JU ZZZ RS - Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18. 10. 2017. godine

JU ZZZ RS - Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18. 10. 2017. godine 20.10.2017 21:56 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 18.10. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA SREBRENICA

NAČELNIK OPŠTINE

Adresa: Srebreničkog odreda bb,

Tel: 056/445–514, 445–501                                                                                                                               

Broj: 01-014-773/2017. godine

raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

u Opštinskoj upravi opštine Srebrenica

I - Raspisuje se Javni  konkurs za  popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme  u opštinskoj upravi opštine Srebrenica, i to:

1. Samostalni stručni saradnik za upravljanje ljudskim resursima.............1 izvršilac,

2. Koordinator poslova fizičkog obezbjeđenja.................................................... 1 izvršilac,

3. Samostalni stručni saradnik za statistiku, plan, analizu i privredne

resurse .....................................................1 izvršilac,

IV - Opšti uslovi

1. da  je državljani Republike Srpske, odnosno BiH,

2. da je  stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini  nepodobnim za obavljanje  poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,

5. da nije  otpuštan iz  organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i

6. da nije u sukobu interesa, odnosno da  ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

V - Posebni uslovi

- za radno mjesto pod rednim brojem 1.

• školska sprema: VSS – VII stepen ili I – ciklus (240 ECTS bodova) dipl./"bachelor". prava ili društvenog smjera

• radno iskustvo: jedna godine radnog iskustva u odgovarajućem stepenu obrazovanja,

• stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi;

- za radno mjesto pod rednim brojem 2.

• Školska sprema: IV stepen stručne spreme, specijalizacija nakon SSS

• radno iskustvo:   jedna godina radnog iskustva u odgovarajućem stepenu obrazovanja

• stručni ispit: položen stručni ispit MUP-a za poslove fizičkog obezbjeđenja

• posjedovanje vozačke dozvole za upravljanjem motornim vozilom "B" kategorije.

- Za radno mjesto pod rednim brojem 3.

• školska sprema: VSS – VII stepen ili I – ciklus (240 ECTS bodova)

• stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi

• radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva u odgovarajućem stepenu obrazovanja.

• posebno znanje: poznavanje rada na računaru

VI -  Potrebna dokumenta

(1)Uz prijavu na konkurs, kandidati su  dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

(2) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, kandidat prilaže  fotokopije:

1. diplome o završenoj stručnoj spremi,

2. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br: 68/11, 85/11 i 7/15), (za poziciju 1. i 3.)

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za poslove fizičkog obezbjeđenja izdat od strane MUP-a Republike Srpske (za poziciju 2.)

4. isprave kojom  se dokazuje radno iskustvo  u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

5. vozačka dozvola "b" kategorije (za poziciju 2.)

6. dokaz o poznavanju rada na računaru ( za poziciju 3), kandidat dostavlja uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu iz informatike ili drugu ispravu fakulteta (fotokopija indeksa) koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno u vezi sa radom na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.

 (3)Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju lične karte ili pasoša i  fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:

1. nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),

2. nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,

3. nije otpuštan  iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i

4. da ne postoji nespojivost u skladu sa poglavljem III konkursa.

5. navedene izjave sastavni su dio propisanog obrasca Prijave na konkurs i ne  dostavljaju se posebno.

6. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dostavljaju samo izabrani kandidati.

(4) Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu, u kojoj navodi pozicije za koje se prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu ovog konkursa.  

VII - Usmeni intervju i izbor kandidata

(1) Sa svim kandidatima koji  budu ispunjavali uslove  konkursa Komisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju,  na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju načina funkcionisanja i organizacije lokalne samouprave (izuzev za poziciju br. 2) i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.  O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni pojedinačno  pismenim putem i putem internet stranice opštine Srebrenica.

(2) Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je  da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije  dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, i  ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz  poglavlja VI,  stav   ( 3) tačka   1), 2), 3) i 4), kao i  dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

(3) Ako prvorangirani kandidat  u propisanom roku ne dostavi dokaze  iz prethodnog stava, ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata,  po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da postupi u skladu sa odredbama stava 2. ovog poglavlja.

VIII - Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je  15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijava  za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu-Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, a može se preuzeti i u šalter sali opštine Srebrenica.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova propisanih članom 67. stav 1. Zakona, a  koji su navedeni u  stavu (3) t. 1, 2, 3 i 4,  poglavlja VI konkursa.

Nepotpune i  neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Srebrenica, ulica Srebreničkog odreda bb, sa naznakom: Prijava na Javni   konkurs  za popunu upražnjenih radnih mjesta u opštinskoj upravi opštine Srebrenica.

Dokumenti priloženi uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.

Prilikom popune upražnjenih mjesta, daće se prednost pod istim uslovima korisnicima prava u skladu sa propisima iz oblasti prava boraca, ratnih invalida, porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske

Kontakt  osoba: Vladan Milovanović, šef kabineta; telefon: 056/445-507.

Javni konkurs će biti objavljen u "Službenom glasniku Republike Srpske", u dnevnom listu "Glas Srpske" i na internet stranici  opštine Srebrenica.

Ako konkurs  ne bude objavljen istovremeno,  rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.                                                                                             

****************

JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I

OBRAZOVANjE "RADOST" BRATUNAC

Direktor JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje "Radost" Bratunac donosi Odluku o:

IZMJENI JAVNOG KONKURSA

Vrši se izmjena Javnog konkursa br. 143/17. od 9.10.2017. godine za prijem računovođe 50% radnog vremena, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, objavljen u dnevnim novinama "Glas Srpske" dana 11.9.2017. godine.

Intervju će se obaviti sa kandidatima koji koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa dana 23.10.2017. godine, a ne 23.8.2017. godine kako je navedeno u konkursu.

Navedena greška je tehničke prirode i ne utiče na uslove konkursa koji kandidati moraju ispunjavati.

**************

JU OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ",

Dositeja Obradovića 6

BRATUNAC

Broj: 360/17

          raspisuje se:

KONKURS

za popunu radnog mjesta

1. Profesor/nastavnik razredne nastave,  na određeno vrijeme, pripravnik do povratka radnice sa  bolovanja - naduže do 31.8.2018......................................................2 izvršioca

2. Profesor/nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme, pripravnik  do 31.8.2018. god, ......................................................................................................................................1 izvršilac

3. Profesor/nastavnik engleskog jezika (4+6 časova sedmične norme), u područnim odjeljenjima na određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine, - pripravnik...............2 izvršioca

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1) Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2)  Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3)  Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4)  Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv. Uvjerenje o neosuđivanosti  škola će  pribaviti službenim putem za izabranog kandidata.

          Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom, kontakt telefonom)  i dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova oglasa, potrebno je dostaviti:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- Uvjerenje ili potvrdu Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog  borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- Uvjerenje opštinskog organa/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Svi dokumenti koje kandidat dostavlja moraju biti ovjerene kopije i iste neće biti vraćene kandidatima.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove obaviće se u petak, 27.10.2017. godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama škole. Kandidati neće biti pojedinačno pozivani, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave  i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu škole:

JU Osnovna škola "Branko Radičević" Bratunac, Dositeja Obradovića 6, 75420          Bratunac, sa naznakom "Za konkurs" ili lično u sekretarijat škole.

Nepotpune  i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***********

JU "PRVA OSNOVNA ŠKOLA" SREBRENICA

Ul. Milivoja Mićića bb, 75430 Srebrenica

Raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Voditelj jutarnjeg čuvanja djece (profesor/nastavnik razredne nastave), 20% radnog vremena, na određeno vrijeme, do 30.6.2018. godine, pripravnik, jedan izvršilac;

2. Nastavnik pravoslavne vjeronauke, 19 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac;

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, svi kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom. Pravo učešća imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

- da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

- da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga kandidat koji bude izabran na konkursu;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - dokazuje se uvjerenjem o neosuđivanosti  koje škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata).

Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidati  treba da prilože sljedeća dokumenta:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome  o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radno mjesto za koje se traži iskustvo;

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža;

7. Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

11. Za radno mjesto nastavnika pravoslavne vjeronauke potrebna je saglasnost Eparhije zvorničko-tuzlanske.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole 31.10.2017. godine, sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati  na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i navedena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Škola će pisanim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili slati na adresu škole© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica