ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.08. 2018. године

24.08.2018 00:04 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

                                                .                                                                

*********

**************

ЈУ ОШ “Никола Тесла”

Пилица, Зворник

 расписује:

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1. Наставник или професор математике, 8 часова седмично, на одређено вријеме, до 31.8.2019, приправник - 1 извршилац,

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

(1) Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

(2)  Уз потписану пријаву, поред наведеног, кандидат је дужан доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у одређеној области  или еквивалент, односно одговарајућа стручна спрема у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15),

- Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18) и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Сл. гласник РС” бр. 74/18).

2) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

4) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

5) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана 4.9.2018. године у 10 часова у просторијама ЈУ Основна школа “Никола Тесла”, Пилица, обавиће се тест и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Никола Тесла”  Пилица, 75412.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Зворнику и “Гласу Српском”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

                        *********************               

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”

      ЗВОРНИК

 расписује

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1. НАСТАВНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА - ПРИПРАВНИК,  за 4 часа седмично, на одређено вријеме до 31.8.2019. године у централној школи у Зворнику.

2. НАСТАВНИК ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА - ПРИПРАВНИК,  за 4 часа наставе седмично на одређено вријеме до 31.8.2019. године у подручном одјељењу.

3. НАСТАВНИК ИСТОРИЈЕ – ПРИПРАВНИК - за 4 часа седмично на одређено вријеме до 31.8.2019. године у централној школи у Зворнику.

4. НАСТАВНИК  БИОЛОГИЈЕ, са радним искуством, за 2 часа седмично, на одређено вријеме до 31.8.2019. године у централној школи у Зворнику.

5. НАСТАВНИК ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И ИНФОРМАТИКЕ, 1 извршилац са положеним стручним испитом, пуна норма часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године у централној школи у Зворнику.

6. НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ - ПРИПРАВНИК, 2 извршиоца, на одређено вријеме до повратка радница са боловања, у централној школи у Зворнику.

7. БИБЛИОТЕКАР, завршен одговарајући факултет, ВСС - 1 извршилац, са положеном стручним испитом на неодређено вријеме у централној школи у Зворнику.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да  имају одговарајућу

стручну спрему прописану Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” 44/17) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС”, број: 77/09, 86/10, 25/14,76/15).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18). 

Кандидати  су дужни доставити сљедећу документацију:

1) Пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата), са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената који се достављају.

2) Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

3) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

4)  Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом.

5) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, 

8) Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

9) Увјерење о држављанству. 

                                                                    

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. 

Комисија  писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у новинама “Глас Српске” Бањалука.

Пријаве на конкурс са потпуном документацијом доставити на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава” Зворник, ул. Светог Саве 71А, са назнаком: “Пријава на конкурс”.

Контакт телефон: 056/490-615

logo.eps***********

ЈУ ОШ “Десанка Максимовић”

Челопек - Зворник

расписује

ОГЛАС

за пријем радника

                                                                                                                                   

На одређено вријеме:

1. Наставник математике, пуна норма, до повратка радника – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом.

2. Наставник руског језика, за 6 часова, до 31.8.2019. године – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом.

3. Наставник српског језика, за 5 часова, до 31.8.2019. године – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом.

4. Наставник ликовне културе, за 3 часа, до 31.8.2019. године – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

          Кандидати треба да, поред општих услова, предвиђених Законом о раду, Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Сл. гласник РС” бр. 102/14), испуњавају и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник РС” 77/09; 86/10; 25/14).

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу важећег Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме. 

          Уз пријаву (потписану од стране кандидата) потребно је доставити сљедећа документа:

- родни лист или копију личне карте,

- увјерење о држављанству,

- овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

     - као и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова, предвиђену чланом 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

          Љекарско увјерење доставиће кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа. Увјерење да није осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за кандидата који је изабран прибавиће школа службеним путем.

          Пријаве које су неблаговремене или непотпуне неће се разматрати.

          Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

          Тест и интервју ће се обавити у понедјељак, 3.9.2018. године у школи у Челопеку, са почетком у 9 часова. Кандидати неће бити посебно позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

          Пријаве слати на адресу: ЈУ ОШ “Десанка Максимовић” Челопек б.б., 75400 Зворник.

                                                                                                                                                   

 *************************                                                                                                                                                 

 
   

 

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР

ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

ШЕКОВИЋИ

 расписује

КОНКУРС

за пријем наставника на одређено вријеме у школској 2018/2019. години

 

1. Социологија..........................................................2 часа, до 31.8.2019. године, лице са искуством и положеним стручним испитом

2. Филозофија............................................................5 часова, до 31.8.2019. године, лице са искуством и положеним стручним испитом

3. Социологија и филозофија............................... 2 часа, до 31.8.2019. године, лице са искуством и положеним стручним испитом

4. Историја...............................................................10 часова, до 31.8.2019. године, лице са искуством и положеним стручним испитом

 

5. Латински језик......................................................2 часа, до 31.8.2019. године, лице са искуством и положеним стручним испитом

 

6. Хемија....................................................................8 часова, до 31.8.2019. године, лице са искуством и положеним стручним испитом

 

7. Ликовна култура..................................................2 часа,  до 31.8.2019. године, лице са искуством и положеним стручним испитом

 

8. Основи електротехнике......................................2 часа, до 31.8.2019. године, лице са искуством и положеним стручним испитом

 

9. Практична настава-варилац..............................12 часова, до 31.8.2019. године, лице са искуством и положеним стручним испитом

 

10. Механика...............................................................2 часа, до 31.8.2019. године, лице са искуством и положеним стручним испитом

 

11. Физика...................................................................9 часова, до 31.8.2019. године, приправник

12. Биологија...............................................................8 часова, до 31.8.2019. године, приправник

Поред општих услова утврђених Законом о раду  (“Службени гласник РС”, број: 1/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број: 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС”, број: 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник РС”, број: 34/15 и 83/15).

Општи услови које кандидати морају да испуњавају су:

- Да је држављанин Републике Српске и БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

- Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

- Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем издатим од надлежне здравствене установе, које не може бити старије од 6 мјесеци и које доставља изабрани кандидат прије заснивања радног односа,

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за шта увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата.

 

Уз потписану пријаву, потребно је доставити и сљедећу документацију:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном образовању у којој је наведено потребно стручно звање (240 ECTS бодова),

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања (уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена),

- Увјерење о положеном стручном испиту за радна мјеста наведена конкурсом,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно виде врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла (достављају кандидати за радно мјесто за које је тражено лице са искуством),

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број: 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана 4.09.2018. године у 13.15   часова.

Пријављени кандидати неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће се враћати кандидатима.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар “Петар II Петровић Његош”, ул. Бранка Радичевића б.б., 75450 Шековићи, са назнаком “Пријава на конкурс” и назив радног мјеста на које кандидат конкурише.

***********                                                                                     

ЈУ Основна школа “Коста Тодоровић”

Скелани

 

 

 расписује

                                                                        

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. наставник руског језика, 8 часова редовне наставе, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања лице без искуства - приправник, 1 извршилац;

2. наставник физике, 6 часова редовне наставе, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године, лице са искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац;

3. наставник биологије, 8 часова редовне наставе, на одређено вријеме, до повратка радника са функције, лице са искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац

 

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

          Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури  пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начином бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18).

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом. Право учешћа имају и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

  Општи и посебни услови које кандидати треба да испуњавају:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, што се доказује Изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

3. Да је радно способан за рад са ученицима, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује Увјерењем о неосуђиваности које школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа;

5. Да имају одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, што се доказује дипломом  о стеченом стручном звању.

       Уз пријаву (потписану од стране кандидата) на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат треба да достави сљедећу документацију на основу које се доказује испуњености општих и посебних услова и на основу које се врши бодовање по критеријумима:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент;

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

3. Увјерење о држављанству;

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за наставника физике и наставника биологије);

  6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа (за наставника физике и наставника биологије);

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

8. Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.  

 Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Кандидати пријаве достављају лично или поштом на адресу: ЈУ Основна школа “Коста Тодоровић” Скелани 75436 Скелани, са назнаком “Комисија за избор”.    

 **************

Општина Сребреница

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника са високом стручном спремом у радни однос на одређено вријеме у Општинску управу Сребреница

I - Начелник општине Сребреница оглашава Јавни конкурс за пријем приправника у Општинску управу Сребреница са високом стручном спремом, на одређено вријеме у трајању од годину дана - пет извршилаца и то:

1. Професор технике и информатике  са  остварених најмање 240 ECTS бодова..............................1 извршилац,

2. Дипломирани економиста са остварених најмање 240 ECTS бодова.………...................................2 извршиоца,

3. Дипломирани инжењер сточарства са остварених најмање 240 ECTS бодова…...........................1 извршилац,

4. Бакалауреат бацхелор сигурносних и мировних студија са остварених најмање 180 ECTS бодова........1 извршилац,

II -  Приправником се сматра лице које први пут заснива радни однос на одређено вријеме ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање послова у том степену стручне спреме, односно звања, као и лице које је провело на раду вријеме краће од времена утврђеног за приправнички стаж у том степену стручне спреме или звања,  и које према закону треба положити стручни испит за рад у управи  након окончања приправничког стажа. Вријеме проведено у радном односу код другог послодавца урачунава се у приправнички стаж.

Приправнички стаж са завршеном високом стручном спремом траје годину дана.

Кандидати који се пријављују на Јавни конкурс треба да испуњавају опште и посебне услове.

III - Општи услови

1. да су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да су старији од 18 година,

3. да имају општу здравствену способност,

4. да се против кандидата не води кривични поступак,

5. да нису отпуштени из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

6. да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ.

IV - Посебни услови

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове и то:

1. стручна спрема:

- кандидати под редним бројем I/1, професор технике и информатике  са  остварених најмање  240  ECTS бодова,

- кандидати под редним бројем I/2 дипломирани економиста са остварених најмање   240 ECTS бодова

- кандидати под редним бројем I/3 дипломирани инжењер сточарства са остварених најмање  240 ECTS бодова

- кандидати под редним бројем I/4 бакалауреат бацхелор сигурносних и мировних студија са остварених најмање 180 ECTS бодова

2. да први пут заснивају радни однос у траженом степену образовања,

3. да се налазе на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске као незапослено лице.

V - Сукоб интереса

Да нису  у сукобу интереса, односно да не обављају дужност која је неспојива са дужношћу службеника у  општинској управи.

VI – Потребна документа

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су дужни приложити:

- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци)

- извод из матичне књиге рођених,

- фотокопију личне карте,

- фотокопију дипломе о завршеној  стручној спреми,

- оригинал увјерење Основног или Вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци),

- увјерење да се налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске као незапослено лице,

- увјерење о општој здравственој способности (доставиће само изабрани кандидат прије заснивања радног односа),

- овјерену изјаву из тачке III под тачке 5. и 6.

- овјерену изјаву о непостојању сукоба интереса

- овјерену изјаву да први  пут заснива радни однос у траженом степену образовања,

- увјерење о радном односу проведено код другог послодавца које се урачунава у приправнички стаж.

Сва документа се достављају у оригиналу или овјереној фотокопији.

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне  услове биће позвани на улазни интервју. О времену и мјесту одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

VII - Рок за подношење пријава

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично  у шалтер сали општине Сребреница сваким радним даном у времену од 7 до 15 часова, или путем поште на адресу: Општина Сребреница, улица Сребреничког одреда б.б. “Комисија за пријем приправника”.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневним новинама “Глас Српске”. Јавни конкурс ће бити објављен и на огласној табли општине Сребреница и на њеб-страници општине Сребреница.

За додатна обавјештења о јавном конкурсу кандидати се могу обратити Владану Миловановићу, шефу кабинета начелника општине Сребреница на број телефона 056/445-507.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

О резултатима конкурса сви кандидати биће писмено обавијештени.

Документа приложена уз пријаву на Јавни конкурс неће бити враћена кандидатима.

*********************

    ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР

   БРАТУНАЦ

 објављује

КОНКУРС

за попуну радног мјеста

1 . Професор српског језика                              11 часова наставне норме на

                                                                                   неодређено радно вријеме

2. Дипломирани инжењер машинства              18 часова (практична настава ) на

                                                                              одређено вријеме до 30.6.2019. год.

3. Дипломирани грађевински инжењер            5 часова наставне норме  на одређено

                                                                                 радно вријеме до 30.6.2019. год.

                                                                                       

     У радни однос за сва радна мјеста  се примају  лица  без радног искуства -  приправници.

     

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са  Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/2016) , чланом  104. став 1. тачка 1., 2., 3., 4. и 5. Закона о средњем образовању и васпитању  (“Службени гласник Републике Српске”  број 41/18) , Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске” број 29/12 , 80/14 и 83/15) и  Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у  радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске” број 102/14 и 42/16).

Уз пријаву на конкурс у којој се мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије)

1. Диплому о одговарајућој  стручној спреми која се тражи конкурсом (завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент)

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте

4. Увјерење о држављанству

5. Увјерење о времену проведеном на евиденцији завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату  из категорије породице погинулог борца

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског  рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца

9. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад с ученицима доставиће кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од 6 мјесеци

10. Увјерење о неосуђиваности (школа ће затражити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа).

             

Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију Комисија за избор кандидата обавиће тестирање и интервју 31.8.2018. године са почетком у  12 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју и у колико се не појаве у назначено вријеме сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената које неће бити враћане кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву са потребном документацијом слати на адресу:

ЈУ “СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР БРАТУНАЦ” Петра Кочића б.б.

        75420 Братунац или доставити лично у секретаријат школе.

 

************************                                                                        

ЈУ СШЦ “Милорад Влачић”

Власеница

 расписује

КОНКУРС

за радно мјесто

1. Наставник српског језика...............14 часова на неодређено вријеме

2. Наставник руског језика.................14 часова на одређено вријеме до 31.8.2019. године

3. Наставник историје.......................... 4 часа на одређено вријеме до 31.8.2019. године

4. Наставник њемачког језика..............4 часа на одређено вријеме до 31.8.2019. године

5. Здравство...........................20 часова теорије на одређено вријеме до 31.8.2019. године

6. Наставник здравствене његе и рехабилитације.........3 часа вјежби, на одређено вријеме до 31.8.2019. године.

7. Наставник основе масаже....................4 часа вјежби, на одређено вријеме до 31.8.2019. године

8. Наставник стручних предмета шумарске струке.......18 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године.

                                                                            

                                                                                

             I         Општи услови

1. да је држављанин Републике Српске или БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност и психо-физичку способност за рад са ученицима,

4. да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и

II       Посебни услови

1. Завршен факултет одговарајућег смјера у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова (Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама).

2. Под редним бројем 1. лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

под редним бројем 2. лице без радног искуства -  приправник,

под редним бројем 3. лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

под редним бројем 4. лице без радног искуства - приправник,

под редним бројем 5. лице без радног искуства - приправник,

под редним бројем 6. лице без радног искуства - приправник,

под редним бројем 7. лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

под редним бројем 8. лице без радног искуства –приправник.

 

III     Потребна документација:

- Пријава на конкурс са кратком биографијом,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Извод из матичне књиге држављана,

- Љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој и психофизичкој способности за рад са дјецом (доставља се након одабира кандидата, а прије заснивања радног односа, не старије од 6 мјесеци),

- Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела, а посебно за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (школа ће затражити службеним путем од надлежне установе након што кандидат буде изабран),

- Овјерена фотокопија дипломе или увјерење о завршеном школовању,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

- Уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан да достави увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће се одржати 3.9.2018. године у просторијама школе са почетком у 11 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

      Контакт телефон 056/734-833, 056/490-711

Пријаве са документима слати поштом или доставити лично у запечаћеној коверти на адресу: СШЦ “Милорад Влачић” Власеница  Св. апостола Петра и Павла 37, 75440 Власеница, са назнаком: Пријава на конкурс.                              

          **************            

Општина Милићи

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за пријем у радни однос приправника у Општинску управу општине Милићи

 I - Расписује се Јавни конкурс за пријем у радни однос приправника у Општинску управу општине Милићи, на одређено вријеме, у трајању од једне године, по Програму подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2018. години, и то:

   1. Дипломирани инжењер пољопривреде ....................................................................... 3  извршиоца

   2. Дипломирани инжењер за предузетни менаџмент...................................................... 1  извршилац

II -  Опис посла

Приправници се примају у радни однос ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла и стицања права на полагање стручног испита за рад у управи. Приправници ће се оспособљавати по Програму оспособљавања приправника у Општинској управи општине Милићи.

III - Општи услови

   1) да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

   2) да је старији од 18 година,

   3) да има општу здравствену способност,

   4) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у  општинској управи,

   5) да није отпуштен из органа управе, као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу

       власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса и

   6) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

IV -  Посебни услови

1. За позицију под I, редни број 1:

  - висока стручна спрема, VII степен или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова и стечено звање дипломирани инжењер пољопривреде;

2. За позицију под I, редни број 2:

 - висока стручна спрема, VII степен или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова и стечено звање дипломирани инжењер за предузетни менаџмент;

3. Да се налази на евиденцији Завода за запошљавање са статусом незапосленог лица, без радног искуства у траженом степену стручне спреме, односно звања.

V -  Потребна документа

(1) Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу Пријава на јавни конкурс за пријем приправника, који је доступан на интернет страници општине Милићи, а може се преузети и у шалтер сали Општинске управе општине Милићи.

Уз пријавни образац кандидати прилажу доказе о испуњавању општих и посебних услова.

(2) Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, а изјава да кандидат:

а) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава Бих,

б) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи,

в) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса и

г) да не постоји неспојивост у складу са чл. од 43. до 47. закона саставни је дио пријаве на јавни конкурс за пријем приправника.

(3) Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже:

а) фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми и

б) увјерење од Завода за запошљавање.

(4) Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

(5) Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса конкурсна комисија обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

(6) Прворангирани кандидат, по приједлогу комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, као и увјерење о општој здравственој способности.

(7) Ако прворангирани кандидат не достави доказе из става (6) ове тачке у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју остварених бодова са ранг-листе да поступи у складу са ставом (6) ове тачке.

VI - Пријаве на конкурс достављају се лично у шалтер сали Општинске управе општине Милићи, или путем поште, на адресу: Општина Милићи - Комисија за спровођење поступка пријема приправника, Јована Дучића 2, Милићи.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Марина Мишић, начелник Одјељења за општу управу, контакт телефон: 056/745-211.

VII -  Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници Општине Милићи.

*************

ЈУ “Полетарац” Милићи

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

У ЈУ “Полетарац” Милићи извршиће се пријем приправника, и то:

1. Васпитач у предшколској установи - приправник .......... 3 извршиоца.         

I - Приправнички статус

ЈУ “Полетарац” Милићи заснива радни однос са лицем које први пут заснива радни однос, у својству приправника, за занимање за које је лице стекло одређену врсту и степен стручне спреме, ако је то услов за рад на одређеним пословима утврђено законом или правилником.

          Приправнички стаж за лица са завршеном високом стручном спремом траје 12 мјесеци.

II – Општи услови за пријем приправника

1. Да је држављанин  Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;

2. Да је старији од 18 година;

3. Да има општу здравствену способност;

4. Да раније није заснивао радни однос у свом занимању, односно да није обавио приправнички стаж у свом занимању.

III - Посебни услови 

ВСС - VII степен стручне спреме, завршен Педагошки факултет, одсјек за образовање васпитача, звање - васпитач у предшколској установи.

IV - Потребна документа

Уз пријаву, кандидат је дужан доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. Увјерење о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;

2. Фотокопија личне карте;

3. Љекарско увјерење о општој здравственој способности (по окончању поступка пријема);

4. Фотокопију радне књижице;

5. Диплому о завршеном факултету;

6. Увјерење да се против њега не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

7. Увјерење да се кандидат налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске.

Пријаве на Јавни конкурс достављају се лично или путем поште, на адресу:

ЈУ “Полетарац” Милићи, ул. Вука Стефановића Караџића бр. 7, 75446 Милићи, са назнаком - Комисији за пријаве. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања Јавног конкурса.

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве се неће разматрати. О времену и мјесту интервјуа кандидати који уђу у ужи избор биће благовремено обавијештени.

Кандидати су дужни доставити оригинална документа или овјерене фотокопије.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници Завода за запошљавање Републике Српске.

**********

                                                                                                             

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “АЛЕКСА ЈАКШИЋ”

МИЛИЋИ

  расписује

 

КОНКУРС

за пријем приправника по Програму подршке запошљавања младих са ВСС

1. Професор разредне наставе - 2 (два) приправника на одређено вријеме (12 мјесеци)

                                                                                                                                                   

Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом, потписаном од стране кандидата, кандидати су дужни приложити документацију којом доказују да испуњавају опште и посебне услове конкурса, као и документацију на основу које се врши бодовање и то:

Општи услови:

 а) да је  држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине - доказује се увјерењем о држављанству,

 б) да је пунољетан, доказује се изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

 в) да  је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Посебни услови - приложити:

                                                                                                                                                       

1. Завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање 240 ECTS и стручним звањем: професор разредне наставе.

 Приложити: овјерену фотокопију дипломе или увјерења о завршеном студију

2. Да се лице налази на евиденцији незапослених лица - Биро Милићи.

(Општина Милићи  финансира дио средстава).

Приложити:  увјерење Завода за запошљавање.

Поред документације којом доказују да испуњавају опште и посебне услове из конкурса кандидати достављају и документацију коју посједују за бодовање и то:

   

1) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

 2) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

3) увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

4) увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

5) увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју кандидата ће се обавити 31.8.2018. године у 11 часова са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

 Кандидати  су дужни доставити овјерене копије свих докумената пошто се исте не враћају кандидатима.

 Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа “Алекса Јакшић” Милићи, Јована Јовановића Змаја бр. 3.

       ******************                                                                                    

ОСНОВНА ШКОЛА “АЛЕКСА ЈАКШИЋ”

МИЛИЋИ

расписује

Конкурс

за избор наставника:   

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

1. Наставник информатике  20 часова ............................ 1 извршилац приправник

НА  ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

1. Наставник разредне наставе пуна норма, Централна школа 1 извршилац  приправник, до повратка раднице са породиљског боловања, 

2. Наставник разредне наставе пуна норма, Подручно одјељење Дубница 1 извршилац приправник, до повратка раднице са породиљског боловања,

3. Наставник разредне наставе пуна норма, Подручно одјељење Дервента  2 извршиоца приправника, до повратка радница са породиљског боловања,

4. Наставник разредне наставе пуна норма, Подручно одјељење Скугрићи  1 извршилац приправник, до 31.8.2019. године.

Кандидат  треба да испуњава  опште услове предвиђене Законом о раду  (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16), Услове прописане Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, 44/17, 33/18) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10 и  25/14), Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС”, број: 74/18).  

          Општи  и посебни услови које кандидат треба да испуњавају су:

- да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

- да је  радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злостављања дјеце, трговине људима, за кандидата који буде изабран школа ће тражити службеним путем.

 

Посебни услови:

Уз пријаву  (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, за пријем у радни однос  потребно је доставити, поред документације напријед наведене, и сљедеће:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,    

2. Додатак  дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи  не постоје подаци  о просјеку оцјена,

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

4. Увјерење општинског/градског органа управе/ надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

5. Увјерење општинског/градског органа/управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

  1. Увјерење општинског/градског органа управе/ надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС. ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Дана 31.8.2018. године са почетком у 11 часова у просторијама ЈУ ОШ “Алекса Јакшић” Милићи обавиће се тестирање, а у 12 часова интервју са кандидатима који су доставили потпуну и благовремену документацију, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу  ЈУ Основна школа “Алекса Јакшић” Милићи, улица Јована Ј. Змаја број 3, а ближе информације могу се добити на телефон 056/745-400.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***************

ЈУ ОШ АЛЕКСА ШАНТИЋ

             ОСМАЦИ

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

1. Директор ЈУ Основна школа “Алекса Шантић” из Осмака расписује Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста и то:

 

- Наставник физике – одређено радно вријеме до 30.6.2019. године 12 часова.

2. Услови за учешће на конкурсу

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 01/16) кандидати треба и да испуњавају посебне услове прописане чланом 113. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09 и 86/10).

Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

- да је радно способан,

- да је пунољетан,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- да има положен стручни испит.

3. Потребна документација

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су доставити сљедећу документацију:

1) Пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује) с адресом, краћом биографијом и списком документације која се прилаже,

2) Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање које се тражи овим конкурсом

3) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

5)  Извод из матичне књиге рођених или овјерена лична карта

6 ) Увјерење о држављанству

7) Увјерење о положеном стручном испиту

Достављена документација ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу с одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18).

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом школа ће прибавити службено само за кандидата који буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа.

Љекарско увјерење о радној способности које не може бити старије од шест мјесеци приложиће само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу.

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Пријаве на конкурс са потпуном документацијом се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Основна школа “Алекса Шантић”, Центар б.б., Осмаци, са назнаком “Пријава на конкурс”.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих тражених докумената и достављена документација  неће бити враћена кандидатима.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске” Бањалука.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса  неће се узимати у разматрање.

5. Напомене:

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, одн. који

испуњавају услове конкурса, обавиће се тестирање и  интервју дана 31.8.2018. године у 12 часова у просторијама ЈУ ОШ “Алекса Шантић” у Осмацима.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам дана од дана доношења одлуке.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица