У ЗЗЗ РС - Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20. 09. 2017. године

22.09.2017 14:31 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 20.09. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

ЈУ ОШ "КОСТА ТОДОРОВИЋ"

75436 СКЕЛАНИ

расписује

                          

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Наставник ликовне културе, 5 часова седмичне норме, на одређено вријеме - до повратка раднице са породиљског боловања, 1 извршилац – са искуством и положен стручни испит;

Услови конкурса

Општи и посебни услови које кандидати треба да испуњавају:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

- да је пунољетан;

- да је радно способан за рад са ученицима;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела;

- да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент;   

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) на конкурс кандидат треба да достави сљедећу документацију на основу које се доказује испуњености општих и посебних услова и на основу које се врши бодовање по критеријумима:

- увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине (не старије од шест мјесеци);

- извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

- љекарско увјерење не старије од шест мјесеци и прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа;

- увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена (за изабраног кандидата школа ће прибавити увјерење по службеној дужности прије заснивања радног односа);

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;  

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- увјерење о положеном стручном испиту;

- увјерење о радном стажу од ранијег послодавца;

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије борца;  

Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе дана, 5.10.2017. године, (тестирање у 10 часова; интервју у 11 часова). Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни да доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Кандидати пријаве достављају лично или поштом на адресу: ЈУ Основна школа "Коста Тодоровић" Скелани 75436 Скелани, са назнаком "Комисија за избор".    

*************

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА"

ЗВОРНИК

 Расписује

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1. Професор математике - приправник, за 16 часова наставе седмично, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања у централној школи у Зворнику.

2. Професор енглеског језика - приправник, за 12 часова наставе седмично на неодређено вријеме у подручним школама Кула Град, Снагово и Липље.

3. Професор техничког образовања-приправник, 1 извршилац, пуна норма часова на одређено вријеме до 31.8.2018. године у централној школи у Зворнику.

4. Професор техничког образовања, 1 извршилац са положеним стручним испитом, пуна норма часова, на одређено вријеме до повратка радника са функције, у централној школи у Зворнику.

5. Професор биологије - приправник, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања, у централној школи у Зворнику.

6. Професор разредне наставе - приправник, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, у централној школи у Зворнику.

7. Наставник музичке културе, за 2 часа наставе седмично на одређено вријеме до 30.6.2018. године, у централној школи у Зворнику. Потребно је да кандидати имају радно искуство у настави.

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

1) Пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата ), са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената који се достављају.

2) Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

3) Уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан да достави увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

5) Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

6) Увјерење о држављанству,

7) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

8) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,            

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју дана, 3.10.2017. године (уторак), у 10 сати у просторијама ЈУ Основна школа "Свети Сава" у Зворнику.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве на конкурс са потпуном документацијом доставити на адресу: ЈУ Основна школа "Свети Сава" Зворник, ул. Светог Саве 71А, са назнаком: "Пријава на конкурс".

***********

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ"

ШЕКОВИЋИ

Расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник математике (ЦШ Шековићи), непуна норма , 4 часа, на одређено вријеме до 31.8.2018. године, приправник ----------------1 извршилац,

2. Наставник физике (ЦШ Шековићи и ПО Папраћа), непуна норма 18 часова, на неодређено вријеме, приправник….. 1 извршилац,

3. Наставник српског језика (ПО Тишча), непуна норма 9 часова, на одређено вријеме до 31.8.2018. године, приправник…………….1 извршилац,

4. Наставник руског језика, непуна норма 12 часова, на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом…………1 извршилац,

5. Наставник хемије, непуна норма 4 часа, на одређено вријеме до повратка радника са функције, а најкасније до 31.8.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом…….1 извршилац

6. Наставник биологије, непуна норма 4 часа, на одређено вријеме до повратка радника са функције, а најкасније до 31.8.2018. године, приправник …………….1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

(1) Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, издатим од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима не  старије од шест мјесеци, доставиће само одабрани кандидат по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

(2) Уз потписану пријаву, поред наведеног, кандидат је дужан доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

1) Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за радна мјеста под редним под бројем 4. и 5)

3) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

4) Увјерење издато од Завода за запошљавање као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

5) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме (уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством)

6) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се дана, 2.10.2017. године, у 13 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, па ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од конкурса. 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са документима доставити на адресу ЈУ Основна школа "Јован Дучић" Шековићи ул. Проте Матије Ненадовића број: 5, 75450 Шековићи, са назнаком - пријава на конкурс -.  

***************

ОСНОВНИ СУД У ЗВОРНИКУ

расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

- на послове и задатке дактилографа - 1 (један) извршилац, усљед увећаног обима посла и замјене привремено одсутног радника, до његовог повратка, а најдуже у трајању до 3 (три) мјесеца.

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове:

- завршена средња стручна спрема – III или IV степен, општег, управног, економског смјера, средња биротехничка школа,

- положен стручни испит,

- познавање рада на рачунару,

- 1 (једна) година радног искуства на истим или сличним пословима.

За кандидате који испуњавају услове биће извршено тестирање од стране Комисије коју ће формирати предсједница суда, те обављен разговор (интервју) о чему ће кандидати бити обавијештени поштом или телефонским путем на контакт телефон који су дужни навести у пријави.

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да приложе сљедећу документацију:

- краћу биографију, контакт телефон и адресу пребивалишта,

- диплому о завршеној наведеној средњој школи или увјерење,

- увјерење о положеном стручном испиту,

- увјерење о држављанству Републике Српске или БиХ,

- извод из матичне књиге рођених,

- доказ о радном искуству,

- увјерење да се не води кривични поступак, док о ранијој неосуђиваности суд ће   прибавити по службеној дужности.

По окончању одлуке о пријему, изабрани кандидат је дужан доставити и увјерење о здравственој способности.

Приложена документа уз пријаву морају бити оригинална или овјерене фотокопије.

Рок за подношење пријава, са прилозима о испуњавању услова је 8 дана од дана објављивања. Пријаве на оглас заинтересовани кандидати могу доставити путем поште или непосредно предати на адресу Основног суда у Зворнику, ул. Светог Саве бр. 122, са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

**********

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"

КОЗЛУК

расписује:                                                        

                                                            

КОНКУРС

за пријем у радни однос

- Наставник српског језика , 14 часова, неодређено вријеме, приправник - 1 извршилац

Мјесто рада: Козлук

Кандидати су дужни доставити сљедећа документа:

- пријаву на конкурс потписану од стране кандидата, са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената која се достављају

- родни лист или овјерену копију личне карте

- увјерење о држављанству

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

- љекарско увјерење не старије од шест мјесеци, прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, доставиће изабрани кандидат а прије заснивања радног однос

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју 5.10.2017. године у школи у Козлуку са почетком у 12 часова.

Пријаве које су неблаговремене или непотпуне неће се разматрати.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу  сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у "Гласу Српске".

Пријаве слати на адресу: ЈУ ОШ "Петар Кочић", Улица Дринска 70, 75413 Козлук.

******************

ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"

БИЈЕЉИНА

расписује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос:

1. Наставник физике, пуна норма, лице са искуством, на одређено вријеме, до 31.8.2018. године, 1 извршилац;

2. Наставник физичког васпитања, 2 часа у настави, лице са искуством, на одређено вријеме, до 30.6.2018. године, 1 извршилац;

3. Наставник руског језика и књижевности, 2 часа у настави, лице са искуством, на одређено вријеме, до 30.6.2018. године, 1 извршилац.

Услови конкурса

Уз својеручно потписану пријаву (са мјестом пребивалишта и бројем телефона) на расписани конкурс за пријем у радни однос наставника, кандидат је дужан доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова, и то:

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству, које не може бити старије од шест мјесеци,

2) извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3) љекарско увјерење не старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања. Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из овог става конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса;

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица. Доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица је увјерење или потврда издата од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види:

- врста посла,

- степен стручне спреме и

- дужина радног стажа по врстама посла.

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама ЈУ Гимназија "Филип Вишњић" у Бијељини дана, 3.10.2017. године, са почетком у 11 часова, за сва радна мјеста тражена конкурсом.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима у затвореној коверти, слати на адресу: ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ", Рачанска 94, са назнаком "Комисији за пријем радника по конкурсу – НАСТАВНИК....." /навести за које упражњено радно мјесто се кандидат пријављује/.

*************************

                                           

         

ЈУ ОШ "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ"

ВЕЛИКА ОБАРСКА

објављује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

1. Наставник физике, 4 часа редовне наставе, приправник, на одређено вријеме, извршилац ............1

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

в) Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у   којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

в) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 3.10.2017. године, у 10 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Петар Петровић Његош" Велика Обарска, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Петар Петровић Његош" Велика Обарска, 76329 Велика Обарска.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

*******************

ОСНОВНИ СУД У ВЛАСЕНИЦИ

објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

1. Дактилограф - 1 извршилац на неодређено вријеме

Опис послова:

- обавља послове судског записничара на претресима, рочиштима и расправама; пише на рачунару или снима ток претреса, рочишта или расправе, рукује аудио опремом тамо гдје је инсталирана; поступа по наредбама судије у предметима; брине о евиденцији предмета и рочишта и преузима предмете из писарнице и враћа их сложене по редном броју са спакованом поштом на отпрему поште; правовремено улаже поднеске, доставнице и повратнице у списе који се налазе код судије; врши припреме и потребне радње везане за излазак на терен у својству записничара.

- обавља и друге послове у дјелокругу рада овог радног мјеста као и послове по налогу предсједника, секретара суда и шефа одсјека.

Кандидат треба да испуњава сљедеће:

а) Општи услови

- да је држављанин Босне и Херцеговине;

- да је пунољетан;

- да има општу здравствену способност за обављање послова радног мјеста;

- да се не води кривични поступак против те особе

б) Посебни услови

- ССС општег, управног или економског смјера; 1 (један) година радног искуства на истим или сличним пословима; добро познавање рада на рачунару.

Уз пријаву на јавни оглас кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене фотокопије докумената о испуњавању општих и посебних услова и то:

1. биографију са подацима и доказима о досадашњим запослењима,

2. увјерење о држављанству,

3. извод из матичне књиге рођених,

4. љекарско увјерење (уколико кандидат буде изабран),

5. свједочанство о завршеној школи,

6. доказ о познавању рада на рачунару,

7. доказ о радном искуству,

8. увјерење да се не води кривични поступак.

Приликом избора радника обавезна је провјера радникове способности и то путем провјере брзине и тачности куцања.

Обавезан је пробни рад у трајању од 3 мјесеца.

Рок подношења пријаве је 8 дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу и на њеб страници суда. Неблаговремене и непотпуне пријаве на јавни оглас неће се разматрати.

Пријаве на оглас могу се предати непосредно или послати поштом на адресу:

Основни суд у Власеници, Светосавска 19, Власеница, са назнаком "Комисија за пријем радника".© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица