JУ ЗЗЗ РС - Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17. 01. 2018. године

19.01.2018 00:03 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 17.01. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

ЈУ ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА"

ПИЛИЦА, ЗВОРНИК

расписује:

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1. Професора музичке културе, 10 часова, на одређено вријеме, до повратка радника с боловања, а најдаље до 30.6.2018. године приправник ....................1 извршилац.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

(1) Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

(2)  Уз потписану пријаву, поред наведеног, кандидат је дужан доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова или еквивалент, односно одговарајућа стручна спрема у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15),

- Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме,

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

4) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

5) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана 30.1.2018. године, у 10 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Никола Тесла", Пилица, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Никола Тесла"  Пилица, 75412.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Зворнику.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

                                                

             *************************                                                   

ЈУ  ОШ "КОСТА ТОДОРОВИЋ"

СКЕЛАНИ

 расписује                                                                        

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Наставник физике, 6 часова седмично, на неодређено вријеме, лице са искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац;

2. Наставник биологије, 8 часова седмично, на одређено вријеме – до повратка радника са функције, лице са искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац;

3. Наставник ликовне културе, 5 часова седмично, на одређено вријеме - до повратка раднице са породиљског боловања, лице са искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац;

      Општи и посебни услови које кандидати треба да испуњавају:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

- да је пунољетан;

- да је радно способан за рад са ученицима;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- да имају одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент;   

       Уз пријаву (потписану од стране кандидата) на конкурс кандидат треба да достави сљедећу документацију на основу које се доказује испуњености општих и посебних услова и на основу које се врши бодовање по критеријумима:

- увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине (не старије од шест мјесеци);

- извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

- љекарско увјерење (не може бити старије од шест мјесеци и прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа);

- увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за изабраног кандидата школа ће прибавити увјерење по службеној дужности прије заснивања радног односа);

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;  

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

-  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

-  увјерење о положеном стручном испиту;

- увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;  

Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе дана, 30.1.2018. године, у 13.15 часова. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске ".

Кандидати пријаве достављају лично или поштом на адресу: ЈУ Основна школа "Коста Тодоровић" Скелани 75436 Скелани, са назнаком  "Комисија за избор".    

 **************

ОСНОВНИ СУД У ЗВОРНИКУ

расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем  у радни однос на одређено вријеме

1. Уписничар – 1 извршилац, на одређено вријеме, у трајању до 6 (шест) мјесеци.

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове:

- завршена средња стручна спрема – IV степен, општег, управног, економског или техничког смјера, положен стручни испит, познавање рада на рачунару, 1 (једна) година радног искуства на истим или сличним пословима.

2. Архивар - уписничар – 1 извршилац, на одређено вријеме, најдуже у трајању до 6 (шест) мјесеци.

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове:

- завршена средња стручна спрема – IV степен, општег, управног, економског или техничког смјера, положен стручни испит, познавање рада на рачунару, 1 (једна) година радног искуства на истим или сличним пословима.

За оба наведена радна мјеста уз пријаву на оглас кандидати су дужни приложити сљедећу документацију:

- краћу биографију, контакт телефон и адресу пребивалишта,

- диплому о завршеној наведеној средњој школи или увјерење,

- увјерење о положеном стручном испиту,

- увјерење о држављанству Републике Српске или БиХ,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања, издату од  послодавца,

- увјерење да се не води кривични поступак, док о ранијој неосуђиваности суд ће  прибавити по службеној дужности.

По коначности одлуке о пријему, изабрани кандидати су дужни доставити и увјерење о здравственој способности.

Приложена документа уз пријаву морају бити оригинална или овјерене фотокопије.

Рок за подношење пријава, са прилозима о испуњавању услова је 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске". Пријаве на оглас заинтересовани кандидати могу доставити путем поште или непосредно предати на адресу Основног суда у Зворнику, ул. Светог Саве бр. 122, са назнаком "Пријава на оглас".

Са кандидатима који испуњавају услове биће обављен разговор (интервју) о чему ће кандидати бити обавијештени поштом или телефонским путем на контакт телефон који су дужни навести у пријави.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

******************

ЈУ СШЦ "СРЕБРЕНИЦА"

 Расписује

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник психологије и медицинске психологије, лице са искуством до повратка радника са трудничког односно породиљског одсуства - 4 часа;

2. Наставник историје и латинског језика, приправник,  до повратка радника са трудничког односно породиљског одсуства - 21 час и

3. Наставник демократије и људских права за модул Култура религија, лице са искуством до 31.8.2018. године - 4 часа

За радна мјеста под редним бројем 1. и 2. овог конкурса, радници ће бити ангажовани по одласку радника школе на трудничко, односно породиљско одсуство.

I Услови конкурса:

Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове предвиђене законом којим се уређују радни односи, чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број, 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", бр.102/14 и 42/16), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији ("Службени гласник Републике Српске", бр. 34/15 и 83/15):

1. да је држављанин Републике Српске или БиХ,

2. да је пунољетан,

3. да је радно способан,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5. да имају одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS  бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент као и лица која имају одговарајућу стручну спрему  и стручно звање у одређеној области како је утврђено Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији ("Службени гласник Републике Српске", бр. 34/15 и 83/15);

6. Да има положен стручни испит за рад у настави (за радно мјесто гдје се тражи искуство).

II  Потребна документација:

• Потписана пријава на конкурс са кратком биографијом (навести адресу пребивалишта, маил  и број телефона);

• извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

• увјерење о држављанству;

* љекарско увјерење надлежне здравствене установе као доказ радне способности, не старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

* увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа;

• овјерена фотокопија дипломе о завршеном високом образовању у трајању од 4 године у којој је наведено потребно стручно звање.

• додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања (уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена);

• увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави (за радно мјесто гдје се тражи искуство);

• увјерење о радном стажу издато од васпитно-образовне установе или другог послодавца гдје је стаж остварен у коме је потребно навести врсту посла коју је радник обављао, остварену дужину радног стажа по врстама посла, стручну спрему и профил (за радно мјесто гдје се тражи искуство);

• увјерење или потврда, издата од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији у стручној спреми траженој конкурсом;

• увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца, борца или ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Тестирање које се односи на познавање струке и послова прописаних за радно мјесто на које је кандидат конкурисао је 30.1.2018. године од 11 часова. Интервју са циљем процјене професионалних карактеристика, исказаних способности и компетенција кандидата је 30.1.2018. године, након тестирања. Тестирање и интервју се врше у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Списак кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове Конкурса, биће објављен на огласној табли школе 29.1.2018. године до 10.30 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуна, неблаговремена  и неовјерена документација неће се разматрати.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати поштом на адресу ЈУ Средњошколски центар "Сребреница", Ул. Миливоја Мићића бб. 75 430 Сребреница са назнаком "Пријава на конкурс" и назив радног мјеста на које кандидат конкурише.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

******************

ЈУ ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

"ВОЈИН КОМАДИНА"

ЗВОРНИК

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

За избор и именовање директора школе на период од 4 (четири) године

За директора ЈУ основне музичке школе "Војин Комадина" Зворник, може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду и Законом о  основном образовању и васпитању и Статутом школе.

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад

- да је старији од 18 година

2. Посебни услови:

 - да  има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS  бодова или еквивалент.

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и да се против њега не води кривични поступак.

Потребна документација

- Потписана пријава на конкурс

- Биографија

- Доказ о стеченом степену  стручне спреме или еквивалент

- Важећа лиценца за образовно-васпитни рад или документ којим доказује да испуњава услове за издавање  лиценце, у складу са прописима којима се регулише област основног образовања и васпитања,

-  Потврда којом доказује да има најмање пет година радног искуства у просвјети,

-  Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

-   Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

-   Увјерење да се против њега не води кривични поступак

-   Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

-   Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

-   Извод из матичне књиге рођених,

-   Увјерење о држављанству,

       Пријава и документа   могу  се  доставити у оригиналу или овјерена путем поште на сљедећу адресу : Јавна установа Основна музичка школа "Војин Комадина" Зворник, ул. Светог Саве 71/а.

       Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама.

       Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

        Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати  кандидатима.

        Школски одбор ће писменим путем обавијестити  све учеснике о одлуци о избору и именовању директора школе.

************

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

"ВОЈИН КОМАДИНА"

ЗВОРНИК

     расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Професор виолине 24 часа седмично, са радним искуством на одређено вријеме од 22.1.2018. године до 22.6.2018. године, замјена раднице због боловања

Општи услови конкурса:

1) да је држављанин Републике Српске и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству.

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци, прилаже се  након пријема у радни однос.

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву потребно је доставити сљедећу документацију:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој се наведено стручно звање у одређеној области  или еквивалент,

(Правилник о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача члан 7. ("Сл. гл. РС", бр.77/09)

2) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи  не постоји просјек оцјене.

3) увјерење  о радном искуству,

4) увјерење о држављанству

5) извод из матичне књиге рођених

6) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дијела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности.

 Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана,  29.1.2018. године, у 10  сати у просторијама ЈУ ОМШ "Војин Комадина" Зворник.

Кандидати се неће посебно позивати на  и интервју, а уколико се не појаве на  интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих тражених докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама.

Пријаве са наведеном документацијом доставити на адресу: Јавна установа Основна музичка школа "Војин Комадина" ул. Свети Сава број:.17. Зворник.

************

ЗУ Специјална болница из хируршких области "Боксит" Милићи,

због указане потребе, расписује:

ОГЛАС

          за пријем у радни однос на одређено вријеме 4 извршиоца:

1. Доктор медицине - специјалиста гинекологије и акушерства, (потребно радно искуство као и лиценца за рад на наведеним пословима), 1 - извршилац,

2. Шеф лабораторије - дипломирани биохемичар, (потребно радно искуство као и лиценца за рад на наведеним пословима), 1 - извршилац,

3. Доктор медицине - специјалиста опште хирургије, (потребно радно искуство као и лиценца за рад на наведеним пословима), 1 - извршилац,

4. Медицинска сестра - техничар (инструментарка),  (са радним искуством),  1 - извршилац.

Плата и стан по договору.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу:

ЗУ Специјална болница из хируршких области "Боксит" Милићи, Светог Николе 1-5, 75446  Милићи, или путем имејла: zdravlje@ad-boksit.com.

  *****************

            

Компанија "Боксит" а.д. Милићи, због указане потребе,

расписује:

 ОГЛАС

 за пријем у радни однос на одређено вријеме на радно мјесто:

 1. Технички руководилац у Фабрици намјештаја и масивних плоча - дипломирани инжењер машинства - смјер прерада дрвета, (потребно радно искуство у финалној преради дрвета као и положен стручни испит за наведене послове), 1 – извршилац.

Плата и стан по договору.

Оглас остаје отворен  8  дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу:

Компанија "Боксит" а.д. Милићи, Трг рудара  бр. 1

75446  Милићи, или путем имејла: boksti@ad-boksti.com.

***********

  ОСНОВНИ СУД У ВЛАСЕНИЦИ

 Објављује:

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуну радног мјеста без заснивања радног односа у Основном суду у Власеници

на одређено вријеме  (до двије године).

Судијски приправник – волонтер – 1 (један) извршилац.

Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине

2. општа здравствена способност

3. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6

мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова и задатака у државном органу

4. да се не води кривични поступак

Посебни услови:

1. правни факултет,

2. познавање рада на рачунару.

Потребна документација:

1. увјерење о држављанству

2. извод из матичне књиге рођених

3. увјерење о невођењу кривичног поступка

4. доказ о школској спреми

5. увјерење о здравственој способности

6. краћа биографија и контакт телефон.

Документи под р.б. 1. и 3. не смију бити старији од шест мјесеци.

Документи под р.б. 5 ће доставити кандидат који уђе у ужи избор.

Избор кандидата за радно мјесто судијски приправник – волонтер ће се вршити након обављеног интервјуа са кандидатима.

Конкурс ће бити отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве доставити непосредно или путем поште на адресу Основни суд у Власеници, улица Светосавска 19, 75440 Власеница.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица