JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 19.09. 2018. godine

21.09.2018 00:16 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 19.09. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***************

KOMPANIJA “BOKSIT” AD MILIĆI

                  

 raspisuje:

  OGLAS

 za prijem u radni odnos na poslove:

1. Rukovalac/pomoćnik, mašinama u deciminirci i liniji masivnih ploča, izvršilaca....... 10.

Uslovi:

 - SSS/KV,

 - Poželjan drvoprerađivački smjer,

 - Radno iskustvo u drvnoj industriji, uzeće se u obzir i kandidati bez radnog iskustva.

2. Automehaničar,  izvršilaca....... 3.

Uslovi:

- SSS/KV automehaničar,

- Radno iskustvo poželjno, uzeće se u obzir i kandidati bez radnog iskustva.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu:

Kompanija “Boksit” a.d. Milići, Trg rudara  br. 1

75446 Milići, ili putem imejla: boksit@ad-boksit.com.

          **************

                                                              

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”

VLASENICA

  raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik hemije, 4 časa...........................................................................1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

2. Nastavnik fizike, 4 časa..........................................................................1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

3. Nastavnik istorije, 9 časova....................................................................1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

4. Nastavnik informatike, 22 časa...............................................................1 izvršilac na određeno vrijeme  do 31.8.2019. godine, lice bez iskustva – pripravnik.

5. Nastavnik engleskog jezika, 14 časova......................................................1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije a najdalje do 31.8.2019. godine, lice bez iskustva – pripravnik.

6. Nastavnik razredne nastave PO Cerska, puna norma............................1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Za navedena radna mjesta pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se utvrđuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17 i 31/18), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17 i 31/18).

Prijem pripravnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav 5.  Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17 i 31/18) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 74/18) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17 i 31/18).

- Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

a) da je državljanin Republike Srpske  ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uz potpisanu prijavu kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, pored opštih uslova, kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim pravilnikom:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Komisija će u skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 74/18) pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija neće uzeti u razmatranje.

U prijavi navesti tačnu adresu i broj telefona.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu Javna ustanova Osnovna škola “Vuk Karadžić” Vlasenica, ul. Svetosavska br. 30, 75 440 Vlasenica. 

*******************                           

                      

                                     

JU OŠ “BRANKO RADIČEVIĆ”

BRATUNAC

 raspisuje

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

Raspisuje se konkurs za prijem radnika u JU Osnovnoj školi “Branko Radičević” Bratunac:

   

1. Nastavnik razredne nastave – 5 izvršilaca,

          1.1. jedan izvršilac u područnoj školi u Krasanpolju, pripravnik, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine;

          1.2. jedan izvršilac u područnoj školi u Osamskom, pripravnik, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine;

          1.3.  jedan izvršilac u područnoj školi u Polomu, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja;

          1.3.2. jedan izvršilac u područnoj školi u Polomu, pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja;

          1.4. jedan izvršilac u centralnoj školi, pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja.

2. Psiholog – 40% norme, u centralnoj školi, određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 3. Nastavnik engleskog jezika, lice bez iskustva, 12 časova, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine.       

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidat treba da pored opštih uslova  predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj: 1/16, 66/18) i posebnih uslova predviđenih  članom 104. stav 2. i stav  3. Zakonom o osnovnom vaspitanju  i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj  44/17, 31/18.) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik  RS” broj:74/18.), ispunjava i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS”, 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

Kandidati su dužni dostaviti sljedeća dokumenta:

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu

2. Izvod iz matične knjige rođenih (ili kopiju lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje o neosuđivanosti u skladu sa članom 105. stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju škola će pribaviti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom i to:

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

6. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

9. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

11. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkurs, za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo, imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Izbor kandidata vršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18).

Komisija pisanim putem obavještava kandidate  koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua a ukoliko se ne pojave na istom, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave komisija neće uzeti u razmatranje.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu:

JU Osnovna škola “Branko Radičević”, Dositeja Obradovića 6, 75420 Bratunac

sa naznakom “Prijava na konkurs”

Kontakt telefon: 056/420-212

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

**************

JU “PRVA OSNOVNA ŠKOLA”

SREBRENICA

Raspisuje

JAVNI KONKURS

Za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik razredne nastave u PO Podravanje, puna norma, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine, pripravnik, jedan izvršilac;

2. Nastavnik razredne nastave u PO Osmače, puna norma, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac;

3. Nastavnik jezika bošnjačkog naroda, puna norma, na neodređeno vrijeme, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac;

4. Nastavnik demokratije, 2 časa, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac;

5. Nastavnik fizike, 2 časa, na određeno vrijeme, do 31.12.2018. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac;

6. Nastavnik njemačkog jezika, puna norma, na neodređeno vrijeme, pripravnik, jedan izvršilac;

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu,  kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom. Pravo učešća imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

- da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

- da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga kandidat koji bude izabran na konkursu;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - dokazuje se uvjerenjem o neosuđivanosti koje škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata).

Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidati  treba da prilože sljedeća dokumenta:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent.

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radno mjesto za koje se traži iskustvo;

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža;

7. Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Komisija za prijem radnika pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i navedena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Škola će pisanim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom  dostaviti lično ili slati na adresu škole: JU “PRVA OSNOVNA ŠKOLA”, Ul. Milivoja Mićića bb                                                                                   

75430 Srebrenica.                                            

Kontakt tel: 056/440-216                                                                                

****************

JU DJEČIJI VRTIĆ “POLETARAC”

 SREBRENICA                                    

 raspisuje                                                                                   

JAVNI KONKURS

za prijem radnika  na neodređeno vrijeme

 Direktor Javne ustanove Dječiji vrtić “Poletarac” Srebrenica raspisuje javni konkurs za prijem radnika na neodređeno vrijeme u JU Dječiji vrtić “Poletarac” Srebrenica, kako slijedi:

1. Pedagog............................................................ jedan izvršilac

2. Logoped............................................................ jedan izvršilac

II Opis poslova

Opis poslova utvrđen je unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta JU Dječiji vrtić “Poletarac” Srebrenica.

III Status

Prijem radnika na neodređeno vrijeme

- Pedagog

- Logoped

IV Opšti uslovi:

1. da je kandidat državljanin BiH, odnosno RS,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora,

5. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

6. da se na kandidata ne odnose odredbe člana IDž stav 1. Ustava BiH.

V  Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:

- Školska sprema: VSS - VII stepen ili I ciklus (240 ECTS bodova) filozofski fakultet smjer pedagog,

- Radno iskustvo: jedna godina radnog iskustva u odgovarajućem stepenu obrazovanja,

Ukoliko kandidat nema položen stručni ispit dužan je isti položiti u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u predškolskoj ustanovi, a u protivnom prestaje mu radni odnos.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2:

- Školska sprema VSS - VII stepen ili I ciklus (240 ECTS bodova) diplomirani defektolog-logoped

- Radno iskustvo:  jedna godina radnog iskustva u odgovarajućem stepenu obrazovanja,

Ukoliko kandidat nema položen stručni ispit dužan je isti položiti u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u predškolskoj ustanovi, a u protivnom prestaje mu radni odnos.

VI  Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti  dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kako slijedi:

Za poziciju pod rednim brojem 1:

1. biografiju,

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

3. diplomu o završenoj stručnoj spremi

4. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studija ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ili ovjerenu fotokopiji indeksa,

5. dokaz o radnom iskustvu u struci (uvjerenje/potvrda/rješenje i dr,)

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca)

8. ljekarsko uvjerenje odnosno dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

Navedenu dokumentaciju kandidati dostavljaju kao original ili kao ovjerenu fotokopiju.

Za poziciju pod rednim brojem 2:

1. biografiju,

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

3. diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studija ili uvjerenje visokoškolske ustanove o  prosjeku ocjena tokom studiranja ili ovjerenu fotokopiji indeksa,

5. dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje/ potvrda/rješenje i dr)

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( ne starije od 6 mjeseci)

8. ljekarsko uvjerenje odnosno dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

 Navedenu dokumentaciju kandidati dostavljaju kao original ili kao ovjerenu fotokopiju.

  Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa biće obavljen intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

VII Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom glasilu te na oglasnoj tabli ustanove.

Rok za podnošenje prijava računa se od zadnje objave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: JU Dječiji vrtić “Poletarac” Srebrenica, ulica Maršala Tita bb, sa naznakom: Prijava na konkurs za prijem na neodređeno vrijeme.

     ******************                                                                                                                                                                              

                                                                                           

JU OŠ “PETAR KOČIĆ”

KOZLUK 

raspisuje:

                                                                                                                       

 KONKURS

  za prijem u radni odnos

1. Nastavnik razredne nastave – 3 izvršioca, određeno vrijeme do povratka radnica sa porodiljskog bolovanja, jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  i 2 pripravnika.

Mjesto rada CŠ Kozluk i PO Malešić i Tršić.

Kandidat treba da pored opštih uslova  predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj: 1/16) i posebnih uslova u skladu sa članom 104. stav 2. i stav  3. Zakonom o osnovnom vaspitanju  i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj  44/17; 31/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik  RS” broj:74/18), ispunjava i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS”, 77/09; 86/10; 25/14 i 76/15).

Kandidati su dužni dostaviti sljedeća dokumente:

- prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koja se dostavljaju

- uvjerenje o državljanstvu

- rodni list ili ovjerenu kopiju lične karte

- ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci, prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojnih sredstava, prije zasnivanja  radnog odnos,

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za kandidate sa radnim iskustvom,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Prijave koje su neblagovremene ili nepotpune neće se razmatrati.

Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, pismenim putem će biti obaviješteni o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

Prijave slati na adresu: JU OŠ “Petar Kočić”, ulica  Drinska  70, 75413 Kozluk.

                                                                                                                                                                              

                      ********************                                                                            

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ”

ŠEKOVIĆI 

 raspisuje:

                                                     

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Defektolog-logoped, puna norma, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom - 1 izvršilac,

2. Nastavnik razredne nastave, puna norma, na neodređeno vrijeme,  lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – 1 izvršilac i

3. Nastavnik biologije -  2 časa,  na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije direktora, pripravnik - 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 Za navedena radna mjesta  prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, br.1/16 i 66/18), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/ 17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” br. 77/09, 86/10,25/14 i 76/15) i  Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, 74/18).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/ 17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti i posebni  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim  uvjerenjem, izdato  od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne starije od šest mjeseci, dostaviće samo odabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim lice, zloupotrebe opojnih sredstava.

Uvjerenje o neosuđivanosti  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije (naprijed navedene) kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanom Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, i to:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 2),

4) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

  Kandidati su dužni  dostaviti  ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja posredstvom Zavoda za  zapošljavanje  Republike Srpske.

 Prijave sa dokumentima  dostaviti na adresu JU Osnovna  škola “Jovan Dučić” Šekovići ul. Prote Matije Nenadovića broj: 5, 75450 Šekovići, sa naznakom  -prijava na konkurs - Tel:056/653-206.

********************

                                                                                                                                                                                                                       

JU OŠ “JOVAN CVIJIĆ”                                                                                                         

DRINjAČA, ZVORNIK

 raspisuje

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

Na određeno vrijeme:

1. Nastavnik matematike - 1 izvršilac (16 časova) sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, a najdalje do 31.8.2019. godine.

Kandidati treba da pored opštih uslova, predviđenih Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS”, br. 74/18), ispunjavaju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Sl. glasnik RS”, 77/09; 86/10; 25/14).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

* Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

*Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

*Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja;

* Rodni list ili kopiju lične karte;

* Uvjerenje o državljanstvu;

*Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

*Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategoriji porodice poginulog borca;

* Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategoriji ratnog vojnog invalida;

*uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Ljekarsko uvjerenje dostaviće kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa. Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za kandidata koji je izabran pribaviće škola službenim putem.

Prijave koje su neblagovremene ili nepotpune neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

Prijave slati na adresu: JU OŠ “Jovan Cvijić” Drinjača  bb, 75410 Zvornik.

*******************

                                                                                                      

                                                                                              

 JU SŠC “PETAR II PETROVIĆ NjEGOŠ”

ŠEKOVIĆI

 raspisuje

KONKURS

za prijem nastavnika na određeno vrijeme u školskoj 2018/2019 godini

1. Praktična nastava-varilac.......................12 časova, do 31.8.2019. godine, pripravnik

2. Mehanika........................................................2 časa, do 31.8.2019. godine, pripravnik

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu  (“Službeni glasnik RS”, broj: 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 41/18) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15). 

Opšti uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju su:

• Da je državljanin Republike Srpske i BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

• Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

• Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem izdatim od nadležne zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje dostavlja izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa,

• Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za što uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.

Uz potpisanu prijavu, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom obrazovanju u kojoj je navedeno potrebno stručno zvanje, (240 ECTS bodova),

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena),

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana, 2.10.2018. godine, u 13.15 časova.

Prijavljeni kandidati neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Srednjoškolski centar “Petar II Petrović Njegoš”, ul. Branka Radičevića bb, 75450 Šekovići, sa naznakom “Prijava na konkurs” i naziv radnog mjesta na koje kandidat konkuriše.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica