ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 28. 02. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 28. 02. 2018. године 02.03.2018 00:08 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 28.02. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*************

******************

        

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД

Гундулићева бр.108,

БАЊАЛУКА

објављује сљедећи

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за попуњавање сљедећег упражњеног радног мјеста и то:

1. Приправник - волонтер.................................................................2 извршиоца

Приправник - волонтер се прима на период најдуже до 24 мјесеца.

Општи услови:

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да је по својим радним и људским квалитетима достојан угледа радника суда,

- да се против њега не води кривични поступак, односно да није подигнута оптужница нити је изречена неправоснажна судска пресуда,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду

- да испуњава услове утврђене законом, другим прописима и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Окружном привредном суду Бањалука

Посебни услови:

- завршен правни факултет - VII степен стручне спреме, дипломирани правник, без радног искуства,

Потребна документација:

а) увјерење о држављанству

б) доказ о школској спреми - диплома или увјерење о завршеном правном факултету,

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу, или овјереној фотокопији.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Са кандидатима који у потпуности испуњавају услове из конкурса, Комисија за пријем радника ће претходно обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени телефонским путем на контакт телефон који су дужни навести у пријави.

Изабрани кандидат ће након спроведеног јавног конкурса, а прије закључења уговора о стручном оспособљавању и усавршавању доставити увјерење о општој здравственој способности.

Рок за подношење пријава је 8 дана, од дана објављивања јавног конкурса.

Пријаве са потребним доказима се могу доставити  путем поште на адресу:

"Окружни привредни суд Бањалука" ул. Гундулићева бр.108 Бањалука, са назнаком: "Пријава на јавни конкурс-НЕ ОТВАРАЈ", или непосредно у суд (канцеларија број 2/I спрат)

****************

COMPEX DOO

78000 Бањалука

Браће Пиштељића 1

compexbl@blic.net

КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

- Офсет машиниста - 2 извршиоца - пол/м

Квалификације:

- ССС: пожељна хемијска школа - графички смјер (алтернативно, завршена машинска или електротехничка школа)

- Радно искуство: пожељно радно искуство у струци

- Познавање рада на рачунару - основни ниво

- Познавање енглеског језика - основни ниво

- Пожељно знање њемачког језика

Опис посла:

- рад на штампарској машини - офсет техника

Личне карактеристике:

- Лично учење и развој

- Склоност тимском раду

- Комуникативност

- Агилност

Кандидати су дужни доставити:

- CV

Обавезан пробни рад у трајању 3 мјесеца.

Све пријаве доставити на mail:

compexbl@blic.net или лично на адресу Браће Пиштељић 1

Конкурс је отворен до: 5.3.2018.

********************

ОСНОВНИ суд у ПРЊАВОРУ

ул. Београдска, бр. 6, 78430 Прњавор

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

1. Дактилографа              1 извршилац

Општи услови:

- да је држављанин РС или БиХ,

-  да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе,

- да је по свим радним и људским квалитетима достојан угледа државног службеника.

Посебни услови:

- средња стручна спрема – IV степен (гимназија, управна или економска школа),

- познавање дактилокореспонденције,

- оспособљеност за самосталан рад на рачунару у припреми и изради докумената,

- радно искуство од 6 мјесеци на истим или сличним пословима,

- положен стручни испит.

Кандидати су дужни уз пријаву са кратком биографијом доставити доказе (оригинал или овјерену фотокопију) о испуњавању општих и посебних услова јавног конкурса (свједочанство о завршеној школи, доказ о познавању рада на рачунару, увјерење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, увјерење да се не води кривични поступак и увјерење о положеном стручном испиту).

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити на адресу:

Основни суд у Прњавору, ул. Београдска, бр. 6, 78430 Прњавор.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове извршиће се тестирање радом на рачунару и интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

***************

  РЕПУБЛИКА СРПСКА              

  ОПШТИНА ПРЊАВОР

  ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"

78432 ДОЊИ ВИЈАЧАНИ

расписује

КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

I - Опис послова
Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.
Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

II - Мандат
Директор Јавне установе Основна школа "Вук Караџић" Доњи Вијачани се бира на период од 4 (четири) године.
Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава,
На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

III –  Услови за учешће на конкурсу
За директора Јавне установе Основне школе "Вук Караџић"  Доњи Вијачани може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:
- да има општу здравствену способност за рад,
- да је држављанин БиХ/РС
- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:
- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,
- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. 
3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан ИЏ став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом,

IV - Потребна документација 
Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:
- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,
- Извод из матичне књиге рођених,
- Увјерење о држављанству, 
- Доказ односно диплому о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,
- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,
- Доказ односно увјерење о дужини радног искуства у просвјети након стицања дипломе (најмање пет година),
- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,
- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),
- Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,
- Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана ИЏ став 1. Устава Босне и Херцеговине,
- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату
- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 103. став 2. Кривичног закона РС, школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ за кандидате који су доставили потпуну документацију,
- Друге доказе о потврђивању знања и способности кандидата.
Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

В – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве
Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:
Јавна установа Основна школа "Вук Караџић" 78432 Доњи Вијачани, са назнаком "Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа "Вук Караџић" Доњи Вијачани".
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју РС и БиХ.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VI - Напомена
Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основна школа "Вук Караџић" Доњи Вијачани у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

*************

*******************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "КОНСТАНТИН БАБИЋ" ПРЊАВОР

Ул. Владике Платона бр.27 78430 Прњавор

   расписује

КОНКУРС

на упражњена радна мјеста:

1. Наставник флауте – 13 часова наставе – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме до 31.8.2018. године.

2. Наставник физике - 2 часа наставе - 1 извршилац приправник, на одређено радно вријеме до 31.8.2018. године.

Поред општих услова који су прописани Законом о раду кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и Законом о средњем образовању и васпитању као и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама  као и услове прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:
а) да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте, 
в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.(Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа. Уколико је изабрани кандидат рођен на територији Федерације БиХ и иностранства, увјерење о неосуђиваности прибавиће кандидат, а прије заснивања радног односа).

Уз пријаву на конкурс (потписане од стране кандидата са назначеном  адресом пребивалишта и бројем телефона) поред документације којом се доказују испуњавање општих услова кандидати су дужни доставити и документацију на основу које се доказује испуњавање посебних услова и на основу које се врши бодовање:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за радно мјесто у којем је наведено да се тражи лице са положеним стручним испитом);

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и трајање радног односа по врстама посла,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

 Кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса доћи ће на тестирање и интервју које ће се обавити у сриједу, 14.3.2018. године, са почетком у 9 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се не враћају кандидатима. 

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске", а неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу:

   Јавна установа Музичка школа "Константин Бабић" Прњавор

   Владике Платона бр.27

   78 430 Прњавор

    са назнаком – Пријава на конкурс –

*****************

ЈУ ГИМНАЗИЈА

Змај Јовина бр. 13

78 000 БАЊАЛУКА

 расписује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Професор њемачког језика, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског боловања –17 часова наставне норме

2. Радни однос из тачке 1. конкурса ће засновати лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

         Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Законом о средњем образовању и васпитању, Законом о раду, Правилником о критеријумима  и процедури за пријем радника у радни однос у средњој школи и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

         Уз пријаву, потписану од стране кандидата, потребно је доставити :

1. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,
2. Увјерење о држављанству,

3. а) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у          одређеној области или еквивалент,

 б) Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање,

4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не          постоје подаци о просјеку оцјена односно уколико  кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи,  просјек  оцјена се може доказати овјереном копијом индекса.

5. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ће доставити кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од шест мјесеци,

6. Увјерење о неосуђиваности (школа ће службеним путем затражити за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа ),

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,  

8. Увјерење о времену проведеном на евиденцији Завода за запошљавање за     подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

9. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види:

         - врста посла,

         - степен стручне спреме,      

         - дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

   - непуно радно вријеме прерачунато у пуно радно вријеме (уколико је кандидат радио са непуним радним временом)

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску          заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС (за кандидате који имају утврђену ову врсту статуса),

11. Увјерење општинског органа о утврђеном статусу борца Одбрамбено-         отаџбинског рата РС (за кандидата који имају утврђену ову врсту    статуса),

12. Увјерење општинског органа о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено- отаџбинског рата РС (за кандидате који имају утврђену ову врсту статуса).

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана, 13.3.2018. године, са почетком у 9 часова, у просторијама ЈУ Гимназије Бањалука, Змај Јовина 13. 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

         Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих  докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ Гимназија, Змај Јовина бр. 13, 78 000 Бањалука.

                      ********************                                                                                   

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" БАРАЋИ

МРКОЊИЋ ГРАД

 расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Секретар школе –  радник са искуством, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања.

         

        Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању, и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

      

        Уз потписану пријаву са бројем телефона, кандидати су дужни доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и то:

1. Увјерење да је држављанин РС или БиХ,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од 4 године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, са завршеним правним факултетом. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу. Лице које има положен правосудни испит, сматраће се да испуњава услове и није обавезно да полаже стручни испит. 

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством:

- на радном мјесту које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

            

    Наведено увјерење треба да садржи:

- врсту посла,

- степен стручне спреме и

- дужину оствареног радног стажа по врстама посла.

 

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено – отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

11. Љекарско увјерење којим се доказује да је кандидат радно способан а које не може бити старије од шест мјесеци, доставиће само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа.

12. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа. 

      Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве доставити на адресу школе ЈУ Основна школа "Вук Караџић" Бараћи, Мркоњић Град, 70267, Бараћи.
      За кандидате који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, интервју ће се обавити у централној школи Бараћи 12.3.2018. године, у 9 часова.

        Кандидати се неће посебно позивати на интервју а уколико се не појаве на исти, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

        Кандидати су дужни да доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

        Непотпуна, неовјерена, застарјела и неблаговремено достављена документација неће се узети у разматрање, јер не испуњава услове конкурса.

       Избор радника ће се извршити са члановима комисије након интервјуа а у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

***************

ЈУ МЕДИЦИНСКА ШКОЛА БАЊАЛУКА

Цетињска бр. 1

 расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

- Библиотекар, 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, пуно радно вријеме - лице са радним искуством на пословима библиотекара и положеним стручним испитом за рад у библиотеци.

 Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном стажу или увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у библиотеци,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за избор кандидата обавиће  интервју и тестирање дана, 12.3.2018. године (понедјељак), у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сви кандидати ће бити обавијештени о избору кандидата у року од 8 дана од дана извршеног избора.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности. 

Школа не враћа достављену документацију кандидатима, осим на лични захтјев, код секретара.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске".

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу: ЈУ Медицинска школа Бањалука, Цетињска бр. 1, са назнаком "За Комисију за избор кандидата".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

*********************

                                                                 

"MON AMIE Livnica DREAM " ДОО

Крупа на Врбасу бб, 78000 Бањалука

Телефон: 065/942-518

Расписује

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме:

Топионичар..........................................................................1 извршилац

Калупар....................................................................................1 извршилац

Мјесто рада: Крупа на Врбасу, Бањалука

Пожељно радно искуство. Раднике без искуства (металске струке или без квалификација) ми би обучавали у нашим погонима.

Заинтересовани кандидати могу се јавити на горе наведене контакте.

Оглас је отворен до 20.3.2018. год

**************

   РЕПУБЛИКА СРПСКА

   ЈУ ОШ "БРАНКО ЋОПИЋ"

   БАЊАЛУКА 

   Мише Ступара 24

 расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Секретар школе – на неодређено вријеме, са радним искуством - 1 извршилац,

       

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, посебне услове прописане Закона о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (члан 113. став 5, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

 

Потребна документа:

- Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон и списком приложене документације,

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, са завршеним правним факултетом

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и  благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе у сриједу, 14.3.2018. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако не приступе   интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа "Бранко Ћопић" Бањалука, Мише Ступара бр.24, 78000 Бањалука, са назнаком "ЗА КОНКУРС".

 

 

****************

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" БАЊАЛУКА

 расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

- Водитељ у продуженом боравку, 1 извршилац на одређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом, до 30.6.2018. год.

Општи услови:

         Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању, Уредбе о педагошким стандардима и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

        

         Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Кандидати за радно мјесто треба да имају радно искуство на пословима који су предвиђени конкурсом.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1) Потписану пријаву за конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном;

2) Диплому или овјерену копију дипломе;

3) Увјерење о положеном стручном испиту;

4) Извод из матичне књиге рођених;

  5) Увјерење о држављанству;

  6) Увјерење о положеном стручном испиту.

    Кандидати који буду изабрани накнадно ће доставити љекарско увјерење о способности за рад и увјерење о неосуђиваности.

 

Документација потребна за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

4. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца;

5. Увјерење о положеном стручном испиту;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе:

ЈУ Основна школа "Свети Сава" Бањалука, улица Ужичка бб, 78 000 Бањалука.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и оне се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обаљен у просторијама школе дана 12.3.2018. године са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

                                      ************************

"КОРИЋАНАЦ ЗРУГ" ДОО

ПАЛИХ БОРАЦА 83, Бањалука

Телефон: 051/961-474

расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме:

1. Архитекта..............................................................................1 извршилац

2. Молер........................................................................................1 извршилац

3. Гипсер......................................................................................1 извршилац

4. Керамичар..............................................................................1 извршилац

Мјесто рада: Бањалука

Заинтересовани кандидати своје биографије могу послати на е-mail: корицанацзругдооЖ@gmail.com.цом.

Оглас је отворен 30 дана од дана објављивања.

  ***************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "МИЛУТИН БОЈИЋ" ПОТКОЗАРЈЕ

БАЊАЛУКА

 расписује:

КОНКУРС

  за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник - професор разредне наставе - на одређено вријеме

до повратка раднице са боловања - 1 извршилац, лице са положеним стручним испитом и радним искуством.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

 

 

Потребна документа:

-  Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт телефон и списак приложене документације,

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе, 12.3.2018. године, (понедјељак) са почетком у 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа "Милутин Бојић" Поткозарје 78 216, са назнаком "ЗА КОНКУРС".

****************

Предузеће  за  електромонтажне  радове

Л М О Р А Д" д.о.о. Бањалука

Ул. Ивана Фрање Јукића бр. 11

ОТВАРА

конкурс за пријам радника у стални радни однос за рад

на неодређено вријеме у пословној јединици Бањалука 

1. КВ електроинсталатер          3 извршиоца

2. ВКВ електроинсталатер         3 извршиоца

Услови: - Возачка дозвола Б категорије,

За радно мјесто под ред. бр. 1, мин. једна год. искуства

За радно мјесто под ред. бр. 2, мин. три год. искуства

Спремност за рад на терену

Пријаве са CV-јем слати на горе наведену адресу или на еmail: оffice@elmorad.com или на телефон 051/217-833.

Конкурс остаје отворен 14 дана од дана објављивања.

**************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА

 "ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ"

78000 БАЊАЛУКА

Јована Дучића 23

расписује

КОНКУРС

за пријем радника

 

Наставни предмет:

1. Професор теорије музике - 2 часа и

2. Професор припремног разреда - 4 часа,

- 1 извршилац на одређено вријеме до краја наставне 2017/18. године.

     

 

        Потребни услови за раднике:

Поред општих услова утврђених законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене Законом о средњем и основном образовању и васпитању.

Кандидати морају имати завршен одговарајући одсјек музичке академије.

У радни однос се прима лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

Уз пријаву се прилажу:

- овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, диплома музичке академије (одговарајућег смјера) или другог наведеног факултета,

- увјерење о положеном стручном испиту,

- увјерење да није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- увјерење о држављанству РС,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјени током студирања,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Потписану пријаву са свим подацима (адреса, број мобилног телефон и друго) и доказима о испуњавању наведених услова доставити лично или путем поште на адресу: Јавна установа Музичка школа "Владо Милошевић" Бањалука, улица Јована Дучића број 23.

Напомена: Тест и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 9.3.2018. године у 12 часова у просторијама музичке школе. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на тесту или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Изабрани кандидат ће накнадно, а прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од 6 мјесеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

********************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЛАРИСА ШУГИЋ" КОТОР ВАРОШ

Ул. Цара Душана бр. 10

78220 Котор Варош

 расписује

  КОНКУРС

 за пријем радника

 

I - Расписује се јавни конкурс за пријем радника и то:

1. Васпитач предшколске дјеце............................................................. 3 извршиоца на

   неодређено вријеме

II - Општи услови

  1. да је држављанин РС односно БиХ,

  2. да је старији од 18 година,

  3. да има општу здравствену способност,

  4. да се не води кривични поступак и да није правоснажно осуђиван за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и образовања у складу са Законом

III - Посебни услови

    - висока стручна спрема, дипломирани васпитач, најмање први циклус студијског програма или еквивалент на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача

    - положен стручни испит за васпитно-образовни рад

    - једна година радног искуства у васпитно-образовном раду

IV - Потребна документа

 Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе доказе (оригинале или овјерене фотокопије потребних докумената) о испуњавању општих и посебних услова:

   - увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

   - извод из матичне књиге рођених,

   - копија дипломе,

   - увјерење о некажњавању (не старије од три мјесеца),

   - увјерење о неосуђиваности (не старије од три мјесеца),

   - увјерење о положеном стручном испиту,

   - увјерење о радном искуству са високом стручном спремом, издато од стране послодавца или овјерена фотокопија радне књижице кандидата

   - увјерење издато од Завода за запошљавање Републике Српске, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме, уколико су уписана на евиденцији Завода

   - додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

   - љекарско увјерење (доставља кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа)

V - Пријаве на конкурс се могу доставити лично на протокол или путем поште на адресу: ЈУ Дјечији вртић "Лариса Шугић" Котор Варош, ул. Цара Душана бр. 10, 78220 Котор Варош.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "За конкурс."

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске."

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Документација достављена уз пријаву на конкурс неће бити враћена кандидатима.

Са кандидатима који испуњавају услове из Јавног конкурса Комисија за избор ће обавити интервју о чему ће кандидати бити накнадно обавијештени.

Кандидати који се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

***************

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"

МИРКА КОВАЧЕВИЋА 27

БАЊАЛУКА

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник/професор српског језика - непуна норма 16 часова редовне наставе - на одређено вријеме до краја школске 2017/2018.

За радно мјесто под редним бројем 1. потребно је радно искуство и положен стручни испит.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

1. Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс под редним бројем 1. поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 9. став 1) тачке 1), 2), 3) и 5) и става 2) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. У изузетним случајевима, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ова документа, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица коју води Завод за запошљавање са подручја јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

          Са кандидатима који су конкурисали на радно мјесто под редним бројем 1. и доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се интервју у просторијама школе 13.3.2018. године са почетком у 10 часова.

         

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа "Доситеј Обрадовић" Бањалука; улица Мирка Ковачевића 27, 78000 Бањалука са назнаком "За конкурс".

****************

 

Удружење грађана "ПРИРОДНИ ОДГОВОР"

КРАЉА ПЕТРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА, БАЊАЛУКА

Е-mail: prirodniodgovorbl@gmail.com

Телефон: 066/494-764, 065/417-995

Удружење грађана "Природни одговор" из Бањалуке нуди стални и хонорарни радни однос за:

1. Доктор..................................................................................2 извршиоца

2. Медицински техничар.............................................2 извршиоца

3. Физиотерапеут...............................................................2 извршиоца

Ради пружања савјетодавних услуга и рада на апаратима руске квантне медицине.

Мјесто рада: Бањалука

Заинтересовани кандидати своје биографије могу послати на е-mail: prirodniodgovorbl@gmail.com

Оглас је отворен 30 дана од дана објављивања.

*********************

ОПШТИНА РИБНИК

ЈУ ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ" ГОРЊИ РИБНИК

ШКОЛСКИ ОДБОР

Раде Јованића 38, 79 288 Рибник

Школски одбор расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Основне школе

 "Десанка Максимовић" Горњи Рибник, Рибник

I - Предмет

Школски одбор ЈУ ОШ "Десанка Максимовић" из Рибника расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Основне школе "Десанка Максимовић" из Рибника.

II - Мандат

Директор ЈУ ОШ "Десанка Максимовић" из Рибника бира се на период од 4 (четири) године и може бити још једном поново изабран у истој школи.

III - Потребна документација

За директора Основне школе "Десанка Максимовић" може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном образовању и васпитању и Статутом школе, а као доказ о испуњавању тих услова кандидати су дужни уз пријаву приложити сљедеће документе:

1) Извод из матичне књиге рођених;

2) Увјерење о држављанству;

3) Доказ о стеченом степену стручне спреме, завршен први циклус студија у трајању од четири године са остварених 240 ECTS или еквивалента;

4) Биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада;

5) Препоруку ранијег послодавца или наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен;

6) Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима;

7) Потврду о дужини радног искуства у просвјети у струци (најмање пет година);

8) Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора;

9) Увјерење да се против њега не води кривични поступак;

10) Приједлог програма рада за мандатни период.

IV - Сукоб интереса

За директора не може бити изабрано лице на које се односи члан ИЏ став 1. Устава Босне и Херцеговине, као ни лице које се налази на положају који доводи до сукоба интереса како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске, нити могу бити на функцији у политичкој странци - члан 5. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске.

V - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ Основна школа "Десанка Максимовић" Горњи Рибник, Раде Јованића 38,79288 Рибник, са назнаком "Конкурс за директора школе - НЕ ОТВАРАТИ"

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у дневним новинама.

Сви кандидати који испуне услове конкурса и уђу у ужи избор биће позвани на интервју.

Документи се достављају у оригиналу или овјереним копијама.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све кандидате у року од 8 (осам) дана о одлуци о избору и именовању директора ЈУ ОШ "Десанка Максимовић" Рибник.

*******************

ЈУ ОШ "ГЕОРГИОС А. ПАПАНДРЕУ"

АЛЕКСАНДРОВАЦ,

Ул. Градишка цеста бр. 55,

78255 Александровац

расписује

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

1. Професор разредне наставе - 1 извршилац на одређено вријеме - до повратка радника са породиљског одсуства, приправник

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 105 став 1. Закона о основном васпитању и образовању, те Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, осим одредби које су у супротности са Законом.

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављани РС, односно БиХ,

- да је пунољетан,

- да је радно способан,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или маљолетним лицем.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану од стране кандидата,

2. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

4. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа приложити љекарско увјерење да је радно способан (не старије од шест мјесеци).

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 9.3.2018. године у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве за конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати кандидатима.

Сви кандидати ће бити обавијештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа "Георгиос А. Папандреу" Александровац, ул. Градишка цеста бр. 55, 78255 Александровац, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком "за конкурс".

****************

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" СИТНИЦА

Ситница 23

79283 СИТНИЦА

расписује

КОНКУРС

 за попуну упражњеног радног мјеста

1. Педагог школе - 1 извршилац на 15% радног времена са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме - до повратка раника са породиљског одсуства

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду испуњавају и услове предвиђене и Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају лица из члана 104 став 6. Закона о основном васпитању и образовању. Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услова у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву од стране кандидата, у којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области или еквивалент,

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

- Љекарско увјерење, које не може бити старије од 6 мјесеци, доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању.

- Кандидати су дужни доставити копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

- Дана 14.3.2018. године у 10 часова у просторијама ЈУ ОШ "Петар Кочић" Ситница обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се узети у разматрање, а кандидати који се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

- Пријаве се примају у року од 8 (осам) дана од дана објављивања у "Гласу Српске", а шаљу се на адресу: ЈУ Основна школа "Петар Кочић" Ситница 23, 79283 Ситница.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у раку од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

********

KALDERA COMPANY DOO

Кобатовци бб, Лакташи

објављује

КОНКУРС

за пријем у радни однос

I - Аутомеханичар

II - Возач моторних возила

Општи и посебни услови:

Поред општих услова одређених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове и то:

I - за радно мјесто аутомеханичар

- III или IV - степен средње стручне спреме,

- са или без радног искуства у траженом степену образовања и опису послова,

II - за радно мјесто возач моторних возила

- III или IV - степен средње стручне спреме,

- са или без радног искуства у траженом степену образовања и опису послова,

- возачка дозвола Б, Ц, Д и Е категорије.

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању, које подразумијева разговор/интервју са члановима Конкурсне комисије. О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће обавијештени писаним путем.

Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Калдера цомпанџ д.о.о. Лакташи, Кобатовци бб, 78250 Лакташи или е-mail адресу: info@kalderacompany.com

Конкурс је стално отворен.

*************

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ МАШИНСКА ШКОЛА МРКОЊИЋ ГРАД

адреса: Симе Шолаје 91,

телефон/факс: +387 (0)50/213-501,

 е-пошта: ss22@skolers.org

                                                                                    

Конкурс објављен у дневним новинама "Глас Српске" дана 31.1.2018. године за мјесто професора енглеског језика, за 8 часова, мијења се и гласи: "До 30.12.2018. године. Тестирање и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве ће се обавити дана 14.3.2018. године у 14 часова у просторијама школе".

*****************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА" ПРЊАВОР

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор разредне наставе за водитеља продуженог боравка - 1 извршилац на одређено вријеме, до завршетка наставне 2017/2018. године, на 50% радног времена

За наведена радна мјеста, уз потписану пријаву на јавни конкурс, са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова за заснивање радног односа предвиђене Законом о раду, Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се извршити у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и то:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа не старије од 6 мјесеци (кандидати су дужни доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

8. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла),

9. увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се интервју у понедјељак, 12.3.2018. године, са почетком у 8 часова у просторијама ЈУ ОШ "Никола Тесла" Прњавор.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на истом, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или на адресу школе (Цара Лазара 26, 78430 Прњавор), у времену од 7 до 15 часова.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 *****************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "БРАНКО ЋОПИЋ" ПРЊАВОР

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за попуну радног мјеста на одређено вријеме

приправник

 

1. Наставник/професор разредне наставе (централна школа, одређено радно вријеме) - 1 извршилац

 

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

Потребна документа:

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија)

2. Извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење о осуђиваности, односно неосуђиваности у складу са чланом 105. став (1) Закона о основном васпитању и образовању Школа ће прибавити службеним путем, за кандидате који буду изабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију из члана 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то:

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју дана 12.3.2018. године у просторијама ЈУ Основне школе "Бранко Ћопић" Прњавор, са почетком у 12.30 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Пријаве са потпуном документацијом доставити у ЈУ ОШ "Бранко Ћопић" Прњавор, улица Раде Врањешевић бр. 1А, у времену од 7 до 15 часова.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

*******************

"КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ" АД БАЊАЛУКА

Браће Пантић бр. 2, 78000 Бањалука

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

I

Вршилац дужности директора "Крајина осигурање" а.д. Бањалука, расписује јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста "Интерни ревизор" - дипломирани економиста, 1 извршилац, на неодређено вријеме, са радним искуством.

II

Услови за учешће на конкурсу:

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове за заснивање радног односа предвиђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста "Крајина осигурање" а.д. Бањалука и то:

Завршен економски факултет, VII степен стручне спреме, најмање 3 године радног искуства у траженом степену образовања на пословима финансија, рачуноводства или ревизије и посједовање лиценце интерног ревизора или овлаштеног ревизора.

III

Потребна документација:

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су доставити сљедећу документацију:

Пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује), са адресом становања, краћом биографијом и списком документације коју прилаже,

Извод из матичне књиге рођених, или овјерена копија личне карте,

Увјерење о држављанству,

Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање које се захтијева овим конкурсом,

Доказ о радном искуству у траженом степену образовања (оригинал или овјерена копија),

Доказ о посједовању лиценце интерног ревизора или овлаштеног ревизора, или изјава, овјерена од стране органа локалне самоуправе, да ће кандидат у року од 1 године стећи захтијевану лиценцу.

IV

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Пријаве са потпуном документацијом се могу доставити лично или препоручено поштом на сљедећу адресу: Браће Пантић бр. 2, 78000 Бањалука, са назнаком "Пријава на конкурс".

Кандидати су дужни доставити оригинал или овјерене копије свих тражених докумената и достављена документација неће бити враћена кандидатима.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама "Глас Српске" Бањалука.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се узимати у разматрање.

V

Напомена:

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се интервју дана 12.3.2018. године, у 12 часова, у просторијама "Крајина осигурање" а.д. Бањалука.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

"Крајина осигурање" а.д. Бањалука ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица