ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.10. 2018. године

19.10.2018 16:43 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 17.10. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**************

***********************

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"

ВЛАСЕНИЦА

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник разредне наставе, пуна норма............................ 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

За наведено радно мјесто поред општих услова утврђених Законом којим се утврђују радни односи и посебних услова прописаних у члану 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 44/17 и 31/18), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 44/17 и 31/18).

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. став 5. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 44/17 и 31/18) и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 74/18) које нису у супротности са Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 44/17 и 31/18).

- Општи услови које кандидат треба да испуњава:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

- Уз потписану пријаву кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос, поред општих услова, кандидат доставља документацију о испуњености посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним правилником:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Комисија ће у складу са чланом 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 74/18) писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија неће узети у разматрање.

У пријави навести тачну адресу и број телефона.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање.

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Јавна установа Основна школа "Вук Караџић" Власеница, ул. Светосавска бр. 30, 75 440 Власеница.

*************

ОПШТИНА БРАТУНАЦ

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" 

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе "Вук Караџић" Братунац

I - Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе "Вук Караџић" Братунац расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе "Вук Караџић" Братунац.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно правним прописима. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

III - Мандат

Директор Јавне установе Основне школе "Вук Караџић" Братунац бира се на период од 4 (четири) године.

Школски одбор доставља министру документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и чије су пријаве стигле правовремено, у року од 8 (осам) дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе "Вук Караџић" Братунац може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. 1. Општи услови

о Да има општу здравствену способност за рад,

о Да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

о Да је старији од 18 година.

2. Посебни услови

о Да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању,

о Да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

о Да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

V - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

о Пријаву у којој кандидат наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом,

о Извод из матичне књиге рођених,

о Увјерење о држављанству,

о Диплому о завршеној стручној спреми,

о Потврду којом доказује да има пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

о Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

о Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

о Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

о Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

о Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

о Препоруке ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

о Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

о Овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

о Друге доказе о утврђивању звања и способности кандидата.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на адресу: Јавна установа Основна школа "Вук Караџић", Петра Кочића бб, 75420 Братунац, са назнаком "Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе "Вук Караџић" Братунац".

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VII - Напомене

Школски одбор Јавне установе Основне школе "Вук Караџић" Братунац ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе "Вук Караџић" Братунац у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

**********

ЈУ СШЦ "ПЕТАР КОЧИЋ"

ЗВОРНИК

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос радника за попуну упражњених радних мјеста:

1. Наставник руског језика, 1 извршилац, приправник, 6 часова, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године,

- врста стручне спреме: професор руског језика и књижевности, професор руског и српског језика и књижевности.

2. Наставник економске групе предмета, 1 извршилац, приправник, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања,

- врста стручне спреме: дипломирани економиста,

3. Наставник православне вјеронауке, 1 извршилац, 9 часова, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године,

- врста стручне спреме: дипломирани теолог,

4. Наставник исламске вјеронауке, 1 извршилац, 2 часа, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године,

- врста стручне спреме: дипломирани теолог.

Услови конкурса:

Сви кандидати морају испуњавати како опште услове предвиђене Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" бр. 1/16), тако и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама ("Службени гласник Републике Српске" бр. 29/12, 80/14 и 83/15), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији ("Службени гласник Републике Српске" бр. 34/15 и 83/15) и захтјевима јавног конкурса.

Уз потписану пријаву на конкурс, са адресом пребивалишта, бројем телефона и кратком биографијом, кандидат је дужан доставити документацију о испуњавању општих услова конкурса и то:

1) увјерење о држављанству,

2) извод из матичне књиге рођених,

3) љекарско увјерење накнадно доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа (не старије од 6 мјесеци),

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5) доказ да лице није одрадило приправнички стаж у струци (увјерење издато од Завода за запошљавање и сл.)

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање.

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из овог става конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса;

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата, кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју ће се одржати у просторијама школе дана 30.10.2018. године у 10 часова за кандидате који испуњавају услове конкурса и који су доставили потпуне и благовремене пријаве.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико кандидат не приступи заказаном писменом тесту и интервјуу, сматраће се да је одустао од конкурса.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом слати поштом на адресу: ЈУ Средњошколски центар "Петар Кочић" Зворник, Вука Караџића 69, 75 400 Зворник, са назнаком "ЗА КОНКУРС".

Све копије докумената треба да буду овјерене и неће се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

**********

ЈУ ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА"

ПИЛИЦА, ЗВОРНИК

расписује:

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1. Наставник или професор ликовне културе, 7 часова седмично, на одређено вријеме, до повратка радника с боловања, са искуством, положен стручни испит или приправник - 1 извршилац,

2. Психолог, 55% седмично, на одређено вријеме, до повратка радника с боловања, положен стручни испит - 1 извршилац,

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

(1)Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

(2) Уз потписану пријаву, поред наведеног, кандидат је дужан доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у одређеној области или еквивалент, односно одговарајућа стручна спрема у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15),

- Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17 и 31/18) и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Сл. гласник РС" бр. 74/18).

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) Увјерење о положеном стручном испиту

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за кандидате

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Никола Тесла" Пилица, 75412.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Зворнику и "Гласу Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***********

ЈУ ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА"

ПИЛИЦА, ЗВОРНИК

расписује:

КОНКУРС

за избор директора школе на одређено вријеме................... 1 извршилац

Опис радног мјеста

I Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе "Никола Тесла" Пилица расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе "Никола Тесла" Пилица.

II Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад је одговоран Влади, школском одбору и министру. Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III Мандат

Директор Јавне установе Основне школе "Никола Тесла" Пилица се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног кандидата са списка из претходне алинеје.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

За директора Јавне установе Основне школе "Никола Тесла" Пилица, може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС

- да је старији од 18 година

2. Посебни услови

- Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове из члана 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању.

- Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1)овог става.

- Није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службе дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

V Потребна документација

Као доказ о испуњености општих и посебних услова кандидати су дужни да приложе:

- Пријаву у којој кандидат, између осталог, наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњености општих и посебних услова тражених конкурсом.

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- Извод из матичне књиге рођених

- Увјерење о држављанству,

- Доказ, односно диплома о стеченом степену стручне спреме или еквивалент,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Доказ, односно увјерење о дужини радног искуства у просвјети након стицања дипломе (најмање пет година),

- Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Увјерење да лице није осуђивано на безусловну казну затвора у складу са чланом 103. став 2. Кривичног закона Републике Српске, школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ за кандидате који су уредно доставили потпуну документацију,

- друге доказе о потврђивању звања и способности кандидата.

Доказ (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на наведену адресу са назнаком "Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе "Никола Тесла" Пилица".

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у "Гласу Српске".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

VII Напомена

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе "Никола Тесла" Пилица у року од осам (8) дана од дана достављања одлуке школи.

***********

ЈУ СШЦ "СРЕБРЕНИЦА"

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Вјероучитељ православне вјеронауке - 3 часа, лице са искуством, на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године

2. Вјероучитељ исламске вјеронауке - 3 часа, лице са искуством, на одређено радно вријеме до 31.8.2018. године

3. Наставник физичког васпитања - 10 часова, лице са искуством, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства

I Услови конкурса:

1. Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове утврђене општим прописом о раду, чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број 41/18), Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 102/14 и 42/16), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама ("Службени гласник Републике Српске" бр. 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији ("Службени гласник Републике Српске" бр. 34/15 и 83/15):

• да је држављанин Републике Српске или БиХ,

• да је пунољетан,

• да је радно способан,

• да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, трговине људима, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

• да имају одговарајући ниво образовања - има завршен најмање први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области, као и лица која имају одговарајућу степен стручне спреме и стручно звање у одређеној области како је дефинисано Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама ("Службени гласник Републике Српске" бр. 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији ("Службени гласник Републике Српске" бр. 34/15 и 83/15);

• да има положен стручни испит за рад у настави

2. Кандидат који има завршен други циклус студија обавезно мора имати завршен први циклус студија из исте научне области.

3. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

II Потребна документација:

• својеручно потписана пријава на конкурс са кратком биографијом (навести адресу пребивалишта, маил и број телефона);

• извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

• увјерење о држављанству;

 љекарско увјерење надлежне здравствене установе о психофизичкој способности за рад са ученицима, као доказ радне способности, не старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

 увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа;

• овјерена фотокопија дипломе о завршеном образовању у којој је наведено потребно стручно звање.

• додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања (уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена);

• увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави

• увјерење или потврда, издата од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији у стручној спреми траженој конкурсом;

• увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца, борца или ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Тестирање које се односи на познавање струке и послова прописаних за радно мјесто на које је кандидат конкурисао је 30.10.2018. године у 11 часова. Интервју са циљем процјене професионалних карактеристика, исказаних способности и компетенција кандидата је 30.10.2018. године, након тестирања. Тестирање и интервју се врше у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Списак кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, биће објављен на огласној табли школе 30.10.2018. године до 10.30 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуна, неблаговремена и неовјерена документација неће се разматрати.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати поштом на адресу: ЈУ Средњошколски центар "Сребреница", ул. Миливоја Мићића бб, 75 430 Сребреница, са назнаком "Пријава на конкурс" и називом радног мјеста на које кандидат конкурише.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

**********

ЈУ СШЦ "МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ"

МИЛИЋИ

расписује

КОНКУРС

за пријем радника на одређено вријеме

1. Наставник православне вјеронауке, 1 извршилац, 4 часа седмично, на одређено вријеме до 31.8.2019. године.

2. Наставник исламске вјеронауке, 1 извршилац, 1 час седмично, на одређено вријеме до 31.8.2019. године.

Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом, потписаном од стране кандидата, кандидати су дужни приложити документацију којом доказују да испуњавају опште и посебне услове конкурса, као и документацију на основу које се врши бодовање и то:

Општи услови:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине - доказује се увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, доказује се изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови - приложити:

1. Завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање 240 ECTS - теолошки факултет.

Приложити: овјерену фотокопију дипломе или увјерења о завршеном студију

2. једна година радног искуства у струци у школи: увјерење издато од ранијег послодавца из кога се тачно види које је послове обављао,

3. положен стручни испит за рад у настави: увјерење о положеном стручном испиту,

Поред документације којом доказују да испуњавају опште и посебне услове из конкурса, кандидати достављају и документацију коју посједују за бодовање и то:

1) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

2)увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

3)увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Интервју и тестирање кандидата ће се обавити 29.10.2018. у 9 часова са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, пошто се исте не враћају кандидатима.

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Средњошколски центар

 "Милутин Миланковић"

Николе Тесле 34

75446 Милићи

**********

ЈУ СШЦ "ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ"

ШЕКОВИЋИ

расписује

КОНКУРС

за пријем наставника на одређено вријеме у школској 2018/2019. години

1. Наставник православне вјеронауке....................... 2 часа, до 31.8.2019. године, лице са искуством

Поред општих услова утврђених Законом о раду ("Службени гласник РС" број 1/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС" број 41/18), да имају завршен теолошки факултет, звање дипломирани теолог, седми степен и да испуњавају друге услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник РС" број: 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији ("Службени гласник РС" број: 34/15 и 83/15).

Општи услови које кандидати морају да испуњавају су:

• Да је држављанин Републике Српске и БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

• Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

• Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем издатим од надлежне здравствене установе, које не може бити старије од 6 мјесеци и које доставља изабрани кандидат, прије заснивања радног односа,

• Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за што увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата.

Уз потписану пријаву, потребно је доставити и сљедећу документацију:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном образовању у којој је наведено потребно стручно звање (240 ECTS бодова),

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања (уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена),

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж у струци ван школе у трајању од најмање годину дана (члан 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана 30.10.2018. године у 13.15 часова.

Пријављени кандидати неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће се враћати кандидатима.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар "Петар II Петровић Његош", ул. Бранка Радичевића бб, 75450 Шековићи, са назнаком "Пријава на конкурс" и називом радног мјеста на које кандидат конкурише.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица