strane Komisije koju će formirati predsjednica suda, te obavljen razgovor (intervju) o čemu će kandidati biti obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni da prilože sljedeću dokumentaciju:

- kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta,

- diplomu o završenoj navedenoj srednjoj školi ili uvjerenje,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o radnom iskustvu,

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, dok o ranijoj neosuđivanosti sud će   pribaviti po službenoj dužnosti.

Po okončanju odluke o prijemu, izabrani kandidat je dužan dostaviti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Priložena dokumenta uz prijavu moraju biti originalna ili ovjerene fotokopije.

Rok za podnošenje prijava, sa prilozima o ispunjavanju uslova je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave na oglas zainteresovani kandidati mogu dostaviti putem pošte ili neposredno predati na adresu Osnovnog suda u Zvorniku, ul. Svetog Save br. 122, sa naznakom "Prijava na oglas".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

**********

JU OŠ "PETAR KOČIĆ"

KOZLUK

raspisuje:                                                        

                                                            

KONKURS

za prijem u radni odnos

- Nastavnik srpskog jezika , 14 časova, neodređeno vrijeme, pripravnik - 1 izvršilac

Mjesto rada: Kozluk

Kandidati su dužni dostaviti sljedeća dokumenta:

- prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koja se dostavljaju

- rodni list ili ovjerenu kopiju lične karte

- uvjerenje o državljanstvu

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

- ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci, prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela, dostaviće izabrani kandidat a prije zasnivanja radnog odnos

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju 5.10.2017. godine u školi u Kozluku sa početkom u 12 časova.

Prijave koje su neblagovremene ili nepotpune neće se razmatrati.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske".

Prijave slati na adresu: JU OŠ "Petar Kočić", Ulica Drinska 70, 75413 Kozluk.

******************

JU GIMNAZIJA "FILIP VIŠNjIĆ"

BIJELjINA

raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos:

1. Nastavnik fizike, puna norma, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine, 1 izvršilac;

2. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 2 časa u nastavi, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme, do 30.6.2018. godine, 1 izvršilac;

3. Nastavnik ruskog jezika i književnosti, 2 časa u nastavi, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme, do 30.6.2018. godine, 1 izvršilac.

Uslovi konkursa

Uz svojeručno potpisanu prijavu (sa mjestom prebivališta i brojem telefona) na raspisani konkurs za prijem u radni odnos nastavnika, kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova, i to:

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, koje ne može biti starije od šest mjeseci,

2) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3) ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

3) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja. Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz ovog stava konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica. Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica je uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

- vrsta posla,

- stepen stručne spreme i

- dužina radnog staža po vrstama posla.

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama JU Gimnazija "Filip Višnjić" u Bijeljini dana, 3.10.2017. godine, sa početkom u 11 časova, za sva radna mjesta tražena konkursom.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima u zatvorenoj koverti, slati na adresu: JU GIMNAZIJA "FILIP VIŠNjIĆ", Račanska 94, sa naznakom "Komisiji za prijem radnika po konkursu – NASTAVNIK....." /navesti za koje upražnjeno radno mjesto se kandidat prijavljuje/.

*************************

                                           

         

JU OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ"

VELIKA OBARSKA

objavljuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

1. Nastavnik fizike, 4 časa redovne nastave, pripravnik, na određeno vrijeme, izvršilac ............1

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

v) Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

a) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u   kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

v) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 3.10.2017. godine, u 10 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Petar Petrović Njegoš" Velika Obarska, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Petar Petrović Njegoš" Velika Obarska, 76329 Velika Obarska.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

*******************

OSNOVNI SUD U VLASENICI

objavljuje:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

1. Daktilograf - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

- obavlja poslove sudskog zapisničara na pretresima, ročištima i raspravama; piše na računaru ili snima tok pretresa, ročišta ili rasprave, rukuje audio opremom tamo gdje je instalirana; postupa po naredbama sudije u predmetima; brine o evidenciji predmeta i ročišta i preuzima predmete iz pisarnice i vraća ih složene po rednom broju sa spakovanom poštom na otpremu pošte; pravovremeno ulaže podneske, dostavnice i povratnice u spise koji se nalaze kod sudije; vrši pripreme i potrebne radnje vezane za izlazak na teren u svojstvu zapisničara.

- obavlja i druge poslove u djelokrugu rada ovog radnog mjesta kao i poslove po nalogu predsjednika, sekretara suda i šefa odsjeka.

Kandidat treba da ispunjava sljedeće:

a) Opšti uslovi

- da je državljanin Bosne i Hercegovine;

- da je punoljetan;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;

- da se ne vodi krivični postupak protiv te osobe

b) Posebni uslovi

- SSS opšteg, upravnog ili ekonomskog smjera; 1 (jedan) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; dobro poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

1. biografiju sa podacima i dokazima o dosadašnjim zaposlenjima,

2. uvjerenje o državljanstvu,

3. izvod iz matične knjige rođenih,

4. ljekarsko uvjerenje (ukoliko kandidat bude izabran),

5. svjedočanstvo o završenoj školi,

6. dokaz o poznavanju rada na računaru,

7. dokaz o radnom iskustvu,

8. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

Prilikom izbora radnika obavezna je provjera radnikove sposobnosti i to putem provjere brzine i tačnosti kucanja.

Obavezan je probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Rok podnošenja prijave je 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu i na njeb stranici suda. Neblagovremene i nepotpune prijave na javni oglas neće se razmatrati.

Prijave na oglas mogu se predati neposredno ili poslati poštom na adresu:

Osnovni sud u Vlasenici, Svetosavska 19, Vlasenica, sa naznakom "Komisija za prijem radnika".© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica