ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 23.05 2018. године

25.05.2018 01:15 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 23.05. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

****************

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА"

ЗВОРНИК

На основу члана 28. Статута јавне установе Основна школа "Свети Сава" Зворник, директор Јавне установе Основна школа "Свети Сава" Зворник, дана 21.5.2018. године је донио

ОДЛУКУ

 о  поништавању дијела конкурса

Поништава  се дио конкурса  број: 334/18 од 2.4.2018. године под тачком 2.

"Наставник географије - за 4 часа наставе седмично на одређено вријеме до повратка раднице са трудничког и породиљског боловања у централној школи у Зворнику". Конкурс је био објављен у новинама "Глас Српске" дана, 4.4.2018. године.

 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу Рјешења просвјетног инспектора број:24.120/616-287-31-3/18

од 11.5.2018. године, директор ЈУ ОШ "Свети Сава" Зворник је донио

одлуку о поништењу конкурса за радно мјесто наставника географије за 4 часа наставе седмично на одређено вријеме до повратка раднице са боловања у централној школи у Зворнику.

На основу  наведеног, донесена је одлука као у диспозитиву.

Поука о правном лијеку: Против ове одлуке може се уложити приговор

Школском одбору у року од 8 дана од дана пријема.

************

 ЈУ ТЕХНИЧКИ ШКОЛСКИ ЦЕНТАР – ЗВОРНИК

расписује

ПОНОВЉЕНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Рачуновођа, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства.

У радни однос се прима лице са положеном лиценцом у складу са законом који уређује област рачуноводства.

Уколико нико од пријављених кандидата не посједује положену лиценцу у складу са законом који уређује област рачуноводства, у радни однос ће се примити лице без лиценце

Општи услови које кандидати морају да испуњавају су:

• Да је држављанин Републике Српске и БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

• Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.

• Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које доставља изабрани кандидат, прије заснивања радног односа.

• Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата.

Поред општих услова кандидати су дужни да доставе сљедећа документа:

• Доказ о одговарајућем степену и врсти стручне спреме, и то:

• Дипломирани економиста са завршеним првим циклусом студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова.

• Лиценцу за рачуновођу.

• Доказ о просјечној оцјени током студирања.

• Доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

• Доказ о оствареном радном стажу у образовно-васпитном раду (доказује се увјерењем о радном стажу или овјереном фотокопијом радне књижице).

• Доказ о оствареном радном стажу ван образовно-васпитном раду(доказује се увјерењем о радном стажу или овјереном фотокопијом радне књижице).

• Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу члана породице погинулог борца.

• Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС.

• Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС.

• Извод из матичне књиге умрлих, за умрлог родитеља, ако се ради о кандидату без једног или оба родитеља, а који није старији од 26 година живота.

Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса  ће бити обављен дана, 5.6.2018 године, са почетком у 8 сати у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на  интервју.

Кандидати који се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за пријављивање кандидата је 8 дана, од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву са потребним документима слати на адресу:

Технички школски центар, Каракај 486А, 75400 Зворник, са напоменом "за конкурс".

Све остале информације везане за конкурс кандидати могу добити путем телефона 056/260-899.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица