У ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13. 09. 2017. године

У ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13. 09. 2017. године 15.09.2017 00:39 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 13.09. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

*********

"САВИЋ ИНВЕСТГРАДЊА" ДОО

КРАЈИШКИХ БРИГАДА 33, БАЊАЛУКА

Телефон: 065/668-409

Расписује  

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме

1. Помоћни радник на градилишту ......................................... 3 извршиоца

Мјесто рада: Бањалука

Оглас остаје отворен до 6.10.2017. године.

Кандидати заинтересовани за рад могу се пријавити на оглас путем горе наведених контаката.

ЕЛАС металеџперт д.о.о.

Због повећања обима посла и потребе за додатним кадровима, расписује   

КОНКУРС

за попуну радног мјеста:

- Брусач       2 извршиоца

Мјесто рада: Бањалука

Услови које је потребно испуњавати:

ССС (III степен) машинског усмјерења

Одговорно и спретно руковање радним машинама

Пожељно је:

Претходно радно искуство на истим или сличним пословима.

Нудимо вам:

Могућност пријема у стални радни однос након успјешно обављеног пробног рада у трајању од 6 мјесеци;

Стабилну и редовну зараду;

Професионално усавршавање;

Стимулативно радно окружење;

Прилику за активно учествовање у раду и развоју компаније кроз лични допринос, те изградњу каријере.

Уколико сматрате да испуњавате тражене услове и желите постати дио нашег тима, молимо вас да пошаљете вашу биографију и пропратно писмо електронским путем на е-mail: конкурсиЖелас.биз или их доставите лично/поштом на горе наведену адресу.

Напомена: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Достављена документација не подлијеже враћању.

Трајање огласа до 20.9.2017.

******************

ЕЛАС металеџперт д.о.о.

Бранка Поповића 61Б, 78000 Бањалука

Због повећања обима посла и потребе за додатним кадровима, расписујемо

КОНКУРС

за попуну радног мјеста:

Администратор одржавања мреже   

1 извршилац

Мјесто рада: Бањалука

Услови које је потребно испуњавати:

       Познавање мрежне опреме;

       Добре способности управљања временом;

       Добра организацијска и планерска способност;

       Самосталност у раду;

       Познавање PC хардвера и серверских PC архитектура;

       Познавање основа програмирања;

       Добра писмена и вербална комуникација;

       Самоиницијативност у рјешавању проблема;

       Вјештина активног слушања;

       Познавање енглеског језика - напредни ниво.

Пожељно је:

Претходно радно искуство на истим или сличним пословима

Нудимо Вам:

Могућност пријема у стални радни однос након успјешно обављеног пробног рада у трајању од 6 мјесеци;

Стабилну и редовну зараду;

Професионално усавршавање;

Стимулативно радно окружење;

Прилику за активно учествовање у раду и развоју компаније кроз лични допринос, те изградњу каријере.

Уколико сматрате да испуњавате тражене услове и желите постати дио нашег тима, молимо вас да пошаљете вашу биографију и пропратно писмо електронским путем на е-mail: конкурсиЖелас.биз

или их доставите лично/поштом на горе наведену адресу.

Напомена: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Достављена документација не подлијеже враћању.

Трајање огласа до 20.9.2017. године

*******

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" ШИПРАГЕ

Шипраге б.б.

 расписује

КОНКУРС

Опис радног мјеста

1. Наставник ликовне културе, 3 часа - на одређено вријеме до 31.6.2018. године, радник са радним искуством и положеним стручним испитом

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена врсте стручне спреме.

Потребна документација:

- Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контактом и списком приложене документације,

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије заснивања радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама матичне школе Шипраге 25.9.2017. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком "ЗА КОНКУРС".

ЈАВНА УСТАНОВА

ОСНОВНА ШКОЛА "ПЕТАР КОЧИЋ" ШИПРАГЕ

Шипраге б.б, 78224 Шипраге, тел: 051-765-024

**********

"ТЕНЗО" д.о.о.

Краља Петра II 34 б, Бањалука

Телефон: 051/323-680

Расписује   

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме:

1. Помоћни радник на градилишту за постављање подних облога, хидроизолације............................................ 10 извршилаца

Поред општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

Услови за радно мјесто под 1.

- КВ или ПК радник,

- старосне доби до 35 година,

- возачка дозвола Б кат.

Напомена: Не треба радно искуство.

Оглас остаје отворен до 6.10.2017. године.

Пријаве слати на горе наведене контакте или се јавити на телефон 051/323-680.

************

"АУТОПРЕВОЗ ГС" ДОО БАЊАЛУКА

 Ул. Пут српских бранилаца бр. 35, 78000 Бањалука

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос

"Аутопревоз ГС" Бањалука расписује оглас за пријем радника у Служби одржавања и снабдијевања на радно мјесто:

- Аутомеханичар .................................................1 извршилац

Поред општих услова да су:

       држављани РС и БиХ,

       старији од 18 година,

       општа здравствена способност,

       потребно је да кандидати испуњавају и сљедеће посебне услове:

       стручна спрема: КВ/ВКВ аутомеханичар

  Потребна документа:

  1. Биографија

  2. Овјерена копија дипломе

 Пријаву са биографијом послати поштом са назнаком "Оглас за пријем у радни однос" или лично на горе наведену адресу или на е:mail: дескЖаутопревоз.орг

Оглас је отворен до 31.10.2017.

 ********************__________________

ЈУ ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ"

ТРН - ЛАКТАШИ

Доситејева 34, 78252 Трн

 расписује

КОНКУРС

за радна мјеста

1.       Наставни предмет: Биологија, приправник , 18 часова, на одређено радно вријеме, до повратка радника са породиљског боловања.

2.       Наставни предмет: Математика - 4 часа, лице са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до завршетка школске 2017/18, односно до 31.8.2018. године.

3.       Наставни предмет: Физика - 2 часа, лице са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до завршетка школске 2017/18. године, односно до 31.8.2018. године.

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос) потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по важећем правилнику.

На конкурс доставити:

1.       Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану од стране кандидата,

2.       Увјерење о држављанству (да је држављанин РС и БиХ),

3.       Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

4.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

5.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за лица са искуством,

6.       Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

7.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

8.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, а у складу са Одлуком Уставног суда РС, број У-83/14 од 24.2.2016. године

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 26. септембра 2017. године са почетком у 13 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, исте се неће враћати кандидатима. Пријаве слати на адресу школе: улица Доситејева 34, 78252 Трн, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "За конкурс".

О пријему и ранг-листи кандидати ће бити обавијештени 29. септембра 2017. године.

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем школа ће прибавити службеним путем.

Љекарско увјерење којим кандидат доказује да је радно способан, а које не може бити старије од шест мјесеци прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу.

У случају да пријављени кандидат није задовољан одлуком директора, може поднијети приговор Школском одбору, у року од 8 дана од дана пријема обавјештења.

************

"ЦИТАДЕЛА" СП

КРАЉА АЛФОНСА ЏIII БР. 2 БАЊАЛУКА

ТЕЛЕФОН: 051/226-805

Објављује    

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме

Посластичар ................................................................... 1 извршилац

За рад у кухињи - производња колача

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

- посластичар,

- КВ/ССС

- 2 године радног искуства у струци.

Оглас је отворен до 8.10.2017. године.

Незапослена лица пријаве на оглас шаљу на наведену адресу послодавца.

"ВИС" ДОО БАЊАЛУКА

Љубијских рудара 12

расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

"ВИС" д.о.о. Бањалука прима у радни однос на неодређено вријеме:

1. Послужилац на машини за бризгање пластике ............................ 5 извршилаца

II Општи услови

Општи услови које кандидат мора испуњавати су:

да је држављанин РС, односно БиХ,

да је старији од 18 година,

да има општу здравствену способност,

да се против њега не води кривични поступак.

III Потребна документација

Уз пријаву, кандидат прилаже биографију.

IV Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 12.10.2017. године.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на горе наведену адресу или и-мејл: висЖблиц.нет

Одговоре на сва евентуална питања можете добити на бр. телефона: 051/358-400.

*****************

ЈУ ЦСШ "ИВО АНДРИЋ" ПРЊАВОР

 Ул. Раде Врањешевић бр. 1

Прњавор

расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. професор физике, приправник за 6 часова на неодређено вријеме - 1 извршилац

2. професор практичне наставе за техничаре телекомуникација и аутоелектричаре, техничаре електроенергетике и електричаре за 16 часова, на одређено вријеме, до 30.6.2018. године - 1 извршилац са радним искуством.

3. професор њемачког језик за 6 часова на одређено вријеме, до повратка радника са боловања - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом.

Општи и посебни услови:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

 - извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

 - увјерење о држављанству РС - БиХ

 - овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

 - додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

 - увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла за кандидате под тачком 2. и 3.

 - увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави за кандидате под тачком 3.

 - увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

 - увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе дана 26.9.2017. године у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци, доставља само онај кандидат који буде први на листи.

Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Центар средњих школа "Иво Андрић" Прњавор, ул. Раде Врањешевић бр. 1. Прњавор, са назнаком "Пријава на конкурс".

*********************

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"

РАЗБОЈ ЛИЈЕВЧЕ 78429

КОНКУРС

за пријем у радни однос

   Наставник физике, 1 извршилац на одређено радно вријеме, до краја школске године (4 часа)

   Кандидати треба да поред општих услова, предвиђених Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, испуњавају и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

  Уз пријаву, потписану од стране кандидата, потребно је доставити сљедеће документа:

  1. ИМК рођених или копију личне карте

  2. Увјерење о држављанству

  3. Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

  4. Осталу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова, предвиђену чланом 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

 Љекарско увјерење доставиће кандидат који буде изабран на конкурсу. Увјерење да није осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за кандидата који је изабран прибавиће школа службеним путем.

Пријаве које су неблаговремене или непотпуне неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Интервју ће се обавити у понедјељак, 25.9.2017. године, у школи у Разбој Лијевчу са почетком у 11 часова. Кандидати неће бити посебно позивани на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у листу "Глас Српске".

Пријаве слати на адресу: ЈУ ОШ "Доситеј Обрадовић" Разбој Лијевче б.б, 78429.

*****************

ЈУ ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА" ПРЊАВОР

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.       Професор разредне наставе - 2 извршиоца са положеним стручним испитом, на неодређено вријеме у ПО Мравица.

2.       Професор разредне наставе за водитеља продуженог боравка - 2 извршиоца са положеним стручним испитом, на одређено вријеме до завршетка наставног процеса шк. 2017/18. године, са пуним радним временом.

3.       Професор разредне наставе за водитеља продуженог боравка - 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено вријеме до завршетка наставног процеса шк. 2017/18. године, са пола радног времена.

          За наведена радна мјеста уз потписану пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова за заснивање радног односа предвиђене Законом о раду, Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се извршити у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и то:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа не старије од 6 мјесеци (кандидати су дужни доставити након што буду одабрани на конкурсу),

4. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

6. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

8. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла),

9. увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се интервју у понедјељак, 25.9.2017. године, са почетком у 8 часова у просторијама ЈУ ОШ "Никола Тесла" Прњавор.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на истом, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или на адресу школе (Цара Лазара 26, 78430 Прњавор), у времену од 7 до 15 часова.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

*******************

ЕЛНОС БЛ Бањалука

објављује

КОНКУРС

за радно мјесто:

- Електротехничар - монтер

• на пословима изградње електрана, високонапонских трафо-станица и индустријских постројења

Број извршилаца:

• 10 (десет)

Општи услови:

- Стручна спрема: IV и V степен електротехничког смјера

- Познавање рада на рачунару (MS Office)

- Радно искуство на пословима извођења електроенергетских објеката (расклопна постројења и трафо-станице, електране, индустрија) са минимално 3 године стажа

- Возачка дозвола "Б" категорије

Специфични услови који ће се посебно бодовати:

- Познавање енглеског језика

- Познавање осталих страних језика

Пожељне особине: стручност, прецизност, самосталност, одговорност и марљивост.

Оглас остаје отворен до 22.9.2017. године.

Пријаве и биографије доставити на е-mail: careers@elnosgroup.com

***********

ЈУ ОШ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ" БАЊАЛУКА

Ђуре Јакшића 14, 78000 Бањалука

расписује:

ПОНОВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

Наставник/професор математике, непуна норма, 4 часа на одређено вријеме до 31.8.2018.

За радна мјесто потребно је радно искуство и положен стручни испит.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Потребна документа:

- Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт-телефоном и списком приложене документације.

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе у уторак, 26.9.2017. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе са назнаком "ЗА КОНКУРС".

**********

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" КОТОР ВАРОШ

Светосавска 2

На основу чланова 139. став 3 тачка 15) Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС" бр. 44/17) и Одлуке број: 703-02/17 од 8.9.2017. године, директор школе врши

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

1. У конкурсу Јавне установе Основне школе "Свети Сава" Котор Варош расписаном дана 6.9.2017. године у дневним новинама "Глас Српске" за пријем наставника у радни однос поништава се тачка 2.

2. Остали дио конкурса остаје непромијењен.

*************

ЈУ ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"

ПОТОЧАНИ 78435

ИЗМЈЕНА ОГЛАСА

који је објављен у дневном листу "Глас Српске" од 6.9.2017. године, у дијелу

Потребни документи тачка 6. треба да гласи:

"Уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан доставити увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (доставиће само кандидати који конкуришу за радна мјеста под редним бројем 1), 3), 4), 5) и 6))."

Остали услови конкурса остају непромијењени.

********

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" БАРАЋИ

МРКОЊИЋ ГРАД

ШКОЛСКИ ОДБОР

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ ОШ "Вук Караџић" Бараћи

I - Предмет

Школски одбор ЈУ ОШ "Вук Караџић" Бараћи расписује јавни конкурс за избор и именовање директора школе Јавне установе Основна школа "Вук Караџић" Бараћи - Мркоњић Град.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III - Мандат

Директор школе се бира на период од 4 (четири) године и почиње од дана ступања на дужност.

IV - Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом Јавне установе Основна школа "Вук Караџић" Бараћи, те Правилником о раду.

V - Услови за учешће на конкурсу

За директора школе Јавне установе Основна школа "Вук Караџић" Бараћи може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном образовању и васпитању и Статутом школе, и то:   

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС,

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од 4 (четири) године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- има најмање 5 (пет) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из претходне алинеје,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- да има предложен програм рада и истиче се у реализацији или организацији васпитно-образовног процеса у школи,

Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало да се појави пред Судом.

VI - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Диплому о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Доказ, односно увјерење о дужини радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи, након стицања дипломе за први циклус студија у трајању од четири године и остварених 240 ECTS бодова или еквивалент,

- Препоруке ранијег послодавца или наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Приједлог програма директора у наредном четворогодишњем периоду,

 - Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, не старије од 6 (шест) мјесеци,

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ за кандидате који су доставили потпуну документацију

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак,

- Друге доказе о потврђивању знања и способности кандидата.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереној копији у складу са законом.

VII - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Основна школа "Вук Караџић" Бараћи, 70267 Бараћи, са назнаком Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе "Вук Караџић" Бараћи.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске, у дневном листу "Гласу Српске".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима, осим на лични захтјев.

VIII - Напомене

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике о одлуци о избору и именовању директора ЈУ ОШ "Вук Караџић" Бараћи у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ" БАЊАЛУКА

Пољоканов парк бб

расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

I Расписује се конкурс за пријем радника у радни однос на одређено вријеме како слиједи:

1. Наставник стручно-теоретске наставе у струци пољопривреда и прерада хране за занимање цвјећар-вртлар - непуна норма од 4 часа стручно-теоретске наставе, 1 извршилац - лице са искуством, на одређено вријеме ради извршења тачно одређеног посла, до 30.6.2018. године.

II Општи и посебни услови:

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим општих услова утврђеним Законом о раду испуњавају и услове прописане чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању.

Критеријуми за бодовање кандидата:

1. просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

2. вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен,

3. резултати остварени на тесту и интервјуу и

4. дужина радног стажа.

 У складу са одредбама чл. 7. и 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата у којој се мора навести контакт телефон, кандидати су дужни приложити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено сљедеће стручно звање: дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру (ВСС);

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања. Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити наведене документе, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса;

3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу. Уколико не буде пријављених кандидата са положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, разматраће се и пријаве кандидата без положеног стручног испита;

4. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

5. увјерење о држављанству;

6. увјерење издато од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом;

7. увјерење ранијег послодавца о радном стажу, које садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, такво радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидати који буду изабрани по конкурсу, прије заснивања радног односа ће доставити:

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности ЈУ Центар "Заштити ме" Бањалука ће затражити од надлежних органа након што кандидат буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа.

III Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 25.9.2017. године у просторијама ЈУ Центар "Заштити ме" Бањалука, на адреси Пољоканов парк бб, Бањалука, са почетком у 8 часова. Кандидати се неће посебно позивати на обављање тестирања и интервјуа, а у случају да се кандидати не појаве на тестирању и интервјуу у напријед наведеном времену, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

ИВ Рок за подношење пријава кандидата је осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих тражених докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са документацијом предају се у ЈУ Центар "Заштити ме" Бањалука, Пољоканов парк бб, Бањалука, лично на протокол или поштом на наведену адресу, са назнаком "За конкурс".

*************

ЈУ ОШ "ГЕОРГИ СТОЈКОВ РАКОВСКИ" БАЊАЛУКА

Ул. Драгише Васића 29, 78000 БАЊАЛУКА

ЈУ ОШ "Георги Стојков Раковски" Бањалука исправља дио конкурса за попуну радног мјеста професор разредне наставе - приправник објављеног у "Гласу Српске" 6.9.2017. године и то: 1) брише се реченица у дијелу општи услови која почиње са "Кандидати за радна мјеста треба да имају радно искуство и..." и

2) брише се тачка "5) увјерење о положеном стручном испиту".

Сви остали дијелови конкурса, као и датум интервјуа остају на снази.

Конкурс се поништава због грешке у тексту конкурса која је у супротности са потребом за приправника која је исказана у конкурсу.

**************

ЈУ ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ" ГОРЊИ РИБНИК

Раде Јованића 38, 79288 Рибник

расписује

КОНКУРС

за наставни кадар у школској 2017/2018. години

1. Професор физике ..................................................... 12 часова, један извршилац (централна школа и подручна школа Доњи Врбљани) на одређено радно вријеме - приправник

Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању и Законом о раду, што доказује прилагањем сљедеће документације:

- Увјерење о држављанству

- Извод из МКР или копија личне карте

- Доказ о посједовању одговарајућег нивоа и врсте образовања (одговарајућа висока или виша школска спрема) у складу са Правилником о стручним профилима и звањима у основној школи

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (љекарско увјерење се доставља након пријема по конкурсу)   

- Увјерење да нису правоснажном пресудом осуђивани за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. (Ово увјерење послодавац добија на службени захтјев од Центра јавне безбједности након пријема кандидата по конкурсу, а према мјесту рођења.)

Поред наведене документације ако кандидат испуњава услове у погледу нивоа и врсте образовања према Правилнику о стручним профилима и звањима у основној школи, потребно је приложити:

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

- Увјерење Бироа за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

- Доказ о стажу (овјерена копија радне књижице) или увјерење од ранијег послодавца (ако се тражи лице са искуством)

- Извод из матичне књиге умрлих, за умрлог родитеља (за кандидате који нису старији од 26 година живота).

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у "Гласу Српске".

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве нећемо узимати у разматрање.

Интервју ће се обавити 25.9.2017. са почетком у 10 часова.

************

ЈУ ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"

Улица Моме Видовића бр. 14,

78 420 Србац

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник физике, 1 извршилац са радним искуством од једне године и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме, 16 наставних часова у Централној школи Србац;

2. Наставник физике, 1 извршилац са радним искуством од једне године и положеним стручним испитом на одређено вријеме школска 2017/2018. година, 6 наставних часова у Подручној школи Кобаш и 6 наставних часова у Подручној школи Ножичко и 4 наставна часа у Централној школи Србац;

3. Наставник техничког образовања, 1 извршилац са радним искуством од једне године и положеним стручним испитом, на одређено вријеме школска 2017/2018. година, 2 наставна часа у Подручној школи Ножичко;

4. Наставник техничког образовања, 1 извршилац без радног искуства - приправник, на одређено вријеме школска 2017/2018. година, 3 наставна часа у Подручној школи Кобаш

5. Наставник ликовне културе, 1 извршилац са радним искуством од једне године и положеним стручним испитом, на одређено вријеме школска 2017/2018. година, 5 наставних часова у Подручној школи Кобаш;

6. Наставник енглеског језика, 1 извршилац са радним искуством од једне године и положеним стручним испитом на одређено вријеме школска 2017/2018. година, 4 наставна часа у Подручном одјељењу Стари Мартинац и 2 наставна часа у Подручној школи Ножичко.

Општи и посебни услови које кандидат треба да испуњава

Општи услови

а) да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата.

Поред наведених општих услова предвиђених Законом о раду кандидат за свако наведено радно мјесто мора испуњавати и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основним школама.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос) поред наведеног, кандидат је дужан доставити:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

4) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца на наведеним пословима,

5) увјерење општинског (градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из породице погинулог борца,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Дана 25.9.2017. године у 13 часова у просторијама ЈУ ОШ "Јован Јовановић Змај" Србац, улица Моме Видовића бр. 14, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу школе.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Српцу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

************

ЈУ ОШ "МИЛОШ ДУЈИЋ"

Челинац, Војводе Мишића 57.

расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1.       Професор разредне наставе, приправник на одређено вријеме до 31.8.2018. год.

.................................................................................................. 1 извршилац

2.       Професор разредне наставе, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу на одређено вријеме, до 31.8.2018. године............................................. 1 извршилац

3.       Професор разредне наставе, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу ........................ 1 извршилац

4.       Професор разредне наставе - водитељ продуженог боравка на одређено вријеме до 30.6.2018. год. лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

.......................................................................................................... 2 извршиоца

5.       Професор разредне наставе - водитељ продуженог боравка на одређено вријеме до 30.6.2018. год. са непуним радним временом, односно 50% радног времена, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу......... 2 извршиоца.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи. Право учешћа на конкурс имају и лица предвиђена чланом 104. став 6 и чланом 177. Закона о основном васпитању и образовању.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

1.       да је држављанин РС, односно БиХ, што доказује увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан (што доказује изводом из МКР или копијом личне карте),

3.       да је радно способан (што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци, прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу),

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за изабраног кандидата, увјерење о неосуђиваности, школа ће прибавити службеним путем),

Посебни услови:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, са назнаком за које радно мјесто се пријављује, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу документацију:

1.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3.       Увјерење издато од Завода за запошљавање  о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

4.       Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (прилажу кандидати за радно мјесто под редним бројем 2, 3, 4 и 5).

5.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа (прилажу кандидати за радно мјесто под редним бројем 2, 3, 4 и 5).

6.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца,

7.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ "Милош Дујић" Челинац, Војводе Мишића 57, с назнаком: "За конкурс".

Рок за достављање пријава је осам (8) дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу "Глас Српске".

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

За кандидате који су се пријавили на радна мјеста а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, интервју ће бити обављен дана 29.9.2017. год. у 13 часова у просторијама нове школе.

**********************

ЈУ ОШ "ДАНИЛО БОРКОВИЋ "

Ул. Мајора Милана Тепића бр. 19

78 400 Градишка

расписује се

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1.       Професор разредне наставе - 1 извршилац, приправник, на одређено радно вријеме до повратка наставника са боловања.

2.       Професор разредне наставе или педагог - 3 извршиоца, положен стручни испит, на мјесто водитељ продуженог боравка до краја наставног процеса шк. 2017/2018. год.

Уз пријаве на конкурс потребно је доставити (оригинал или овјерену фотокопију):

1.       Увјерење о држављанству;

2.       Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

3.       Љекарско увјерење да је радно способан (прилаже само изабрани кандидат прије заснивања радног односа);

4.       Увјерење о неосуђиваности (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем);

5.       Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стечено звање у одређеној области или еквивалент;

6.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

7.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији;

8.       Увјерење о радном стажу издато од послодавца код кога је стекао радни стаж;

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца;

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

12.     За радно мјесто под редним бројем два (2) приложити Увјерење о положеном стручном испиту.

Моле се кандидати да на молби тачно наведу која документа достављају у пријави.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима биће обављен у петак, 22.9.2017. године, са почетком у 12 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Данило Борковић" Градишка. Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".   

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.           

**************

                  

ЈУ ОШ "ВУК С. КАРАЏИЋ"

78404 ТУРЈАК, ГРАДИШКА

расписује се

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Наставник ликовне културе - 1 извршилац са искуством рада у настави, за 6 часова, за рад на неодређено вријеме.

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија л. к.

3. Љекарско увјерење да је радно способан, прилаже само изабрани кандидат.

4. Увјерење о неосуђиваности (школа ће за изабраног кандидата тражити службено)

5. Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стечено звање у одређеној области или еквивалент.

6. Додатак дипломи који садрже податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена, уколико у дипломи не постоји тај податак.

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

8. Увјерење о радном стажу издато од послодавца код кога је стекао радни стаж.

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу војног инвалида, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Моле се кандидати да на молби тачно наведу која документа достављају у пријави.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање.

Интервју са кандидатима биће обављен у петак, 22.9.2017. године, са почетком у 10 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и та документа се не враћају кандидатима.

************

ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ЛАКТАШИ

М. Стојановића бр. 3, 78 250 Лакташи

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста на одређено вријеме

 I - У ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Лакташи, прима се у радни однос на одређено вријеме:

 - васпитач ........................... 2 извршиоца.

 Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове за пријем у радни однос.

II - Општи услови

1. Да је држављанин РС, односно БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност и

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова васпитача.

III - Посебни услови

1. ВСС, (VII степен) васпитач,

2. положен стручни испит и

3. једна (1) година радног искуства у струци.

IV - Потребни документи

Кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. пријаву,

2. биографију са описом послова које је кандидат до сада обављао,

3. овјерену копију дипломе о завршеној стручној спреми,

4. увјерење о положеном стручном испиту,

5. увјерење о држављанству РС, односно БиХ,

6. извод из матичне књиге рођених,

7. увјерење да се не води кривични поступак,

8. увјерење о просјеку оцјена током студирања,

9. увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање РС након стицања одговарајуће стручне спреме и

10. љекарско увјерење о општој здравственој способности (само за кандидата који буде изабран).

Сви документи које кандидати доставе морају бити оригинали или овјерене копије.

Са кандидатима који буду испуњавали услове обавиће се интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Доказ о неосуђиваности ће се прибавити службеним путем за лице које буде изабрано.

V - Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узимане у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на горе наведену адресу са назнаком "КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ВАСПИТАЧА".

************

ЈУ ОШ "БРАНКО ЋОПИЋ" ПРЊАВОР

 р а с п и с у ј е

Ј А В Н И К О Н К У Р С

за попуну радног мјеста на одређено вријеме

са положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

1.       Наставник / професор техничког образовања (централна школа и ПШ Штрпци, одређено радно вријеме, до повратка наставнице са породиљског боловања) - 20 часова

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача а пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

Потребна документа:

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија)

2. Извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу),

4. Увјерење о осуђиваности односно неосуђиваности у складу са чланом 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању Школа ће прибавити службеним путем, за кандидате који буду изабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију из члана 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то:

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. Уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан доставити увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовном процесу,

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

10. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

12. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (у случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју дана 25.9.2017. године у просторијама ЈУ Основна школа "Бранко Ћопић" Прњавор, са почетком у 12.30 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Пријаве са потпуном документацијом доставити у ЈУ ОШ "Бранко Ћопић" Прњавор, улица Раде Врањешевић бр. 1А, у времену од 7 до 15 часова.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

*************

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "НАША РАДОСТ" ПРЊАВОР

Карађорђева бр. 1, Прњавор

 расписује:

КОНКУРС

За радно мјесто:

1. Васпитач-приправник - 5 извршилаца, на одређено вријеме у трајању од 1 године.

Општи услови:

 1.      Да је држављанин РС/БиХ;

 2.      Да је старији од 18 година;

 3.      Да има општу здравствену способност;

 4.      Да се не води кривични поступак и да није правоснажно осуђен за кривична           дјела која га чине неподобним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и образовања, у складу са Законом.

Посебни услови:

-Висока стручна спрема, најмање први циклус студијског програма или еквивалент и да су стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача.

Кандидати су дужни доставити:

 1.      Пријаву;

 2.      Извод из матичне књиге рођених;

 3.      Увјерење о држављанству;

 4.      Овјерену копију дипломе;

 5.      Увјерење о некажњавању;

 6. Љекарско увјерење о општој здравственој способности (само за кандидата који буде примљен);

 7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

 8. Увјерење издато од Завода за запошљавање РС, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме.

Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса биће обављен интервју 26.9.2017. године у просторијама Установе, са почетком у 9 часова. Кандидати се неће посебно звати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Пријаве се могу доставити лично у просторије установе или путем поште на адресу: Јавна установа Дјечији вртић "Наша радост" Прњавор, Карађорђева бр.1, 78430 Прњавор, са назнаком: "КОМИСИЈИ ЗА ИЗБОР".

          Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати, а достављени документи се не враћају.     

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на огласу Завода за запошљавање и у дневном листу "Глас Српске".

***********

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

 р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

За избор наставника:

За ужу умјетничку област:

2.       Графички дизајн (наставни предмети: Основи графичких комуникација 1,2; Графички дизајн 1,2; Визуелне комуникације; Корпоративни дизајн; Илустрација 1,2; Брендирање; Дизајн тржишних комуникација; Дизајн дигиталних медија 1,2; Дизајн плаката 1, 2; Графичке комуникације-методе умјетничког истраживања I, II; Дизајн тржишних комуникација I, Дизајн дигиталних медија I, II; Дизајн плаката I,II) - 1 извршилац

За уже научне области:

3.       Архитектонско пројектовање - 1 извршилац

4.       Мехатроника и роботика (наставни предмети: Основе мехатронике; Аутоматско управљање I; Аутоматско управљање II; Елементи система аутоматског управљања; Дигитална регулациона техника, Систем управљања и регулације) - 1 извршилац

5.       Интерна медицина - 2 извршиоца

6.       Парадонтологија и орална медицина - 1 извршилац

7.       Болести зуба - 1 извршилац

8.       Ортопедија вилице - 1 извршилац

9.       Фармакологија и токсикологија - 1 извршилац

10.     Хирургија - 5 извршиоца

11.     Неурологија - 1 извршилац

12.     Фармакологија и токсикологија - 1 извршилац

13.     Породична медицина - 1 извршилац

14.     Инфективне болести - 1 извршилац

15.     Патологија - 1 извршилац

16.     Оториноларингологија - 2 извршиоца

17.     Физичка хемија; наука о полимерима; електрохемија (суве ћелије, батерије, гориве ћелије, корозија метала, електролиза) - 1 извршилац

18.     Астрономија (укључујући астрофизику и науку о свемиру) - 1 извршилац

19.     Међународни односи и безбједност - 1 извршилац

За избор сарадника:

За уже научне области:

1.       Фармацеутска технологија и козметологија - 1 извршилац

2.       Максилофацијална хирургија - 1 извршилац

3.       Астрономија (укључујући астрофизику и науку о свемиру) - 1 извршилац

4.       Специфичне књижевности - српска књижевност (наставни предмети: Српска поезија 20. вијека; Српска проза 20. вијека; Српска драма 20. вијека; Српска књижевност 20. вијека 1; Српска књижевност 20. вијека 2) - 1 извршилац

5.       Међународни односи и безбједност - 1 извршилац

6.       Коришћење шумских ресурса - 1 извршилац

Општи услови:

1.1     Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

3.       да је држављанин РС или БиХ;

4.       да је старији од осамнаест (18) година;

5.       да има општу здравствену способност;

6.       да се против кандидата не води кривични поступак.

1.2 Кандидати за избор под римским бројем I и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

-        увјерење о држављанству;

-        извод из матичне књиге рођених;

-        увјерење о радној способности;

-        увјерење да се против кандидата не води кривични поступак

 1.3 Наведена документа из тачке 1.2 Конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањалуци.

 Посебни услови

2.1     Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 76 до 83. Закона о високом образовању .

Кандидати за избор у научно-наставна, умјетничка и умјетничко/наставна звања на уже научне области, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

Под римским бројем I:

-        овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука или магистра наука или мастера из научне области за коју се врши избор,

-        доказ о избору у звање (ако је раније биран),

-        кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Под римским бројем II:

-        овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

-        кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Напомена:

-        Уговор о раду закључиваће се у складу са чланом 9, став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа.

-        За радна мјеста за избор наставника под редним бројевима: "4. Интерна медицина (за једног извршиоца)", "9. Хирургија (за четири извршиоца)", "12. Породична медицина - 1 извршилац", "13. Инфективне болести - 1 извршилац", "14. Патологија - 1 извршилац", "15. Оториноларингологија - 2 извршиоца" са изабраним кандидатима закључиће се уговор о допунском раду;

-        За радно мјесто за избор наставника под редним бројем "4. Интерна медицина (за једног извршиоца)" са изабраним кандидатом закључиће се уговор о раду са непуним радним временом;

-        За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем "2. Максилофацијална хирургија - 1 извршилац" са изабраним кандидатом закључиће се уговор о допунском раду.

                   Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

За избор наставника:

-        Под редним бројевима 1. Академији умјетности - Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

-        Под редним бројем 2. Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77, 78 000 Бањалука

-        Под редним бројем 3. Машинском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 71, 78000 Бањалука

-        Под редним бројевима 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. и 15. Медицинском факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука

-        Под редним бројевима 16. и 17. Природно-математичком факултету, Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука

-        Под редним бројем 18. Факултету политичких наука, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

За избор сарадника:

-        Под редним бројевима 1. и 2. Медицинском факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука

-        Под редним бројем 3. Природно-математичком факултету, Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука

-        Под редним бројем 4. Филолошком факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

-        Под редним бројем 5. Факултету политичких наука, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

-        Под редним бројем 6. Шумарском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 75А, 78 000 Бањалука© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица