U ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20. 09. 2017. godine

U ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20. 09. 2017. godine 22.09.2017 14:39 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 20.09. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

JU OŠ "PETAR KOČIĆ" IMLjANI - KNEŽEVO

78230 Kneževo, Imljani bb

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik biologije 2 časa - na određeno vrijeme - pripravnik,

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Potrebna dokumentacija:

- Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontaktom i spiskom priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole 2.10. 2017. godine, sa početkom u 12.20 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole, sa naznakom "ZA KONKURS".

***************

OSNOVNI SUD PRNjAVOR

Predsjednik suda raspisuje:

JAVNI KONKURS

 

 

za prijem na određeno vrijeme

1. Sudijskog pripravnika – volontera ................. 1 izvršilac

Pripravnik – volonter se prima na period od dvije godine.

Opšti uslovi:

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave i

- da je po svim radnim i ljudskim kvalitetima dostojan ugleda državnog službenika.

Posebni uslovi:

- završen pravni fakultet – VII stepen stručne spreme, bez radnog iskustva i

 osposobljenost za samostalan rad na računaru u pripremi i izradi dokumenata.

Kandidat je dužan uz prijavu sa kratkom biografijom dostaviti dokaz (original ili ovjerenu fotokopiju) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova javnog oglasa i to:

- ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenje o završenom pravnom fakultetu, sa potvrdom o položenim ispitima ili ovjerenom kopijom indeksa,

- dokaz o poznavanju rada na računaru u pripremi i izradi dokumenata,

- izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu i

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu dostaviti na adresu:

Osnovni sud u Prnjavoru, ul. Beogradska, br. 6, 78430 Prnjavor.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obaviće se intervju i testiranje radom na računaru, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

****************

HARVEST DOO BANjALUKA

Kralja Petra I Karađorđevića 83a,

78000 Banjaluka

Raspisuje

OGLAS

za rad na određeno vrijeme:

Radno mjesto:

- Stručni referent za tehničko-operativne poslove i rad na telefonskim pozivima

Br. osoba: 1 radnica

Opis rada:

Brojni, raznovrsni radovi u firmi, rad na telefonskim pozivima, samostalnost kod rada, rad sa ljudima, poslovna korespondencija. Zadaci će biti detaljnije predstavljeni na ličnom razgovoru.

Naša očekivanja:

Iskustva na području samostalnog rada, fleksibilnost, sposobnost komunikacije, poslovnost, lična uređenost, odgovornost, pouzdanost, sposobnost timskog rada, preciznost, pozitivna usmjerenost.

Potrebna znanja i vještine:

- VI ili VII stepen ekonomske, poslovne ili slične struke

- poznavanje rada sa računarom (Word, Excel, PowerPoint, E-mail, Internet)

- poželjan vlastit prevoz

Šta nudimo:

Stalno školovanje, lični rast i napredovanje u visoko motivisanoj okolini.

Opština rada: Banjaluka

Radno vrijeme: u ponedjeljak od 11 do 19 časova i od utorka do petka od 8 do 16.30 časova.

Početak rada: prema dogovoru

Plata: stimulativna – prema dogovoru

Rok prijave: najkasnije do 30.9.2017. godine

Način prijave: Ozbiljne kandidatkinje, koje žele prihvatiti izazov, pošaljite nam vašu prijavu i CV, sa opisom znanja i vještina pismeno na elektronsku poštu: office@harvest ili na adresu: Harvest d.o.o., Kralja Petra I Karađorđevića 83a, 78000 Banjaluka.

**************

JU OŠ "HOLANDIJA" SLATINA

Nikolaja Velimirovića br 9. Slatina 78253

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik engleskog jezika, pripravnika, 18 časova sedmične norme, za rad u CŠ u Slatini na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva                 1 izvršilac

2. Nastavnik engleskog jezika, lice sa radnim stažom od najmanje godinu dana i položenim stručnim ispitom, 18 časova sedmična norma, za rad u CŠ u Slatini, PO u Boškovićima i PO Drugovići na neodređeno vrijeme                1 izvršilac

3. Nastavnika engleskog jezika, lice sa radnim stažom od najmanje godinu dana i položenim stručnim ispitom, 10 časova sedmične norme, za rad u PO u Boškovićima, na određeno do kraja školske 2017/18 godine.                                                                    1 izvršilac

4. Nastavnika fizike, lice sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana i položenim stručnim ispitom, 6 časova sedmične norme, za rad i to: 2 časa u CŠ u Slatini i 4 časa u PO u Boškovićima (ponedjeljak - srijeda), na određeno vrijeme do kraja školske 2017/18.      1 izvršilac

5. Nastavnika geografije, lice sa radnim stažom od najmanje godinu dana i položenim stručnim ispitom, 4 časa sedmične norme, za rad u PO u Boškovićima, (utorak - četvrtak) na određeno vrijeme do kraja školske 2017/18. godine                                                         1 izvršilac

6. Nastavnika hemije, lice sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana i položenim stručnim ispitom, 6 časa sedmične norme, za rad u PO u Boškovićima, (ponedjeljak - četvrtak) na određeno vrijeme do kraja školske 2017/18. godine                                                1 izvršilac

7. Nastavnika informatike, lice sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana i položenim stručnim ispitom, 4 časa sedmične norme, za rad u CŠ u Slatini, (petak) na određeno vrijeme do kraja školske 2017/18. godine                                                           1 izvršilac

8. Nastavnika razredne nastave, pripravnika, za rad u produženom boravku na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2017/18. godini                   2 izvršioca

Uz prijavu je potrebno dostaviti dokumente utvrđene Zakonom o radu i članom 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i to:

a) uvjerenje o državljanstvu,

b) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

v) ljekarsko uvjerenje (dostavlja kandidat koji bude izabran),

g) uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog nasilja i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnog lica, škola će pribaviti službenim putem, za izabranog kandidata.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje potrebnih uslova iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi i dokumentaciju na osnovu koje će se vršiti bodovanje po kriterijumu utvrđenim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i Pravilnika o izmjeni pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to:    

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja traženog zvanja,

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (za kandidate gdje se traži radno iskustvo od rednog broja 2-7)

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju predviđen Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju dana, 2.10.2017. godine, u 9 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Holandija" u Slatini.

- Kandidati koji ispunjavaju uslove iz konkursa, neće biti naknadno pozivani na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Prijave sa dokumentacijom i kontakt telefonom dostaviti poštom na adresu škole / JU Osnovna škola "Holandija" Slatina, Ulica Nikolaja Velimirovića broj 9, 78253 Slatina/

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.                                  ****************************

"ELNET DOO

KARAĐORĐEVA BB

Telefon: 051/964-000

 

OGLAS

za prijem 2 radnika

Oblast: Telekomunikacije

Rad na: Određeno vrijeme

Regija: Laktaši

Opis radnog mjesta

Elektromonter u kablovskoj televiziji

Broj izvršilaca: 2

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

- elektrotehničar, IV stepen;

- poželjno radno iskustvo;

- do 35 godina starosti.

Oglas je otvoren do 25.9.2017. godine.

Svi kandidati koji su zainteresovani za rad, prijavu sa biografijom mogu dostaviti na adresu Elnet d.o.o., Karađorđeva 69, 78250 Laktaši, putem e-maila: info@elnetrs.ba ili lično u prostorije Elneta.

*************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "NOVAK PIVAŠEVIĆ"

STARA DUBRAVA - ČELINAC

raspisuje

KONKURS

o prijemu radnika u radni odnos

1. Profesor srpskog jezika – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

Za navedeno radno mjesto pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 3. tačka a) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

- da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte.

- da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem

 (za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribaviti službenim putem).

 Uz potpisanu prijavu sa adresom prebivališta i telefonskim brojem, kandidat je dužan dostaviti ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu),

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci, će dostaviti, prije potpisivanja Ugovora o radu, kandidat koji bude primljen u radni odnos,

- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja za sve godine studiranja ili dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog iskustva po vrstama posla,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida ili borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz jedne od ovih kategorija (kandidati iz ovih kategorija se ne boduju posebno, ali imaju prednost u slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova).

Dana, 2.10.2017. godine, u 10 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Novak Pivašević" Stara Dubrava, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Novak Pivašević" Stara Dubrava, 78243 Stara Dubrava.

*************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "BRANKO ĆOPIĆ" BANjALUKA 

Miše Stupara 24

Tel. 051/258-302

raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac,

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Potrebna dokumenta:

- Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt telefon i spiskom priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole u utorak, 3.10.2017. godine, sa početkom u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako ne pristupe intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola "Branko Ćopić" Banjaluka, Miše Stupara br.24, 78000 Banjaluka, sa naznakom "ZA KONKURS".

 *******************

REPUBLIKA SRPSKA

JU SŠC "LAZAR ĐUKIĆ" RIBNIK

Rade Jovanića br. 39,79 288 Ribnik

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Profesor fizike, 13 časova, na određeno radno vrijeme do 30.6.2018. godine;

2. Profesor psihologije, 2 časa, na određeno radno vrijeme do 30.6.2018. godine;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za navedena radna mjesta, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama

- Potrebna dokumenta:

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

- uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, koje ne može biti starije od šest mjeseci dostaviće kandidati koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- uvjerenje o neosuđivanosti Škola će zatražiti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju dana, 29.9.2017. godine, u prostorijama škole, sa početkom u 10 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije) i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

- Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

- Prijave se mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu škole.

******************

JU OŠ "SVETI SAVA" BANjALUKA

Ul. Užička bb, 78 000 Banjaluka

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

- Voditelj produženog boravka - nastavnik/profesor razredne nastave - 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine

Opšti uslovi:

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Uredbe o pedagoškim standardima i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Kandidati za radna mjesta treba da imaju radno iskustvo na poslovima koji su predviđeni konkursom.

Kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

1)      Potpisanu prijavu za konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

2) Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome;

3) Izvod iz matične knjige rođenih;

4) Uvjerenje o državljanstvu;

5) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Kandidati koji budu izabrani naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad i uvjerenje o neosuđivanosti.

Dokumentacija potrebna za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca;

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i one se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće održano 2.10.2017. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

                             *********************************

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" BANjALUKA

Jevrejska 48

 raspisuje

KONKURS

za prijem na radno mjesto

 

1.       Pedagog škole, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme zbog zamjene odsutnog radnika do njegovog povratka, puna norma.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava posebne uslove navedene u članu 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. prijavu na konkurs koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se obavezno mora navesti adresa, kontakt telefon i kratka biografija kandidata,

2. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

3. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

6. uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme,

9. uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10.     uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11.     uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti Škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 102/14 i 42/16).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 3.10.2017. godine (utorak), u 10 časova u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole sa naznakom "Za Komisiju za izbor kandidata".

******************

JU GRAĐEVINSKA ŠKOLA BANjALUKA

Mladena Stojanovića 7, Banjaluka

raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik informatike

- 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, nepuna norma (4 časa), lice bez iskustva - pripravnik.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidat pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i članom 4. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama. U radni odnos će se primiti lice bez iskustva.

Opšti uslovi:

- da je državljanin RS ili BiH, a što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa).

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da ima odgovarajuću stručnu spremu utvrđenu članom 4. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Prilog broj 1, redni broj 17. )

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, a ona podrazumijeva:

- Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, odnosno ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi, prosjek ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

- Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kriterijumi za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem pripravnika u radni odnos u školi su:

1) prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

2) vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen i

3) rezultati ostvareni na intervjuu i testu.

          Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama Građevinske škole u Banjaluci dana, 3.10.2017. godine, u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a njihov nedolazak smatraće se odustankom od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu

 "Glas Srpske".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

*************

JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" KNEŽEVO

KONKURS

za slobodna radna mjesta

Određeno vrijeme do 30.6.2018. godine

1. Nastavnik razredne nastave sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu u PŠ Bregovi ................................................ 1 izvršilac

 Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. da je radno sposoban, dokaz ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci dostaviće kandidat koji bude izabran;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – škola će službenim putem za izabranog kandidata zatražiti, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 8. Pravilnika i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (podnose kandidati za radno mjesto za koje se traži radno iskustvo).

v) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, za radno mjesto za koje se traži radno iskustvo,

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen 29.9.2017. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće pozivati posebno na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole: JU Osnovna škola "Dositej Obradović" Kneževo Ul. Dujka Komljenovića bb .

 Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje.

******************

JU OŠ "MIROSLAV ANTIĆ" BISTRICA BANjALUKA 

Bistrica bb

raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

- Nastavnik razredne nastave, puna norma rad u produženom boravku, na određeno vrijeme do završetka nastave u školskoj 2017/18. godini, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac;

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (čl. 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Potrebna dokumenta:

- Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt telefon i spisak priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole u srijedu, 4.10.2017. godine, sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola "Miroslav Antić" Bistrica Banjaluka, Bistrica bb, 78000 Banjaluka, sa naznakom "ZA KONKURS".

 ********************

JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD

BANjALUKA

Braće Podgornika br.8

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

- Mašinski tehničar......................više izvršilaca za rad u tehnologiji i kontroli kvaliteta

Uslovi:

- Mašinski tehničar, IV stepen stručne spreme

- Sa ili bez radnog iskustva

- Poznavanje rada na računaru

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske", te na internet stranici Društva www.livnicajelsingrad.com.

Prijave na konkurs predati lično na kapiju preduzeća, poslati poštom na adresu: Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banjaluka, ul. Braće Podgornika br. 8., ili na e-mail mirjana.lazic@jel.livar.si.

*******************

JU OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ"

Trive Amelice 24, Banjaluka

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor/nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.6.2018. godine

U radni odnos primaju se lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

- da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte.

- da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci; prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti; (Škola traži službenim putem za izabranog kandidata).

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom, kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja

4. Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Svi dokumenti koje kandidat dostavlja moraju biti ovjerene kopije i iste neće biti vraćene kandidatima.

Intervju sa kandidatima, koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedjeljak, 2.10.2017. godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama Škole. Kandidati neće biti pojedinačno pozivani, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU Osnovna škola "Aleksa Šantić" Trive Amelice 24, Banjaluka, sa naznakom "Za konkurs" ili lično u sekretarijat Škole.

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***************

JU OŠ "MILAN RAKIĆ"

Karanovac, bb - Banjaluka

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor fizičkog vaspitanja - 1 izvršilac, nepuna norma - 12 časova, na neodređeno vrijeme - pripravnik

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9. stav 1) tačke 1), 2), 3) i 5) i stav 2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja. U izuzetnim slučajevima, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

           

 Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa dana, 4.10.2017. godine, u 12 časova u prostorijama škole obaviće se intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola "Milan Rakić" Karanovac bb - Banjaluka; 78000 Banjaluka sa naznakom "za konkurs".

                    

 *****************

 JU OŠ "DESANKA MAKSIMOVIĆ"      

 78 215 DRAGOČAJ

raspisuje:

KONKURS

za popunu slobodnog radnog mjesta

1. Nastavnik informatike ...... 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, nepuna norma 11 časova sa radnim iskustvom

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su :

- da je državljanin RS ili BiH a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole dana, 3.10.2017. godine (utorak), sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata i prijave kandidata koji ne pristupe na intervjuu neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola "Desanka Maksimović" Dragočaj bb, 78 215 Dragočaj, sa naznakom "ZA KONKURS".

****************

VIŠI PRIVREDNI SUD U BANjALUCI

 raspisuje

JAVNI KONKURS

Za popunu upražnjenog radnog mjesta bez zasnivanja radnog odnosa u Višem privrednom sudu u Banjaluci na određeno vrijeme (do dvije godine).

1. Sudijski pripravnik - volonter – 1 (jedan) izvršilac

Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS ili BiH,

2. opšta zdravstvena sposobnost,

3. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka u državnom organu,

4. da se ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:

- Pravni fakultet

- Poznavanje rada na računaru.

Potrebna dokumentacija:

1. uvjerenje o državljanstvu

2. izvod iz matične knjige rođenih

3. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

4. dokaz o školskoj spremi

5. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

6. kraća biografija i kontakt telefon.

Dokumenti pod r.b. 1. i 3. ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

Dokument pod r.b. 5. će dostaviti kandidati koji uđu u uži izbor.

Izbor kandidata za radno mjesto sudijski pripravnik – volonter će se izvršiti nakon obavljenog intervjua sa kandidatima.

Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu Viši privredni sud u Banjaluci, ulica Gundulićeva broj 108 (IV sprat), Banjaluka.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica