JУ ЗЗЗ РС - Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24. 01. 2018. године

26.01.2018 11:38 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 24.01. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

************

ЈУ СШЦ "ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ"

ШЕКОВИЋИ

доноси

ОДЛУКУ

о поништавању конкурса

1. Поништава се конкурс за пријем наставника на одређено вријеме у школској 2017/2018. години, број: 1087/2017, објављен у "Гласу Српске" дана, 3.1.2018. године.

2. Конкурс се поништава због техничке грешке у тексту гдје није назначено да кандидати морају имати положен стручни испит за рад у настави.

3. Нови конкурс биће објављен у "Гласу Српске" дана 24.1.2018. године.

***********

 ЈУ СШЦ "ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ"

ШЕКОВИЋИ

расписује

КОНКУРС

за пријем наставника на одређено вријеме у школској 2017/2018. години

1. Физика............................................................9 часова, до 30.6.2018. године, лице са искуством и положеним стручним испитом

2. Филозофија.....................................................5 часова, до 30.6.2018. године, лице са искуством и положеним стручним испитом

3. Култура религија..........................................3 часа, до 30.6.2018. године, лице са искуством и положеним стручним испитом

4. Практична настава - машинска струка........12 часова, до 30.6.2018. године, лице са искуством и положеним стручним испитом

Поред услова предвиђених Законом о раду  ("Службени гласник РС", број: 1/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", број: 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) и Правилника о врсти стручне спреме наставника ("Службени гласник РС", број:  34/15 и 83/15) за гимназију и Правилника о врсти стручне спреме наставника ("Службени гласник РС", број: 29/12, 80/14 и 83/15) за средње стручне школе.

Општи услови које кандидати морају да испуњавају су:

• Да је држављанин Републике Српске и БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

• Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

• Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које доставља изабрани кандидат, прије заснивања радног односа,

• Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата.

Уз потписану пријаву, потребно је доставити и сљедећу документацију:

- Овјерену фотокопију дипломе, (240 ECTS бодова),

- Увјерење о просјечној оцјени током студирања,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

- Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- Увјерење о оствареном радном стажу у образовно-васпитним институцијама,

- Увјерење о оствареном радном стажу ван образовно-васпитних институција,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана, 6.2.2018. године, у 13.15 часова.

Пријављени кандидати неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар "Петар II Петровић Његош", ул. Бранка Радичевића бб, 75450 Шековићи.

*********

АД "ТЕХНИЧКИ РЕМОНТ"

БРАТУНАЦ

На основу члана 56. Статута Акционарског друштва за призводњу и ремонт АД "Технички ремонт" Братунац, а ради указане потребе, директор предузећа објављује:

                                                                 

                     

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуњавање упражњеног радног мјеста у Акционарском друштву за производњу и ремонт  АД "Технички ремонт" Братунац

I

Акционарско друштво за производњу и ремонт "Технички ремонт"АД Братунац  врши пријем једног (1) кандидата у радни однос на одређено вријеме и то:

  - ВСС, пројектни менаџер

II

Кандидат који се пријављује на оглас за попуњавање упражњеног радног мјеста мора испуњавати сљедеће услове:

Општи услови:

- Да је држављанин Републике Српске, односно БиХ

- Да је пунољетан,

- Да има општу здравствену способност,

- Да се против њега не води кривични поступак,

Посебни услови:

- Занимање: ВСС, факултет организационих наука (операциони менаџмент)

- ВСС машински факултет смјер моторна возила (производно машинство), ВСС факултет техничких наука.

- Степен стручне спреме: VII/VIII

- Пожељно радно искуство од најмање 5 година у струци на истим или сличним пословима.

- Страни језици: Енглески језик (Б1 - Б2 ниво).

   Додатна знања и вјештине

- Висок ниво организације

- Способност брзог уочавања

- Интуитивно размишљање

- Добра координација и способност вођења пројектних  тимова

- Сарадња са пројектантима, производњом, надзором и инвеститором

- Упорност, постављање високих циљева, самопоуздање,

- Искуство и знање у техничко-менаџерском и пројектном смислу

- Моћ контроле рада других и стварање услова који мотивишу

- Добре комуникативне способности

III

   Потребна документација:

- Радна биографија (ЦВ)

- Диплома завршене школе

- Доказ о радно искуству (овјерена копија радне књижице са уписаним стажом)

- Сертификат, диплома или сличан доказ о стеченом образовању и познавању енглеског језика.

ИВ

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се могу доставити путем поште, сајта фирме или  Е-mailа на:

Адреса: Улица Подградачка 11, Братунац 75420

Контакт телефон: +38756 490 461, +387 66 585 633

Е-mail: zeljko.pantelic@trb.ba или путем сајта: www.trb.ba (опција career)

Контакт особа: Жељко Пантелић, дипл. правник

*********

ОПШТИНА ВЛАСЕНИЦА

"ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА"

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

I Начелник општине расписује Јавни конкурс  за попуњавање  упражњених радних мјеста и пријем намјештеника  у радни однос  у Територијалну ватрогасну јединицу, општине Власеница на радна мјеста:

1. Старјешина ватрогасне јединице................................................................................1 извршилац

2. Ватрогасац - вођа смјене................................................................................................4 извршиоца

3. Ватрогасац......................................................................................................................4 извршиоца

4. Ватрогасац – возач..........................................................................................................4 извршиоца

II Опис послова:

За радно мјесто означено под редним бројем 1.

Организује и руководи радом територијалне ватрогасне јединице, доноси годишњи план и програм рада, обезбјеђује реализацију Плана заштите од пожара, доноси планове и програме стручног оспособљавања и усавршавања ватрогасаца и обезбјеђује њихову реализацију, врши распоред на дужности по смјенама, утврђује појединачне обавезе за извршење по плану и програму стручног оспособљавања, контроле исправности средстава и опреме за гашење, као и друге задатке запослених у ТВЈ, подноси извјештај о раду ТВЈ и реализацији задатака дефинисаних Планом заштите од пожара и годишњим планом и програмом, предлаже мјере јачања стручне оспособљености ТВЈ и мјере за побољшање укупног стања заштите од пожара на подручју општине, врши набавку канцеларијске опреме и потрошног материјала, сарађује са инспекцијом за заштиту од пожара и Ватрогасним савезом Републике Српске по питањима из надлежности ТВЈ, обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.

Статус радног мјеста: намјештеник

За радно мјесто означено под редним бројем 2.

Руководи смјеном у дежурству у свим акцијама гашења пожара и пружања помоћи у спашавању људи и материјалних добара, брине о стручном усавршавању радника у смјени, вођењу дневника рада и свих потребних евиденција у току дежурства, подноси старјешини ТВЈ извјештај и скицу гашења пожара по окончању акције, брине о оправданости, готовости, спремности радника у његовој смјени, контролише исправност ватрогасних возила и других средстава за гашење пожара у смјени, брине о чишћењу, прању, подмазивању и самостално отклања мање кварове и недостатке, путем теоретске  и практичне наставе непосредно усавршава своје знање, као и знање запослених у смјени, одговара за рад и дисциплину радника у његовој смјени, дежура у служби и врши физичко обезбјеђење објеката и опреме, сарађује са органима безбједности за вријеме гашења пожара и спашавања људи и материјалних добара, обавља и друге послове по налогу старјешине ватрогасне јединице.

Статус радног мјеста: намјештеник

За радно мјесто означено под редним бројем 3.

Непосредно учествује на извршавању послова и задатака гашења  пожара, спашавања људи и материјалних добара, учествује у реализацији програма стручне обуке ватрогасаца и задатака потребних за стицање психофизичких претпоставки за успјешно извођење постављених задатака, извршава задатке по налогу вође смјене, пријављује вођи смјене све уочене кварове и недостатке на средствима рада и опреме, брине о хигијени просторија за дежурство и других заједничких просторија, обавља и друге послове из дјелокруга ТВЈ:

Статус радног мјеста: намјештеник

За радно мјесто означено под редним бројем 4.

Непосредно учествује на извршавању послова и задатака гашења пожара, спашавања људи и материјалних добара, учествује у реализацији програма стручне обуке ватрогасаца и задатака потребних за стицање психофизичких претпоставки за успјешно извођење постављених задатака, извршава задатке по налогу вође смјене, управља моторним возилом, врши редовно одржавање возила, контролу техничке исправности возила, чишћење, прање и подмазивање возила по повратку са интервенције, у границама својих могућности врши отклањање ситних кварова, води евиденцију  о коришћењу возила и врши правдање утрошка горива и мазива, извршава и друге задатке по налогу вође смјене, брине о хигијени гаражног простора, обавља и друге послове из дјелокруга ТВЈ.

Статус радног мјеста: намјештеник

III  Општи услови

1. да  је  држављанин Републике Српске, односно  Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност (односи се само за радно мјесто под редним бројем 1.)

4. да није осуђиван  за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштен  из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ  три године прије објављивања конкурса,

6. да се на њега не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине

7. да није у сукобу  интереса, односно да не обавља дужност, која је неспојива са дужношћу намјештеника у општинској управи у складу са члановима 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16).

IV Посебни услови

За радно мјесто под редним бројем 1.

ВСС, факултет техничких наука, VII степен или ВШС или завршене студије првог циклуса са најмање 180 ECTS бодова техничког смјера, 3 године  радног искуства у  струци  и положен стручни испит за руководиоца акције гашења пожара

За радно мјесто под редним бројем 2.

ССС, техничког смјера, IV степен или најмање КВ радник одговарајуће техничке струке (ватрогасне, грађевинске, металске, браварске, хемијске, електричарске и друге струке), 6 мјесеци радног искуства, положен стручни испит за руководиоца акције гашења пожара, да није старији од 25 година (односи се само на лица која се први пут примају на мјесто ватрогасац-вођа смјене) и да је здравствено и психофизички способан за вршење послова гашења пожара и спасавања људи и имовине.

За радно мјесто под редним бројем 3.

ССС, техничког смјера, IV степен или најмање КВ радник одговарајуће техничке струке (ватрогасне, грађевинске, металске, браварске, хемијске, електричарске и друге струке), 6 мјесеци радног искуства, положен стручни испит за професионалног ватрогасца, да није старији од 25 година (односи се само на лица која се први пут примају на мјесто ватрогасац) и да је здравствено и психофизички способан за вршење послова гашења пожара и спасавања људи и имовине.

За радно мјесто под редним бројем 4.

ССС, техничког смјера, IV степен или најмање КВ радник одговарајуће техничке струке (ватрогасне, грађевинске, металске, браварске, хемијске, електричарске и друге струке), 6 мјесеци радног искуства, положен стручни испит за професионалног ватрогасца, положен испит за возача Ц категорије, да није старији од 25 година (односи се само на лица која се први пут примају на мјесто ватрогасац-возач) и да је здравствено и психофизички способан за вршење послова гашења пожара и спасавања људи и имовине.

V Пријава  на  јавни конкурс доставља се на прописаном обрасцу, који је доступан на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске и општине Власеница, а  може се преузети и у шалтер сали Општинске управе општине Власеница на шалтеру број 7.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести  назив  јединице локалне самоуправе, назив упражњеног радног мјеста намјештеника, датум и начин објављивања јавног конкурса, личне податке, податке о образовању и другим облицима стручног усавршавања и оспособљавања у професији, радном искуству, додатним способностима и посебне изјаве.

Тачност података наведених  у обрасцима пријаве на јавни конкурс кандидат потврђује својим потписом.

VI  Уз пријаву на  јавни конкурс кандидати прилажу фотокопију сљедећих докумената:

1) фотокопију увјерења о држављанству

2) диплому о завршеној стручној спреми

3) увјерење или потврду о  радном  искуству  (потврда, рјешење или други акт из кога се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство)

4) фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за руководиоца акције гашења пожара (за радна мјеста под редним бројем 1 и 2 ) и фотокопију увјерења  о положеном стручном испиту за професионалног ватрогасца (за радна мјеста под редним бројем 3  и 4)

5) фотокопију возачке дозволе за радно мјесто под редним бројем 4.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на конкурс.

VII  Са свим кандидатима  који буди  испуњавали опште и посебне  услове, конкурсна комисија  обавиће  интервју на коме ће се вршити провјера знања кандидата о  познавању организације  јединице локалне самоуправе и познавању послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао, а о времену и мјесту одржавања усменог интервјуа кандидати ће бити појединачно писменим путем обавијештени и путем интернет странице општине Власеница.

Комисија ће одбацити закључком неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса.

VIII  Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана, од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова  у оригиналу или овјереној фотокопији из поглавља VI тачке 1), 2), 3)  4) и тачке 5. за радно мјесто под редним бројем 4. и  овјерене изјаве из  поглавља III тачке 4), 5), 6) и 7) и увјерење о општој здравственој способности за радно мјесто под редним бројем 1. и  увјерење  да је здравствено и психофизички способан за вршење  послова гашења пожара и спасавања људи и имовине за радна мјеста под редним бројевима 2, 3. и 4.

Ако прворангирани кандидат у прописаном року не достави доказе или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или  посебне услове, позваће сљедећег кандидата, по броју освојених бодова са ранг- листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

IX  Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса у  дневном листу "Глас Српске".

 Пријаве се могу подносити непосредно у шалтер сали Општинске управе општине Власеница или путем поште, на адресу Општина Власеница, ул. Светосавска 14, са назнаком "Пријава на Јавни конкурс".

За давање  додатних  обавјештења о Јавном конкурсу задужен је Бунијевац Павле, телефон 056/490-075.

          ***************************                                                            

ЈЗУ  ДОМ ЗДРАВЉА

СРЕБРЕНИЦА  

 расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника на одређено вријеме

1) За радно мјесто-секретар ЈЗУ Дом здравља Сребреница, на одређено вријеме (1 година) са радним искуством - 1 извршилац

Опис послова:

- обавља правне, опште и кадровске послове у складу са Законом, Статутом и општим актима Дома здравља и другим прописима,

- канцеларијско пословање, закључивање уговора о раду/уговори, анекси уговора, пријава, одјава радника, персонална евиденција, рјешења о годишњим одморима, плаћеним и другим одсуствима, архивски послови, прати кретање и прописе у области здравства и управи дома здравља даје одговарајућа рјешења за примјену истих, припрема опште и друге акте које доноси управни одбор, директор дома здравља, помаже директору у извршавању одлука  и закључака које доносе органи Дома здравља, Управни одбор и други органи, припрема материјал за рад Управног одбора, учествује у изради и даје стручно мишљење на текст склопљених уговора, водећи рачуна да су у складу са важећим позитивним прописима, сарађује са руководиоцима одјељења и служби и пружа им помоћ у рјешавању појединих питања, даје правне савјете радницима у установи и даје правне савјете корисницима здравствених установа /приговори, жалбе/заступа Дом здравља у судским споровима

- истражује изворе финансирања пројеката у области здравства и иницира израду истих

- пружа логистичку и другу подршку тимовима за израду пројеката

- контрола квалитета рада

- одговоран је за примјену и провођење усвојених процедура

- обавља и друге послове које му стави у задатак директор и Управни одбор

- за свој рад одговара директору

Општи услови:

Кандидати морају да испуњавају сљедеће опште услове:

1) Да су држављани БиХ, односно Републике Српске

2) Да су старији од 18 година

3) Да имају општу здравствену способност

4) Да се против њих не води кривични поступак

Посебни услови:

Стручна спрема: VII степен стручне спреме, завршен Правни факултет (или први циклус 240 ECTS бодова), дипломирани правник (бацхелоор/бацхалаутер права)

Радно искуство: Најмање 2 године радног искуства у струци на истим или сличним пословима

Стручни испит: Положен стручни испит

Остали услови: Познавање рада на рачунару

Потребна документа:

Уз пријаву на конкурс са краћом биографијом кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса:

1) Увјерење о држављанству

2) Извод из матичне књиге рођених

3) Увјерење о невођењу кривичног поступка

4) Диплома завршеног факултета (кандидати који су образовање стекли по болоњском систему студирања уз диплому достављају и додатак дипломи, уколико им се исти издаје)

5) Доказ о радном искуству у струци (увјерење, потврда, рјешење или фотокопија радне књижице)

6) Увјерење о положеном стручном испиту

7) Доказ о познавању рада на рачунару (потврда, сертификат, увјерење)

Сва документа се достављају у оригиналу или овјереној фотокопији.

Увјерење о некажњавању за изабраног кандидата ЈЗУ Дом здравља Сребреница прибавиће службеним путем.

Љекарско увјерење доставља само изабрани кандидат у року од 7 дана од дана пријема у радни однос.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће се узимати у разматрање.

Са свим кандидатима који према конкурсној процедури испуњавају законом предвиђене услове Комисија за пријем у радни однос, обавиће разговор, интервју односно вршиће оцјењивање њихове стручне оспособљености, знања и вјештина, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве се достављају лично или путем поште на адресу:

ЈЗУ Дом здравља Сребреница, Ул. Маршала Тита б.б, 75430 са назнаком "Пријава на конкурс".© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица