У ЗЗЗ РС - Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13. 09. 2017. године

15.09.2017 00:10 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 13.09. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ"

БИЈЕЉИНА

доноси

ОДЛУКУ

о поништењу дијела конкурса

 Поништава се друга тачка Јавног конкурса за попуну упражњених радних мјеста бр. 754/17 од 4.9.2017. г. – наставник разредне наставе, пуна норма, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, а најдуже до 30.6.2018. године, лице без радног искуства - 1 извршилац.

Образложење

          Тачка 2. Јавног конкурса за попуну упражњеног радног мјеста – наставник разредне наставе, пуна норма, на одређено вријеме до 30.6.2018. г., лице без радног искуства – 1 извршилац, поништава се због техничке грешке приликом расписивања конкурса.

У складу са горе наведеним директор је одлучио као у диспозитиву.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

******************

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ"

БИЈЕЉИНА

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник разредне наставе, пуна норма, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, а најдуже до 30.6.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац,

- Општи услови које кандидат треба да испуњава:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

- Уз потписану пријаву кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос, поред општих услова, кандидат доставља документацију о испуњености посебних услова:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

- за радно мјесто наставника разредне наставе:

а) проф. разредне наставе или проф. који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је разредна настава самосталан или равноправан предмет,

б) наставник разредне наставе са завршеном педагошком академијом, смјер разредна настава,

в) учитељ са завршеном учитељском школом који се затекао у радном односу у вријеме ступања на снагу Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

         

2) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

4) уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан да достави увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 26.9.2017. године, у 12 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Јован Дучић", ул. Српске војске бр. 104, Бијељина, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Јован Дучић", ул. Српске војске бр. 104, Бијељина, 76 300.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

************

СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ

На основу члана 89. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/10), Слобомир П Универзитет расписује

КОНКУРС

1. За избор сарадника у звање асистент, за ужу научну област Опште студије језика - 1 извршилац.

Уз пријаву доставити сљедећу документацију:

- биографију,

- библиографију,

- диплому о стеченом звању,

- увјерење о положеним испитима (за избор у сарадничка звања),

- увјерење о држављанству,

- родни лист,

- доказ о претходном избору у звање (уколико га кандидат посједује).

Услови за избор наставника и сарадника дефинисани су Законом о високом образовању и Статутом Универзитета.

Пријаве са наведеном документацијом слати на адресу Слобомир П Универзитет, ПФ 70, Слобомир, 76 300 Бијељина.

Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

За све остале информације можете се обратити на телефоне:

Слобомир, 055 231 196; Добој, 053 209 621                                                                                                    

*****************

ЈУ СШЦ "СРЕБРЕНИЦА" СРЕБРЕНИЦА

Расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Наставник стручних предмета у струци Здравство у занимању фармацеутски техничар (магистар фармације), лице са искуством, на одређено вријеме, до 31.8.2018. године - 3 часа редовне наставе

Услови конкурса:

1. да је држављанин Републике Српске или БиХ,

2. да је пунољетан,

3. да је радно способан,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела

5. да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент као и лица која имају одговарајућу стручну спрему  и стручно звање у одређеној области како је утврђено Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама ("Службени гласник Републике Српске", 29/12, 80/14 и 83/15) и

6. да има положен стручни испит за рад у настави

Потребна документација:

• Потписана пријава на конкурс са кратком биографијом (навести адресу пребивалишта, маил и број телефона);

• извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

• увјерење о држављанству;

 љекарско увјерење надлежне здравствене установе као доказ радне способности, не старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

 увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа;

• овјерена фотокопија дипломе о завршеном високом образовању у трајању од 4 године у којој је наведено потребно стручно звање.

• додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

• увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

• увјерење о радном стажу издато од васпитно-образовне установе или другог послодавца гдје је стаж остварен у коме је потребно навести врсту посла коју је радник обављао, остварену дужину радног стажа по врстама посла, стручну спрему и профил ;

• увјерење или потврда, издата од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији у стручној спреми траженој конкурсом;

• увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца, борца или ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата.

Тестирање које се односи на познавање струке и послова прописаних за радно мјесто на које је кандидат конкурисао је 25.9.2017. године од 12 часова. Интервју са циљем процјене професионалних карактеристика, исказаних способности и компетенција кандидата је 25.9.2017. године, након тестирања.

Тестирање и интервју се врше у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Списак кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, биће објављен на огласној табли школе 25.9.2017. године до 11.30 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуна, неблаговремена и неовјерена документација неће се разматрати.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати поштом на адресу ЈУ Средњошколски центар "Сребреница", Ул. Миливоја Мићића бб. 75 430 Сребреница са назнаком "Пријава на конкурс".

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

****************

ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

ЈАЊА 

Расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник њемачког језика и књижевности, 1 извршилац, 10 часова седмично, на одређено вријеме до 31.8.2018. године, професор њемачког језика, приправник.

Уз пријаву потписану од стране кандидата потребно је да кандидат достави и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1) увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

2) извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3) љекарско увјерење, не старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела.

Увјерење о неосуђиваности из тачке 4) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1) Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

4) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

5) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено- отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 26.9.2017. године у 11 часова у просторијама ЈУ Средње стручне школе у Јањи.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима и на пријави тачно навести која документа достављају уз пријаву.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима слати на адресу ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА, ЈАЊА, Карађорђева број 250.

*************

ЈУ ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ"

ЧЕЛОПЕК – ЗВОРНИК

расписује

КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

1. Директор школе за период од четири (4) године – 1 извршилац.

За директора школе може бити изабран наставник или стручни сарадник који:

1. Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

2. Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1. овог става;

3. Није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем; 

4. Има БиХ држављанство;

5. Има здравствену способност за рад са ученицима.

Уз пријаву кандидати су дужни поднијети сљедеће документе:

1. Овјерену копију дипломе о стручној спреми;

2. Потврду којом доказује да има најмање 5 година радног искуства на пословима из тачке 2. претходног става;

3. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, не старије од 6 мјесеци;

4. Увјерење од суда да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и да се против њега не води кривични поступак за дјела из тачке 3. претходног става;

5. Програм рада;

6. Кратку биографију у којој ће навести до сада остварене резултате у раду;

7. Препоруку ранијег послодавца;

8. Увјерење о држављанству.

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у дневним новинама.

О резултатима конкурса кандидати ће бити писмено обавијештени у року од 8 дана од дана доношења одлуке.

Пријаве слати на сљедећу адресу: ЈУ ОШ "Десанка Максимовић" Челопек бб, 75400 Зворник.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

****************

ЈУ ОШ "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ"

ВЕЛИКА ОБАРСКА

Објављује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 

1. Наставник њемачког језика, 83,33% радне норме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најкасније до 30.6.2018. године извршилац ................................................................1

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерење о држављанству,

б) Извод из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у   којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

г) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла,

д) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 26.9.2017. године, у 10 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Петар Петровић Његош" Велика Обарска, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Петар Петровић Његош" Велика Обарска, 76329 Велика Обарска.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

**********

ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"

БИЈЕЉИНА

Расписује

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

    - Наставник њемачког језика……….1 извршилац, пуна норма, одређено вријеме до повратка раднице са порођајног одсуства, лице без искуства - приправник.

     Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, потребно је да кандидат достави и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3) љекарско увјерење не старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела

Увјерење о неосуђиваности из тачке 4) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, а у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник РС", бр.29/12, 80/14 и 83/15),  

2. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

4. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

5. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе - Рачанска улица дана, 26.9.2017. године (уторак), у 10 сати.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима, а на пријави тачно навести која документа се достављају уз пријаву.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима достављати у ковертама са назнаком "конкурс за наставника" лично или поштом на адресу ЈУ Техничка школа "Михајло Пупин" Бијељина, Рачанска бб.

************

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "СТЕВАН СТОЈАНОВИЋ - МОКРАЊАЦ"

БИЈЕЉИНА

Расписује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

На одређено вријеме до 29.12.2017. године:

1. Професор гитаре, пуна норма, 1 извршилац, лице са искуством

2. Професор виолончела, пола норме, 1 извршилац, лице са искуством

3. Професор физике (2 часа) и аудио-визуелне технике (1 час), 1 извршилац, лице са искуством

На одређено вријеме до повратка радника с функције директора:

1. Професор стручних теоријских предмета (контрапункт и свирање хорских партитура) у музичкој струци, пуна норма, 1 извршилац, лице са 1 годином радног искуства и положеним стручним испитом

Општи услови које кандидати треба да испуњавају су:

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

б) да је пунољетан,

в) да је радно способан, тј. да има општу здравствену и психофизичку способност за рад

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови:

Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном (потписану од стране кандидата), кандидати су дужни да доставе доказе о испуњености општих и посебних услова, као и документацију на основу које се врши бодовање:

1. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

2. увјерење о држављанству,

3. љекарско увјерење да је радно способан, које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. увјерење о неосуђиваности (школа ће прибавити службеним путем Увјерење о неосуђиваности за кандидата који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа),

5. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

6. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

7. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (само за кандидате код којих се тражи положен стручни испит),

8. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

9. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породица погинулих бораца,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 25.9.2017. године, са почетком у 10 часова у просторијама Музичке школе "Стеван Стојановић Мокрањац", ул. Карађорђева бр. 5, Бијељина.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве достављати лично у секретаријат школе или путем поште на адресу: ЈУ Музичка школа "Стеван Стојановић Мокрањац" Бијељина, ул. Карађорђева бр. 5, Бијељина, 76 300.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

*************

ЈУ СШЦ "ПЕТАР ИИ ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ"

ШЕКОВИЋИ

Расписује

 

КОНКУРС

за пријем наставника на одређено вријеме у школској 2017/2018. години

1. Основи електротехнике.....................2 часа, до 31.8.2018. године, приправник

2. Техничка физика................................2 часа, до 31.8.2018. године, приправник

3. Машинска група предмета.................8 часова, до 31.8.2018. године, приправник

4. Руски језик...........................................2 часа, до 31.8.2018. године, лице са искуством

Општи услови које кандидати морају да испуњавају су:

• Да је држављанин Републике Српске и БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

• Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

• Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које доставља изабрани кандидат, прије заснивања радног односа,

• Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, које увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата.

Уз потписану пријаву, потребно је доставити и сљедећу документацију:

- Овјерена фотокопија дипломе, (240 ECTS бодова),

- Доказ о просјечној оцјени током студирања,

- Доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, за радно мјесто за које је тражено лице са искуством,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата ако се ради о кандидату из категорије борца;

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана, 26.9.2017. године, у 13.15 часова.

Пријављени кандидати неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни да доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће се враћати кандидатима.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар "Петар ИИ Петровић Његош", ул. Бранка Радичевића бб, 75450 Шековићи.

************

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"                

РОЋЕВИЋ

Расписује:

   

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1. Наставник ликовне културе - на 15 часова, са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства  у ЦШ Роћевић и ПО Брањево - 1 извршилац,

2. Наставник математике - за 8 часова на неодређено вријеме са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у ЦШ Роћевић и ПО Брањево.

3. Наставник математике - за 8 часова на одређено вријеме до 30.6.2018. године са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у ЦШ Роћевић и ПО Брањево.

4. Дипломирани дефектолог - 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2018. године са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у ЦШ Роћевић и ПО Брањево.

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

1. Пријаву на конкурс потписану од стране кандидата, са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената које се достављају.

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радим искуством.

 За радна мјеста са радним искуством право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале потребне услове као и лица која су испуњавале услове по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о основном васпитању и образовању у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уколико се на конкурс под тачком 1. и под тачком 3. не јаве лица са радним искуством у обзир могу доћи и лица која се пријаве на конкурс без радног искуства.

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју, дана 26.9.2017. године (уторак) у 10 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Вук Караџић" у Роћевићу.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве  на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања

Пријаве на конкурс са потпуном документацијом доставити путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Вук Караџић" Роћевић бб, 75413 Козлук.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица