ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21. 02. 2018. године

23.02.2018 00:10 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 21.02. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******************

***********

КОМПАНИЈА "БОКСИТ" АД

МИЛИЋИ   

расписује:

 

 ОГЛАС

 за пријем у радни однос на одређено вријеме 62 извршиоца:

1. Дипломирани инжењер рударства, ВСС - рударски факултет (потребно радно искуство од 3 (три) године на пословима техничког руковођења у подземној експлоатацији као и положен стручни испит), 1 – извршилац,

2. Дипломирани инжењер грађевине/грађевински техничар, ВСС/ВШС - грађевински  факултет (са радним искуством), 1 - извршилац,

3. Машински техничар, ССС, машински техничар (са радним искуством),  1 - извршилац,

4. Грађевински техничар, ССС, грађевински  техничар (са радним искуством), 1 - извршилац,

5. Диспечер, ВСС саобраћајни инжењер или ССС саобраћајни техничар,  1 - извршилац,

6. Машинбравар, КВ машинбравар (са радним искуством), 1 - извршилац,

7. Аутомеханичар, КВ аутомеханичар, 7 - извршилаца,

8. Аутоелектричар, КВ аутоелектричар, 1 - извршилац,

9. Возач ТМВ, КВ возач, "Ц", "Е" категорије, (потребна лиценца и картица за дигитални тахограф као и стручни испит), 10 -  извршилаца,

10. Руковалац машинама у финалној преради дрвета, КВ, 1 - извршилац,

11. Руковалац машинама у примарној преради дрвета, КВ, 3 - извршиоца,

12. Помоћни радник у финалној преради дрвета, КВ, 1 - извршилац,

13. Помоћни радник у примарној преради дрвета, КВ, 3 - извршиоца,

14. Зидар, ССС, КВ зидар, 4 - извршиоца,

15. Тесар, ССС, КВ тесар, 4 - извршиоца,

16. Водоинсталатер, ССС, КВ водоинсталатер, 2 - извршиоца,

17. Керамичар, ССС, КВ керамичар, 2 - извршиоца,

18. Молер, ССС, КВ молер, 2 - извршиоца,

19. Помоћни послови, НК, 2 - извршиоца,

20. Бравар, КВ бравар,  5 - извршилаца,

21. Електроничар - аутоматичар, ССС електро струке, 3 - извршиоца,

22. Кувар, ССС, КВ кувар, 1 - извршилац,

23. Угоститељски послови, ССС, КВ, 3 - извршиоца,

24. Сервисер за бијелу технику, ССС,  КВ, 1- извршилац,

25. Сервисер, КВ аутомеханичар, 1 - извршилац.

Оглас остаје отворен  15  дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу:

Компанија "Боксит" а.д. Милићи, Трг рудара  бр. 1

75446, Милићи, или путем имејла: boksit@ad-boksit.com.

         *******************

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"

75420 БРАТУНАЦ

 расписује

КОНКУРС

за попуну радног мјеста

1. Наставник разредне наставе у централној школи на одређено вријеме, до повратка раднице са трудничког боловања – приправник,.....1 извршилац

2. Наставник разредне наставе за рад на пословима водитеља јутарњег чувања дјеце на одређено вријеме, до краја наставног процеса у школској 2017/2018. години, са половином радног времена – приправник, 1 извршилац

3. Наставник географије – 2 часа - на одређено вријеме до 31.8.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом

Поред  услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2)  Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3)  Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4)  Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности  школа ће  прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

         Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом, контакт телефоном)  и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова огласа, потребно је доставити:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- Увјерење или потврду Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме, и дужина радог стажа по врстама посла (за радно мјесто наведено у тачки 3. овог конкурса),

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог  борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског органа/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Право учешћа на конкурсу, за радно мјесто наведено у тачки 3. овог конкурса, имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу, испуњавала остале услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Сви документи које кандидат доставља морају бити овјерене копије и исти неће бити враћени кандидатима.

Интервју са кандидатима који испуњавају услове обавиће се у понедјељак, 5.3.2018. године, са почетком у 11 часова у просторијама школе. Кандидати неће бити појединачно позивани, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске"

Пријаве  и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу школе: ЈУ Основна школа "Вук Караџић" Братунац, Петра Кочића бб, 75420 Братунац, са назнаком "За конкурс" или лично  у секретаријат школе.

Непотпуне  и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

************

ЈУ СШЦ "МИЛОРАД ВЛАЧИЋ"

ВЛАСЕНИЦА

     расписује

КОНКУРС

за радно мјесто

1. Наставник економске групе предмета.........20 часова, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства.                                                                        

                                                                              

             I   Општи услови

1. да је држављанин Републике Српске или БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност и психофизичку способност за рад са ученицима,

4. да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и

II  Посебни услови

1.  Завршен факултет одговарајућег смјера у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова (Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама).

2.  Под редним бројем 1. дипломирани економиста, лице без радног искуства.

III Потребна документација:

• Пријава на конкурс са кратком биографијом,

• Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

• Извод из матичне књиге држављана,

• Љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој и психофизичкој способности за рад са дјецом (доставља се након одабира кандидата, а прије заснивања радног односа, не старије од 6 мјесеци),

• Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела а посебно за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (школа ће затражити службеним путем од надлежне установе након што кандидат буде изабран),

• Овјерена фотокопија дипломе, или увјерење о завршеном школовању,

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

• Уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан да достави увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца,

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће се одржати 5.3.2018. године у просторијама школе са почетком у 13.30 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 Контакт телефон 056/734-833, 056/490-711

Пријаве са документима слати поштом или доставити лично у запечаћеној коверти на адресу: СШЦ "Милорад Влачић" Власеница,  Св. Апостола Петра и Павла 37, 75440 Власеница, са назнаком: Пријава на конкурс.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица