КОНКУРС за коришћење субвенција за запошљавање Завода за запосљавање Републике Српске

КОНКУРС за коришћење субвенција за запошљавање Завода за запосљавање Републике Српске 25.04.2018 01:14 | ЈУ ЗЗЗ РС

Конкурс за коришћење субвенција за запошљавање Завода за запосљавање Републике Српске објавен у штампаном издању Гласа Српсле 23. априла 2018. године

                                                                      

МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО                                        

ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ                                                                   

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                                                       

На основу Одлуке Владе Републике Српске о усвајању Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2018. годину број: 04/1-012-2-728/18 од 29.3.2018. године, Одлуке Управног одбора ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске о усвајању Програма за запошљавање у Републици Српској број: 01.6/0111-519-2/18 од 20.4.2018  године, и Одлуке Управног одбора ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске о расписивању Јавног позива број: 01.6/0111-530-1/18 од 20.4.2018. године, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, расписују  

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА И НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМИМА ЗАПОШЉАВАЊА У 2018. ГОДИНИ

I

ПРОГРАМ

ПОДРШКЕ ЗАПОШЉАВАЊУ У ПРИВРЕДИ ПУТЕМ ИСПЛАТЕ ПОДСТИЦАЈА У ВИСИНИ УПЛАЋЕНИХ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА

1.  Предмет позива

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује "Програм  подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса" чија је укупна вриједност 5.000.000 КМ, а који се финансира из средстава Завода за запошљавање Републике Српске и средстава буџета Републике Српске (средства зајма у висини исказаних потреба).

Програмом се пружа финансијска подршка привредним субјектима ради одржања постојећег нивоа запослености и креирања нових радних мјеста.

Програм ће обухватити запослена лица која су била пријављена на евиденцију Завода  као активни тражиоци  запослења, а засновали су радни однос у периоду од  1.1.2017. до 31.12.2017. године и за финансирање ових лица користиће се средства Завода за запошљавање.

Програмом ће бити обухваћена и запослена лица која су била пријављена на евиденцију Завода као активни тражиоци запослења, а засновали су радни однос у периоду од  1.1.2017. до 31.12.2017. године из сљедећих категорија:

  - млади, 

  - дугорочно незапослена лица  (лица која се налазе на евиденцији Завода дуже од 12  мјесеци),

  - лица која имају више од 40 година старости.

За финансирање ових лица користиће се средства зајма.

Реализација овога Програма и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са Програмом и Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања ("Службени гласник Републике Српске", број 20/17).

Средства се одобравају бесповратно и дозначавају у износу плаћених пореза и доприноса за раднике примљене у периоду од 1.1.2017. до 31.12.2017. године. Путем обрасца 1002 - мјесечна пријава пореза по одбитку, послодавци доказују износ обрачунатих пореза и доприноса док се провјера уплата врши у бази Трезора.

2.  Права и услови учешћа

Право учешћа  по програму  имају сви послодавци из приватног сектора (правна лица и предузетници) који имају регистровано сједиште на подручју Републике  Српске и испуњавају сљедеће услове:

-  да је код послодавца дошло до повећања укупног броја запослених у периоду                                

       1.1.2017 - 31.12.2017. године у односу на 31.12.2016. године;

- да редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом;

- да су запослили раднике у периоду од 1.1.2017. до 31.12.2017. године на пуно                               

   радно вријеме (8 сати) и који су се прије заснивања радног односа налазили на евиденцији Завода као активни тражиоци посла;

-  да према кориснику није покренут ни отворен стечајни ни ликвидациони поступак.

    У Програму не могу учествовати:

- Јавна предузећа, јавне установе, субјекти који се финансирају из буџета Републике,  градова, општина и јавних фондова, односно који су под њиховом контролом.

- Послодавци за запошљавање незапослених лица чије је запошљавање Завод већ финансирао у претходне три године по ранијим програмима запошљавања (2014, 2015, 2016. година).

- Послодавци који нису испунили уговорне обавезе по ранијим програмима запошљавања.

3.  Начин подношења захтјева и потребна документација

Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у надлежном бироу према сједишту послодавца као и на интернет страници Завода за запошљавање - њњњ.зззрс.нет.

Уз захтјев се подноси сљедећа документација:

-  Рјешење о оснивању правног лица или предузетника;

-  Рјешење о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ);

-  Листа запослених радника у периоду 1.1.2017 - 31.12.2017. године, име и презиме лица, јединствени матични број и датум заснивања радног односа;

-  Увјерење бироа да се незапослено лице налазило на евиденцији активних тражилаца посла и да припада циљној групи (доставља биро);                  

- Пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода (пореско увјерење из Пореске управе Републике Српске). Датум издавања пореског увјерења мора бити из мјесеца у којем се подноси захтјев или из мјесеца који претходи мјесецу у којем је поднесен захтјев.

-  Копија уговора са банком о отварању жиро-рачуна или копија картона депонованих потписа;

-  Доказ о броју запослених са 31.12.2016. године и за период 1.1.2017 -31.12.2017. године (доказ прибавља Завод за запошљавање);

4.  Обавезе корисника субвенције су:

- да у року до 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључи уговор са Заводом;

-  да омогући Заводу да прати и контролише извршење уговорних обавеза корисника средстава;

-  да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором,  у року од 15 дана обавијести Завод;

-  да број запослених радника са 31.12.2018. године не смије бити мањи у односу на број запослених радника са 31.12.2017. године.

 

Приликом закључивања уговора са Заводом послодавац је дужан доставити средство обезбјеђења уговора, гаранција банке на износ преко 10.000 КМ или бјанко мјеницу са мјеничном изјавом до 10.000 КМ.

Послодавац који у цјелости или дјелимично не изврши уговорене обавезе по програму, дужан је Заводу вратити цјелокупан износ дозначених средстава.

  1. Рок за подношење захтјева

Јавни позив је отворен до утрошка средстава, а најдаље до 31.12.2018. године.

II

ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА ЗАПОШЉАВАЊА И САМОЗАПОШЉАВАЊА ДЈЕЦЕ ПОГИНУЛИХ БОРАЦА, ДЕМОБИЛИСАНИХ БОРАЦА И РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ВРС У 2018. ГОДИНИ "ЗАЈЕДНО ДО ПОСЛА"

1.  Предмет позива

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује Програм финансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС у 2018. години, "ЗАЈЕДНО ДО ПОСЛА" чија је укупна вриједност 1.000.000 КМ, а који се финансира из средстава буџета Републике Српске.

Програмом је предвиђено запошљавање 186 лица из циљне групе Програма која активно траже запослење и пријављена су на евиденцију, кроз финансирање самозапошљавања и финансирање запошљавања код послодаваца.

Програм садржи три компоненте:

I Компонента: Финансирање самозапошљавања дјеце погинулих бораца ВРС за 50 лица  у износу од 8.000,00 КМ по једном незапосленом лицу што укупно износи 400.000 КМ.

II Компонента: Финансирање самозапошљавања ратних војних инвалида и демобилисаних бораца ВРС за 56 лица у износу од 5.000,00 КМ по једном незапосленом лицу што укупно износи 280.000 КМ.

III Компонента: Финансирање запошљавања код послодаваца дјеце погинулих бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца ВРС за 80 лица по 4.000 КМ по једном лицу,  што укупно износи 320.000 КМ.

Реализација овога Програма и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са  Програмом и Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања ("Службени гласник Републике Српске", број 20/17), док ће се обавезе послодаваца и незапослених лица прецизирати уговором.

Завод ће вршити праћење и контролу Програма најмање 12 мјесеци од дана заснивања радног односа.

Средства се одобравају бесповратно, а дозначавање средстава се врши на сљедећи начин:

1.1.   За програме самозапошљавања:

- 70% уговореног износа биће исплаћено по потписивању уговора, а по подношењу одговарајуће документације од стране корисника (рјешење о регистрацији дјелатности, рјешење о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи (ЈИБ), образац ПД 3100 (Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса) и уговор са банком о отварању жиро-рачуна;

- 30% биће исплаћено након истека уговореног периода од 12 мјесеци уколико испуњава обавезе из уговора.

2.1.    За програме запошљавања код послодавца:

-  60% средстава биће исплаћено по потписивању уговора са Заводом и пријему радника,

-  40% средстава биће исплаћено након истека уговореног периода од 12 мјесеци уколико испуњава обавезе из уговора.

2.  Права и услови учешћа

Право учешћа имају предузећа, задруге, предузетници, јавне установе и остали послодавци који имају регистровано сједиште на подручју Републике Српске који испуњавају услове и запошљавају лица из утврђене циљне групе.

У програму не могу учествовати органи државне управе на републичком и локалном нивоу.

2.1. Субвенцију за запошљавање могу остварити послодавци под сљедећим условима:

- да запошљава лица из утврђене циљне групе која су пријављена на евиденцију

  незапослених;

- да је регистрован у складу са законским прописима;

- да измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом;

- да је корисник економски способан да реализује програм;

- да достави програм у којем ће образложити потребе и разлоге пријема нових радника;

- да према кориснику није покренут ни отворен стечајни ни ликвидациони поступак;

- да не запошљава лица којима је код истог послодавца престао радни однос у

  посљедњих 12 мјесеци;

- да број запослених није мањи у посљедњих шест мјесеци који претходе мјесецу у којем је поднесен захтјев за субвенције запошљавања, осим у случају

  нормалне флуктуације радника (пресељење, смрт, пензионисање);

- да је испунио раније уговорене обавезе уколико је био корисник средстава Завода.

Средства се неће одобравати послодавцима за запошљавање незапослених лица чије је запошљавање Завод већ финансирао у претходне три године по ранијим пројектима запошљавања.

При обради захтјева могу се узети у обзир и сљедећи критеријуми:

- врста дјелатности послодавца;

- дужина обављања дјелатности;

- број и структура лица која се запошљавају (корисници новчане накнаде, лица којима је до стицања услова за старосну пензију потребно до три године стажа осигурања, лица која се воде на евиденцији дуже од једне године, лица са инвалидитетом);

- претходно коришћена средства субвенције и задржавање радника у радном односу и након истека уговорне обавезе;

- повећање укупног броја запослених код послодавца у посљедњих шест мјесеци;

- финансијски показатељи.

Код додјеле средстава водиће се рачуна колико послодавац укупно запошљава радника и сходно томе предлагаће се број радника и износ средстава.

Послодавац може примити радника у радни однос по објављивању Јавног позива и подношењу захтјева, а прије доношења одлуке Управног одбора.

Реализација запошљавања радника из претходног става може се прихватити само уколико Управни одбор донесе одлуку о одобравању средстава за запошљавање.

2.2. Субвенцију за самозапошљавање може остварити незапослено лице ако је испунило сљедеће услове:

- да је пријављен на евиденцију незапослених;

- да је поднио захтјев за субвенцију са бизнис планом;

- да је успјешно завршио обуку из предузетништва;

- да је извршио регистрацију дјелатности или је покренуо поступак регистрације након објављивања јавног позива.

Субвенција за самозапошљавање се додјељује незапосленом лицу ради оснивања радње, пољопривредног газдинства или другог облика предузетништва или оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Субвенцију може остварити и више незапослених лица удруживањем и оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања уколико сви оснивачи у њему заснивају радни однос.

Средства за субвенцију за самозапошљавање не може остварити незапослено лице:

- ако оствари право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за

  самозапошљавање;

- ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање од стране Завода;

- ако је у посљедњих 12 мјесеци прије објављивања јавног позива обављало исту или сличну дјелатност и исту одјавило.  

Лица која намјеравају користити субвенцију за самозапошљавање у обавези су да прођу обуку из предузетништва коју ће организовати Завод за запошљавање. Лица која су прошла обуку из предузетништва проведену у другој одговарајућој организацији, дужна су доставити адекватан доказ о завршеној обуци (потврда или сертификат).

При обради захтјева могу се узети у обзир и сљедећи критеријуми:

- планирана врста дјелатности;

- категорија лица која се самозапошљава (корисници новчане накнаде, лица којима је до стицања услова за старосну пензију потребно до три године стажа осигурања, лица која се воде на евиденцији дуже од једне године и лица са инвалидитетом);

- потребни ресурси за отпочињање обављања сопственог посла (пословни   

  простор, опрема), тржиште (купци, добављачи, конкуренти);

- финансијски показатељи;

- категоризација демобилисаних бораца и ратних војних инвалида.

3. Начин подношења захтјева и потребна документација

Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у надлежном бироу према сједишту послодавца и пребивалишту незапосленог лица, као и на интернет страници Завода за запошљавање њњњ.зззрс.нет. Уз захтјев се, зависно од тога да ли се конкурише за средства самозапошљавања или запошљавање код послодаваца, подноси:

3.1. За послодавца:

- рјешење о оснивању правног лица или предузетника;

- рјешење о регистрацији  у Пореској управи (ЈИБ);

- програм запошљавања (према припремљеном обрасцу који се може преузети и на интернет страници Завода);

- копија биланса стања и биланса успјеха по посљедњем завршном рачуну овјерен од  стране АПИФА-а Републике Српске за правна лица или прописани обрасци за  предузетнике и за мале предузетнике (обрасци 1007 и 1004, 1005 и 1006);

- пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода из Пореске управе Републике Српске. Датум издавања пореског увјерења мора бити из мјесеца у којем се подноси захтјев или из мјесеца који претходи мјесецу у којем је поднесен захтјев;

- копија уговора са банком о отварању жиро-рачуна или копија картона депонованих потписа;

- доказ о броју запослених за посљедњих шест мјесеци који претходе мјесецу у

  којем је поднесен захтјев за субвенције запошљавања (предња страна обрасца 1002 - мјесечна пријава пореза по одбитку, за шест мјесеци који претходе мјесецу подношења захтјева);

3.2. За самозапошљавање:

- рјешење о оснивању правног лица или предузетника или потврда о покретању регистрације предузетничке дјелатности;

- бизнис план (може се преузети у надлежном бироу или интернет страници Завода);

- доказ о успјешно завршеној обуци из предузетништва;

- доказ надлежног органа да незапослено лице припада циљној групи.

4.  Обавезе корисника субвенције су:

4.1. Обавезе незапослених лица:

-  да у року до 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључи уговор са Заводом;

-  да омогући Заводу да прати и контролише извршење уговорних обавеза корисника средстава;

-  да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором,  у року од 15 дана обавијести Завод.

4.2. Обавезе послодаваца:

-  да у року до 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључи уговор са Заводом;

-  да у року до 30 дана од закључења уговора са Заводом прими раднике у радни однос и са истим закључи уговор о раду у складу са законским прописима на  пуно радно вријеме и на неодређен временски период;  

- да омогући Заводу да прати и контролише трајање радног односа радника најмање 12 мјесеци од дана пријема радника у радни однос;

- да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести Завод.

Корисник субвенције је дужан да приликом реализације уговорних обавеза достави Заводу гаранцију банке на износ прве уплате средстава уколико иста прелази износ од 10.000 КМ, односно до 10.000 КМ бјанко мјеницу са мјеничном изјавом.

Рок важења гаранције не може бити краћи од 14 мјесеци рачунајући од дана пријема посљедњег радника.

Незапослено лице - корисник субвенције за самозапошљавање, дужан је доставити Заводу бјанко мјеницу са мјеничном изјавом као средство обезбјеђења уговорних обавеза.

Корисник субвенције који у цјелости или дјелимично не изврши уговорене обавезе по програму дужан је Заводу вратити цјелокупан износ дозначених средстава.

5. Рок за подношење захтјева

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања.

 III

П Р О Г Р А М

ЗАПОШЉАВАЊА и САМОЗАПОШЉАВАЊА ЦИЉНИХ                              

 КАТЕГОРИЈА у ПРИВРЕДИ у 2018. ГОДИНИ

1.  Предмет позива

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује "Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у 2018. години", чија је укупна вриједност 500.000 КМ, а који се финансира из средстава Завода за запошљавање Републике Српске.

Програмом је предвиђено запошљавање и самозапошљавање 115 лица из циљне групе Програма и то жена жртава породичног насиља, жена у руралним подручјима и лица којима недостаје до 3 године стажа осигурања за стицање услова за старосну пензију (изузев лица која користе право уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за стицање услова за старосну пензију), која активно траже запослење и пријављена су на евиденцију, кроз финансирање самозапошљавања и финансирање запошљавања  код послодаваца.

Програм садржи двије компоненте:

I Компонента: Финансирање самозапошљавања лица из циљне групе Програма за 40 лица у износу од 5.000,00 КМ по једном незапосленом лицу што укупно износи 200.000 КМ.

II Компонента: Финансирање запошљавања код послодаваца лица из циљне групе Програма за 75 лица по 4.000 КМ по једном лицу што укупно износи 300.000 КМ.

Реализација овога Програма и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са  Програмом и Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања ("Службени гласник Републике Српске", број 20/17), док ће се обавезе послодаваца прецизирати уговором.

Завод ће вршити праћење и контролу Програма најмање 12 мјесеци од дана заснивања радног односа.

Средства се одобравају бесповратно, а дозначавање средстава се врши на сљедећи начин:

1.1.  За програм самозапошљавања:

- 70% уговореног износа биће исплаћено по потписивању уговора, а по подношењу одговарајуће документације од стране корисника (рјешење о регистрацији дјелатности, рјешење о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи (ЈИБ), образац ПД 3100 (Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса) и уговор са банком о отварању жиро-рачуна;

- 30% биће исплаћено након истека уговореног периода од 12 мјесеци уколико испуњава обавезе из уговора.

2.1. За програме запошљавања код послодавца:

-  60% средстава биће исплаћено по потписивању уговора са Заводом и пријему радника,

- 40% средстава биће исплаћено након истека уговореног периода од 12 мјесеци уколико испуњава обавезе из уговора.

2.  Права и услови учешћа

Право учешћа имају послодавци из привреде који имају регистровано сједиште на подручју Републике Српске који испуњавају услове и запошљавају лица из утврђене циљне групе.

У  програму не могу учествовати органи државне управе на републичком и локалном нивоу.

2.1. Субвенцију за запошљавање могу остварити послодавци под сљедећим условима:

- да запошљава лица из утврђене циљне групе која су пријављена на евиденцију                                   

  незапослених;

- да је регистрован у складу са законским прописима;

- да измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом;

- да је корисник економски способан да реализује програм;

- да достави програм у којем ће образложити потребе и  разлоге пријема нових радника;

- да према кориснику није покренут ни отворен стечајни ни ликвидациони поступак;

- да не запошљава лица којима је код истог послодавца престао радни однос у

  посљедњих 12 мјесеци;

- да број запослених није мањи у посљедњих шест мјесеци који претходе мјесецу у  којем је поднесен захтјев за субвенције запошљавања, осим у случају

  нормалне флуктуације радника (пресељење, смрт, пензионисање);

- да је испунио раније уговорене обавезе уколико је био корисник средстава Завода.

Средства се неће одобравати послодавцима за запошљавање незапослених лица чије је запошљавање Завод већ финансирао у претходне три године по ранијим пројектима запошљавања.

Послодавац може примити радника у радни однос по објављивању Јавног позива и подношењу захтјева, а прије доношења одлуке Управног одбора.

Реализација запошљавања радника из претходног става може се прихватити само уколико Управни одбор донесе одлуку о одобравању средстава за запошљавање.

При обради захтјева могу се узети у обзир и сљедећи критеријуми:

- врста дјелатности послодавца;

- развијеност општине на чијој територији се обавља дјелатност;

- дужина обављања дјелатности;

- број и структура лица која се запошљавају (корисници новчане накнаде, лица којима је до стицања услова за старосну пензију потребно до три године стажа осигурања, лица која се воде на евиденцији дуже од једне године, лица са инвалидитетом);

- претходно коришћена средства субвенције и задржање радника у радном односу и након истека уговорне обавезе;

- повећање укупног броја запослених код послодавца у посљедњих шест мјесеци;

- финансијски показатељи.

Код додјеле средстава водиће се рачуна колико послодавац укупно запошљава радника и сходно томе предлагаће се број радника и износ средстава.

2.2. Субвенцију за самозапошљавање може остварити незапослено лице ако су испуњени сљедећи услови:

-  да је пријављен на евиденцију незапослених;

-  да је поднио захтјев за субвенцију са бизнис планом;

-  да је успјешно завршио обуку из предузетништва;

- да је извршио регистрацију дјелатности или је покренуо поступак регистрације након објављивања јавног позива;

Субвенција за самозапошљавање се додјељује незапосленом лицу ради оснивања радње, пољопривредног газдинства или другог облика предузетништва или оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Субвенцију може остварити и више незапослених лица удруживањем и оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања уколико сви оснивачи у њему заснивају радни однос.

Средства за субвенцију за самозапошљавање не може остварити незапослено лице:

- ако оствари право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за

  самозапошљавање;

- ако је већ користио субвенцију за самозапошљавање од стране Завода;

- ако је у посљедњих 12 мјесеци прије објављивања јавног позива обављало исту или сличну дјелатност и исту одјавило.   

Лица која намјеравају користити субвенцију за самозапошљавање су у обавези да прођу обуку из предузетништва коју ће организовати Завод за запошљавање. Лица која су прошла обуку из предузетништва проведену у другој одговарајућој организацији дужна су доставити адекватан доказ о завршеној обуци (потврда или цертификат).

При обради захтјева могу се узети у обзир и сљедећи критеријуми:

- планирана врста дјелатности;

- категорија лица која се самозапошљава (корисници новчане накнаде, лица којима је до стицања услова за старосну пензију потребно до три године стажа осигурања, лица која се воде на евиденцији дуже од једне године и лица са инвалидитетом);

- потребни ресурси за отпочињање обављања сопственог посла (пословни   

  простор, опрема), тржиште (купци, добављачи, конкуренти);

- финансијски показатељи.

3. Начин подношења захтјева и потребна документација

Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у надлежном бироу према сједишту послодавца и пребивалишту незапосленог лица, као и на интернет страници Завода за запошљавање њњњ.зззрс.нет. Уз захтјев се, зависно од тога да ли се конкурише за средства самозапошљавања или запошљавање код послодаваца, подноси:

3.1. За самозапошљавање:

- рјешење о оснивању правног лица или предузетника или потврда о покретању регистрације предузетничке дјелатности;

- бизнис план (може се преузети у надлежном бироу или интернет страници Завода);

- доказ о успјешно завршеној обуци из предузетништва;

- доказ надлежног органа да незапослено лице припада циљној групи.

3.2. За послодавца:

- рјешење о оснивању правног лица или предузетника;

- рјешење о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ);

- програм запошљавања (према припремљеном обрасцу који се може преузети и на интернет страници Завода);

- копија биланса стања и биланса успјеха по посљедњем завршном рачуну овјерен од стране АПИФА-а Републике Српске за правна лица или прописани обрасци за предузетнике и за мале предузетнике (обрасци 1007 и 1004, 1005 и 1006);

- пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода из Пореске управе Републике Српске. Датум издавања пореског увјерења мора бити из мјесеца у којем се подноси захтјев или из мјесеца који претходи мјесецу у којем је поднесен захтјев;

- копија уговора са банком о отварању жиро-рачуна или копија картона депонованих потписа;

- доказ о броју запослених за посљедњих шест мјесеци који претходе мјесецу у

  којем је поднесен захтјев за субвенције запошљавања (предња страна обрасца 1002 - мјесечна пријава пореза по одбитку, за шест мјесеци који претходе мјесецу подношења захтјева).

4. Обавезе корисника субвенције су:

4.1. Обавезе незапослених лица:

-  да у року до 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључи уговор са Заводом;

- да омогући Заводу да прати и контролише извршење уговорних обавеза корисника средстава;

-  да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором,  у року од 15 дана обавијести Завод.

4.2. Обавезе послодаваца:

-  да у року до 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључи уговор са Заводом;

-  да у року до 30 дана од закључења уговора са Заводом прими раднике у радни однос и са истим закључи уговор о раду у складу са законским прописима на  пуно радно вријеме и на неодређен временски период;  

-  да омогући Заводу да прати и контролише трајање радног односа радника најмање 12 мјесеци од дана пријема радника у радни однос;

-  да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести Завод.

Корисник субвенције је дужан да приликом реализације уговорних обавеза достави Заводу гаранцију банке на износ прве уплате средстава уколико иста прелази износ од 10.000 КМ, односно до 10.000 КМ бјанко мјеницу са мјеничном изјавом.

Рок важења гаранције не може бити краћи од 14 мјесеци рачунајући од дана пријема посљедњег радника.

Незапослено лице - корисник субвенције за самозапошљавање, дужан је доставити Заводу бјанко мјеницу са мјеничном изјавом као средство обезбјеђења уговорних обавеза.

Корисник субвенције који у цјелости или дјелимично не изврши уговорене обавезе по програму дужан је Заводу вратити цјелокупан износ дозначених средстава.

5. Рок за подношење захтјева

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања.

IV

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗАПОШЉАВАЊУ  РОМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 2018. ГОДИНИ

1.  Предмет позива

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује "Програм подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2018. години" чија је укупна вриједност  219.380 КМ,  а финансира се из гранта Министарства за људска права и избјеглице БиХ  за 2017. годину.

Програмом је обухваћено запошљавање Рома са евиденције који активно траже запослење, који су на дан објаве Јавног позива за коришћење средстава били изјашњени као Роми/Ромкиње на евиденцији Завода, кроз сљедеће компоненте: 

I Компонента: Финансирање самозапошљавања Рома на период од минимално 12 мјесеци у износу  5.000,00 КМ по једном незапосленом лицу.

II Компонента: Финансирање послодаваца за сваког запосленог Рома на период од минимално 12 мјесеци у износу од 6.000 КМ по једном незапосленом лицу.

Реализација овога Програма и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са  Програмом, критеријима утврђеним Меморандумом о разумијевању о имплементацији "Акционог плана Босне и Херцеговине за рјешавање проблема Рома у области запошљавања" од 20.12.2017. године и Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања ("Службени гласник Републике Српске", број 20/17), док ће се обавезе послодаваца и незапослених лица прецизирати уговором.

Завод ће вршити праћење и контролу Програма најмање 12 мјесеци од дана заснивања радног односа, односно од датума отпочињања властите дјелатности.

 

Средства се одобравају бесповратно, а дозначавање средстава ће се вршити на сљедећи начин:

1.1.  За програме самозапошљавања:

- 70% уговореног износа биће исплаћено по потписивању уговора, а по подношењу одговарајуће документације од стране корисника (рјешење о регистрацији дјелатности, рјешење о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи (ЈИБ), образац ПД 3100 (Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса) и уговор са банком о отварању жиро-рачуна;

- 30% биће исплаћено након истека уговореног периода од 12 мјесеци уколико испуњава обавезе из уговора.

 

1.2   За програме запошљавања код послодавца:

- 60% средстава биће исплаћено по потписивању уговора са Заводом и пријему радника,

- 40% средстава биће исплаћено након истека уговореног периода од 12 мјесеци уколико испуњава обавезе из уговора.

 

2. Права и услови учешћа

Право учешћа имају предузећа, задруге, јавне установе и друге институције, предузетници и други послодавци који имају регистровано сједиште на подручју  Републике Српске и који испуњавају услове и запошљавају лица из утврђене циљне групе.

2.1. Субвенцију за самозапошљавање може остварити незапослено лице ако је испунило сљедеће услове:

- у Програму могу учествовати лица ромске националности која су на дан објаве јавног позива за коришћење средстава била изјашњена као Роми/Ромкиње на евиденцији Завода;

- да је поднио захтјев за субвенцију са бизнис планом;

- да је успјешно завршио обуку из предузетништва;

- да је извршио регистрацију дјелатности или је покренуо поступак регистрације након објављивања јавног позива;

Субвенција за самозапошљавање се додјељује незапосленом лицу ради оснивања радње, пољопривредног газдинства или другог облика предузетништва или оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Субвенцију може остварити и више незапослених лица удруживањем и оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања уколико сви оснивачи у њему заснивају радни однос.

Средства за субвенцију за самозапошљавање не може остварити незапослено лице:

- ако оствари право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за

  самозапошљавање;

- ако је већ користио субвенцију за самозапошљавање од стране Завода;

- ако је у посљедњих 12 мјесеци прије објављивања јавног позива обављало исту или сличну дјелатност и исту одјавило.  

Лица која намјеравају користити субвенцију за самозапошљавање су у обавези да прођу обуку из предузетништва коју ће организовати Завод за запошљавање. Лица која су прошла обуку из предузетништва у другој одговарајућој организацији, дужна су доставити адекватан доказ о завршеној обуци (потврда или сертификат).

При обради захтјева могу се узети у обзир и сљедећи критеријуми:

- планирана врста дјелатности;

- категорија лица која се самозапошљава (корисници новчане накнаде, лица којима је до стицања услова за старосну пензију потребно до три године стажа осигурања, лица  која се воде на евиденцији дуже од једне године и лица са инвалидитетом);

- потребни ресурси за отпочињање обављања сопственог посла (пословни   

  простор, опрема), тржиште (купци, добављачи, конкуренти);

- финансијски показатељи.

2.2. Субвенцију за запошљавање могу остварити послодавци под сљедећим условима:

- да запошљавају лица ромске националности која су на дан објаве јавног позива за коришћење средстава била изјашњена као Роми/Ромкиње на евиденцији Завода;

- да је регистрован у складу са законским прописима;

- да измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом;

- да је корисник економски способан да реализује програм;

- да достави програм у којем ће образложити потребе и  разлоге пријема нових радника;

- да према кориснику није покренут ни отворен стечајни ни ликвидациони поступак;

- да не запошљава лица којима је код истог послодавца престао радни однос у

  посљедњих 12 мјесеци;

- да број запослених није мањи у посљедњих шест мјесеци који претходе мјесецу у којем је поднесен захтјев за субвенције запошљавања, осим у случају

  нормалне флуктуације радника (пресељење, смрт, пензионисање);

- да је испунио раније уговорене обавезе уколико је био корисник средстава Завода.

Средства се неће одобравати послодавцима за запошљавање незапослених лица чије је запошљавање Завод већ финансирао у претходне три године по ранијим пројектима запошљавања.

Послодавац може примити радника у радни однос по објављивању Јавног позива и подношењу захтјева, а прије доношења одлуке Управног одбора.

Реализација запошљавања радника из претходног става може се прихватити само уколико Управни одбор донесе одлуку о одобравању средстава за запошљавање.

При обради захтјева могу се узети у обзир и сљедећи критеријуми:

- врста дјелатности послодавца;

- развијеност општине на чијој територији се обавља дјелатност;

- дужина обављања дјелатности;

- број и структура лица која се запошљавају (корисници новчане накнаде, лица којима је до стицања услова за старосну пензију потребно до три године стажа осигурања, лица која се воде на евиденцији дуже од једне године, лица са инвалидитетом);

- претходно коришћена средства субвенције и задржање радника у радном односу и након истека уговорне обавезе;

- повећање укупног броја запослених код послодавца  у посљедњих шест мјесеци;

- финансијски показатељи.

3.  Начин подношења захтјева и потребна документација

Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у надлежном бироу  према сједишту послодавца и пребивалишту незапосленог лица као и на интернет страници Завода за запошљавање њњњ.зззрс.нет. Уз захтјев се, зависно од тога да ли се конкурише за средства самозапошљавања или запошљавање код послодаваца, подноси:

3.1. За самозапошљавање:

- рјешење о оснивању правног лица или предузетника или потврда о покретању  регистрације предузетничке дјелатности;

- бизнис план (може се преузети у надлежном бироу или интернет страници Завода);

- доказ о успјешно завршеној обуци из предузетништва.

3.2. За послодавца:

- рјешење о оснивању правног лица или предузетника;

- рјешење о регистрацији  у Пореској управи (ЈИБ);

- програм запошљавања (према припремљеном обрасцу који се може преузети и на интернет страници Завода);

- копија биланса стања и биланса успјеха по посљедњем завршном рачуну овјерен од  стране АПИФА-а Републике Српске за правна лица или прописани обрасци за  предузетнике и за мале предузетнике (обрасци 1007 и 1004, 1005 и 1006);

- пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода из Пореске управе Републике Српске. Датум издавања пореског увјерења мора бити из мјесеца у којем се подноси захтјев или из мјесеца који претходи мјесецу у којем је поднесен захтјев;

- копија уговора са банком о отварању жиро-рачуна или копија картона депонованих потписа;

- доказ о броју запослених за посљедњих шест мјесеци који претходе мјесецу у

  којем је поднесен захтјев за субвенције запошљавања (предња страна обрасца 1002- мјесечна пријава пореза по одбитку, за шест мјесеци који претходе мјесецу подношења  захтјева);

4. Обавезе корисника субвенције су:

4.1. Обавезе незапослених лица:

-  да у року до 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључи уговор са Заводом;

-  да омогући Заводу да прати и контролише извршење уговорних обавеза корисника средстава;

-  да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором,  у року од 15 дана обавијести Завод.

4.2. Обавезе послодаваца:

-  да у року до 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључи уговор са Заводом;

-  да у року до 30 дана од закључења уговора са Заводом прими раднике у радни однос и са истим закључи уговор о раду у складу са законским прописима на  пуно радно вријеме и на временски период од најмање 12 мјесеци;  

-  да омогући Заводу да прати и контролише трајање радног односа радника најмање 12  мјесеци од дана пријема радника у радни однос;

-  да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести Завод.

Корисник субвенције је дужан да приликом реализације уговорних обавеза достави Заводу гаранцију банке на износ прве уплате средстава уколико иста прелази износ од 10.000 КМ, односно до 10.000 КМ бјанко мјеницу са мјеничном изјавом.

Рок важења гаранције не може бити краћи од 14 мјесеци рачунајући од дана пријема последњег радника.

Незапослено лице - корисник субвенције за самозапошљавање дужан је доставити Заводу бјанко мјеницу са мјеничном изјавом као средство обезбјеђења уговорних обавеза.

Корисник субвенције који у цјелости или дјелимично не изврши уговорене обавезе по програму дужан је Заводу вратити цјелокупан износ дозначених средстава.

5. Рок за подношење захтјева

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања.

V

П Р О Г Р А М

ПОДРШКЕ ЗАПОШЉАВАЊУ МЛАДИХ  СА ВСС  У СТАТУСУ ПРИПРАВНИКА У 2018. ГОДИНИ

1.  Предмет позива

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује "Програм подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2018. години" чија је укупна вриједност 5.958.418,08 КМ, а који се финансира из средстава Завода за запошљавање Републике Српске.

Програм има за циљ оспособљавање младих лица са евиденције незапослених лица за полагање приправничког испита и самосталан рад у струци. Приправнички стаж за лица са ВСС траје 12 мјесеци.

Програмом је обухваћено суфинансирање обављања приправничког стажа за 909 младих високообразованих кадрова са евиденције Завода за запошљавање без радног искуства кроз двије компоненте:

I Компонента: Суфинансирање 100% износа бруто плате за 142 дјеце погинулих бораца са ВСС без радног искуства. Издвајање по једном приправнику у овој компоненти износи 9.552,24 КМ на годишњем нивоу, а темељи се на износу мјесечне нето плате од 500 КМ чији је бруто износ 796,02 КМ. Укупна издвајања за ову компоненту износе 1.356.418,08 КМ.

                        

II Компонента: Суфинансирање нето плате за 767 лица са ВСС без радног искуства. Издвајање по једном приправнику у овој компоненти износи 6.000,00 КМ на годишњем нивоу, а темељи се на износу мјесечне нето плате од 500 КМ. Укупна издвајања за ову компоненту износе 4.602.000,00 КМ.

Средства се по Компоненти И дозначавају послодавцима на бази мјесечних рефундација након достављеног доказа о исплаћеној плати, порезима и доприносима из личних примања.

Средства се по Компоненти II дозначавају послодавцима на бази мјесечних рефундација након достављеног доказа о исплати нето плате.

Послодавац у складу са својим могућностима и интерним актима може приправнику исплатити већа средства од предвиђених.

2. Права и услови учешћа

Право учешћа имају сви послодавци из Републике Српске који испуњавају услове из Јавног позива.

Субвенцију по Програму могу остварити послодавци под сљедећим условима:

- да прими на обављање приправничког рада лица из утврђене циљне групе која су пријављена на евиденцију незапослених;

- да је регистрован у складу са законским прописима;

- да измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом;

- да је корисник економски способан да реализује програм;

- да достави програм у којем ће образложити потребе и разлоге пријема лица из утврђене циљне групе на обављање приправничког стажа;

- да према кориснику није покренут ни отворен стечајни ни ликвидациони поступак;

- да је испунио раније уговорене обавезе уколико је био корисник средстава Завода;

- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање незапослених лица.

При обради захтјева могу се узети у обзир и сљедећи критеријуми:

- врста дјелатности послодавца;

- развијеност општине на чијој територији се обавља дјелатност;

- дужина обављања дјелатности;

- број и структура лица која се запошљавају (лица која се воде на евиденцији дуже од једне године, лица са инвалидитетом);

- претходно коришћена средства субвенције и задржање радника у радном односу и након истека уговорне обавезе;

- финансијски показатељи.

3. Начин подношења захтјева и потребна документација

Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у надлежном бироу према сједишту послодавца, као и на интернет страници Завода за запошљавање њњњ.зззрс.нет. Уз захтјев се подноси сљедећа документација:

- рјешење о оснивању правног лица или предузетника;

- рјешење о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ);

- програм оспособљавања приправника према припремљеном обрасцу који се може преузети и на интернет страници Завода;

- копија биланса стања и биланса успјеха по посљедњем завршном рачуну овјерен од стране АПИФА-а Републике Српске за правна лица или прописани обрасци за предузетнике и за мале предузетнике (обрасци 1007 и 1004, 1005 и 1006);

- пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода из Пореске управе Републике Српске. Датум издавања пореског увјерења мора бити из мјесеца у којем се подноси захтјев или из мјесеца који претходи мјесецу у којем је поднесен захтјев;

- копија уговора са банком о отварању жиро-рачуна или копија картона депонованих потписа.

4. Обавезе послодаваца корисника субвенције су:

-  да у року до 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључи уговор са Заводом;

- да у року до 30 дана од закључења уговора са Заводом прими приправника на обављање приправничког стажа и са истим закључи уговор о обављању приправничког рада у складу са законским прописима на пуно радно вријеме и на временски период од најмање 12 мјесеци;  

-  да омогући Заводу да прати и контролише извршење уговорних обавеза послодавца;

-  да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести Завод.

5. Рок за подношење захтјева

Јавни позив је отворен до утрошка средстава за КомпонентуIИ Програма, а најдаље до 31.12.2018. године, а за Компоненту II Програма 30 дана од дана објављивања.

VI

  ПРОГРАМ ОБУКЕ, ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ И

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ У 2018. ГОДИНИ

1.  Предмет позива

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује "Програм обуке, доквалификације и преквалификације у 2018. години", чија је укупна вриједност 1.000.000 КМ, а који се финансира из средстава Завода за запошљавање Републике Српске у износу од 900.000 КМ и средстава Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа у износу од 100.000 КМ

Програмом је обухваћено финансирање обука, доквалификације и преквалификације и запошљавање код познатог послодавца након успјешно проведене обуке, доквалификације и преквалификације за лица са евиденције Завода за запошљавање Републике Српске. Циљну групу чине незапослена лица закључно са IV степеном стручне спреме, који активно траже запослење и пријављени су на евиденцију незапослених.

Програм се проводи кроз двије компоненте и то:

Компонента I:

Програм доквалификације подразумијева стицање новог знања у оквиру истог занимања са циљем повећања нивоа компетенција а у сврху запошљавања.

Програм преквалификације подразумијева образовање и оспособљавање за друго занимање ради запошљавања.

Програм обука намијењен је теже запошљивим незапосленим лицима ради стицања додатних знања и вјештина с циљем унапређења компетенција, повећања конкурентности и запошљивости на тржишту рада.

Обука, доквалификација и преквалификација ће се проводити у образовним, научним и другим институцијама које су верификоване за обављање тих активности.

Средства за обуку, доквалификацију и преквалификацију по једном незапосленом лицу у овој Компоненти одобравају се до 3.000 КМ.

Компонента II:

Обуке на захтјев послодаваца организују се ради стицања знања и вјештина потребних ради обављања послова на конкретном радном мјесту, на захтјев послодавца, уколико на евиденцији нема лица са потребним знањима и вјештинама. Обуке се организују на период од једног до три мјесеца.

Средства за обуку по једном незапосленом лицу у овој Компоненти одобравају се до 1.500 КМ.

Реализација овога Програма и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са  Програмом и Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања ("Службени гласник Републике Српске", број 20/17), док ће се обавезе послодаваца и незапослених лица прецизирати уговором.

Завод ће вршити праћење и контролу Програма у периоду од најмање 12 мјесеци од  дана заснивања радног односа.

Средства се одобравају бесповратно, а  дозначавање  ће се вршити  на сљедећи начин:

За Компоненту I:

-  20% трошкова обуке, доквалификације/преквалификације по потписивању уговора са Заводом, достављању уговора између послодавца и верификоване институције и спецификације укупних трошкова обуке, доквалификације/преквалификације.

-   80% трошкова обуке, доквалификације/преквалификације након завршетка исте, достављеног доказа да је лице успјешно завршило обуку, доквалификацију/преквалификацију и достављеног уговора о раду на неодређено вријеме са лицем које је успјешно завршило обуку, доквалификацију/преквалификацију.

Средства ће се дозначавати верификованој институцији која ће вршити обуку, доквалификацију/преквалификацију.

За Компоненту II:

 -  50% трошкова обуке по потписивању уговора са Заводом.

 -  50% трошкова обуке након завршетка исте, достављеног доказа да је лице успјешно завршило обуку и достављеног уговора о раду на неодређено вријеме са лицем које је успјешно завршило обуку.

Средства ће се дозначавати послодавцу који врши обуку и запошљава лица.

Послодавац бира незапослена лица из циљне групе која се упућују на обуку, доквалификацију и преквалификацију, али иста морају бити са евиденције незапослених.

Са лицима која су успјешно завршила обуку послодавац склапа уговор о раду на неодређено вријеме.

                         

2.  Права и услови учешћа

Право учешћа имају послодавци из Републике Српске из области привреде, који испуњавају сљедеће услове:

- да је регистрован у складу са законским прописима;

- да измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом;

- да је корисник економски способан да реализује програм;

- да достави  програм у којем ће образложити потребе и разлоге пријема нових

  радника и образложити потребу за припремом радника, односно обуку,  

  доквалификацију и преквалификацију;

- да према кориснику није покренут ни отворен стечајни ни ликвидациони

  поступак;

- да не запошљава лица којима је код истог послодавца престао радни однос у

  посљедњих 12 мјесеци;

- да број запослених није мањи у посљедњих шест мјесеци који претходе мјесецу у којем је поднесен захтјев за субвенције запошљавања, осим у случају

  нормалне флуктуације радника (пресељење, смрт, пензионисање);

- да је испунио раније уговорене обавезе уколико је био корисник средстава Завода.

- да посједује спецификацију укупних трошкова оспособљавања по намјенама као и уговор са верификованом институцијом за провођење обуке, доквалификације/преквалификације;

- да прецизира број одређених радника као и занимања за која се врши обука као и верификовану институцију за извођење обуке, доквалификације/преквалификације;

- да прецизира дужину трајања, начин извођења обуке и рок за заснивање радног односа након завршетка обуке;

- да има одлуку да ће сви радници, након успјешно завршене стручне припреме

 бити распоређени на одређене послове и радне задатке на неодређено вријеме.

Ограничава се број лица за обуку, доквалификацију/преквалификацију по једном послодавцу и то на максимално 30 лица.

Послодавац може упутити раднике на обуку, доквалификацију/преквалификацију одмах по подношењу захтјева, односно прије одлуке Управног одбора о одобравању средстава, када у сарадњи са надлежним бироом утврди да су лица која се обучавају из циљне групе Програма и да таквих лица нема на евиденцији. Међутим, реализација програма се може прихватити само уколико Управни одбор донесе одлуку о одобравању средстава за запошљавање.

3. Начин подношења захтјева и потребна документација

Захтјев за коришћење средстава се подноси надлежном бироу на прописаном обрасцу који се може добити у надлежном бироу према сједишту послодавца као и на интернет страници Завода за запошљавање (њњњ.зззрс.нет.) Уз захтјев се подноси:

- рјешење о оснивању правног лица или предузетника;

- рјешење о регистрацији  у Пореској управи (ЈИБ);

- програм запошљавања;

- копија биланса стања и биланса успјеха по посљедњем завршном рачуну овјерен од стране АПИФА-а Републике Српске за правна лица или прописани обрасци за предузетнике и за мале предузетнике;

- пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода из Пореске управе Републике Српске. Датум издавања пореског увјерења мора бити из мјесеца у којем се подноси захтјев или из мјесеца који претходи мјесецу у којем је поднесен захтјев;

- доказ о броју запослених за посљедњих шест мјесеци који претходе мјесецу у

  којем је поднесен захтјев за субвенције запошљавања (предња страна обрасца 1002 - мјесечна пријава пореза по одбитку, за шест мјесеци који претходе мјесецу подношења захтјева).

Уз захтјев за коришћење средстава по Компоненти И поред документације коју је послодавац обавезан поднијети по програму за запошљавање, потребно је доставити и сљедећу документацију:

- програм доквалификације и преквалификације радника ради запошљавања са бројем радника као и занимања за које се врши преквалификација/доквалификација, дужином трајања, начином извођења и роком заснивања радног односа након завршене обуке;

- уговор између послодавца и верификоване институције која ће вршити обуку,                                  

  доквалификацију/преквалификацију;

- спецификација укупних трошкова оспособљавања по намјенама;

- одлука послодавца да ће сви радници након успјешно завршене преквалификације односно доквалификације бити распоређени на одређене послове и радне задатке.

Уз захтјев за коришћење средстава по Компоненти II поред документације коју је послодавац обавезан поднијети по програму за запошљавање, потребно је доставити и сљедећу документацију:

- програм обуке радника ради запошљавања са бројем радника као и занимања за које се врши обука, дужином трајања, начином извођења и роком заснивања радног односа након завршене обуке;

- спецификацију укупних трошкова обуке;

- одлука послодавца да ће сви радници након успјешно завршене обуке бити                               

  распоређени на одређене послове и радне задатке.

4. Обавезе корисника субвенције су:

- да у року до 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључи уговор са Заводом за запошљавање и у року до 15 дана од потписивања уговора почети са обуком, доквалификацијом/преквалификацијом  радника.

- да након завршетка обуке, доквалификације/преквалификације достави одговарајуће увјерење појединачно за сваког радника да су успјешно завршили обуку, доквалификацију/преквалификацију. 

-  да у року који не може бити дужи од осам дана по завршеној обуци, доквалификацији/преквалификацији закључи уговор о раду на неодређено вријеме са радницима који су успјешно завршили обуку, доквалификацију/ преквалификацију у складу са законским прописима.

-  да омогући Заводу да прати и контролише трајање радног односа радника најмање 12 мјесеци од дана пријема радника у радни однос,

-  да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести Завод.

Корисник субвенције је дужан да приликом реализације уговорних обавеза достави Заводу гаранцију банке на износ прве уплате средстава уколико иста прелази износ од 10.000 КМ, односно до 10.000 КМ бјанко мјеницу са мјеничном изјавом.

Рок важења гаранције не може бити краћи од 14 мјесеци рачунајући од дана пријема посљедњег радника.

Послодавац који у цјелости или дјелимично не изврши уговорене обавезе по програму дужан је Заводу вратити цјелокупан износ дозначених средстава.

5. Рок за подношење захтјева

Јавни позив за је отворен 30 дана од дана објављивања

Детаљније информације могу се добити у филијалама Завода и то на сљедеће бројеве телефона:

Бањалука                    051/216-523

Бијељина                    055/226-850

Зворник                      056/490-145

Добој                          053/242-162

Приједор                    052/214-522

Источно Сарајево      057/226-094

Требиње                     059/272-310

Такође, детаљније информације могу се наћи и на интернет страници Завода за запошљавање (www.zzzrs.net.)

Број: 16-012-68-2/18                                                                 Број: 01.2/0111-530-2/18

Датум, 20.4.2018. године                                                       Датум, 20.4.2018. године

   Министар                                                                                      Директор

             

  Миленко Савановић                                                         Мирослав Вујичић© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица