ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25. 04. 2018. године

27.04.2018 00:29 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 25.04. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******************

********************

ЈУ ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"

БРАТУНАЦ

расписује

КОНКУРС

за попуну радног мјеста

1. Психолог школе на одређено вријеме – скраћено радно вријеме 40% норме до повратка раднице са боловања .....................................................1 извршилац са искуством - положен стручни испит.

Поред услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима, наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом, контакт телефоном) и документације којом се доказује испуњеност општих услова огласа, потребно је доставити:

- Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу  студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високо школске установе о просјеку оцјена током студирања,

- Увјерење или потврду Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- Увјерење о положеном стручном испиту,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види врста посла степен стручне спреме и дужина радног стажа.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статуту бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидатима из категорије бораца:

Сви документи које кандидат доставља морају бити овјерене копије и исте неће бити враћене кандидатима.

Интервју са кандидатима који испуњавају услове обавиће се у четвртак, 10.5.2018 године, са почетком у 12 часова у просторијама школе. Кандидати неће бити појединачно позивани, ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања

Конкурс биће објављен у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу школе. ЈУ Основна школа "Бранко Радичевић" Братунац, Доситеја Обрадовића 6, 75420 Братунац са назнаком "За конкурс" или лично у секретаријат школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***********

ЈУ ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

"ВОЈИН КОМАДИНА"

ЗВОРНИК

 р а с п и с у ј  е:

КОНКУРС

на упражњено радно мјесто

1. Професора солфеђа, 24 часа седмично на одређено вријеме

      до краја наставне 2017/18. године

2. Услови: дипломирани музички педагог - теоретичар,  1 извршилац са најмање једном годином радног искуства и положеним стручним испитом.

Приликом пријављивања на конкурс за радно мјесто из тачке 1. овог конкурса кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове.

Општи услови конкурса:

1) да је држављанин Републике Српске и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству.

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже се након пријема у радни однос).

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. (Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.)

Уз потписану пријаву и документацију о испуњавању општих услова кандидати треба да доставе  документацију којом се доказује испуњеност посебних услова:

Посебни услови: (документација на основу које се врши бодовање)

1) овјерена  фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240  ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент.

2) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи  не постоји просјек оцјене.

3) увјерење  издато од завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

4) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

5) увјерење општинско-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6) увјерење општинско-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату ратног војног инвалида.

Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана,  11. 5.2018. године,  у 10  сати у просторијама ЈУ ОМШ "Војин Комадина" Зворник.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих тражених докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске".

Пријаве са наведеном документацијом доставити на адресу: Јавна установа Основна музичка школа "Војин Комадина" ул. Свети Сава број:.71/А. 75400  Зворник.

                                                                                                     

          ****************                                                                          

КОМПАНИЈА "БОКСИТ" АД

МИЛИЋИ   

Компанија "Боксит" а.д. Милићи, због указане потребе, расписује:

 ОГЛАС

                        за пријем у радни однос на одређено вријеме:

- Аутомеханичар, КВ аутомеханичар, (са радним искуством), 1 - извршилац.

Пријављени кандидати  дужни су доставити своју биографију као и потврду о радном искуству на наведеним пословима.

Оглас остаје отворен 15  дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу:

Компанија "Боксит" а.д. Милићи, Трг рудара  бр. 1

75446  Милићи, или путем имејла: boksit@ad-boksit.com

         ***********

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРЕБРЕНИЦА

расписује

           

ЈАВНИ  КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈП "ЈС РТВ СРЕБРЕНИЦА" Сребреница

I -    Расписује се јавни конкурс за избор и именовање директора ЈП "ЈС РТВ СРЕБРЕНИЦА" Сребреница

II -  Опис послова - Директор обавља послове у складу са законом и статутом јавне установе.

III – Мандат - Директори се именују на мандат од 4 (четири) године.

IV -  Статус - Актом о именовању директора заснива се радни однос на одређено вријеме.

V - Општи услови

- да је држављанин БиХ;

- да је старији од 18 година;

- да није отпуштан из државне службе на било којем нивоу власти у БиХ (било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у периоду од три године прије објављивања конкурса;

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кажњива дјела која их чини неподобним за обављање послова на упражњеним позицијама;

- да се против кандидата не води кривични поступак;

- да не служи казну изречену од стране Међународног суда и да се није повиновао налогу да се појави пред судом;

VI - Посебни услови

-  висока стручна спрема (ВСС – VII степен)

-  најмање 5 (пет) година радног искуства у струци;

-  да има потребно стручно знање из дјелатности којом се бави јавно предузеће;

-  да посједује стручно знање и доказане резултате у раду;

-  да не постоји сукоб интереса у обављању функције.

VII - Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске ("Службени гласник Републике", број:41/03), Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/08) и Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05,97/16).

VIII - Потребна документација

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

- биографију о кретању у служби:

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од три мјесеца);

- овјерену копију дипломе;

- потписану и од стране надлежног органа овјерену изјаву да није отпуштан из државне службе на било којем нивоу власти у БиХ (било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у периоду од три године прије објављивања конкурса;

- потписану и од стране надлежног органа овјерену изјаву да није отпуштан из државне службе на било којем нивоу власти у БиХ (било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у периоду од три године прије објављивања конкурса;

-  доказ о радном искуству

- потписану и стране надлежног органа овјерену изјаву да кандидат није у сукобу интереса.

За кандидата који буде изабран  службеним путем ће се  прибавити увјерење о некажњавању.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор и именовање ће обавити интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени. Имајући у виду овлашћења омбудсмена који проистиче из члана 16. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске у вези приговора на коначна именовања, постоји потреба сталног увида у поднесене пријаве те се из тих разлога докумената приложена уз пријаве неће враћати кандидатима.

IX - Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у "Службеном гласнику РС" и дневном листу "Глас Српске".

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве могу бити достављене лично (шалтер сала) или путем поште на адресу Општина Сребреница са назнаком за Комисију за избор и именовање Скупштине општине Сребреница, улица Сребреничког одреда бб 75 430 Сребреница.

                         © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица