ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.06 2018. године

22.06.2018 00:04 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 20.06. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

*************

ЈУ СШЦ “ПЕТАР КОЧИЋ”

ЗВОРНИК

 расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Средњошколски центар “Петар Кочић” Зворник

I - Предмет

Школски одбор Јавне установе Средњошколски центар “Петар Кочић” Зворник расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Средњошколски центар “Петар Кочић” Зворник.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом школе.

III - Мандат

Директор се бира на период од 4 (четири) године.

Мандат из претходне алинеје се рачуна од дана ступања на дужност. Предложени кандидат може да ступи на дужност након што буде именован од стране Владе Републике Српске, на приједлог министра.

Одмах на почетку мандата директор ће проћи едукацију по програму који је прописало Министарство просвјете.

IV – Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом школе, те Правилником о раду.

V - Услови за учешће на конкурсу

За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да су старији од 18 година,

- да је држављанин РС и БиХ.

2. Посебни услови:

- да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства и личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе и

- да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

VI – Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су уз пријаву на конкурс, са назначеном адресом пребивалишта и бројем телефона  дужни приложити:

- овјерену копију личне карте,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- љекарско увјерење о општој здравственој способности за рад (старости до 6 мјесеци),

- доказ о завршеном најмање првом циклусу студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- доказ да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- увјерење да лице није осуђивано правноснажном пресудом на безусловну казну затвора (старости до 6 мјесеци),

- увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (старости до 3 мјесеца),

- приједлог програма рада за мандатни период,

- увјерење о положеном стручном испиту,

- друге доказе о потврђивању знања и способности.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

Сви кандидати који испуне услове конкурса биће позвани на интервју.

VII – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Средњошколски центар “Петар Кочић” Зворник, Вука Караџића 69, Зворник,  са назнаком “Јавни конкурс за избор директора школе (НЕ ОТВАРАТИ)”.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима, осим на лични захтјев.

VIII – Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора ЈУ Средњошколски центар “Петар Кочић” Зворник, у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица