JU ZZZ RS - Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17. 01. 2018. godine

19.01.2018 00:03 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 17.01. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

JU OŠ "NIKOLA TESLA"

PILICA, ZVORNIK

raspisuje:

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

1. Profesora muzičke kulture, 10 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnika s bolovanja, a najdalje do 30.6.2018. godine pripravnik ....................1 izvršilac.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

(2)  Uz potpisanu prijavu, pored navedenog, kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalent, odnosno odgovarajuća stručna sprema u skladu sa članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15),

- Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/17), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme,

2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

4) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana 30.1.2018. godine, u 10 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Nikola Tesla", Pilica, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Nikola Tesla"  Pilica, 75412.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Zvorniku.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                

             *************************                                                   

JU  OŠ "KOSTA TODOROVIĆ"

SKELANI

 raspisuje                                                                        

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Nastavnik fizike, 6 časova sedmično, na neodređeno vrijeme, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac;

2. Nastavnik biologije, 8 časova sedmično, na određeno vrijeme – do povratka radnika sa funkcije, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac;

3. Nastavnik likovne kulture, 5 časova sedmično, na određeno vrijeme - do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac;

      Opšti i posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

- da je punoljetan;

- da je radno sposoban za rad sa učenicima;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

- da imaju odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;   

       Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) na konkurs kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenosti opštih i posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima:

- uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci);

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

- ljekarsko uvjerenje (ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa);

- uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata škola će pribaviti uvjerenje po službenoj dužnosti prije zasnivanja radnog odnosa);

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;  

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

-  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

-  uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;  

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana, 30.1.2018. godine, u 13.15 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske ".

Kandidati prijave dostavljaju lično ili poštom na adresu: JU Osnovna škola "Kosta Todorović" Skelani 75436 Skelani, sa naznakom  "Komisija za izbor".    

 **************

OSNOVNI SUD U ZVORNIKU

raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem  u radni odnos na određeno vrijeme

1. Upisničar – 1 izvršilac, na određeno vrijeme, u trajanju do 6 (šest) mjeseci.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

- završena srednja stručna sprema – IV stepen, opšteg, upravnog, ekonomskog ili tehničkog smjera, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

2. Arhivar - upisničar – 1 izvršilac, na određeno vrijeme, najduže u trajanju do 6 (šest) mjeseci.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

- završena srednja stručna sprema – IV stepen, opšteg, upravnog, ekonomskog ili tehničkog smjera, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Za oba navedena radna mjesta uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta,

- diplomu o završenoj navedenoj srednjoj školi ili uvjerenje,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, izdatu od  poslodavca,

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, dok o ranijoj neosuđivanosti sud će  pribaviti po službenoj dužnosti.

Po konačnosti odluke o prijemu, izabrani kandidati su dužni dostaviti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Priložena dokumenta uz prijavu moraju biti originalna ili ovjerene fotokopije.

Rok za podnošenje prijava, sa prilozima o ispunjavanju uslova je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Prijave na oglas zainteresovani kandidati mogu dostaviti putem pošte ili neposredno predati na adresu Osnovnog suda u Zvorniku, ul. Svetog Save br. 122, sa naznakom "Prijava na oglas".

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor (intervju) o čemu će kandidati biti obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

******************

JU SŠC "SREBRENICA"

 Raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik psihologije i medicinske psihologije, lice sa iskustvom do povratka radnika sa trudničkog odnosno porodiljskog odsustva - 4 časa;

2. Nastavnik istorije i latinskog jezika, pripravnik,  do povratka radnika sa trudničkog odnosno porodiljskog odsustva - 21 čas i

3. Nastavnik demokratije i ljudskih prava za modul Kultura religija, lice sa iskustvom do 31.8.2018. godine - 4 časa

Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. ovog konkursa, radnici će biti angažovani po odlasku radnika škole na trudničko, odnosno porodiljsko odsustvo.

I Uslovi konkursa:

Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene zakonom kojim se uređuju radni odnosi, članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj, 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br.102/14 i 42/16), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 34/15 i 83/15):

1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

2. da je punoljetan,

3. da je radno sposoban,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5. da imaju odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS  bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent kao i lica koja imaju odgovarajuću stručnu spremu  i stručno zvanje u određenoj oblasti kako je utvrđeno Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 34/15 i 83/15);

6. Da ima položen stručni ispit za rad u nastavi (za radno mjesto gdje se traži iskustvo).

II  Potrebna dokumentacija:

• Potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom (navesti adresu prebivališta, mail  i broj telefona);

• izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

• uvjerenje o državljanstvu;

* ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove kao dokaz radne sposobnosti, ne starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

* uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

• ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju u trajanju od 4 godine u kojoj je navedeno potrebno stručno zvanje.

• dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena);

• uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi (za radno mjesto gdje se traži iskustvo);

• uvjerenje o radnom stažu izdato od vaspitno-obrazovne ustanove ili drugog poslodavca gdje je staž ostvaren u kome je potrebno navesti vrstu posla koju je radnik obavljao, ostvarenu dužinu radnog staža po vrstama posla, stručnu spremu i profil (za radno mjesto gdje se traži iskustvo);

• uvjerenje ili potvrda, izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji u stručnoj spremi traženoj konkursom;

• uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, borca ili ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Testiranje koje se odnosi na poznavanje struke i poslova propisanih za radno mjesto na koje je kandidat konkurisao je 30.1.2018. godine od 11 časova. Intervju sa ciljem procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija kandidata je 30.1.2018. godine, nakon testiranja. Testiranje i intervju se vrše u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Spisak kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Konkursa, biće objavljen na oglasnoj tabli škole 29.1.2018. godine do 10.30 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpuna, neblagovremena  i neovjerena dokumentacija neće se razmatrati.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu JU Srednjoškolski centar "Srebrenica", Ul. Milivoja Mićića bb. 75 430 Srebrenica sa naznakom "Prijava na konkurs" i naziv radnog mjesta na koje kandidat konkuriše.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

******************

JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

"VOJIN KOMADINA"

ZVORNIK

raspisuje

JAVNI KONKURS

Za izbor i imenovanje direktora škole na period od 4 (četiri) godine

Za direktora JU osnovne muzičke škole "Vojin Komadina" Zvornik, može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu i Zakonom o  osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad

- da je stariji od 18 godina

2. Posebni uslovi:

 - da  ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS  bodova ili ekvivalent.

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Potrebna dokumentacija

- Potpisana prijava na konkurs

- Biografija

- Dokaz o stečenom stepenu  stručne spreme ili ekvivalent

- Važeća licenca za obrazovno-vaspitni rad ili dokument kojim dokazuje da ispunjava uslove za izdavanje  licence, u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast osnovnog obrazovanja i vaspitanja,

-  Potvrda kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva u prosvjeti,

-  Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

-   Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

-   Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak

-   Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

-   Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

-   Izvod iz matične knjige rođenih,

-   Uvjerenje o državljanstvu,

       Prijava i dokumenta   mogu  se  dostaviti u originalu ili ovjerena putem pošte na sljedeću adresu : Javna ustanova Osnovna muzička škola "Vojin Komadina" Zvornik, ul. Svetog Save 71/a.

       Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama.

       Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

        Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati  kandidatima.

        Školski odbor će pismenim putem obavijestiti  sve učesnike o odluci o izboru i imenovanju direktora škole.

************

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

"VOJIN KOMADINA"

ZVORNIK

     raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor violine 24 časa sedmično, sa radnim iskustvom na određeno vrijeme od 22.1.2018. godine do 22.6.2018. godine, zamjena radnice zbog bolovanja

Opšti uslovi konkursa:

1) da je državljanin Republike Srpske i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci, prilaže se  nakon prijema u radni odnos.

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj se navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti  ili ekvivalent,

(Pravilnik o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača član 7. ("Sl. gl. RS", br.77/09)

2) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi  ne postoji prosjek ocjene.

3) uvjerenje  o radnom iskustvu,

4) uvjerenje o državljanstvu

5) izvod iz matične knjige rođenih

6) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dijela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti.

 Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana,  29.1.2018. godine, u 10  sati u prostorijama JU OMŠ "Vojin Komadina" Zvornik.

Kandidati se neće posebno pozivati na  i intervju, a ukoliko se ne pojave na  intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijave sa navedenom dokumentacijom dostaviti na adresu: Javna ustanova Osnovna muzička škola "Vojin Komadina" ul. Sveti Sava broj:.17. Zvornik.

************

ZU Specijalna bolnica iz hirurških oblasti "Boksit" Milići,

zbog ukazane potrebe, raspisuje:

OGLAS

          za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 4 izvršioca:

1. Doktor medicine - specijalista ginekologije i akušerstva, (potrebno radno iskustvo kao i licenca za rad na navedenim poslovima), 1 - izvršilac,

2. Šef laboratorije - diplomirani biohemičar, (potrebno radno iskustvo kao i licenca za rad na navedenim poslovima), 1 - izvršilac,

3. Doktor medicine - specijalista opšte hirurgije, (potrebno radno iskustvo kao i licenca za rad na navedenim poslovima), 1 - izvršilac,

4. Medicinska sestra - tehničar (instrumentarka),  (sa radnim iskustvom),  1 - izvršilac.

Plata i stan po dogovoru.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu:

ZU Specijalna bolnica iz hirurških oblasti "Boksit" Milići, Svetog Nikole 1-5, 75446  Milići, ili putem imejla: zdravlje@ad-boksit.com.

  *****************

            

Kompanija "Boksit" a.d. Milići, zbog ukazane potrebe,

raspisuje:

 OGLAS

 za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto:

 1. Tehnički rukovodilac u Fabrici namještaja i masivnih ploča - diplomirani inženjer mašinstva - smjer prerada drveta, (potrebno radno iskustvo u finalnoj preradi drveta kao i položen stručni ispit za navedene poslove), 1 – izvršilac.

Plata i stan po dogovoru.

Oglas ostaje otvoren  8  dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu:

Kompanija "Boksit" a.d. Milići, Trg rudara  br. 1

75446  Milići, ili putem imejla: boksti@ad-boksti.com.

***********

  OSNOVNI SUD U VLASENICI

 Objavljuje:

JAVNI KONKURS

Za popunu radnog mjesta bez zasnivanja radnog odnosa u Osnovnom sudu u Vlasenici

na određeno vrijeme  (do dvije godine).

Sudijski pripravnik – volonter – 1 (jedan) izvršilac.

Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

2. opšta zdravstvena sposobnost

3. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6

mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka u državnom organu

4. da se ne vodi krivični postupak

Posebni uslovi:

1. pravni fakultet,

2. poznavanje rada na računaru.

Potrebna dokumentacija:

1. uvjerenje o državljanstvu

2. izvod iz matične knjige rođenih

3. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

4. dokaz o školskoj spremi

5. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

6. kraća biografija i kontakt telefon.

Dokumenti pod r.b. 1. i 3. ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

Dokumenti pod r.b. 5 će dostaviti kandidat koji uđe u uži izbor.

Izbor kandidata za radno mjesto sudijski pripravnik – volonter će se vršiti nakon obavljenog intervjua sa kandidatima.

Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu Osnovni sud u Vlasenici, ulica Svetosavska 19, 75440 Vlasenica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica